Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.8. - 6.9.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.8. - 6.9.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 30. 8.

22. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za Jiřího Bradáče s prosbou o Boží ochranu a požehnání a zachování víry v rodině

10:30

Za Ludvíka Krejčího, jeho rodiče a celou živou a + přízeň

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou a všechny živé a + z  rodiny Nevěčných, Kadelovy a Punčochářovy

Pondělí 31. 8.

7:00

Za Bohumila a Květu Kavalcovy

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

18:00

Mše svatá Mostiště

Úterý 1. 9.

7:00

Za rodinu Klimešovu a živou a + rodinu

Středa 2. 9.

7:00

Na poděkování za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro celou rodinu, milosrdenství pro umírající a duše v očistci

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 3. 9.

7:00

Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Za + Annu Dvořákovu, sourozence a rodiče

Pátek 4. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve/1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za + rodiče Indrovy, + bratra Vladimíra a celou živou rodinu

19:00 – 21:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 5. 9.

1. v měsíci

7:00

Za rodinu Bobkovu, 3 syny, živou rodinu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodiče Smejkalovy, Tribulovy a manžele Vlčkovy

2. Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a dceru Annu, Elišku Melicharovu, Františka Kampfa, Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

3. Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, jejich + rodiče a sourozence a živou přízeň

4. Za živou a + rodinu Vávrovu

5. Za živou a + rodinu Beranovu, Tučkovu, Zikmundovu, Boží ochranu a duše v očistci

6. Na poděkování za 60 let života, živou a + rodinu Jelínkovu, Syslovu a d.v.o.

Neděle 6. 9.

23. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Smejkalovy a Šanderovy, jejich rodiny a duše v očistci

10:30

Mše svatá s žehnáním aktovek a se křty dětí: Stella Šoukalová, Štěpán Polák, Štěpán Dufek, Ondřej Němec 

Za živou a + rodinu Smejkalovu, Bradáčovu, Kožených a na vlastní úmysl

18:00

Za Vlastu a Františka Pejchalovy, rodiče a sourozence, Danu Vostálovu, rodinu Vaňkovu a Cejnkovu

 Farní oznámení

V neděli 30. srpna v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 3. září bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 3. září v 16:00 se uskuteční další příprava na křest dospělých.

V pátek 4. září v 19:30 na faře pokračuje příprava starších i mladších biřmovanců.

V sobotu 5. září je I. sobota v měsíci v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně a v 17:00 od fary ve VM.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. Od  září se budeme scházet vždy od 8:00 ve farním sále.

V neděli 6. září od 15:00 v Mostištích na výletišti zveme na farní den. Prosím rezervujte si odpoledne pro širší setkání s farníky na čerstvém vzduchu. Téma farního dne je Bible. Součástí farního dne bude žehnání jízdních kol.

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve školách a na faře ve farnosti Velké Meziříčí najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM ve „Výuka ve školách.“ Výuka začíná od 14. září 2020.

Prosíme, abyste od 1. září při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

Přípravné setkání na farní den proběhne ve středu 2. září v 19:00 na faře. Prosíme o pomoc.

 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Kteří učedníci byli s Pánem na hoře proměnění?

Otázka pro dospělé: Co je podmínkou následování Pána Ježíše?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ Mt 16,21-27

Existuje mnoho možností, jak může lidské srdce zbloudit. Jedinou cestou, jak tomu předcházet, je nepěstovat jen čistě individualistický, autonomní pohled na věci, ale naopak stavět se stále znovu na Ježíšovu stranu a osvojovat si jeho způsob vidění světa a našeho života. Každý den musíme usilovat o plné společenství s ním. Petr se chtěl vzepřít Ježíši a tomu, co jej čekalo v Jeruzalémě. Dostalo se mu však přísného napomenutí: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Pro nás je to výzva, abychom měli Pána stále před očima.

Máme fascinující vyhlídky: jsme povoláni žít jako Ježíšovi bratři a sestry, cítit se jako synové a dcery téhož Otce. Je to dar, který převrací naruby všechny lidské představy a plány.

Vyznání pravé víry do široka otevírá ducha a srdce pro nevyčerpatelné Boží tajemství, které prostupuje lidskou existenci. Co tedy říci o pokušení, které je v naší době tak silné, a sice být nezávislý až do té míry, že se uzavřeme vůči tajemnému plánu, který pro nás Bůh má?

365 dní s Benediktem XVI.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 30. 8.

22. v mezidobí

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech: Za živé a zemřelé občany Borů a za poutníky

Pátek 4. 9.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Františka Mičku a rodiče, rodiče Zikmundovy a celou přízeň

Neděle 6. 9.

23. v mezidobí

9:45

Mše svatá se žehnáním aktovek: Za Stanislava Beneše, rodiče a celou přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu a pomoc při dnešní poutní slavnosti v Dolních Borech.

Prosíme, abyste od 1. září při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

Ve čtvrtek 3. září bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 5. září je I. sobota v měsíci v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně.

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve škole v Borech najdete v nástěnkách a na internetových stránkách www.farnostvm.cz, výuka začíná od pondělí 14. září 2020.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Kteří učedníci byli s Pánem na hoře proměnění?

Otázka pro dospělé: Co je podmínkou následování Pána Ježíše? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 30. 8.

22. v mezidobí

8:00

Za rodiče Bradáčovy z Olší a celou přízeň

Pátek 4. 9.

1. v měsíci

18:30

Za Zdeňka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu

Sobota 5. 9.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 6. 9.

23. v mezidobí

8:00

Mše svatá se žehnáním aktovek: Za rodiče Cejnkovy a zetě

 

Farní oznámení

Prosíme, abyste od 1. září při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Kteří učedníci byli s Pánem na hoře proměnění?

Otázka pro dospělé: Co je podmínkou následování Pána Ježíše? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Vezměte. To je mé tělo.
(Mk 14,22)
Nahoru