Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.11. - 29.11.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.11. - 29.11.2020

Farnost Velké Meziříčí 

V kostele na bohoslužbách, svatbách a pohřbech může být přítomno jen 15 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 22. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 12 osob)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 12 osob)

10:30

Za farníky

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za rodiče Beranovy, Vondráčkovy a syna a Boží ochranu a požehnání

pro celou rodinu (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 12 osob)

Pondělí 23. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

7:00

Za Cecílii Malcovu, manžela, dva syny a duše v očistci

17:00

Mše svatá Lavičky

17:00

Mše svatá Martinice (velká zasedací místnost Obecního úřadu)

Úterý 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

7:00

Za rodinu Zezulovu, Švomovu, Dřímalovu a duše v očistci

Středa 25. 11.      

 Sv. Kateřiny Alexandrijské

Červená středa – den modliteb za pronásledované pro víru

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

7:00

Za rodiče Smejkalovy, Bartošovy a živou a + rodinu

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00 mše svatá online z kostela sv. Mikuláše: Za pronásledované pro víru

Čtvrtek 26. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

7:00

Za Evu Matoušovu a jejího manžela, rodiče, sourozence a přízeň

17:00

Mše svatá Petráveč (sál Obecního úřadu)

18:00

Za + dvoje rodiče, + přízeň, obrácení hříšníků a duše v očistci

Pátek 27. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

8:00

Za Růženu Šenkovu a její živou a + rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání ve Špitálku

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Kalinovu, přízeň a duše v očistci

Sobota 28. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

7:00

Za + manžela Antonína, rodinu Teplých a Lázničkovu a Boží ochranu

pro celou rodinu

18:00

Za rodiče Sittovy, dva syny, rodiče Pospíšilovy, manžele Pacalovy a d. v. o.

Neděle 29. 11.

1. adventní

 

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 12 osob)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Bohuslava Kališe a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 12 osob)

10:30

Za Miroslava Homolu, + rodiče a syna, + rodiče Holánovy a syna (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 12 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00(mimořádně ve středu v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

Na červenou středu si můžete ke svému oblečení přidat něco červeného, jako vnější znamení solidarity s pronásledovanými křesťany pro víru a modlete se za ně.

Návštěvy nemocných v listopadu probíhají průběžně na požádání.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Připravujeme zpravodaj na 1. neděli adventní. V adventním čase v kostele ve Velkém Meziříčí budou slouženy navíc rorátní mše svaté: pondělí – sobota, vždy v 6:00 ráno. Můžete si připravit adventní věnce.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 5 - 9 kapitola

Otázka pro děti: Kdo provázel Tóbijáše na cestách?

Otázka pro dospělé: Které čtyři ryby Tobijáš uschoval a které snědl?

                                                              Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ Mt 25,31-46

Svatá Terezie řekla, že doufá v Boží spravedlnost. Tím nikomu nijak nevyhrožuje. Vysvětluje to takto: „Když každý pozemský strážce spravedlnosti bere v úvahu vnitřní i vnější okolnosti, oč spíše tak učiní ten, který je spravedlivý soudce“.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V kostele na bohoslužbách, svatbách a pohřbech může být přítomno jen 15 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 22.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodinu Jízdných a Bartošovu, celou přízeň a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Středa 25. 11.

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské

Červená středa – den modliteb za pronásledované pro víru:

18:00 mše svatá online z VM: Za všechny pronásledované pro víru

Pátek 27. 11.

17:30 – 18:00 Svátost smíření v Dolních Borech

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, celou živou a + přízeň a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

 

Neděle 29.11.

1. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00(mimořádně ve středu v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz

Na červenou středu (25. 11.) si můžete ke svému oblečení přidat něco červeného, jako vnější znamení solidarity s pronásledovanými křesťany pro víru a modlete se za ně.

Návštěvy nemocných v listopadu probíhají průběžně na požádání.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Připravujeme zpravodaj na 1. neděli adventní. V adventním čase v kostele v Horních Borech budou slouženy navíc rorátní mše svaté každou sobotu v 6:00 ráno. Můžete si připravit adventní věnce.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 5 - 9 kapitola

Otázka pro děti: Kdo provázel Tóbijáše na cestách?

Otázka pro dospělé: Které čtyři ryby Tobijáš uschoval a které snědl?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V kostele na bohoslužbách, svatbách a pohřbech může být přítomno jen 15 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 22.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Tomanovu, Šobovu, celou přízeň a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

Středa 25. 11.

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské

Červená středa – den modliteb za pronásledované pro víru:

18:00 mše svatá online z VM: Za všechny pronásledované pro víru

Čtvrtek 26. 11.

17:30

Za rodiče Štěpánkovy a Novákovy a Jarmilu Novákovu očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

Pátek 27. 11.

 

18:00 – 18:30 Svátost smíření

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:30

Za rodinu Roseckých a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

Neděle 29.11.

1. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 15 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00, mimořádně ve středu v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz.

Na červenou středu (25. 11.) si můžete ke svému oblečení přidat něco červeného, jako vnější znamení solidarity s pronásledovanými křesťany pro víru a modlete se za ně.

Návštěvy nemocných v listopadu probíhají průběžně požádání.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Připravujeme zpravodaj na 1. neděli adventní. V adventním čase v kostele v Netíně budou slouženy navíc rorátní mše svaté každou sobotu v 6:00 ráno. Můžete si připravit adventní věnce.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 5 - 9 kapitola

Otázka pro děti: Kdo provázel Tóbijáše na cestách?

Otázka pro dospělé: Které čtyři ryby Tobijáš uschoval a které snědl?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru