Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.12. - 20.12.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.12. - 20.12.2020

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 30% obsazenosti, v našem kostele je to 100 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru ve středu také k citelnému postu.

Neděle 13. 12.

3. adventní

 

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě a d. v. o.

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za farníky

10:30

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Drápelovu a duše v očistci

Pondělí 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za všechny osamocené, přetížené a za ty, co ztratili existenční jistoty

14:00

Nemocnice (návštěva kněze na pokojích)

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 15. 12.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za Oldřicha Šoba, rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci

Středa 16. 12.

Den postu s prosbou za ukončení pandemie koronaviru       

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Ke cti sv. Judy a Tadeáše

12:00

Rozloučení ve Špitálku: + Jiřina Malášková

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 17. 12.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za rodinu Štoksovu, Ludmilu Švarcovu a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Valičkovu a Žákovu, Boží pomoc a ochranu a d. v o.

Pátek 18. 12.

7:30 – 9:30 svátost smíření v kostele, 9:00 – 9:30 svaté přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Za + manžele Halačkovy a Čápovy a jejich živé a + příbuzné

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Smejkalovu, Bradáčovu, Kožených a na vlastní úmysl

19:00 – 21:00 svátost smíření a výstav NSO v kostele

Sobota 19. 12.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za + a žijící členy rodiny Kadlecovy, Drápelovy a duše v očistci

18:00

Za Vladimíra Kružíka a Miluši Kružíkovu

Neděle 20. 12.

4. adventní

 

7:30

Za dvoje rodiče Žákovy, syna Jaroslava, živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Josefa a Ludmilu Smejkalovy a na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie

10:30

Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

17:00 – 19:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za farníky

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

V čase před vánočními svátky vyjde zpravodaj.

Děkujeme za formuláře s úmysly na mše svaté, které jste nám zaslali, dál už budeme zapisovat ve farní kanceláři ve VM nebo telefonicky (566522101).

Prosíme, kdo jste se zapojili do „Společně čteme Bibli“, abyste lístky s odpověďmi donesli do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

 Ve středu v 14:10 na faře pokračuje náboženství pro větší školáky na faře.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Máme úkol pro děti: Jako svatý Mikuláš obdarovává Vás děti, tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat, třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory nebo v nemocnici v Mostištích . Na stránkách www.farnostvm.cz najdete v „Aktualitách“ šablony, které vybarvíte, vystřihnete (můžete napsat přání nebo vzkaz) a do 15. 12. přineste na faru ve VM nebo do označené krabice vzadu na stolku. My pak vaše dárky předáme dál.

                                                             

Nedělní liturgie

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. Jan 1,6-8.19-28

Jan si nepřivlastnil žádné tituly, které mu připisovali jiní. Byl služebníkem Božího Slova, tak jak byl k tomu Bohem povolán, v tomto povolání našel svoji radost.

„Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak, že když se chce někdo vyvyšovat pro dary, které obdržel, musí se zároveň pokořit pro ctnosti, které nemá. Když tedy Bůh někoho vyvyšuje pro milost, kterou mu dal, další milostí jej ale podřizuje někomu jinému. Bůh tedy vše uspořádal tak, že všechno je všech a díky požadavku lásky se to, co má jednotlivec, stává vlastnictvím ostatních. Každý totiž má v druhých to, co sám neobdržel. Proto mají všichni nabídnout své dary těm, kteří nebyli obdařeni“. Řehoř Veliký „Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti, buď to není úkol pro mne, anebo mám počítat s pomocí shůry“. Vojtěch Kodet.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 30% obsazenosti, v našem kostele je to 50 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru ve středu také k citelnému postu.

 

Neděle 13.12.

3. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodiče Vencálkovy, syna, Josefa Dohnala, rodiče a dvě sestry

10:30 – 11:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Čtvrtek 17. 12.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za všechny služebníky a pomocníky ve farnosti

Pátek 18. 12.

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

17:30 – 18:00 Svátost smíření v Dolních Borech

18:00

Mše svatá Dolní Bory:

Sobota 19. 12.

6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

 

Neděle 20.12.

4. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila Jakubce, sestru Evu a živou a + přízeň

10:30 – 11:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

V čase před vánočními svátky vyjde zpravodaj.

Děkujeme za formuláře s úmysly na mše svaté, které jste nám zaslali, dál už budeme zapisovat ve farní kanceláři ve VM nebo telefonicky (566522101).

Prosíme, kdo jste se zapojili do „Společně čteme Bibli“, abyste lístky s odpověďmi donesli do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

Máme úkol pro děti: Jako svatý Mikuláš obdarovává Vás děti, tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat, třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory nebo v nemocnici v Mostištích. Na stránkách farnosti www.farnostvm.cz najdete v „Aktualitách“ šablony, které vybarvíte, vystřihnete (můžete napsat přání nebo vzkaz) a do 15. 12.přineste na faru ve VMnebo do označené krabice v kostele v Horních Borech.  My pak vaše dárky předáme dál.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 30% obsazenosti, v našem kostele je to 50 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru ve středu také k citelnému postu.

Neděle 13.12.

3. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Drápelovy z Olší

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

Pondělí 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř -  zámek

Pátek 18. 12.

 

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:00 – 18:30 Svátost smíření

18:30

Za Andělu a Františka Slepičkovy, dvoje rodiče a zetě Stanislava

Sobota 19. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Marie Melounovou

Neděle 20.12.

4. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Homolovy, Markovy a celou přízeň

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

V čase před vánočními svátky vyjde zpravodaj.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

Máme úkol pro děti: Jako svatý Mikuláš obdarovává Vás děti, tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat, třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory ve VM nebo v nemocnici v Mostištích. Na stránkách farnosti www.farnostvm.cz najdete v „Aktualitách“ šablony, které vybarvíte, vystřihnete (můžete napsat přání nebo vzkaz) a do 15. 12.přineste na faru ve VM nebo do označené krabice v kostele v Netíně.  My pak vaše dárky předáme dál.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru