Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.3. - 14.3.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.3. - 14.3.2021

Farnost Velké Meziříčí 

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 8. 3. do 14. 3. bude spuštěna v neděli 7. 3. 2021 v 12:00

Neděle 7. 3.

3. postní

7:30

Za + Stanislavu, rodinu Hammerovu a Krchňavých a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za živou a + rodinu Klímovu a Jeřábkovu

10:30

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, prarodiče a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:30

Křest VM – Eduard Smejkal

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 8. 3.

7:00

Za Marii Coufalovu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

17:00

Mše svatá Martinice

Úterý 9. 3.

7:00

Za + rodiče Havelkovy, dva syny a dceru, dva vnuky a duše v očistci

Středa 10. 3.

7:00

Za Františka Solaře, Anastázii Solařovu, Františka Pospíšila a jejich syna, Oldřicha Pospíšila a + rodinu Horákovu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 11. 3.

7:00

Za nemocného manžela, dvoje + rodiče, dvě sestry a švagra a duše v očistci

17:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti: Za rodiče Zrůstovy, Zbyňka Pácala a živou rodinu

Pátek 12. 3.

8:00

Za rodiče Filovy, syna Josefa, Františku Odehnalovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za rodiče Janákovy a Bernatovy

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 13. 3.

Výroční den zvolení papeže Františka

7:00

Za živou a + rodinu Konečných a Nemeškalovu s prosbou o Boží požehnání

18:00

Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře (Nutná rezervace)

Neděle 14. 3.

4. postní

 

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace) Za + Oldřicha Šoba, rodiče, prarodiče a sourozence

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, duše v očistci a ochranu Panny (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Milí rodiče, děkuji vám, že máte zájem o přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání. Současný stav omezení nám nedovoluje realizovat přípravu tak, jak byla plánována v minulých dnech. Pokud bude situace příznivější za tři týdny, budeme realizovat plánovaná setkání v rámci bohoslužeb pro děti. Do té doby budeme dětem zasílat materiály ke zpracování doma. Součástí nedělní bohoslužby, která je přenášená z kostela online vždy v 9 hodin, bude okénko pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiče.  Materiály vždy budou dětem zaslány ve čtvrtek odpoledne a prosíme o zpracování a jejich zpětné zaslání do středy následujícího týdne.  Děkuji za pochopení a ochotu spolupracovat.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Prosíme o ohleduplnost při přihlašování na mše svaté, aby se dostalo i na ostatní farníky.

Na příští týden připravujeme zpravodaj na postní povzbuzení.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Jan 2,13-25

Ježíš ničí v samém zárodku sklon, který nás neustále ohrožuje, zvláště jsme-li zbožnými lidmi, a to snahu dávat větší váhu gestům a vnějším rituálům než postoji srdce. Jde o touhu spíše dobře vypadat než být dobrý. 

V tomto evangelijním úryvku však můžeme spatřit i další poselství, které se netýká pouze jednotlivce, ale celé společnosti. Dělá nám starosti vnější fyzické znečišťování atmosféry či vodních zdrojů a znepokojuje nás ozónová díra, ale téměř vůbec se nemluví o vnitřním a morálním znečišťování. Ježíš vyhlašuje program ekologie srdce: Zdroj všeho znečištění, který je třeba očistit, je lidské srdce. Odtud vychází všechno to, co je opravdu „špatné“ a co skutečně „znečišťuje“ svět. Ve stvoření není nic, co by bylo samo o sobě „špatné“ či „hříšné“. Zlo patří jedině k člověku, která má svobodu. 

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/snaha-davat-vetsi-vahu-gestum-a-vnejsim-ritualum-nez-postoji-srdce-raniero-cantalamessa              

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 8. 3. do 14. 3. bude spuštěna v neděli 7. 3. 2021 v 12:00

Neděle 7.3.

3. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jana Karáska, rodiče a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 11. 3.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech

Pátek 12. 3.

18:00

Dolní Bory: Za Arnošta a Annu Kostečkovy, rodiče a sourozence

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 14.3.

4. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za živé a + rodiny Královy, Zbrankovy, Hedbávných a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

 Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Milí rodiče, děkuji vám, že máte zájem o přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání. Současný stav omezení nám nedovoluje realizovat přípravu tak, jak byla plánována v minulých dnech. Pokud bude situace příznivější za tři týdny, budeme realizovat plánovaná setkání v rámci bohoslužeb pro děti. Do té doby budeme dětem zasílat materiály ke zpracování doma. Součástí nedělní bohoslužby, která je přenášená z kostela online vždy v 9 hodin, bude okénko pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiče.  Materiály vždy budou dětem zaslány ve čtvrtek odpoledne a prosíme o zpracování a jejich zpětné zaslání do středy následujícího týdne.  Děkuji za pochopení a ochotu spolupracovat.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. - 31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. -24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku).Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Prosíme o ohleduplnost při přihlašování na mše svaté, aby se dostalo i na ostatní farníky.

Na příští týden připravujeme zpravodaj na postní povzbuzení.

 Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 8. 3. do 14. 3. bude spuštěna v neděli 7. 3. 2021 v 12:00

Neděle 7.3.

3. postní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jana Sýkoru a rodiče Sýkorovy a Smolíkovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 8.3.

17:00

Mše svatá Kochánov

Středa 10.3.

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Stanislava Kutila

Pátek 12.3.

18:30

Za rodiče Štěpánkovy a syna a rodiče Maršálkovy

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 14.3.

4. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Věru Chalupovu, rodinu Čermákovu, Chalupovu a dva bratry (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Milí rodiče, děkuji vám, že máte zájem o přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání. Současný stav omezení nám nedovoluje realizovat přípravu tak, jak byla plánována v minulých dnech. Pokud bude situace příznivější za tři týdny, budeme realizovat plánovaná setkání v rámci bohoslužeb pro děti. Do té doby budeme dětem zasílat materiály ke zpracování doma. Součástí nedělní bohoslužby, která je přenášená z kostela online vždy v 9 hodin, bude okénko pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiče.  Materiály vždy budou dětem zaslány ve čtvrtek odpoledne a prosíme o zpracování a jejich zpětné zaslání do středy následujícího týdne.  Děkuji za pochopení a ochotu spolupracovat.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

 Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Na příští týden připravujeme zpravodaj k postnímu povzbuzení.

Prosíme o ohleduplnost při přihlašování na mše svaté, aby se dostalo i na ostatní farníky.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru