Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.2. - 28.2.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.2. - 28.2.2021

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 22. 2. do 28. 2. bude spuštěna v neděli 21. 2. 2021 v 12:00

Neděle 21. 2.

1. postní/Sbírka Haléř sv. Petra

7:30

Za + rodiče, živé a + z rodiny Zemanovy a Letmajerovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za rodiče Vávrovy, dva syny a živé rodiny

10:30

Za živou a + rodinu Pohankovu a na poděkování za dar společného života (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 22. 2.

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

7:00

Za uzdravení těžce nemocné a za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Martinice

Úterý 23. 2.

7:00

Na dobrý úmysl

Středa 24. 2.

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Lavičky

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 25. 2.

7:00

Mše svatá

17:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti: Za rodinu Hladíkovu, Koukalovu, Požárovu a duše

v očistci

Pátek 26. 2.

8:00

Za rodiče Žundálkovy a Šanderovy, živé a + členy jejich rodin a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za živou a + rodinu Kamanovu

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 27. 2.

7:00

Za + rodiče Novotných s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Neděle 28. 2.

2. postní

 

7:30

Za živou a + rodinu Střechovu a Havlíčkovu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Jiřího Bradáče, dvoje + rodiče a sourozence s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vařekovy, jejich + sourozence a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Současný stav nám nedovoluje, aby příprava probíhala ve skupinách na faře, jak bylo zvykem, ale dovoluje účast dětí na dětských bohoslužbách. V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti. Od 17. 2. do 2. 3. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě. První mše svatá spojená s přípravou na první svaté bude pro skupinu A ve středu 3. března v 17:00 a skupinu B ve čtvrtek 4. března v 18:00 v kostele sv. Mikuláše. Od neděle 21. února v 12:00 bude děti možné rezervovat www. farnostvm.cz /rezervace-udalosti  do skupin.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce se nebudeme společně v naší farnosti modlit křížovou cestu, ale doporučujeme soukromou modlitbu. V kancionálu je 071 – 074, každý týden na www.farnostvm.cz bude nový text křížové cesty nebo můžete využít křížové cesty v přírodě v našem okolí.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Nedělní liturgie

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ Mk 1,12-15

Postní doba je časem pokání. Slovo pokání představuje past, je obtěžkáno negativními konotacemi, které zatemňují a křiví jeho duchovní rozměr. Činit pokání neznamená jen litovat svých hříchů nebo mít výčitky svědomí. Jedná se o celkový proces duchovní obnovy, který vtahuje duši do dynamiky smrti a vzkříšení v Kristu.

Silván z Athosu: „Snažně prosím všechny lidi – dejte se na pokání a uvidíte milost Boží“.

Milosrdenství Boží je nezměrné, neuchopitelné. Naše hříchy, i ty nejtěžší, jsou před Bohem jako kapka v moři. Pokud nás pokora nutí, abychom na ně pamatovali po celý svůj život, on náš Pán, je zapomíná. Nehledí tolik na to, jací jsme byli, nebo spíše na to, jakými se můžeme stát. Ti co byli Kristem uzdraveni, byli vyzýváni, aby nehřešili, aby odpustili těm, kdo jim ublížili, aby bez reptání snášeli utrpení, která by mohla přijít.

Bůh tomu, kdo činí pokání, dává nejen své odpuštění, ale taky milost Ducha svatého. „kde je dopuštění hříchů, tam je svoboda a láska“

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 22. 2. do 28 2. bude spuštěna v neděli 21. 2. 2021 v 12:00

Neděle 21.2.

1. postní/Sbírka Haléř sv. Petra

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Leopoldinu a Ludvíka Požárovy, jejich syna Františka, snachu Anežku, živou

a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 25. 2.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiče Šebkovy a celou přízeň

Pátek 26. 2.

18:00

Dolní Bory: Za Anežku a Ladislava Sukovy, jejich rodiče a sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 28.2.

2. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodinu Jízdných, Bartoškovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Současný stav nám nedovoluje, aby příprava probíhala ve skupinách na faře, jak bylo zvykem, ale dovoluje účast dětí na dětských bohoslužbách. V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti. Od 17. 2. do 2. 3. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě. První mše svatá spojená s přípravou na první svaté bude ve čtvrtek 11. března v 17:00 v kostele v Horních Borech.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce se nebudeme společně v naší farnosti modlit křížovou cestu, ale doporučujeme soukromou modlitbu. V kancionálu je 071 – 074, každý týden na www.farnostvm.cz bude nový text křížové cesty nebo můžete využít křížové cesty v přírodě v našem okolí.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 22. 2. do 28. 2. bude spuštěna v neděli 21. 2. 2021 v 12:00

Neděle 21.2.

1. postní/Sbírka Haléř sv. Petra

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Františka Sojku, Miroslava Homolu a celou přízeň Sojkovu a Homolovu

  (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pátek 26.2.

18:30

Za rodiče Chalupovy a syna a rodiče Vondrákovy a syna

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 28.2.

2. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za manžele Jaroslava a Alenku Debefovy a celou rodinu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Současný stav nám nedovoluje, aby příprava probíhala ve skupinách na faře, jak bylo zvykem, ale dovoluje účast dětí na dětských bohoslužbách. V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti.Od 17. 2. do 2. 3. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě. První mše svatá spojená s přípravou na první svaté bude ve čtvrtek 4. března v 17:30 v kostele v Netíně.

Muži, prožijme letošní postní dobu se sv. Josefem. Odřekněme si alkohol a ušetřené peníze věnujeme českým salesiánům, kteří v Bulharsku staví kostel. Přihlašujte se na www. farnostvm.cz/rezervace-udalosti  a každý týden budete dostávat podněty k prožití přípravy na Velikonoce.

V letošním roce se nebudeme společně v naší farnosti modlit křížovou cestu, ale doporučujeme soukromou modlitbu. V kancionálu je 071 – 074, každý týden na www.farnostvm.cz bude nový text křížové cesty nebo můžete využít křížové cesty v přírodě v našem okolí.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
On odpouští všechny tvé viny.
(Žl 103,3)
Nahoru