Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.1. - 17.1.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.1. - 17.1.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 11. 1. do 17. 1. bude spuštěna v neděli 10. 1. 2021 v 12:00

Neděle 10. 1.

Svátek Křtu Páně

7:30

Za + manžela, dvoje rodiče a vnuka (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za + manžele Vochiánovy, Bohumila Šanderu a duše v očistci

10:30

Na poděkování za 80 let života, + rodiče, dar rodiny s prosbou o dary

Ducha svatého do dalších let (Nutná rezervace)

10:30 - 11:00 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 11. 1.

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

17:00

Mše svatá Martinice (Obecní úřad)

Úterý 12. 1.

7:00

Za dar zdraví, Božího požehnání a ochrany Panny Marie

17:00

NOVÝ JERUZALÉM (Nutná rezervace)

Středa 13. 1.

7:00

Za rodinu Bojanovských, Pánkovu, Břendovu, Dufkovu a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Zdeňka Obršlíka

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 14. 1.

7:00

Mše svatá

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ladislava Zezulu

17:00

Mše svatá Petráveč (Obecní úřad)

18:00

Mše svatá pro děti

Pátek 15. 1.

8:00

Za + rodiče Rudolfa a Marii Čermákovy a duše v očistci, + syna Jana a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

Sobota 16. 1.

7:00

Za rodiče Turkovy, prarodiče Koukalovy, Marii Oulehlovu a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu (Nutná rezervace)

Neděle 17. 1.

2. v mezidobí

 

7:30

Za víru a lásku v rodině, Boží vedení, ochranu Panny Marie a duše v očistci

(Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Boží ochranu a vedení Ducha svatého, živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Za farníky (Nutná rezervace)

11:30

Křest Matyáše Laciny

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět do připravené pokladničky při všech bohoslužbách v kostele, v Květiny Verunka, ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí, pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!" Mk 1,6b-11

 Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.

Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět a hledí na rozevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým mečem ráj. Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas; odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě holubice, viditelné v tělesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono svou účastí na božství je Bohem; kromě toho před dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu o vysvobození od potopy.

Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek. Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu buďte ostatním lidem živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen.

Z promluv svatého biskupa Řehoře Naziánského.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 11. 1. do 17. 1. bude spuštěna v neděli 10. 1. v 12:00

Neděle 10.1.

Křtu Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za farníky (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 14.1.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Josefa Blahu, dvoje rodiče a celou přízeň

Pátek 15.1.

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Homolovu, Holoubkovu, Brodských a duše v očistci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 17.1.

2. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 11. 1. do 17. 1. bude spuštěna v neděli 10. 1. v 12:00

Neděle 10.1.

Křtu Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Horkých a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

10:30 – 11:00 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Kochánově

Pondělí 11.1.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 15.1.

18:30

Mše svatá

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 17.1.

2. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Zdeňka Nečase, rodinu Nečasovu a Němcovu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Informace o zapsaných úmyslech na rok 2021 najdete na webových stránkách farnosti Netín https://farnostnetin.webnode.cz/umysly-msi-sv-2021/

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru