Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.10. - 25.10.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.10. - 25.10.2020

Farnost Velké Meziříčí

 Bohoslužby se může účastnit jen rodina, na jejíž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 4 osoby!!!

Neděle 18. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

 

 

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše: Na poděkování s prosbou za děti a dary Ducha svatého

10:30

Za farníky

15:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Za rodiče Kašparovy a duše v očistci

Pondělí 19. 10.

7:00

Za tři švagry a jejich + rodiče a sourozence, přízeň a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 20. 10.

7:00

Za Boží požehnání pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, její pracovníky, uživatele a dobrodince

Středa 21.10.

 

7:00

Za Jaroslava, Anežku a Janu Mejzlíkovy, rodiče Studených a duše v očistci

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 22. 10.

7:00

Za Anežku a Františka Bradáčovy

18:00

Za živou a + rodinu Práškovu a Klimešovu

Pátek 23. 10.

8:00

Za rodiče Tomáše a Hedviku Hladíkovy z Kadolce, živou a + rodinu Hladíkovu, Práškovu a Štěpánkovu a duše v očistci

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření, výstav NSO, tichá adorace a přijetí svatého přijímání ve Špitálku

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše: Za + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Kadlecovu a Brabcovu

Sobota 24. 10.

7:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a + rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu,

víru v rodinách, Boží pomoc a duše v očistci

18:00

Za rodiče Vaňkovy a Sedláčkovy, živou rodinu a Boží pomoc a ochranu

pro celou rodinu

Neděle 25. 10.

29. v mezidobí

7:30

Za manžela Jaroslava Babáka, dvoje rodiče, sestru Marii Černou a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše:

Za sestru Marii, synovce Josefa, rodinu Ondráčkovu a duše v očistci

10:30

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a

+ rodiny a na vlastní úmysl

14:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu pro rodiny dětí

 Farní oznámení

Bohoslužby se může účastnit jen rodina, na jejíž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 4 osoby!!!

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách farnosti VM.

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 8. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Ze soboty 24. října na neděli 25. října je změna času na zimní.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:S ohledem na současná nařízení  vlády uděluji pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Z jakého národa byla Samsonova nevěsta?

Otázka pro dospělé: Jaký slib učinil Jiftách?

                                                             

Nedělní liturgie     

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ Mt 22,15-21

„Co je císařovo císaři, co je Boží Bohu“, toto Ježíšovo stanovisko nám připomíná římskou definici spravedlnosti: „dávejte každému to, co mu patří“. Ježíš se nestaví proti dani, za poklidný život. Tuto daň nehodnotí.  „Dávej své práci a povinnostem, to co jim patří, dávej svým blízkým, to co jim patří, Bůh s tím počítá a dokonce i z toho budeš skládat účty. Ale dávejte taky Bohu, co mu patří, ne to poslední ze dne, ne jen to, co už nebudeš potřebovat“.

Pohrdnutí císařem není cestou evangelia. Bůh počítá s každým člověkem. Posun inteligence a poznávacích schopností člověka neodpovídá posun v jeho schopnosti milovat. Štěstí a neštěstí nezáleží na tom, že něco známe či neznáme, ale na tom, zda milujeme či nemilujeme, zda jsme milováni či nemilováni. Proč tolik dbáme o rozšiřování našeho poznání a tak málo o rozšiřování naši schopnosti milovat. Jedním z moderního modlářství je uctívání „IQ“. Vznikla celá řada metod měření IQ. Koho ale zajímá „IQ srdce“? Apoštol Pavel píše: „Poznání vede k domýšlivosti, ale láska vzdělává“. Goethe ve Faustovi říká: „Láska vykupuje a zachraňuje, zatímco poznání a touha po něm, může bez lásky vést k záhubě“.

Svatý Augustin připomíná, že člověk potřebuje pomoct. Duch svatý vlévá lásku do srdcí. Jedině on může lidstvu, které se už naučilo zkoumat vesmír a částečky menší než atom, doplnit srdce a duši tak, aby kvůli svému poznání nevyprahlo, ale aby se použilo ke zlidštění planety a zlepšení života všech.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Bohoslužby se může účastnit jen rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 4 osoby!

Neděle 18.10.

29. v mezidobí/

Sbírka na misie

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

15:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Čtvrtek 22. 10.

17:00

Horní Bory: Za Radima Michala, rodiče Michalovy, manžele Nevrklovy a rodinu Královu

Pátek 23. 10.

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:00

Dolní Bory: Za Miroslava Pola a celou živou a + rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 25.10.

30. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodiče Dostálovy, dva syny, rodiče Poulovy a Boží ochranu

14:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

Farní oznámení

Bohoslužby se může účastnit jen rodina, na jejíž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 4 osoby!!!

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách farnosti VM.

Ze soboty 24. října na neděli 25. října je změna času na zimní.

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 8. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením: S ohledem na současná nařízení  vlády uděluji pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Z jakého národa byla Samsonova nevěsta?

Otázka pro dospělé: Jaký slib učinil Jiftách?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Bohoslužby se může účastnit jen rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 4 osoby!

Neděle 18. 10.

29. v mezidobí/

Sbírka na misie

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za Františka Havlíčka a celou přízeň

15:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání

Pátek 23. 10.

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:30

Za Petra a Leopolda Kunčarovy, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy

Neděle 25. 10.

30. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za Jana Sýkoru

14:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Bohoslužby se může účastnit jen rodina, na jejíž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 4 osoby!!!

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách farnosti VM.

Ze soboty 24. října na neděli 25. října je změna času na zimní. 

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 8. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením: S ohledem na současná nařízení  vlády uděluji pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Z jakého národa byla Samsonova nevěsta?

Otázka pro dospělé: Jaký slib učinil Jiftách?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru