Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.4. - 25.4.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.4. - 25.4.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 19. 4. do 25. 4. bude spuštěna v neděli 18. 4. 2021 v 8:00!!!

Neděle 18. 4.

 

3. VELIKONOČNÍ

7:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu, víru v rodinách a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Celých a Lavických (Nutná rezervace)

10:30

Za manžela, rodiče Balákovy a Kosourovy, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

Křty VM: 11:30 Terezie Sopko a Eliška Sopko, 12:00 Leontýna Sklenářová

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 19. 4.

7:00

Za rodiče Rosovy a živou a + rodinu Práškovu, Cahovu a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 20. 4.

7:00

Za rodiče Zachovy, živé a + příbuzné a duše v očistci

Středa 21. 4.

7:00

Za mír v rodině

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 22. 4.

7:00

Za + strýce a jeho pokoj

18:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Kazdovu, Dvořáčkovu, Juránkovu

a duše v očistci

Pátek 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa

a mučedníka

8:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Kotačkovu, Necidovu a duše v očistci

20:00

Mše sv. pro účastníky půstu se sv. Josefem – salesiáni Bulharsko

Sobota 24. 4.

Památka sv. Jiří, mučedníka

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich rodiče, děti s rodinami a d. v. o.

18:00

Za Miroslava Homolu, dva bratry, + rodiče, + rodiče Holánovy a + syna (Nutná rezervace)

Neděle 25. 4.

 

 

4. VELIKONOČNÍ/ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

7:30

Poutní mše svatá Mostiště + požehnání nového obětního stolu a ambonu

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Kadlíkovy a sourozence (Nutná rezervace)

10:30

Za živé a + členy rodiny Ráčkovy a Vokounovy a d. v o.  (Nutná rezervace)

11:15

Poutní mše svatá Mostiště

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za + Jiřího a Hedviku Bukovy, + rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

V neděli 18. dubna na mši svaté v 9:00 a 10:30 budou lavičky na sednutí venku připravené v kostele u bočního vchodu pro rezervované účastníky, před mší si je sami vyneste ven a poté zase ukliďte zpátky. Děkujeme. Prostor bude ozvučený a bude zde podáváno sv. přijímání.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 18. dubna v úředních hodinách na faru nebo do sakristie v kostele.

Ve středu 28. dubna v 19:00 prosíme muže o pomoc při brigádě na vyklizení a úklid věže před malováním.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“ Lk 24,35-48

Velikonoce vedli učedníky k tomu, aby se odvrátili od sebe a začali se dívat na Ježíše; on jejich Mistr a Pán vstal z mrtvých. Pro nás je to čas, kdy se nehrabeme ve svých prohrách a křivdách, ale hledíme na Vítěze. Velikonoce jsou čase, kdy se učíme nebýt sebestřední. Sebestředný je ten, který si nechá sloužit, upřednostňuje své pohodlí a to už tělesné, duševní, citové, rozumové nebo duchovní. Sebestředný nemusí být sobec, někdy ho totiž napadne konat dobro, ale jen proto, aby se sám cítil lépe. Sebestředný rozděluje lidi na pouhé dva druhy: na ty co tleskají a na ty co si dovolí něco mu vytknout. Ti první jsou milovaní ti, druzí jsou chudáci nebo pitomci, kterým je třeba se vyhnout. Sebestředný se vyhýbá chudým, kteří hyzdí tento svět. Zná trápení, ale jen svá. Miluje pouze ty, ze kterých má prospěch a je k nim laskavý…. Sebestředný sám sobě zůstává kompasem, Boha a lidi nebere. Sebestřednost je jedna z cest jak si zpackat život.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 19. 4. do 25. 4. bude spuštěna v neděli 18. 4. 2021 v 8:00!!!

Neděle 18. 4.

3. VELIKONOČNÍ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jaromíra Novotného, rodiče a rodiče Vaverkovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 22. 4.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Pátek 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa

a mučedníka

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Dvořákovu, Dřímalovu a Chylíkovu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 25. 4.

4. VELIKONOČNÍ/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živou a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

 

Farní oznámení

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 18. dubna do sakristie v kostele.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 19. 4. do 25. 4. bude spuštěna v neděli 18. 4. 2021 v 8:00!!!

Neděle 18. 4.

3. VELIKONOČNÍ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Josefa Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 19. 4.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa

a mučedníka

18:30

Za rodiče Němcovy, bratra Ottu, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 25. 4.

4. VELIKONOČNÍ/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Stanislava Marka, rodiče Markovy a Čermákovy a živou a + rodinu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 18. dubna do sakristie v kostele.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru