Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.2. - 21.2.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.2. - 21.2.2021

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 15. 2. do 21. 2. bude spuštěna v neděli 14. 2. 2021 v 12:00

Neděle 14. 2.

6. v mezidobí

7:30

Za Josefa Kratochvíla, + dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Theodora Vodičku, manželku Marii a syna Josefa

10:30

Za farníky (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za + Marii Paclíkovu, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + z rodiny Paclíkovy a Večeřovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 15. 2.

7:00

Za rodiče Požárovy a syna, rodiče Bartuškovy a dceru a Boží ochranu pro živou rodinu Požárovu a Špinarovu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 16. 2.

7:00

Mše svatá

10:00

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Marii Holcovu

Středa 17. 2.

Popeleční středa/den přísného postu

6:00

Za farníky (Nutná rezervace)

7:00

Za obrácení hříšníků (Nutná rezervace)

8:00

Za živou a + rodinu Chmelovu, Zemanovu, děti, vnoučata a celou přízeň, naši ochranu v Neposkvrněném Srdci Panny Marie, + paní Navrátilovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00 - 11:00 a 14:00 – 16:00 Svátost smíření

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 krátká pobožnost s udělováním popelce a svatého přijímání

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš  Za + Stanislava Kubáta (Nutná rezervace)

Čtvrtek 18. 2.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti

Pátek 19. 2.

8:00

Za + dvoje rodiče, jejich děti, celou přízeň a duše v očist. (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 20. 2.

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich rodiče a děti s rodinami a d. v. o.

11:00

Křest Rozálie Markové

18:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a + rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

Neděle 21. 2.

1. postní

 

7:30

Za + rodiče, živé a + z rodiny Zemanovy a Letmajerovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za rodiče Vávrovy, dva syny a živé rodiny

10:30

Za živou a + rodinu Pohankovu a na poděkování za dar společného života (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Vzadu na stolku pod kůrem si můžete za dobrovolný příspěvek vzít „Malý průvodce postní dobou“ a pokladničku na postní almužnu, kterou každoročně vyhlašuje Charita ČR.

V postním zpravodaji, který jsme vydali, najdete inspiraci a podněty pro letošní postní dobu.

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Současný stav nám nedovoluje, aby příprava probíhala ve skupinách na faře, jak bylo zvykem, ale dovoluje účast dětí na dětských bohoslužbách. V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti. Od 17. 2. do 24. 2. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Prosíme členy Matice velehradské o zaplacení příspěvků na rok 2021.

 

Nedělní liturgie

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) odevšad. Mk 1,40-45

Malomocný nemůže vystát sám sebe, a protože sám sebe odmítá, cítí zavržení a izolaci též od všech ostatních. Mistr ví, že je třeba velké trpělivosti, aby ten, kdo sám sebe odmítá, přijal náklonnost druhých. Když malomocný, který se necítí ve své kůži, přichází za Ježíšem s prosbou o pomoc, dostaví se uzdravení v několika krocích. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist“

Ježíš je solidární. Jenže nyní je třeba, aby stejnou solidaritu projevil i nemocný sám se sebou. Pán na něho pohlédne a z jeho pohledu lze vyčíst: Smíš být takový, jaký jsi. A znovu si musí i nemocný dát souhlas k tomu, aby byl takový, jaký je. Tímto způsobem se očistí. Řecký výraz „katharistheti“ lez přeložit také jako: „Buď, kým jsi: čistý, jasný, protříbený. Nesměšuj své emoce s odmítáním sebe samého, s hněvem a hořkostí. Buď zcela sebou a žij neznetvořeným obrazem, který si o tobě vytvořil Bůh. Přestaň tento obraz zatemňovat neustálým negativním smýšlením o sobě!“  Anselm Grün - 50 x Ježíš

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 15. 2. do 21. 2. bude spuštěna v neděli 14. 2. 2021 v 12:00

Neděle 14.2.

6. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Na úmysl dárce (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Středa 17. 2.

Popeleční středa/ den přísného postu

17:00 – 18:00 Svátost smíření, 17:00 a 17:30 krátká pobožnost s udělováním popelce a svatého přijímání

18:00

Horní Bory: Mše svatá (Nutná rezervace)

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Pátek 19. 2.

18:00

Dolní Bory: Za živé a + z rodiny Královy, Zbrankovy, Hedbávných a duše v očistci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Sobota 20. 2.

14:00

Horní Bory – křest Emy Fendrychové

Neděle 21.2.

1. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Leopoldinu a Ludvíka Požárovy, jejich syna Františka, snachu Anežku, živou

a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

 Farní oznámení

Vzadu na stolku pod kůrem si můžete za dobrovolný příspěvek vzít „Malý průvodce postní dobou“ a pokladničku na postní almužnu, kterou každoročně vyhlašuje Charita ČR.

V postním zpravodaji, který jsme vydali, najdete inspiraci a podněty pro letošní postní dobu.

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Současný stav nám nedovoluje, aby příprava probíhala ve skupinách na faře, jak bylo zvykem, ale dovoluje účast dětí na dětských bohoslužbách. V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti. Od 17. 2. do 24. 2. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz a rodiče pak zpětně dostanou více informací o přípravě.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

Prosíme členy Matice velehradské o zaplacení příspěvků na rok 2021.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 15. 2. do 21. 2. bude spuštěna v neděli 14. 2. 2021 v 12:00

Neděle 14.2.

6. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za + manželku Ladislavu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 15. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Úterý 16. 2.

14:30

Pohřební mše svatá: Za+ Ladislavu Tomanovu

Středa 17. 2.

Popeleční středa/ den přísného postu

17:00 – 18:00 Svátost smíření, 17:00 a 17:30 krátká pobožnost s udělováním popelce

a svatého přijímání

18:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Čtvrtek 18.2.

17:30

Mše svatá pro mládež: Za rodiče Čermákovy a celou přízeň

Pátek 19.2.

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a celou živou a + přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 21.2.

1. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Františka Sojku, Miroslava Homolu a celou přízeň Sojkovu a Homolovu  (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Vzadu na stolku pod kůrem si můžete za dobrovolný příspěvek vzít „Malý průvodce postní dobou“ a pokladničku na postní almužnu, kterou každoročně vyhlašuje Charita ČR.

V postním zpravodaji, který jsme vydali, najdete inspiraci a podněty pro letošní postní dobu.Příprava na první svaté přijímání 2021 - Současný stav nám nedovoluje, aby příprava probíhala ve skupinách na faře, jak bylo zvykem, ale dovoluje účast dětí na dětských bohoslužbách. V letošním roce bude příprava na první svaté přijímání spojena s bohoslužbami pro děti. Od 17. 2. do 24. 2. bude třeba děti registrovat na www. farnostvm.cz a rodiče pak zpětně dostanou více informacío přípravě.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

Prosíme členy Matice velehradské o zaplacení příspěvků na rok 2021.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
On odpouští všechny tvé viny.
(Žl 103,3)
Nahoru