Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.10. - 18.10.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.10. - 18.10.2020

Farnost Velké Meziříčí

Od pondělí 12. 10. se bude moci bohoslužby účastnit v našich kostelích rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 8 osob.

Neděle 11. 10.

28. v mezidobí

 

 

6:30

Mše svatá VM: Za nemocného Petra Drahoše

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za + manžela, syna, dvoje rodiče a duše v očistci

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za farníky

9:30

Mše svatá Lavičky: Za Albínu Kosourovu, Valentinu Dobešovu a živé a + členy jejich rodin

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Stehlíkovu a d. v. o.

11:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a živou a + rodinu

Pondělí 12. 10.

7:00

Za živou a + rodinu Košábkovu a Slabých, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00

Nemocnice - návštěva kněze na pokojích

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 13. 10.

7:00

Za + rodiče Kafkovy, dva syny, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Středa 14.10.

 

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku a Emila Doležalovy a duše v očistci

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Na úmysl dárce

18:00

Za rodinu Kazdovu, Dvořáčkovu, Juránkovu a duše v očistci

Pátek 16. 10.

8:00

Za Jana a Marii Němečkovy, syna a + přízeň

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření, výstav NSO, tichá adorace a přijetí svatého přijímání ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za rodiče Oulehlovy, Kratochvílovy, bratra Stanislava, sestru Marii a duše v očistci

Sobota 17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

Neděle 18. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

 

 

7:00

Na poděkování za 83 let života, + rodiče a sourozence

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a d. v. o.

9:00

Na poděkování s prosbou za děti a dary Ducha svatého

10:30

Za farníky

15:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Za rodiče Kašparovy a duše v očistci

 

Farní oznámení

 

Témata dětských mší svatých budou v době mimořádných opatření přerušena.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na současná nařízení  vlády uděluji pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. V těchto dnech vybízím věřící k přijímání Eucharistie na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: S kolika vojáky Gedeón vysvobodil Izrael?

Otázka pro dospělé: Jaká znamení si vyžádal soudce Gedeón?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ Mt 22,1-14

Noblesse oblige – šlechetnost zavazuje. Prokázaná čest volá po čestné odpovědi. Královská nabídka volá po královské odezvě. Nikdo z nás by nešel na svatbu v montérkách či teplákové soupravě. Velmi jasně bychom totiž vnímali závažnost takové události a nechtěli bychom zklamat očekávání hostitelů … a přivodit si ostudu.

Na tuto hostinu mají královští služebníci zvát, ne nutit. Hospodin, jako pravý gentleman, chce přilákat člověka jemně. On nabízí – a na pozvaném je, aby odpověděl. Nejen kladně, ale také přiměřeně. Nestačí totiž přijít na svatbu “v pracovním oblečení”, to by bylo naprosto nemyslitelné. To by znamenalo, že dotyčný nepochopil, kam vlastně jde. Pokud ví, že se jedná o výjimečnou královskou hostinu, pak se “automaticky” vystrojí “královsky”. A pokud nechápe vzácnost této nabídky … pak není pomoci.

https://www.pastorace.cz/clanky/na-hostinu-v-teplakach-aneb-noblesse-oblige

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Od pondělí 12. 10. se bude moci bohoslužby účastnit v našich kostelích rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 8 osob.

Neděle 11.10.

28. v mezidobí

9:45

Za rodiče Stachovy, dceru a zetě

Pátek 16. 10.

18:00

Dolní Bory: Za Františka Marka, Jana a Emilii Kujalovy, syna Jana a snachu a živé a + z rodiny Kujalovy a Markovy

Neděle 18.10.

29.v mezidobí/Sbírka na misie

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

15:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

Farní oznámení

Témata dětských mší svatých budou v čase mimořádných opatření přerušena.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na současná nařízení  vlády uděluji pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. V těchto dnech vybízím věřící k přijímání Eucharistie na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: S kolika vojáky Gedeón vysvobodil Izrael?

Otázka pro dospělé: Jaká znamení si vyžádal soudce Gedeón?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Od pondělí 12. 10. se bude moci bohoslužby účastnit v našich kostelích rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a to nejvíce 8 osob.

Neděle 11. 10.

28. v mezidobí

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za Aloise Prušu, sestru a rodiče

11:00

Mše svatá Netín

Pondělí 12. 10.

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 16. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17:30

Za Marii Poulovu, Josefa Bratránka a rodinu Juráčkovu

Pátek 17. 10.

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a celou živou a + přízeň

Neděle 18. 10.

29. v mezidobí/

Sbírka na misie

8:00

Za Františka Havlíčka a celou přízeň

15:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Témata dětských mší svatých budou v čase mimořádných opatření přerušena.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na současná nařízení  vlády uděluji pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. V těchto dnech vybízím věřící k přijímání Eucharistie na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: S kolika vojáky Gedeón vysvobodil Izrael?

Otázka pro dospělé: Jaká znamení si vyžádal soudce Gedeón?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh byl s ním.
(1 Sam 3,19)
Nahoru