Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 4.10. - 11.10.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 4.10. - 11.10.2020

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 4. 10.

27. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiny Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela, jeho syna a duše v očistci

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla, Milana Kašpara, duše v očistci a poděkování Pánu Bohu

Pondělí 5. 10.

7:00

Za + Josefa a Ladislava, rodiče, Boží pomoc a ochranu pro rodiny dětí a duše v očistci

14:00

Nemocnice - návštěva kněze na pokojích

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 6. 10.

7:00

Za manžela Františka, dvoje rodiče, bratra a švagra, Boží ochranu a d. v. o.

Středa 7.10.

Památka Panny Marie Růžencové

 

7:00

Za živé a + členy živého růžence ze Lhotek

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky s požehnáním korunky Panny Marie

Čtvrtek 8. 10.

7:00

Za Lubomíra Strnada, rodiče, bratra a živou rodinu Strnadovu a Pospíšilovu

18:00

17:00 schůzka ministrantů

Za + Boženu Dvořákovu, manžela, rodiče a sourozence

Pátek 9. 10.

8:00

Za Leopolda Krčála, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření, výstav NSO a tichá adorace

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za Marii, Stanislava a Milana Rybovy, Vlaďku Čermákovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

Sobota 10. 10.

7:00

Za Annu a Josefa Blahovy, jejich rodiče a sourozence, živou rodinu a d. v. o.

11:00

Křest Jonáše Kudláčka

14:00

Svatba VM: Miroslav Janák a Jiřina Jančíková

18:00

Za Stanislava Jiráka, všechny živé a + příbuzné, na poděkování a vlastní úmysl

Neděle 11. 10.

28. v mezidobí

 

 

6:30

Mše svatá VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za + manžela, syna, dvoje rodiče a duše v očistci

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za farníky

9:30

Mše svatá Lavičky: Za Albínu Kosourovu, Valentinu Dobešovu a živé a + členy jejich rodin

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Stehlíkovu a d. v. o.

11:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a živou a + rodinu

 Farní oznámení

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve školách a na faře ve farnosti Velké Meziříčí najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM ve „Výuka ve školách.“

V neděli 4. října v 14:00 ve farním sále zveme na společenství mladých.

Ve středu 7. října v 7:05 v učebně na Gymnáziu ve VM pokračuje Křesťanská výuka.

Ve čtvrtek 8. října bude navštěvovat nemocné o. Karel.  

Biřmování ve farnosti Velké Meziříčí proběhne v řádném termínu v neděli 18. října ve 14:00. Vzhledem k nouzovému stavu budou při mši svaté přítomni jen biřmovanci a kmotři. Pokusíme se zabezpečit online přenos.

 

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. V těchto dnech vybízím věřící k přijímání Eucharistie na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. https://www.biskupstvi.cz/2020-09-18-pokyny-v-souvislosti-s-covid Vláda ČR omezuje počet lidí na bohoslužbách na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kdo vysvobodil Izrael z moci Kenaanců?

Otázka pro dospělé: Které pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izrael?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ Mt 21,33-43

Vinaři chtěli být pány nad úrodou, chtěli být pány vinice.T. S. Eliot vypráví ve své divadelní hře „Vraždy v katedrále“ o boji s pokušením, který prožívá Thomas Becket. Díky své inteligenci a odvaze dosáhl Becket, který byl jen prostého původu, v tomto světě vynikajícího postavení. Získal přátelství a důvěru anglického krále Jindřicha II. a stal se jeho kancléřem. Všechno se však změnilo ve chvíli, kdy jej král ustanovil arcibiskupem canterburským v domnění, že jeho prostřednictvím ovládne církev. Velmi brzy se tak rozhořel nesmiřitelný konflikt mezi duchovní a světskou mocí. Thomas byl vytaven pronásledování a nezbylo mu než uprchnout do Francie, kde žil pod ochranou papeže; po sedmi letech se však rozhodl vrátit do Anglie a být nablízku svým křestanům. Eliotova hra začíná ve chvíli, kdy Thomas vstupuje do canterburské katedrály. Je rozhodnut zde zaujmout místo jako pastýř svěřeného lidu, aniž by přitom obětoval svou duchovní svobodu. Přichází pokušitelé, kteří nabízí moc a rozkoš. Potom, ale přichází další, aby zpochybnil jeho úmysly a vše je jen převlečená pýchy a ješitnost. Pokušení bere na sebe řadu tváří. Izraelští přední viděli reálnou nespravedlnost, které se dopustili vinaři, ale v konečném důsledku jednali zrovna tak.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Neděle 4.10.

27. v mezidobí

9:45

Za Josefa a Žofii Havlíčkovy, dceru Marii a celou přízeň

Čtvrtek 8. 10.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiny Zástěrovy, Kališovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 9. 10.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Šulovu, Pohlovu a Havlišovu

Sobota 10. 10.

18:00

Mše svatá s nedělní platností v Horních Borech

Neděle 11.10.

28. v mezidobí

9:45

Za rodiče Stachovy, dceru a zetě

 

Farní oznámení

V pondělí 5. října a ve středu 7. října pokračuje výuka náboženství na ZŠ v Borech.

Ve středu 7. října v 7:05 na Gymnáziu ve VM pokračuje Křesťanská výuka.

Ve čtvrtek 8. října v 17:00 zveme na mši svatou pro děti. Děti, které sbíraly v lonškém školním roce drahokamy, mohou je přinést na dětskou mši a těšit se na malou odměnu.

 

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. 

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. Prosím kněze, aby vybízeli věřící k přijímání na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. https://www.biskupstvi.cz/2020-09-18-pokyny-v-souvislosti-s-covid

Vláda ČR omezuje počet lidí na bohoslužbách na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kdo vysvobodil Izrael z moci Kenaanců?

Otázka pro dospělé: Které pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izrael?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 4. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a + přízeň a rodinu Strnadovu

Pondělí 5. 10.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 9. 10.

18:30

Za rodiče Vítkovy, dvoje rodiče a Petra Kunčara

Neděle 11. 10.

28. v mezidobí

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za Aloise Prušu, sestru a rodiče

11:00

Mše svatá Netín

 

Farní oznámení

Ve středu 7. října v 7:05 na Gymnáziu ve VM pokračuje Křesťanská výuka.

 

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. 

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. Prosím kněze, aby vybízeli věřící k přijímání na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. https://www.biskupstvi.cz/2020-09-18-pokyny-v-souvislosti-s-covid

Vláda ČR omezuje počet lidí na bohoslužbách na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kdo vysvobodil Izrael z moci Kenaanců?

Otázka pro dospělé: Které pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izrael?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh byl s ním.
(1 Sam 3,19)
Nahoru