Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.11. - 8.11.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.11. - 8.11.2020

Farnost Velké Meziříčí – Dušičkový zpravodaj

Od pondělí 26. 10. jsou mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Kostel je možné navštívit k soukromé modlitbě vždy od 7:30do 19:00, mimo čas přenosů online bohoslužeb.

Neděle 1. 11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

 

Za farníky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše:

Za Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny, šťastnou hodinu smrti a sestru Emílii

 

Za rodinu Doležalovu, Vlachovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za živou a + rodinu Procházkovu, Vlachovu a duše v očistci

Pondělí 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za všechny zemřelé

Na úmysl Svatého Otce

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou přízeň a duše v očistci

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

18:00 Přenos mše svaté a dušičkové pobožnosti online z kostela sv. Mikuláše

Úterý 3. 11.

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za + biskupy, kněze a jáhny brněnské diecéze

9:00

Pohřební mše svatá v Lavičkách: Za + Josefa Homolu

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Kosoura

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Středa 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za + a žijící členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy, Pečínkovy, Kopuletých a duše v očistci

Úmysl mše svaté Mostiště

Úmysl mše svaté Lavičky

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Čtvrtek 5. 11.

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

Za+ manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy, Špačkovy, Pavla Horníčka, Marii Kadlecovu a duše v očistci

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Pátek 6. 11.

1. v měsíci

 

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie a celou přízeň

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období ve Špitálku

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Aloise Rozmarina, jeho rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny

19:00 – 21:00 svátost smíření a přijetí svatého přijímaní v kostele

Sobota 7. 11.

1. v měsíci

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za živou a + rodinu Chmelovu a Zemanovu s prosbou o Boží milosrdenství, ochranu Panny Marie, vedení Duchem svatým a duše v očistci

Na společný úmysl:

1. Za živou a + rodinu Halámkovu a Kotrašovu

2. Za živou a + rodinu Konečných a Pařízkovu, Boží požehnání a duše v očistci

3. Za živou a + rodinu Rychlých a Fexovu a na poděkování za 70 let

4. Za syna Stanislava Jašu, živou rodinu a duše v očistci

5. Za Ivu Ambrožovu

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Neděle 8. 11.

32. v mezidobí

 

Za farníky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Ludmilu Zemanovu, její rodiče a sourozence, všechny živé a + rodin Teplých a duše v očistci

 

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce, živou a + přízeň a duše v očistci

 

  Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00 a v pondělí 2. 11. v 18:00 s dušičkovou pobožností. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu přepněte na nižší rozlišení.

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru.

Návštěvy nemocných budou na požádání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 20 – 21 kapitola a Kniha Rút

Otázka pro děti: Kdo byl dědeček krále Davida?

Otázka pro dospělé: Proč zůstala Rút s Noemi?

 

Nedělní liturgie     

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ Mt 5,1-12a

Slovo faráře

Moji milí farníci a přátelé. Jistě si všímáte, že mnohá poslední rána, do kterých se probouzíme, jsou mlhavá, ale pak se mlha rozplyne a celý další den je krásně. Někteří jistě namítnete, že to počasí k dušičkovým dnům patří, ano, ale tu krásu je třeba chtít vidět. Pokud mám vidět krásu a radovat se z ní, nesmím být povrchní a sobec.

Asi nejen já, ale i vy další sledujete každý den počet pozitivně testovaných. V médiích se o zákeřném viru vedou nekonečné diskuse. Společnost je stále vybízena k dodržování bezpečnostních nařízení, aby bylo zpomaleno rozšiřování nákazy. Před dvěma dny jsem mluvil s kamarádem, který popisoval průběh nemoci, tak jak to zažívá on, je to čtyřicátník, fyzicky a duševně zdatný, lékař, před dvěma dny jeho stav nic moc, a říkal: „je třeba omezit setkávání lidí i v kostele“. Dnes psala jeho žena, že druhý den leží na kyslíku v nemocnici. Toto i jiná svědectví přichází velmi často. Ne všichni nakažení mají klidný průběh! V modlitbě prosím za všechny nemocné i za ty, kdo o ně pečují. Prosím, připojte se k modlitbě. Modleme se za ty, kdo jsou hospitalizováni v nemocnici v Mostištích, za obyvatele domova pro seniory, obyvatele domu s pečovatelskou službou tady v Meziříčí. Biskupové nás vybízejí každý den k modlitbě růžence ve 20 hodin. Věřím, že naše zaujetí v boji s pandemií nás přenese i přes naši roztržitost v modlitbě. Modlitba růžence v těchto dnech může spojit manžele i rodiny. Rodiče modlete se i s dětmi, zde je třeba být trochu kreativní a dětem modlitbu vysvětlit a třeba i zapojit nějakou dramatizaci.

Protože je čas pro získání plnomocných odpustků pro zemřelé, nabízíme více možností k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Je to v rámci individuální duchovní péče. Jen prosím, nevytvářejte fronty, pokud je v kostele fronta, raději se projděte venku, než se na vás dostane. I když je doba pro mnohé těžká a mnozí byste se potřebovali vymluvit, s ohledem na druhé při vyznání hříchu buďte věcní a struční.  Nezůstávejte dlouho v kostele po svatém přijímání, k osobní modlitbě v kostele využívejte čas, kdy tam během dne nikoho nepotkáte. Protože odpustky pro zemřelé můžete získat do konce listopadu, můžete nás kontaktovat během následujícího měsíce k návštěvě u vás doma k přijetí svátostí. Vždy je třeba dodržovat přísná hygienická opatření. 

Apoštol Pavel nás v listě Římanům povzbuzuje: Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Bůh je náš Otec. Takovou láskou jako Nebeský Otec miluje Syna Ježíše, takovou láskou, ne jinou, ale stejnou miluje každého z nás.

o. Pavel

Odpustky pro duše zemřelých

 „Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.“ Tak zpíváme ve známé písni při dušičkové pobožnosti. Po smrti člověka se duše oddělí od těla a přichází před Boží tvář k osobnímu soudu. Zde se určí, kam patří – zda do pekla, očistce či nebe. Za duše v pekle není třeba se modlit, jim nejde pomoci. Duše v nebi také naši modlitbu nepotřebují, vždyť zakoušejí Trojjediného, který je plnost všeho. Zbývají nám tedy duše v očistci.

V čem očištění spočívá? Co se stane, když zemřu, aniž bych dokončil očišťování, jež musí následovat po odpuštění smrtelného (těžkého) hříchu, nebo když zemřu s lehkým hříchem? Protože jsem zemřel v lásce, mohu vstoupit do oceánu Boží krásy. A jako moře vyvrhuje na břeh drobné oblázky, tak Bůh vyvrhuje všechny nečistoty. Tu vidím, že mi sice bylo odpuštěno, ale jen málo jsem očištěn z mnoha a mnoha věcí, které jsem v minulosti napáchal. Tak začíná očištění. (Srov. Charles JOURNET, Promluvy o posledních věcech, str. 104-105)

Jak takové duši pomáháme my? Na své blízké či známé jistě vzpomínáme s láskou. Jsme jim za mnoho vděční a chceme jim ještě nějak prospět. Tady může pomoci Církev, kdy svatý otec, jako nástupce sv. Petra, má moc klíčů, tedy moc svazovat a rozvazovat. Dává nám možnost odpustků přivlastnitelným duším v očistci.

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena při sv. zpovědi; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci Církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých. (Srov. KKC 1471) 

o. Jaroslav

 

Odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den: návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

 

K zamyšlení

V okruhu kolem tzv. „dušiček“ upravuji hroby zesnulých, zapaluji na nich svíčky a to nejdůležitější – za zemřelé se modlím. Korona – nekorona, i letos jsou hřbitovy zaplněné mihotavými světly svíček. Moc mám rád ten pohled na tu spoustu červených mihotavých světélek. Každé představuje někoho, kvůli kterému/které bylo zapáleno a zároveň dalšího, který/která ho zapálil(a). Také to, že jedna svíce, jedna modlitba – ano zmůže mnohé; ale když svítí celý hřbitov, když se modlí celé společenství, je to jiná síla modlitby…

Určitě se za zemřelé také modli, a to nejen v tomto „dušičkovém“ období. Pokud můžeš, choď i na hřbitov, zapaluj svíce a – ještě jednou připomínám - především se u hrobu pomodli. Pokus se tu modlitbu neodbýt jen „Odpočinutím“ a kvůli odpustkům ještě Vyznáním víry, Otčenášem a něčím krátkým na úmysl Svatého otce. Pokus se u hrobu zastavit a…

…Zkus si také v klidu uvědomit, za koho se modlíš a kvůli komu tu svíčku zapaluješ! Při pohledu na mihotání světélka si uvědom, jak na něj/ni vzpomínáš, čím mě obohatil(a), za co mu/jí vděčím, co mu/jí teď přeji. Klidně může ukápnout i slza…

Při tomto přemýšlení si také uvědom, že jednou přijde čas, kdy na hřbitově budeš odpočívat i ty. Jiní budou přicházet a myslet na tebe. Na co si asi vzpomenou? Můžeš si být jistý/jistá, že po pár letech už nebudou vědět, kdy ti začaly šedivět vlasy a kdy jsi vyhrál(a) medaili, která ti visela nad postelí. Ani kolik času jsi denně strávil s činkami v ruce nebo s novinami v houpacím křesle. Nebude se jim vybavovat nic, co se týká tebe, ale to, co se týká jich! Tedy jaký/jaká jsi byl(a) ve vztazích. Vybaví si, jestli byla tvoje ruka otevřená k pomoci nebo uzavřená v pěst, která dává rány. Vzpomenou si na tvoji zarputilost v jednání, když ti o něco šlo; anebo naopak, že ti bylo všechno jedno a že ses pro společnou věc nikdy nenasadil(a). Vybaví si tvoje pohlazení, něhu, lásku a úsměv, který jsi rozdával(a). To, jestli se na tebe mohli spolehnout a počítat s tebou, nebo jestli jsi jen uměl říkat „ne“ na jejich prosby.

Na co chceš, aby vzpomínali u světélka na tvém hrobě? A budou tak vzpomínat, nebo je třeba nasadit všechny síly a začít mnoho oblastí vylepšovat, dokud na to mám čas?

o. Karel

Formulář k zapisování mešních úmyslů na rok 2021 (farnost VM)

Úmysly na mše svaté budeme zapisovat během měsíce listopadu. Vy, kteří máte zájem, vyplňte tento formulář nebo stejný, který můžete stáhnout na www.farnostvm.cz. Pošlete na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vhoďte do schránky na faře, popř. telefonicky pouze na pevnou linku 566522101. Prosím, nepřekračujte počet tří intencí. Do konce měsíce listopadu se vám ozveme a upřesníme termín. Po zapsání všech požadavků budeme volná místa doplňovat koncem roku. Úmysly v kaplích si domlouvejte se správci kaplí podle dřívějších zvyklostí.

Jméno a příjmení:

Adresa:

(Obec a číslo)

Telefon:

Znění mešního úmyslu(prosím, pište čitelně a stručně)

Termín, který žádáte

(vyplníte Vy)

Termín odsloužení

(vyplní farář)

1.

   

2.

   

3.

   

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  - Dušičkový zpravodaj

Od pondělí 26. 10. jsou mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Neděle 1.11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci – úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 možnost přijetí svatého přijímání a 15:15 - 16:00  svátost smíření v dušičkovém období v Horních Borech

Pondělí 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

18:00 Přenos mše svaté a dušičkové pobožnosti online z kostela sv. Mikuláše

 

Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu – úmysl odsloužen ve VM

Úterý 3. 11.

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

Středa 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

Čtvrtek 5. 11.

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

 

Za rodinu Večeřovu, Němcovu, Boží ochranu pro celou přízeň a duše v očistci – úmysl odsloužen ve VM

Pátek 6. 11.

1. v měsíci

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v D. Bory

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Špačkovu, Kučerovu, Kubíkovu, Kovaříkovu a Vencálkovu – úmysl odsloužen ve VM

Sobota 7. 11.

1. v měsíci

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

Neděle 8.11.

32. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Fňukalovu -  úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v Horních Borech

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00 a v pondělí 2. 11. v 18:00 s dušičkovou pobožností. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu přepněte na nižší rozlišení.

Návštěvy nemocných budou na požádání.

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru.

  

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 20 – 21 kapitola a Kniha Rút

Otázka pro děti: Kdo byl dědeček krále Davida?

Otázka pro dospělé: Proč zůstala Rút s Noemi?

 

Formulář k zapisování mešních úmyslů na rok 2021 (farnost Bory)

Úmysly na mše svaté budeme zapisovat během měsíce listopadu. Vy, kteří máte zájem, vyplňte tento formulář nebo stejný, který můžete stáhnout na www.farnostvm.cz. Pošlete na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , odevzdejte v kostele sv. Martina nebo vhoďte do schránky u paní Dostálové, Bory 146; popř. telefonicky pouze na pevnou linku 566522101. Prosím, nepřekračujte počet dvou intencí. Do konce měsíce listopadu se vám ozveme a upřesníme termín. Po zapsání všech požadavků budeme volná místa doplňovat koncem roku.

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

(Obec a číslo)

Telefon:

Znění mešního úmyslu(prosím, pište čitelně a stručně)

Ve kterém kostele

(HB/DB)

Termín, který žádáte

(vyplníte Vy)

Termín odsloužení

(vyplní farář)

1.

     

2.

     

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Dušičkový zpravodaj

Od pondělí 26. 10. jsou mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Neděle 1.11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Věru Chalupovu, rodiče Wolfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra -– úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 15:00 Svátost smíření a 14:00 - 16:00 možnost přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Pondělí 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

18:00 Přenos mše svaté a dušičkové pobožnosti online z kostela sv. Mikuláše

 

Za Marii a Josefa Roušovi, dvoje rodiče, Marii Nováčkovu, manžele Hejtmánkovy a celou přízeň – úmysl odsloužen ve VM

Úterý 3. 11.

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Středa 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Čtvrtek 5. 11.

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Pátek 6. 11.

1. v měsíci

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Josefa Šitku, rodiče a celou živou a + přízeň - – úmysl odsloužen ve VM

Sobota 7. 11.

1. v měsíci

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Neděle 8.11.

32. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Annu a Josefa Žváčkovy, dvoje rodiče, sourozence a přízeň – úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00 a v pondělí 2. 11. v 18:00 s dušičkovou pobožností. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu přepněte na nižší rozlišení.

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru.

Návštěvy nemocných budou na požádání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 20 – 21 kapitola a Kniha Rút

Otázka pro děti: Kdo byl dědeček krále Davida?

Otázka pro dospělé: Proč zůstala Rút s Noemi?

 

Formulář k zapisování mešních úmyslů na rok 2021 (farnost Netín)

Úmysly na mše svaté budeme zapisovat během měsíce listopadu. Vy, kteří máte zájem, vyplňte tento formulář nebo stejný, který můžete stáhnout na https://farnostnetin.webnode.cz/. Pošlete na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , odevzdejte v kostele nebo vhoďte do schránky u Krejzlů, Netín 22. Prosím, nepřekračujte počet dvou intencí. Do konce měsíce listopadu se vám ozveme a upřesníme termín. Po zapsání všech požadavků budeme volná místa doplňovat koncem roku. Úmysly v kaplích si domlouvejte se správci kaplí podle dřívějších zvyklostí.

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

(Obec a číslo)

Telefon:

Znění mešního úmyslu(prosím, pište čitelně a stručně)

Termín, který žádáte

(vyplníte Vy)

Termín odsloužení

(vyplní farář)

1.

   

2.

   

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru