Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.9. - 13.9.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.9. - 13.9.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 6. 9.

23. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Smejkalovy a Šanderovy, jejich rodiny a duše v očistci

10:30

Mše svatá s žehnáním aktovek a se křty dětí: Stella Šoukalová, Štěpán Polák, Štěpán Dufek, Ondřej Němec 

Za živou a + rodinu Smejkalovu, Bradáčovu, Kožených a na vlastní úmysl

18:00

Za Vlastu a Františka Pejchalovy, rodiče a sourozence, Danu Vostálovu, rodinu Vaňkovu a Cejnkovu

Pondělí 7. 9.

7:00

Za rodiče Mašterovy, živé a + členy rodiny, rodiče Pospíchalovy a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

7:00

Za + manžela a živou a + rodinu

Středa 9. 9.

7:00

Za rodiče Koskovy a živou a + přízeň

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 10. 9.

7:00

Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče, sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Krčálovu, Mašovu, Adamovských, Marii Tlučhubovu, Boží ochranu a duše v očistci

Pátek 11. 9.

8:00

Za rodinu Vaňkovu, Pačískovu, Malouškovu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za všechny živé a + z rodiny Janovy, Vávrovy, Paclíkovy, na poděkování a vlastní úmysl

Sobota 12. 9.

Památka Jména Panny Marie

7:00

Za rodinu Pavelcovu, novomanžele Michala a Stáničku a Boží ochranu a požehnání pro ně

14:00

Svatba VM: Jakub Marek a Michaela Rosická

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek, požehnání obrazu Alžběty Portugalské

18:00

Za + členy rodiny Doležalovy a Špačkovy, + manžela Pavla a duše v očistci

Neděle 13. 9.

24. v mezidobí

 

 

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Na poděkování za dar rodiny s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Střechovu, Ambrožovu a Krejzovu

18:00

Za farníky

 Farní oznámení

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. Od  září se budeme scházet vždy od 8:00 ve farním sále.

V neděli 6. září od 15:00 v Mostištích na výletišti zveme na farní den. Prosím rezervujte si odpoledne pro širší setkání s farníky na čerstvém vzduchu. Téma farního dne je Bible. Součástí farního dne bude žehnání jízdních kol. Prosíme o příspěvek do společné hromady buchet a něco sladkého, kafe bude.

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve školách a na faře ve farnosti Velké Meziříčí najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM ve „Výuka ve školách.“ Výuka začíná od 14. září 2020.

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 20 – 24 kapitola

Otázka pro děti: Jaké je největší přikázání?

Otázka pro dospělé: Co žádali Zebedeovi synové?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,15-20

Mezi typické obtížné situace, do kterých se rodiny dostávají, patří například nezaměstnanost, hypotéka, vážná nemoc dítěte nebo jednoho z partnerů, péče o starší generaci nebo „pohlcení prací“. Poměrně častou obtíží v rodině je dnes i způsob života a životní cesta dospívajících a dospělých dětí odlišná od způsobu života rodičů a od toho, k jakému stylu je chtěli vychovat. Pro křesťanské rodiče dospělých dětí je velkou zátěží, pokud jsou svědky jednoho nebo několika jejich po sobě jdoucích nemanželských soužití svých dětí, oddalování sňatku i při trvalém partnerství, rozvodu, kterému předchází nebo po něm následuje další vztah, s čímž rodiče nesouhlasí, a podobně. V manželství, kde jeden je věřícím a praktikujícím křesťanem a druhý křesťanem není a být nechce, může vznikat obtíž dvojím způsobem. V prvém případě je jednomu z manželů křesťanství jeho protějšku protivné, což dává v průběhu manželství víc a víc najevo, ač to v jeho počátcích skrýval nebo zvládal. V krajním případě bude svému protějšku bránit v účasti na bohoslužbách a v mimobohoslužebném kontaktu s křesťany. V pozadí zde také někdy bývá zejména u mužů žárlivost: Žárlí na Boha, který je pro manželku skutečným Bohem, a proto jím nemůže (a také nemá) být manžel. Nebo žárlí na společenství křesťanů, v němž je manželce dobře a on do něho nechce patřit nebo se v něm necítí dobře, i když je třeba dobře přijat. Souhrnně je ale třeba konstatovat, že výše uvedené i jiné závažné obtíže jsou sice pro všechny zatěžující a stabilitu manželství a rodinu více či méně ohrožují, ale nejsou vždy jen destruktivní. U některých jednotlivců i dvojic mají jakýsi mobilizační účinek. Pokud vyvolají oboustrannou snahu po jejich překonání, mohou nakonec znamenat obohacení vztahu i mobilizaci schopností manželů i celé rodiny k jejich překonání. Inspirací zde mohou být slova papeže Benedikta: „K utváření lepšího světa se přispívá výhradně tím, když se koná dobro teď, osobně, se zanícením, všude, kde je to možné, a bez ohledu na stranické strategie a programy. Programem křesťana, programem milosrdného Samaritána, Ježíšovým programem, je ´vnímavé srdce´. Takové srdce vidí, kde je zapotřebí lásky, a podle toho také jedná.“ https://www.pastorace.cz/clanky/obtizne-situace-v-rodinach-a-manzelstvich

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 6. 9.

23. v mezidobí

9:45

Mše svatá se žehnáním aktovek: Za Stanislava Beneše, rodiče a celou přízeň

Čtvrtek 11. 9.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Na úmysl dárce

Pátek 11. 9.

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Sukovu a Komínkovu, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Neděle 13. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za rodinu Sedmidubských a Hedbávných

 

Farní oznámení

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve škole v Borech najdete v nástěnkách a na internetových stránkách www.farnostvm.cz, výuka začíná od pondělí 14. září 2020.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 20 – 24 kapitola

Otázka pro děti: Jaké je největší přikázání?

Otázka pro dospělé: Co žádali Zebedeovi synové?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 6. 9.

23. v mezidobí

8:00

Mše svatá se žehnáním aktovek: Za rodiče Cejnkovy a zetě

Pondělí 7. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 11. 9.

18:30

Za rodiče Tomanovy, syna a dceru a duše v očistci

Sobota 12. 9.

Památka Jména Panny Marie

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř- zámek, požehnání obrazu Alžběty Portugalské

Neděle 13. 9.

24. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše v očistci

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 20 – 24 kapitola

Otázka pro děti: Jaké je největší přikázání?

Otázka pro dospělé: Co žádali Zebedeovi synové?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru