Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.1. - 31.1.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.1. - 31.1.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 25. 1. do 31. 1. bude spuštěna v neděli 24. 1. 2021 v 12:00

Neděle 24. 1.

3. v mezidobí

7:30

Na poděkování za 79 let života, + rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Aloise a Boženu Neubauerovy, dvoje rodiče, duše v očistci s prosbou

o Boží ochranu

10:30

Za živé a + členy rodiny Oulehlovy a Boučkovy a Boží ochranu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 25. 1.

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

7:00

Za + sourozence a švagry

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Martinice

Úterý 26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

7:00

Mše svatá

Středa 27. 1.

7:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

10:00

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Josefa Klimeše

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

7:00

Mše svatá

17:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti

Pátek 29. 1.

8:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Mše svatá

Sobota 30. 1.

7:00

Na poděkování za dar života, Boží vedení s prosbou o Boží ochranu

a požehnání

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Neděle 31. 1.

4. v mezidobí

 

7:30

Za + Marii Vidlákovu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za + dvoje rodiče, bratry a švagrovou, přízeň, duše v očistci, poděkování za Dary Ducha svatého a prosbu o Boží požehnání všem rodinám

10:30

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy, + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, + Vladislavu Čermákovu, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

V příštím týdnu pokračují modlitby za jednotu křesťanů.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma probíhají každý den před ranní mši svatou.

V neděli 24. 1. oficiálně končí Tříkrálová sbírka. Charita děkuje za Vaše finanční dary. Dále však můžete přispívat pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Nedělní liturgie

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. Mk 1,14-20

V antické církvi bylo zvykem, že kněz po homilii vyzval věřící: „Obraťte se k Pánu“. Znamenalo to, aby se otočili k východu, ke slunci, jež je znamením Krista, který se vrací a kterému jdeme vstříc slavením eucharistie. Když to z nějakého důvodu nebylo možné, obraceli se k obrazu Krista v apsidě, aby se vnitřně zorientovaly směrem k Pánu. Šlo o vnitřní úkon obrácení naší duše k Ježíši Kristu a tak k živému Bohu, k pravému světlu. Poté následovalo další zvolání: „Vzhůru srdce“, to znamenalo ven ze spleti našich starostí, úzkostí a roztržitostí. Stále znovu se musíme odpoutávat od špatného směru, v němž se tak často pohybujeme svým smýšlením a jednáním.

 

Apoštolové byli povoláni k následování. Opustili sítě - svoji práci a šli za ním. Když nás Pán volá k následování, taky je třeba odložit práci. „Chybí-li ti čas k tomu, abys všecko udělal, zastav se na několik okamžiků a pomodli se. Pak si rozvrhni čas před zrakem Božím. K tomu, co nám Bůh uložil, má člověk vždy dost času a Božích prostředků.“ M. Quist

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 25. 1. do 31. 1. bude spuštěna v neděli 24. 1. v 12:00

Neděle 24.1.

3. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Stanislava Ďáska, sestru Janu a rodiče Ďáskovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

17:00

Horní Bory: Za rodiny Zástěrovy, Kališovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 29.1.

13:30

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Olgu Blahovou

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodiče Zikmundovy, Kadlecovy, celou živou a + přízeň a duše v očistci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 31.1.

4. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

V příštím týdnu nadále pokračují modlitby za jednotu křesťanů.V neděli 24. 1. oficiálně končí Tříkrálová sbírka. Charita děkuje za Vaše finanční dary. Dále však můžete přispívat pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 25. 1. do 31. 1. bude spuštěna v neděli 24. 1. v 12:00

Neděle 24.1.

3. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za uzdravení  (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Středa 27.1.

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Václava Blažka

Pátek 29.1.

18:30

Na poděkování za 70 a 75 roků a Boží ochranu do dalších let

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 31.1.

4. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

V příštím týdnu nadále pokračují modlitby za jednotu křesťanů.

Informace o zapsaných úmyslech na rok 2021 najdete na webových stránkách farnosti Netín https://farnostnetin.webnode.cz/umysly-msi-sv-2021/

V neděli 24. 1. oficiálně končí Tříkrálová sbírka. Charita děkuje za Vaše finanční dary. Dále však můžete přispívat pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru