Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.5. - 30.5.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.5. - 30.5.2021

Farnost Velké Meziříčí

 V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 170 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 24. 5. do 30. 5. bude spuštěna v neděli 23. 5. 2021 v 8:00

Neděle 23. 5.

 

 

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Adorační den v naší farnosti a modlitby za bohoslovce/Sbírka na charitu

7:30

Za + rodiče Ďáskovy, syna, dceru, Boží ochranu pro celou rodinu a duše

v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Marii a Jaroslava Mičkovy a prarodiče Kuřátkovy a Mičkovy a + Františka Kuřátka (Nutná rezervace)

10:30

Na poděkování za 70 let (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Dominika Kujalová a Anežka Horká

14:00

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní – adorační den (májová pobožnost dnes není)

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele a přijetí svátosti smíření

17:00

Společná adorace a svátostné požehnání

18:00

Za živou a+  rodinu Skryjovu a Kutlvašrovu, přízeň, duše v očistci, poděkování za dary Ducha svatého s prosbou o Boží požehnání všem rodinám (Nutná rezervace)

Pondělí 24. 5.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:00

Za Viléma Jahodu, vnuka Viléma a rodinu Jahodovu a Hlavovu

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 25. 5.

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu a Herinkovu

Středa 26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

7:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, paní Elišku Melicharovu, pana Františka Kampfa, pana Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání

Za rodiče Prudkovy a jejich + dceru

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 27. 5.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

7:00

Za rodiče Sedlákovy, bratra Václava, rodinu bratra Oldřicha, otce Jiřího Krejčího a Stanislava Ďáska

18:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání

Za Františka Trojana, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 28. 5.

8:00

Za rodiče Stanislava a Marii Svobodovy a dceru Ludmilu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodinu Vávrovu nad Tratí a děti s rodinami

Sobota 29. 5.

7:00

Za živou a + rodinu Pýchovu a Dvořákovu

11:00

Křest David Rykr

17:00

Poutní mše svatá na Moráni

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, živé a + příbuzné a duše v očistci (Nutná rezervace)

Neděle 30. 5.

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 

 

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nutná rezervace)

9:00

Poutní mše svatá Lavičky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za farníky (Nutná rezervace)

10:30

Za Janu a Vladimíra Chmelovy a živou a + rodinu (Nutná rezervace)

11:30

Křest Kateřina Šoukalová

12:00

Křest Patrik Pejchal

12:30

Křest František a Mirek Kamanovi

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za Ladislava Sysla, Jana Badalíka, Josefa Maříka, Marii Maříkovu, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického a Anny Wunsche (Nutná rezervace)

 

 Farní oznámení

Farnost vydala svatodušní zpravodaj, najdete ho ve svých poštovních schránkách, vzadu na stolku v kostele a na webových stránkách farnosti.

Děkujeme všem za pomoc při úterním generálním úklidu fary, farního dvora a všech přilehlých prostor na faře.

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně a v Borech se vrací od 23. května na původní čas. Netín8:00, Bory 9:45

Ve středu 26. května v 17:00 pro skupinu A v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání, ve čtvrtek 27. května v 18:00 pro skupinu B.

Ve středu 26. května ve 14:00 pokračuje náboženství na faře.

V pátek 4. června v 19:30 na faře ve VM bude setkání starších i mladších biřmovanců.

Biřmování bude v sobotu 12. června ve 14:00 v kostele sv. Mikuláše.

Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře – poděkování a prosba za déšť, neděle 6. 6. 15:00.

V pondělí 7. června (muži) a v úterý 8. června (ženy) v17:00 bude generální úklid kostela před biřmováním, poutí a prvním svatým přijímáním. Na pomoc při úklidu zveme zvláště rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání, v následujícím týdnu rodiče obdrží informační mail.

Farní tábory 2021: Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ Jan 15,26-27; 16,12-15

Jak nejlépe realizovat sám sebe? Jak nejlépe realizovat své životní poslání? Existuje universální návod?

Jistě je třeba řídit se v životě hlasem svého svědomí a Božími přikázáními. Chceš-li ale svůj život realizovat v plnosti, je třeba se soustředit na jediné: na pozorné rozeznávání, přijímání a konání toho, co vnuká Boží duch - Duch svatý.

Je zbytečné rozptylovat své úsilí v oblastech, kde je to neplodné, nebo jen málo přínosné.
Na této cestě se vyhneš tomu, že se budeš snažit uskutečňovat vlastní plán seberealizace,
zatímco moudrý a dobrý Boží plán s tebou je jiný.

Duch Boží Ti skrze vnuknutí dá větší zkušenost se sebou, a také ti dá sílu uskutečnit to, co ti nabízí, k čemu tě volá. Modli se k Duchu Božímu a vzývej ho! https://www.vira.cz/texty/clanky/proc-plytvat-usilim

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele

je to 75 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 24. 5. do 30. 5. bude spuštěna v neděli 23. 5. 2021 v 8:00

Neděle 23. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za Františka Kameníka a rodiče, Boženu Zástěrovu a rodinu Pospíchalovu

(Nutná rezervace)

Pátek 28. 5.

18:00

Dolní Bory: Za živou a+ přízeň a Stanislava Jašu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 30. 5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:45

Za živou a + rodinu Poulovu a Kaštanovu (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Farnost vydala svatodušní zpravodaj, najdete ho ve svých poštovních schránkách a na webových stránkách farnosti VM.

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně a v Borech se vrací od 23. 5. na původní čas. Netín8:00, Bory 9:45

Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře – poděkování a prosba za déšť, neděle 6. června v 15:00 hodin.

Farní tábory 2021: Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 70 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 24. 5. do 30. 5. bude spuštěna v neděli 23. 5. 2021 v 8:00

Neděle 23. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Královy, syna a celou přízeň (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Čtvrtek 27. 5.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

17:30

Mše svatá s přípravou na 1. svaté přijímání

Za rodiče Krejzlovy a celou přízeň

Pátek 28. 5.

18:30

Za Aloise Prušu, sestru a rodiče

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 29. 5.

Adorační den ve farnosti a modlitby za bohoslovce

8:00

Mše svatá

8:30 – 12:00 Výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace (zapisujte se prosím k tiché adoraci vzadu na stolku na připravený arch)

12:00

Společné ukončení adorace a svátostné požehnání

Neděle 30. 5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Judovy, děti a vnuky a rodiče Šitkovy a syna (Nutná rezervace)

11:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

 

 Farní oznámení

 Farnost vydala svatodušní zpravodaj, najdete ho ve svých poštovních schránkách a na webových stránkách farnosti Netín.

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně a v Borech se vrací od 23. 5. na původní čas. Netín8:00, Bory 9:45

V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého se bude naposledy podávat v kaplích svaté přijímání. V dalším čase využívejte možností účastnit se bohoslužeb. 

Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře – poděkování a prosba za déšť, neděle 6. června 15:00 hodin.

Farní tábory 2021: Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru