Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.11. - 15.11.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.11. - 15.11.2020

Farnost Velké Meziříčí 

Mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Kostel je možné navštívit k soukromé modlitbě vždy od 7:30do 19:00, mimo čas přenosů online bohoslužeb.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 8. 11.

32. v mezidobí

 

Za farníky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše Za + Ludmilu Zemanovu, její rodiče a sourozence, všechny živé a + rodin Teplých a duše v očistci

 

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce, živou a + přízeň a dušev očistci

Pondělí 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za + Marii Turčíkovu(1. výročí úmrtí)

Úmysl Kochánov: Za Františka Sojku, jeho rodiče, dva + sourozence, švagra a švagrovou a rodinu Zezulovu a dva syny

Úmysl Lavičky: Za rodinu Dolíhalovu, švagra, rodinu Sekničkovu, Annu Hajnou a Michaela Poláka

Úterý 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za Josefa a Jiřího Havelkovy, jejich křtící a biřmovací kmotry a duše v očistci

Středa 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za Jaroslava, Anežku a Janu Mejzlíkovy, rodiče Studených a duše v očistci

Úmysl Oslavice

Úmysl Vídeň: Za rodiče Drápelovy, rodiče Prudkovy a syna a d.v.o.

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Anežku Janákovu

15:00 – 16:00 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

Čtvrtek 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Na úmysl dárce

Za + manžela Jiřího, rodiče Chvátalovy a Říhovy a duše v očistci

10:30

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Františka Dvořáka

Pátek 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ladislava Bártu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání ve Špitálku

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, živé a + příbuzné a duše v očistci

Sobota 14. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Na poděkování, za Františka a Anežku Bradáčovy a jejich děti s rodinami

Za Josefa Chylíka, jeho rodiče a sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu

Neděle 15. 11.

33. v mezidobí

 

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

 

Za + Václava Vávru, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

 

Za farníky

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz.

Návštěvy nemocných budou na požádání.

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí hledá dobrovolníky z řad zdravotníků, pečovatelů a sanitářů pro okamžitou pomoc. V případě zájmu o pomoc kontaktujte pí. Danu Bartošovou, tel: 736 541 988 nebo pí. Veroniku Krátkou, tel: 734 875 428.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Job, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kolik dcer měl Job?

Otázka pro dospělé: Proč satan zkoušel Joba?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ Mt 25,1-13

„Křesťan je ten, kdo očekává Krista,“ napsal John H. Newman. V dnešní době platí „všechno a ihned“, v dnešní době je důležitý výkon a růst produkce, v dnešní době jsou mnohdy i křesťané zasaženi aktivismem. Proto může řeč o trpělivém „očekávání“ znamenat riziko nepochopení, protože se mnohdy zdá, že „čekat“ znamená být pasivní, netečný, nezodpovědně se vyhýbat řešení.

Trpělivost je ale něco jiného, než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal. Trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními, sdílet je spolu s nimi.

Pro křesťana jde trpělivost v těsném sledu za vírou: je jak vytrvalostí, což je víra, která trvá v čase, tak i schopností přijmout neúplnost a žít s ní.

Aby víra a naděje mohly nést plody, potřebují trpělivost. Je-li navíc trpělivost naroubována na víru v Krista, je „silou, jíž vládneme sami sobě“ (Tomáš Akvinský). Stává se schopností nepodléhat beznaději, nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Stává se i vytrvalostí, schopností zůstat pevnými, vytrvat v čase, a přitom neztratit vlastní pravdivost, stává se schopností druhé podpírat a nést s nimi jejich životní příběh.

Trpělivost Boha v Písmu je nejlépe vyjádřena tím, že Bůh dává člověku čas k odpovědi, dává mu čas k obrácení. Boží trpělivost si ale nesmíme plést s lhostejností, naopak představuje „velkodušnost“. https://www.pastorace.cz/clanky/trpelivost-je-umeni-zit-s-tim-co-je-jeste-nehotove

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Mše svaté jsou slouženy bez účasti věřících.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 8.11.

32. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Fňukalovu -  úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v Horních Borech

Čtvrtek 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

14:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Františka Kameníka

Pátek 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Dolních Borech

 

Za živou a + rodinu Kučerovu a Karmasinovu - úmysl odsloužen ve VM

Neděle 15.11.

33. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci -  úmysl odsloužen ve VM

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz.

Návštěvy nemocných budou na požádání.

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí hledá dobrovolníky z řad zdravotníků, pečovatelů a sanitářů pro okamžitou pomoc. V případě zájmu o pomoc kontaktujte pí. Danu Bartošovou, tel: 736 541 988 nebo pí. Veroniku Krátkou, tel: 734 875 428.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Job, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kolik dcer měl Job?

Otázka pro dospělé: Proč satan zkoušel Joba?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Mše svaté jsou slouženy bez účasti věřících.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 8.11.

32. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Annu a Josefa Žváčkovy, dvoje rodiče, sourozence a přízeň – úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Pondělí 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

Úmysl Kochánov – odslouženo ve VM: Za Františka Sojku, jeho rodiče, dva + sourozence, švagra a švagrovou a rodinu Zezulovu a dva syny

Čtvrtek 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 

Za Annu a Jana Klímovy, jejich rodiče a živou a + přízeň – odslouženo ve VM

Pátek 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

 

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Bohumíru a Vítězslava Vondráčkovy, syna Lubomíra, dvoje rodiče a celou přízeň – úmysl odsloužen ve VM

Neděle 15.11.

33. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Petra Judu a dvoje rodiče – úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz

Pro zapsání intence napište, prosím, požadovaný měsíc - všední den – neděle. V menu je seznam intencí na rok 2021. Některé měsíce jsou zaplněny. Koukněte se prosím.  

Návštěvy nemocných budou na požádání.

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí hledá dobrovolníky z řad zdravotníků, pečovatelů a sanitářů pro okamžitou pomoc. V případě zájmu o pomoc kontaktujte pí. Danu Bartošovou, tel: 736 541 988 nebo pí. Veroniku Krátkou, tel: 734 875 428.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Job, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kolik dcer měl Job?

Otázka pro dospělé: Proč satan zkoušel Joba?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru