Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.9. - 4.10.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.9. - 4.10.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 27. 9.

26. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:30

Pouť u kaple sv. Václava ve Lhotkách (14:00 vycházíme ze Lhotek)

18:00

Za rodinu Gajdošovu na Moravě a rodinu Požárovu na Slovensku

Pondělí 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa

7:30

Za živé a + rodiny Klímovy a Gajdošovy

9:00

Za rodinu Práškovu

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

Úterý 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7:00

Za živou a + rodinu Crhonkovu a Vondráčkovu a nenarozené děti

Středa 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7:00

Za Boží požehnání pro živou a + rodinu Charvátovu, Šoltézovu, Hajátkovu, Herinkovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 1. 10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Za + rodiče Královy, živé a + příbuzné a duše v očistci

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Ladislava Homolu

18:00

16:45 nácvik zpěvu – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů,

Za manžela Ladislava a živou a + přízeň

Pátek 2. 10.

Památka svatých andělů strážných/

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a celou přízeň, po mši svaté společná adorace, litanie a svátostné požehnání

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření, 14:00 začíná adorace ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za Elišku Filipovu, Elišku Práškovu, Miladu Pospíchalovu, Růženu Pickovu, jejich + příbuzné a duše v očistci

19:00 – 21:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 3. 10.

1. v měsíci

7:00

Za Františka a Františku Vondráčkovy, 4 syny, zetě, vnuka, živou a + rodinu Vondráčkovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Filip Střecha a Vendula Kamanová

18:00

Na společný úmysl

1. Za Marii Grecovu, rodinu Grecovu a Brychtovu

2. Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

3. Za živou a + rodinu Švábovu, Bartuškovu, manžele Švíkovy a duše v očistci

4. Za rodinu Ambrožovu, Vlčkovu, živou a + rodinu a duše v očistci

5. Za všechny nenarozené děti a za všechny děti, které se mají narodit

Neděle 4. 10.

27. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiny Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela, jeho syna a duše v očistci

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla a duše v očistci

 Farní oznámení

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve školách a na faře ve farnosti Velké Meziříčí najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM ve „Výuka ve školách.“

V neděli 27. září v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 1. října bude od 9:00 pan děkan a pan kaplan Jaroslav navštěvovat nemocné.

V sobotu 3. října je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně a v 17:00 z Velkého Meziříčí od fary po obvyklé trase.

V neděli 4. října ve 14:00 ve farním sále zveme na společenství mladých.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. 

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. Prosím kněze, aby vybízeli věřící k přijímání na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. https://www.biskupstvi.cz/2020-09-18-pokyny-v-souvislosti-s-covid

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Ester, 5 – 10 kapitola

Otázka pro děti: Co se stalo s Hamanem?

Otázka pro dospělé: Jaké svátky stanovili Mordokaj a Ester?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: `Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: `Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: `Ano, pane,' ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“ Mt 21,28-32

Kolik těch, kdo následují Krista, je souženo minulou nebo přítomnou vinou? Stále znovu se tím trápí, a když se přistihnou u nějaké chyby, napadne je myšlenka: "Vidíš, jak jsi neschopný", "je to s tebou marné" nebo "z tebe nikdy nic nebude"! Takové myšlenky nic nevyjasňují ani nebudují, proto nejsou od Boha. Větší nebezpečí leží tedy nikoliv v chybě, které jsme se dopustili, nýbrž ve způsobu, jak se tím zpětně necháváme soužit. V tom vězí pokušení vlastních výčitek, výčitek svědomí a skleslosti a za tím konečně vězí nedůvěra vůči Bohu. Čistá lítost naproti tomu sice ví o chybě, jíž se člověk dopustil, ale nenechá se tím zdeprimovat, nýbrž prosí Boha s důvěrou o odpuštění a také toto odpuštění přijímá. Zde leží pozitivní úkol po poznané vině: v okamžiku přiznat Bohu, že jsem hříšník, a uznat, že skrze něho znovu žiji. Toto je pravá lítost, jež je opakem strachu a výčitek svědomí. Musíme si proto ujasnit, z jakého podnětu poznání viny pochází. "Nikdo nás nesmí obvinit kromě Ducha svatého." Norbert Baumert, Rozlišuj dudy, https://www.pastorace.cz/clanky/vidis-jak-jsi-neschopny

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Neděle 27. 9.

26. v mezidobí

9:45

Křest Tomáše Zenáhlíka

Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Pondělí 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

9:45

Mše svatá v Horních Borech: Za rodiny Zástěrovy, Kališovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 2. 10.

Památka svatých andělů strážných/

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Vávrovu a Kotíkovu a Boží požehnání

Neděle 4.10.

27. v mezidobí

9:45

Za Josefa a Žofii Havlíčkovy, dceru Marii a celou přízeň

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 1. října bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 3. října je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. 

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. Prosím kněze, aby vybízeli věřící k přijímání na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. https://www.biskupstvi.cz/2020-09-18-pokyny-v-souvislosti-s-covid

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Ester, 5 – 10 kapitola

Otázka pro děti: Co se stalo s Hamanem?

Otázka pro dospělé: Jaké svátky stanovili Mordokaj a Ester?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 27. 9.

26. v mezidobí

8:00

Za živé a + z rodu Rymešů

Pondělí 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a + rodinu

Čtvrtek 1. 10.

Pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Ambrožovy, syny a duše v očistci

Pátek 2. 10.

Památka svatých andělů strážných/1. v měsíci

18:30

Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, celou živou a + přízeň a Jaroslava Švomu

Sobota 3. 10.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 4. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

V pondělí 28. září o slavnosti sv. Václava od 14:00 zveme na již tradiční farní den. Těšíme se na toto milé farní setkání, kde kromě jídla a pití budete mít možnost zúročit vaše znalosti z Bible.

Vyjádření biskupa Vojtěcha k mimořádným opatřením:

S ohledem na tato nařízení  uděluji pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. 

Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy. Prosím kněze, aby vybízeli věřící k přijímání na ruku. Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. https://www.biskupstvi.cz/2020-09-18-pokyny-v-souvislosti-s-covid

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Ester, 5 – 10 kapitola

Otázka pro děti: Co se stalo s Hamanem?

Otázka pro dospělé: Jaké svátky stanovili Mordokaj a Ester?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru