Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.4. - 18.4.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.4. - 18.4.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 12. 4. do 18. 4. bude spuštěna v neděli 11. 4. 2021 v 8:00!!!

Neděle 11. 4.

 

2. VELIKONOČNÍ/ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu, rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla (Nutná rezervace)

10:30

Za rodinu Řezníčkovu, Dohnalovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:15

Poutní mše svatá Oslavice

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele

Křty VM: 11:30 Filip Sysel, 12:00 Daniel Buršík, 12:30 Laura Poláková

18:00

Na úmysl dárce (Nutná rezervace)

Pondělí 12. 4.

7:00

Za zemřelé, bloudící, opuštěné a obrácení hříšníků

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Martinice

Úterý 13. 4.

7:00

Za Josefa Bojanovského, manželku Marii a dvoje rodiče

Středa 14. 4.

7:00

Za živou a + rodinu Bártovu, Urbánkovu a Petrů

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 15. 4.

7:00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o dary Ducha svatého, Boží ochranu a požehnání

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Stanislavu Ambrožovou

17:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti: Za + manžela Ladislava Prudíka, živou a + rodinu a d.vo

Pátek 16. 4.

8:00

Za + rodinu Horákovu, Plachetskou a Růženu Bryšovu (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Josefa Bednáře a + rodiče

Sobota 17. 4.

7:00

Za + rodiče Drlíčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Křty VM: 11:00 Luděk Kozel, 11:30 Lukáš Večeřa

18:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu pro rodiny dětí (Nutná rezervace)

Neděle 18. 4.

 

3. VELIKONOČNÍ

7:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu, víru v rodinách a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Celých a Lavických (Nutná rezervace)

10:30

Za manžela, rodiče Balákovy a Kosourovy, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

Křty VM: 11:30 Terezie Sopko a Eliška Sopko, 12:00 Leontýna Sklenářová

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Děkujeme za všechny peněžní dary o Velikonocích na opravy ve farnosti a na Boží hrob v Jeruzalémě.

V neděli 11. dubna na mši svaté v 9:00 a 10:30 budou lavičky na sednutí venku připravené v kostele u bočního vchodu pro rezervované účastníky, před mší si je sami vyneste ven a poté zase ukliďte zpátky. Děkujeme.  Prostor bude ozvučený a bude zde podáváno sv. přijímání.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 18. dubna v úředních hodinách na faru nebo do sakristie v kostele.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. Jan 20,19-31

Apoštolové se zavřeli v domě, postavili barikády před světem a možná i před Ježíšem. Vzkříšený Ježíš vstupuje znovu do života svých učedníků, jsou plni pochybností a zmatků. Rozpoznávají ho na základě ran na těle, Ježíš jim zvěstuje pokoj a představuje svým učedníkům nové poslání, být služebníky Božího milosrdenství.

Výraznou postavou dnešním evangeliu je apoštol Tomáš. Tomáš, musel mít vždy v Ježíšových slovech jasno. Po tom, co Ježíš jasně řekne učedníkům, že Lazar a zemřel, a že se se mají zjevit věci, aby uvěřili, Tomáš pronáší: „Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním“. Později jsou svědky vzkříšení Lazara. Když Ježíš mluví o svém Otci. Tak se Tomáš ozve a říká: „Ukaž nám Otce a to nám stačí!“. Když před svým odchodem mluví Ježíš o cestě, kterou učedníci mají znát, tak se Tomáš ohradí „Pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu?“ V dnešním úryvku svědectví o Vzkříšeném od ostatních nepřijímá. A sám chce Ježíše vidět a dotknout se jeho ran. My ho nazýváme nevěřícím, ale Ježíš ho bere a speciálně se mu věnuje.  Tomáš má ve svém srdci touhu uvěřit a nebojí přiznat svoje pochybnosti, svoji malověrnost.

Často slyšíme, že víra je dar, ano víra je darem, ale po vzoru Tomáše je třeba mít touhu. Touha se rodí z vnitřní potřeby na základě svědectví. Věřící křesťan se nesmí cítit někým víc než nevěřící. Bylo mu dáno darem. Věřící se taky nesmí cítit něco méně a za svoji víru v Krista ve světě se stydět.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 12. 4. do 18. 4. bude spuštěna v neděli 11. 4. 2021 v 8:00!!!

Neděle 11. 4.

2. VELIKONOČNÍ/ Neděle Božího milosrdenství

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna a manželku a rodiče Kujalovy (Nutná rezervace))

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pátek 16. 4.

18:00

Dolní Bory: Za Vladimíra a Anežku Křížovy, Františka a Anežku Řezníčkovy, jejich rodiče a duše v očistci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 18. 4.

3. VELIKONOČNÍ

9:00

Za Jaromíra Novotného, rodiče a rodiče Vaverkovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

 

Farní oznámení

Děkujeme za všechny peněžní dary o Velikonocích na opravy ve farnosti a na Boží hrob v Jeruzalémě.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 18. dubna do sakristie v kostele.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 12. 4. do 18. 4. bude spuštěna v neděli 11. 4. 2021 v 8:00!!!

Neděle 11. 4.

2. VELIKONOČNÍ/ Neděle Božího milosrdenství

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a celou živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 12. 4.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 15. 4.

17:30

Mše svatá pro mládež: Za Zdenka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a rodiče a rodinu Dvořákovu

Pátek 16. 4.

18:30

Za rodiče Brabcovy, dceru Ludmilu a rodinu Doležalovu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 18. 4.

3. VELIKONOČNÍ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Josefa Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

 

Farní oznámení

Děkujeme za všechny peněžní dary o Velikonocích na opravy ve farnosti a na Boží hrob v Jeruzalémě.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 18. dubna do sakristie v kostele.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulářhttps://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jsem s vámi po všechny dny.
(Mt 28,20)
Nahoru