Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.5. - 23.5.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.5. - 23.5.2021

Farnost Velké Meziříčí

 V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 170 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 17. 5. do 23. 5. bude spuštěna v neděli 16. 5. 2021 v 8:00

Neděle 16. 5.

 

 

7. VELIKONOČNÍ/Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za farníky (Nutná rezervace)

10:30

Za Václava Vávru, bratry a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Poutní mše svatá Olší

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Štěpán Zbožínek

12:00

Křest Mikuláše Michal Buďa

12:30

Křest Oliver Polák

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele a přijetí svátosti smíření

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za + Josefa a Annu Blahovy, jejich rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 17. 5.

7:00

Za rodiče Stockingerovy a syna

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř  - zámek

18:30

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Martinice

Úterý 18. 5.

7:00

Za Františka Trojana a živou a + rodinu Trojanovu a Michalovu a d. v. o.

Středa 19. 5.

7:00

Za rodiče Kosourovy, Annu Kosourovu, bratra Františka, živou a + rodinu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ludvíka Muchu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání Za uzdravení

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

7:00

Za rodiče Střechovy a jejich + rodiče, dva zetě, snachu, dva vnuky a celou přízeň

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání

Za Josefa Kopečného, rodiče a sourozence, rodinu Zachovu, duše v očistci a celou přízeň

Pátek 21. 5.

 Svátek Výročí posvěcení katedrály

8:00

Za + manžela, syna, rodinu Konečných, Nebohovu a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Na poděkování s prosbou o dary Ducha svatého a za živou a + rodinu Rosovu a Doležalovu

Sobota 22. 5.

7:00

Za Anežku Bambulovu a rodiče, rodinu Klímovu a duše v očistci

10:15

Křest Helena Vávrová

11:00

Křest Dominik Čurda

18:00

Za Karla Práška a živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu (Nutná rezervace)

21:00

Svatodušní vigilie: Za farníky

Neděle 23. 5.

 

 

Slavnost Seslání Ducha svatého/Adorační den v naší farnosti a modlitby za bohoslovce/ Sbírka na charitu

7:30

Za + rodiče Ďáskovy, syna, dceru, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Marii a Jaroslava Mičkovy a prarodiče Kuřátkovy a Mičkovy (Nutná rezervace)

10:30

Na poděkování za 70 let (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Dominika Kujalová a Anežka Horká

14:00

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní – adorační den

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Společná adorace a svátostné požehnání

18:00

Za živou a+  rodinu Skryjovu a Kutlvašrovu, přízeň, duše v očistci, poděkování za dary Ducha svatého s prosbou o Boží požehnání všem rodinám (Nutná rezervace)

 Farní oznámení

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně a v Borech se vrací od 23. 5. na původní čas. Netín8:00, Bory 9:45

V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého se bude naposledy podávat v kaplích svaté přijímání. V dalším čase využívejte možností účastnit se bohoslužeb.  

Ve středu 19. května v 17:00 pro skupinu A v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání, ve čtvrtek 20. května v 18:00 pro skupinu B.

Svatodušní novéna – příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Setkání probíhají vždy večer v kostele ve 20:00, svatodušní vigilie bude v sobotu 22. 5. v 21:00. Využijte příležitost ke společné modlitbě v tomto mimořádném čase.

Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře – poděkování a prosba za déšť, neděle 6. 6. 15:00.

Farní tábory 2021: Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ Jan 17,11b-19

 Nesmíme mít strach před problémy. Ježíš svým učedníkům říká: »To jsem já, nebojte se«. Vždycky a ve všech životních těžkostech, problémech a novotách, s nimiž se musíme potýkat, je Pán přítomen. Můžeme sice chybovat, ale On je nám vždycky nablízku a říká nám: »Chybil jsi, vydej se tedy správnou cestou«. Není dobré používat líčidla a život maskovat, ne. Život je, jaký je, je to realita. Je takový, jaký ho chce Bůh nebo jaký jej Bůh dopustí, ale musíme jej vzít takový, jaký je. A Duch Páně nám vnukne řešení našich problémů.

Prosme Pána o milost nemít strach, nelakovat život, ale brát jej tak, jak přichází, snažit se řešit problémy a usilovat o setkání s Ježíšem, který je nám nablízku vždycky i v temných chvílích života“.

papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 75 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 17. 5. do 23. 5. bude spuštěna v neděli 16. 5. 2021 v 8:00

Neděle 16. 5.

7. VELIKONOČNÍ/ Den modliteb za sdělovací prostředky

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Františka Filipa a rodiče, rodiče Michalovy a Boží požehnání (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání 

Čtvrtek 20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

17:00

Mše svatá v Horních Borech s přípravou na 1. svaté přijímání

Za Blahoslava Kabrdu a rodiče, rodiče Bradáčovy, Severinovy a Širokých

Pátek 21. 5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Novotných, Ambrožovy, celou živou a + přízeň a Stanislava Jašu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 23. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:45

Za Františka Kameníka a rodiče, Boženu Zástěrovu a rodinu Pospíchalovu (Nutná rezervace)

  

Farní oznámení

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně a v Borech se vrací od 23. 5. na původní čas. Netín8:00, Bory 9:45

Ve čtvrtek 20. května v 17:00 v kostele Horních Borech pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře – poděkování a prosba za déšť, neděle 6. června v 15:00 hodin.

Farní tábory 2021: Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 70 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 17. 5. do 23. 5. bude spuštěna v neděli 16. 5. 2021 v 8:00

Neděle 16. 5.

7. VELIKONOČNÍ/ Den modlitebza sdělovací prostředky

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu a Šromovu (Nutná rezervace)

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 17. 5.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 21. 5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

18:30

Za rodiče Mičkovy, syna Františka a celou přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 22. 5.

11:00

Svatba: Jan Pospíšil a Hana Prušová

Neděle 23. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Královy, syna a celou přízeň (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

 

Farní oznámení

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně a v Borech se vrací od 23. 5. na původní čas. Netín8:00, Bory 9:45

V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého se bude naposledy podávat v kaplích svaté přijímání. V dalším čase využívejte možností účastnit se bohoslužeb. 

Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře – poděkování a prosba za déšť, neděle 6. června 15:00 hodin.

Farní tábory 2021: Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

  •         Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru