Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.12. - 13.12.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.12. - 13.12.2020

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 30% obsazenosti, v našem kostele je to 100 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru ve středu také k citelnému postu.

Neděle 6. 12.

2. adventní/v našem farním kostele pouť

 

7:30

Za farníky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + rodiče Kutlvašrovy, Pospíchalovy, Skryjovy a bratry, celou přízeň, duše v očistci a poděkování za dary Ducha svatého a prosba o Boží požehnání

10:30

Za živou a + rodinu Kohoutovu a Němcovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

Pondělí 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za Marii a Františka Vondráčkovy a jeho sourozence

14:00

Nemocnice (návštěva kněze na pokojích)

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

17:00

Mše svatá Martinice (zasedací místnost Obecního úřadu)

Úterý 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za rodiče Hortovy, dva syny, snachu a zetě, rodiče Smejkalovy a syna

a Radomíra Putnu

Středa 9. 12.

Den postu s prosbou za ukončení pandemie koronaviru       

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Na poděkování a za svět

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 10. 12.

Panny Marie Loretánské

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za Václava a Marii Štěpánkovy a jejich rodiče, sourozence a přízeň a Emílii a Josefa Homolovy, jejich rodiče, sourozence a přízeň

17:00

Mše svatá Petráveč (v sále Obecního úřadu)

18:00

Za uzdravení vztahů v rodinách, ať v nich přebývá tvá láska

Pátek 11. 12.

7:30 – 9:30 svátost smíření v kostele, 9:00 – 9:30 svaté přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a d. v o.

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Jaromíra Kratochvíla, + dvoje rodiče, + Petra Muchu, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

19:00 – 21:00 svátost smíření a výstav NSO v kostele

Sobota 12. 12.

Panny Marie Guadalupské

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Na poděkování za 70 let života a rodinu Krejčí, Němcovu a Ambrožovu

18:00

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 13. 12.

3. adventní

 

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě a d. v. o.

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za farníky

10:30

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Drápelovu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

Děkujeme za formuláře s úmysly na mše svaté, které jste nám zaslali, dál už budeme zapisovatve farní kanceláři ve VM nebo telefonicky (566522101).

Prosíme, kdo jste se zapojili do „Společně čteme Bibli“, abyste lístky s odpověďmi donesli do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Ve středu 9. 12. v 14:10 na faře pokračuje náboženství pro větší školáky na faře.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Máme úkol pro děti: Jako svatý Mikuláš obdarovává Vás děti, tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat, třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory nebo v nemocnici v Mostištích .Na stránkác www.farnostvm.cz najdete v „Aktualitách“ šablony, které vybarvíte, vystřihnete (můžete napsat přání nebo vzkaz) a do 15. 12. přineste na faru ve VM. My pak vaše dárky předáme dál.

                                                             

Nedělní liturgie

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylk

ami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." Mk 1,1-8

Evangelium nás zve k setkání s prorokem Janem Křtitelem. „Prorok“ - říká papež František – „je ten, kdo naslouchá Božímu slovu, umí nahlédnout okamžik a promítnout je do budoucnosti.“

Být prorokem může být v principu každý, kdo žije v blízkém vztahu s Bohem.  Nejde o to předvádět svou mravní kvalitu a inteligenci, ale uvěřit v Boží věrnost a tuto naději předávat druhým.

Ovocem setkání s pravým prorokem může být proměna člověka, jeho odvaha uvěřit, že Bůh je věrný a že události zdánlivě nesmyslné mohou dostat smysl.

Úkolem proroka není předpovídat budoucnost, ale těšit a povzbuzovat (srv. 1Kor 14,3).

Spolehněme se na Boží vedení a nebojme se být jeho proroky!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 30% obsazenosti, v našem kostele je to 50 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru ve středu také k citelnému postu.

 

Neděle 6.12.

2. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za Josefa Dostála, bratra, rodiče a živou a + přízeň

10:30 – 11:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Pátek 11. 12.

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

17:30 – 18:00 Svátost smíření v Dolních Borech

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda a rodinu Zikmundovu a Kostelencovu

Sobota 12. 12.

Panny Marie Guadalupské

6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

 

Neděle 13.12.

3. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodiče Vencálkovy, syna, Josefa Dohnala, rodiče a dvě sestry

10:30 – 11:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

Děkujeme za formuláře s úmysly na mše svaté, které jste nám zaslali, dál už budeme zapisovat ve farní kanceláři ve VM nebo telefonicky (566522101).

Prosíme, kdo jste se zapojili do „Společně čteme Bibli“, abyste lístky s odpověďmi donesli do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

Máme úkol pro děti: Jako svatý Mikuláš obdarovává Vás děti, tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat, třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory nebo v nemocnici v Mostištích. Na stránkách farnosti www.farnostvm.cz najdete v „Aktualitách“ šablony, které vybarvíte, vystřihnete (můžete napsat přání nebo vzkaz) a do 15. 12.přineste na faru ve VMnebo do kostela v Horních Borech.  My pak vaše dárky předáme dál.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 30% obsazenosti, v našem kostele je to 50 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru ve středu také k citelnému postu.

Neděle 6.12.

2. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň 

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

Pondělí 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

17:00

Mše svatá Kochánov ( účast max. 15 osob)

Čtvrtek 10. 12.

Panny Marie Loretánské

17:30

Za rodinu Čermákovu, Markovu a syna

Pátek 11. 12.

 

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:00 – 18:30 Svátost smíření

18:30

Za rodiče Královy, syna a celou přízeň

Sobota 12. 12.

Panny Marie Guadalupské

6:00

Rorátní mše svatá

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jaroslava Poláka

Neděle 13.12.

3. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Drápelovy z Olší

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

Máme úkol pro děti: Jako svatý Mikuláš obdarovává Vás děti, tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat, třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory ve VM nebo v nemocnici v Mostištích. Na stránkách farnosti www.farnostvm.cz najdete v „Aktualitách“ šablony, které vybarvíte, vystřihnete (můžete napsat přání nebo vzkaz) a do 15. 12.přineste na faru ve VM nebo do kostela v Netíně.  My pak vaše dárky předáme dál.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce.
(Mk 3,5)
Nahoru