Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.5. - 16.5.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.5. - 16.5.2021

Farnost Velké Meziříčí 

Postupné rozvolňování, je třeba při bohoslužbách v kostele zachovávat: 2 m rozestupy (výjimku mají osoby z jedné domácnosti), dezinfenkce rukou u vstupu do kostela a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 170 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 10. 5. do 16. 5. bude spuštěna v neděli 9. 5. 2021 v 8:00

Neděle 9. 5.

 

 

6. VELIKONOČNÍ/ Den matek/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Petra Kuřátka a celou živou a + rodinu (Nutná rezervace)

10:30

Za + dvoje rodiče, děti, jejich rodiny s prosbou o Boží požehnání (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Michael Guzi

12:00

Křest Eliška Hromková

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele a přijetí svátosti smíření

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za rodiče Kratochvílovy, Jiřího Kudrnu a jejich živé a + příbuzné (Nutná rezervace)

Pondělí 10. 5.

7:00

Za Boží požehnání pro živou a + rodinu, ochranu Panny Marie a d. v. o.

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 11. 5.

7:00

Za Ferdinanda Hladkého, rodiče, sourozence a duše v očistci

Středa 12. 5.

7:00

Za Vladimíra Krejčího a dvoje rodiče

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 13. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7:00

Za živou a + rodinu Nekvapilovu a duše v očistci

8:00

Za rodiče Štoksovy, rodinu Musilovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání Za živou a + rodinu Krčálovu, Mašovu, Adamovských a duše v očistci

Pátek 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

 

 

8:00

Za Ludmilu a Boženu Dvořákovy, Františka a Marii Kravalovy, Anastázii Křečkovu a jejich sourozence

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Zdislavu a + Jana Slámovy a duše v očistci

Sobota 15. 5.

7:00

Za rodiče Kašparovy, jejich syna Josefa, Františka Tlustého a d. v. o.

18:00

Za + a žijící členy rodiny Kadlecovy a Drápelovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

Neděle 16. 5.

 

 

7. VELIKONOČNÍ/ Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za farníky (Nutná rezervace)

10:30

Za Václava Vávru, bratry a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Poutní mše svatá Olší

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Štěpán Zbožínek

12:00

Křest Mikuláše Michal Buďa

12:30

Křest Oliver Polák

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za + Josefa a Annu Blahovy, jejich rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

V měsíci květnu vybízíme k májovým pobožnostem ve vesnicích naší farnosti. V kostele svatého Mikuláše bude májová každou neděli v 15:00 v kostele. Na internetových stránkách najdete brožurku s materiály a náměty pro májové pobožnosti.

V neděli 9. května na mši svaté v 9:00 a 10:30 budou lavičky na sednutí venku připravené v kostele u bočního vchodu pro rezervované účastníky, před mší si je sami vyneste ven a poté zase ukliďte zpátky. Děkujeme. Prostor bude ozvučený a bude zde podáváno sv. přijímání.

Ve středu 12. května v 17:00 pro skupinu A v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání, ve čtvrtek 13. května v 18:00 pro skupinu B.

V pátek 14. května ve 20:00 začíná svatodušní novéna – příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Setkání budou probíhat vždy večer v kostele ve 20:00, do vigilie, ta bude v sobotu 22. 5. v 21:00. Využijte příležitost ke společné modlitbě v tomto mimořádném čase.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem! Jan 15,9-17

Ježíš umírá násilně. Usmrtí jej druzí. Ale to, co jej postihne zvenčí, on proměňuje v úkon oběti a lásky. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13). Ježíš zemřel za nás. Ve své smrti nám prokázal lásku až do krajnosti. A ve smrti nám daroval svého Ducha. Rozjímáme o Ježíšově smrti, abychom si nacvičili naše vlastní umírání, které i pro nás bude dovršením života lásky. Jestliže takto umíráme, pak také chápeme, co znamená vzkříšení z mrtvých: to, že láska je silnější než smrt, že ani ve smrti se neocitáme mimo Boží lásku, nýbrž umíráme do ní. Ano o Velikonocích slavíme to, že láska je silnější než smrt. Láska, jíž nás miloval Ježíš až k smrti, se nyní pro nás všechny stává očividnou v jeho zmrtvýchvstání. Tato láska nás čeká i v okamžiku naší smrti. Nebudeme vynecháni z lásky, kterou nám Ježíš ukázal a prokázal. Neocitneme se mimo vztah lásky k Bohu, který vyrostl z naší víry. https://velikonoce.vira.cz/clanky/laska-je-silnejsi-nez-smrt

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Postupné rozvolňování, je třeba při bohoslužbách v kostele zachovávat: 2 m rozestupy (výjimku mají osoby z jedné domácnosti), dezinfenkce rukou u vstupu do kostela a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 75 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 10. 5. do 16. 5. bude spuštěna v neděli 9. 5. 2021 v 8:00

Neděle 9. 5.

6. VELIKONOČNÍDen matek/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu a Petra Ženatého (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

Čtvrtek 13. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

17:00

Mše svatá v Horních Borech

Pátek 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

18:00

Dolní Bory: Za Arnošta a Annu Kostečkovy, bratra Bedřicha a duše v očistci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 16. 5.

7. VELIKONOČNÍ/ Den modliteb

za sdělovací prostředky

9:00

Za Františka Filipa a rodiče, rodiče Michalovy a Boží požehnání (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

 Farní oznámení

V měsíci květnu vybízíme k májovým pobožnostem v naší farnosti.  Na internetových stránkách farnosti VM najdete brožurku s materiály pro májové pobožnosti.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Postupné rozvolňování, je třeba při bohoslužbách v kostele zachovávat: 2 m rozestupy (výjimku mají osoby z jedné domácnosti), dezinfenkce rukou u vstupu do kostela a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 70 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 10. 5. do 16. 5. bude spuštěna v neděli 9. 5. 2021 v 8:00

Neděle 9. 5.

6. VELIKONOČNÍ/ Den matek/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Kudláčkovy a dcery, rodiče Poulovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 10. 5.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 13. 5.

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

17:30

Mše svatá pro děti spojená s přípravou na 1. svaté přijímání Za rodiče Drápelovy z Olší

Pátek 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

18:30

Za Marii Homolovu, manžela a duše v očistci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 16. 5.

7. VELIKONOČNÍ/ Den modliteb za sdělovací prostředky

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu a Šromovu (Nutná rezervace)

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

V měsíci květnu vybízíme k májovým pobožnostem v naší farnosti.  Na internetových stránkách farnosti najdete brožurku s materiály pro májové pobožnosti.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru