Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.1. - 24.1.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.1. - 24.1.2021

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 18. 1. do 24. 1. bude spuštěna v neděli 17. 1. 2021 v 12:00

Neděle 17. 1.

2. v mezidobí

7:30

Za víru a lásku v rodině, Boží vedení, ochranu Panny Marie a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Boží ochranu a vedení Ducha svatého, živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Za farníky (Nutná rezervace)

11:30

Křest Matyáše Laciny

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu a rodinu Obešlovu(Nutná rezervace)

Pondělí 18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7:00

Za + rodiče, Josefa, Miroslavu, Marii, ochranu Panny Marie a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 19. 1.

7:00

Za + Alžbětu Práškovu

Středa 20. 1.

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

7:00

Mše svatá

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro  děti: Za Františka Šoukala a rodiče

Pátek 22. 1.

8:00

Za Jiřího Hajného, jeho syna Jiřího a dvoje rodiče (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Procházkovu, Boží vedení, ochranu, víru, požehnání, uzdravení, poděkování a duše v očistci

Sobota 23. 1.

7:00

Za + manžela, sestru, rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

11:00

Křest Josefa Strnada

18:00

Za Antonína Jana, Josefa Slabého, všechny živé a + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a vlastní úmysl (Nutná rezervace)

Neděle 24. 1.

3. v mezidobí

 

7:30

Na poděkování za 79 let života, + rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Aloise a Boženu Neubauerovy, dvoje rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu

10:30

Za živé a + členy rodiny Oulehlovy a Boučkovy a Boží ochranu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma se budeme modlit každý den před ranní mši svatou.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět do připravené pokladničky při všech bohoslužbách v kostele, v Květiny Verunka, Krámek u Marušky, prodejna CZC na náměstí, Zelenina u Kališů, ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí, pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála). Jan 1,35-42

Jak Ježíš Krista zvěstovat? Pro konkrétního posluchače přiměřeně, vhodně, tedy ne jen reprodukovat naučené, ne jen podat určité informace. Zvěst je něčím, co se může dotknout nitra a vyvolat jakýsi pohyb mezi člověkem a Bohem, jakož i mezi Bohem a člověkem, tedy počínající nebo prohlubující se víru.

Zvěstování není pouhé vyprávění o Ježíšově životě, že se narodil v Betlémě a že to slavíme o Vánocích. Také nestačí jen říkat, že za nás (za tebe) zemřel a že to slavíme o Velikonocích. Ani jen že vstal z mrtvých; protože to vše je sice pravdivé, ale bez kontextu sotva srozumitelné a zařaditelné do života. Také nestačí jen hlásat, že Ježíš přináší odpuštění hříchů, zvlášť když je posluchač mnohdy přesvědčen, že žádné nemá („nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl…“), nebo že si je musí sám „odpracovat“, protože ještě žádnou odpovědnost vůči Bohu necítí. Také může znít dutě jinak správné hlásání, že se v Ježíši projevila Boží láska, pokud se to říká někomu, kdo právě tone v hlubokém zármutku.

Téměř vždy je možné mluvit o tom, kým je Ježíš pro mne, proč mu věřím a jakou naději mi tato víra otevírá. Smysl a výsledek rozhovoru stojí na dvou základních skutečnostech: na tom, co partner rozhovoru hledá, a na tom, jak se křesťan, který s ním hovoří nechá vést Duchem svatým. Jak s ním spolupracuje, jak počítá s jeho působením v příjemci evangelia, kolik důvěry mu dává. https://www.pastorace.cz/clanky/co-a-jak-zvestovat-dnesnimu-cloveku

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 18. 1. do 24. 1. bude spuštěna v neděli 17. 1. v 12:00

Neděle 17.1.

2. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pátek 22.1.

18:00

Dolní Bory: Mše svatá

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Sobota 23.1.

14:00

Křest Horní Bory: Zuzana Dvořáková

Neděle 24.1.

3. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Stanislava Ďáska, sestru Janu a rodiče Ďáskovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 18. 1. do 24. 1. bude spuštěna v neděli 17. 1. v 12:00

Neděle 17.1.

2. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Zdeňka Nečase, rodinu Nečasovu a Němcovu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 21.1.

17:30

Mše svatá pro mládež

Pátek 22.1.

18:30

Za Bohumila Trojana

18:00Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 24.1.

3. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Informace o zapsaných úmyslech na rok 2021 najdete na webových stránkách farnosti Netín https://farnostnetin.webnode.cz/umysly-msi-sv-2021/

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
On odpouští všechny tvé viny.
(Žl 103,3)
Nahoru