Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.2. - 07.03.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.2. - 07.03.2021

Farnost Velké Meziříčí 

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 1. 3. do 7. 3. bude spuštěna v neděli 28. 2. 2021 v 12:00

Neděle 28. 2.

2. postní

7:30

Za živou a + rodinu Střechovu a Havlíčkovu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Jiřího Bradáče, dvoje + rodiče a sourozence s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vařekovy, jejich + sourozence a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 1. 3.

7:00

Za dar života, Boží ochranu a požehnání pro rodiny dětí a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 2. 3.

7:00

Mše svatá

Středa 3. 3.

7:00

Za P. Jiřího Bílka, jeho rodiče a sestru

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá spojená s přípravou dětí na 1. svaté přijímání – skupina A

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 4. 3.

7:00

Za živou a +rodinu Mikyskovu, Kašpárkovu, Pospíšilovu, přízeň, za víru a duše v očistci

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá spojená s přípravou dětí na 1. svaté přijímání – skupina B

Za + Karla Čadu a Ludmilu Rajnetovu a živou a + rodinu Čadovu a Jakubcovu

Pátek 5. 3.

1. v měsíci

8:00

Za Josefa Buďu a rodiče (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za rodiče Kryštofovy, živou a + rodinu a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 6. 3.

1. v měsíci

7:00

Mše svatá

18:00

Na společný úmysl Za živou a + rodinu Zezulovu a Bradáčovu, Boží pomoc a ochranu a duše (Nutná rezervace)

Neděle 7. 3.

3. postní

 

7:30

Za + Stanislavu, rodinu Hammerovu a Krchňavých a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za živou a + rodinu Klímovu a Jeřábkovu

10:30

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, prarodiče a duše v očistci  (Nutná rezervace)

11:30

Křtiny VM: Eduard Smejkal a Oliver Polák

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 4. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Příprava na první svaté přijímání 2021 -  V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti. Do 2. 3. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě. Děti je již možné rezervovat na www. farnostvm.cz /rezervace-udalosti  do skupin.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce se nebudeme společně v naší farnosti modlit křížovou cestu, ale doporučujeme soukromou modlitbu. V kancionálu je 071 – 074, každý týden na www.farnostvm.cz bude nový text křížové cesty nebo můžete využít křížové cesty v přírodě v našem okolí.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. Mk 9,2-10   Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu projít temnotou, nenechat se přemoci strachem.

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva. Život s Bohem nás chce učinit otevřenými pro původní krásu, kterou Bůh pro každého z nás zamýšlel v oné jedinečnosti, jíž jsme. Událost Ježíšova proměnění na hoře Proměnění je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni v onen jedinečný obraz, který si o nás vytvořil Bůh. Znamená to, že tak jako zazářil Ježíš na hoře Proměnění, rozzáří se i na naší tváři její původní jas, který bývá ale často skryt pod nejrůznějším nánosem.

Ježíš byl vždycky naplněn Boží slávou, ale učedníci to nevnímali. Nyní se tato sláva zviditelnila na jeho tváři. Boží záře prostoupila dokonce i jeho oděv, který náhle také začal zářit.

Proč i Mojžíš a Eliáš?

Při události proměnění se u Ježíše zjevili Mojžíš a Eliáš. Proč zrovna oni?  Mojžíš je osvoboditel Izraele a zároveň zákonodárce. Lze říci, že necháme-li se podle Ježíšova vzoru beze zbytku naplnit Božím světlem a zazáří-li v nás Boží sláva, budeme osvobozeni od vnitřních pnutí a tlaku, jemuž se často sami vystavujeme, a náš život dostane řád. Sami od sebe začneme dělat to, co odpovídá našemu bytí, a jednat podle Božích přikázání. Eliáš je prorok. Každý z nás může být prorok, který zjevuje tomuto světu něco z Boha, co může být vyjádřeno pouze jeho osobou. Máme se stávat zrcadlem Boží slávy. Vytušíme slovo, které chce Bůh skrze nás říci tomuto světu.

V naší člověčině a křehkosti

Událost Ježíšova proměnění nám ukazuje také cíl naší duchovní cesty. Tím cílem je být „prostupný“ pro Boží světlo a lásku. To, co se tu vypráví o Ježíši, je zaslíbeno stejně i nám, vnímáme-li se jako Boží synové a dcery. I v nás se chce rozzářit Boží sláva, a to právě v naší člověčině a křehkosti. Putujeme-li spolu s Ježíšem, může se nám dostat vnitřního pokoje, zkušenosti naplnění světlem, kdy začneme pojednou vyzařovat dobro i na druhé. Sami si onoho vlastního vyzařování vůbec nemusíme všimnout. Jsme proměňováni k obrazu Páně mocí Ducha Páně. (2 Kor 3,18)
Anselm Grün – Otče, odpusť jim; Sedm Ježíšových slov na kříži

https://www.pastorace.cz/clanky/zivot-s-bohem-nas-ma-otevrit-pro-nasi-puvodni-krasu

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 1. 3. do 7. 3. bude spuštěna v neděli 28. 2. 2021 v 12:00

Neděle 28.2.

2. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodinu Jízdných, Bartoškovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pátek 5. 3.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Marii a Františka Markovy, Petra Hallu, rodinu Kujalovu a živou a + přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 7.3.

3. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jana Karáska, rodiče a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

Ve čtvrtek 4. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Farní oznámeníPříprava na první svaté přijímání 2021 - V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti.  Do 2. 3. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě. První mše svatá spojená s přípravou na první svaté bude ve čtvrtek 11. března v 17:00 v kostele v Horních Borech.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce se nebudeme společně v naší farnosti modlit křížovou cestu, ale doporučujeme soukromou modlitbu. V kancionálu je 071 – 074, každý týden na www.farnostvm.cz bude nový text křížové cesty nebo můžete využít křížové cesty v přírodě v našem okolí.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. - 31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. -24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 1. 3. do 7. 3. bude spuštěna v neděli 28. 2. 2021 v 12:00

Neděle 28.2.

2. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za manžele Jaroslava a Alenku Debefovy a celou rodinu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 1.3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 4.3.

17:30

Mše svatá pro děti spojená s přípravou na 1. svaté přijímání

Za Jiřího Bartuška, rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 5.3.

1. v měsíci

18:30

Za Josefa, Annu a Marii Ekslerovy, jejich rodiče a celou přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Sobota 6.3.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Mše svatá

Neděle 7.3.

3. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jana Sýkoru a rodiče Sýkorovy a Smolíkovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 -  V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti.  Do 2. 3. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě. První mše svatá spojená s přípravou na první svaté bude ve čtvrtek 4. března v 17:30 v kostele v Netíně.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce se nebudeme společně v naší farnosti modlit křížovou cestu, ale doporučujeme soukromou modlitbu. V kancionálu je 071 – 074, každý týden na www.farnostvm.cz bude nový text křížové cesty nebo můžete využít křížové cesty v přírodě v našem okolí.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku) Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru