Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.8. - 30.8.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.8. - 30.8.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 23. 8.

21. v mezidobí

 

 

7:30

Za manžela, rodiče Nebohovy, živé a + příbuzné, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za rodinu Rousovu s poděkováním za udělená dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání

10:30

Na poděkování za společný život, čtyři děti s prosbou za + příbuzné

18:00

Za farníky

Pondělí 24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7:00

Za + spolužáka Lukáše a duše v očistci

10:00

Zádušní mše svatá a kremační rozloučení s pí. Josefou Markovou

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

Úterý 25. 8.

7:00

Za + Marii Zetelovu a její rodiče a sourozence

Středa 26. 8.

7:00

Za rodiče Sedlákovy a syna, Vladimíra Klímu a duše v očistci

10:00

Zádušní mše svatá a pohřeb pí. Zdeňky Staré

18:00

Mše svatá Oslavice

19:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 27. 8.

Památka sv. Moniky

7:00

Za Elišku Tůmovu, její rodiče, sourozence a celou přízeň

Pátek 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

8:00

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

7:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu a duše v očistci

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, tři bratry, švagra, vnuka Jana a duše

v očistci

Neděle 30. 8.

22. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za Jiřího Bradáče s prosbou o Boží ochranu a požehnání a zachování víry v rodině

10:30

Za Ludvíka Krejčího, jeho rodiče a celou živou a + přízeň

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou a všechny živé a + z  rodiny Nevěčných, Kadelovy a Punčochářovy

Farní oznámení

V neděli 30. srpna v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. O  letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

Připravujeme farní den. Farní den proběhne v neděli 6. 9. odpoledne na výletišti v Mostištích. Prosím rezervujte si odpoledne pro širší setkání s farníky na čerstvém vzduchu.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Kolik učedníků Pán Ježíš poslal hlásat o Boží království?

Otázka pro dospělé: Jaké je znamení proroka Jonáše?

 

Nedělní liturgie     

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Mt 16,13-20

Petr vyznává, že Ježíš je onen očekávaný Mesiáš. Ježíš svého učedníka pochválí, a tím ho motivuje k následování. Jak je důležité umět pochválit a ocenit a taky správně ji přijmout. Ve škole není těžké přijmout roli tvrdého učitele, který vyžaduje hodně, ale je důležité ocenit práci, snahu, úspěch; pokud tato pochvala chybí, kantor studentovi bere motivaci a chuť do dalšího studia. Když budeme číst text evangelia dál, zjistíme, že Petr si ocenění užívá a začíná radit a to dokonce Božímu Synu. Apoštol je pyšný. Pyšný člověk vyžaduje obdiv a uctívání kvůli tomu, co bez svých zásluh dostal od Boha a proto se považuje za lepšího. Často když se člověku daří ovládat své vášně, lenost, hněv, lakomství, smilstvo – dostaví se pýcha. Ta je mocnější než všechny ostatní hříchy; vnuká vědomí nadřazenosti nad bližní pro své dobré skutky, své znalosti, povolání…

Říká se, že pýcha předchází pád. Pýcha je to pohrdání každou iniciativou nebo radami druhých. Jejich oblíbeným rčením je: „Buď se to udělá, jak chci já, nebo odmítám spolupracovat“. Pýcha se dále projevuje ješitností a domýšlivostí.

Nenechat se obdivovat v marných věcech. Svatý Fr. Saleský říká: „I když jde o směšnou mini vášeň, má tuhý život, umírá až půl hodiny po smrti člověka“. V rozvinutém stavu vede ješitnost k nedostatku upřímnosti, ke lžím, vyvolává spory, mrhá s penězi. Ješitný člověk často hodně pracuje, chodí do kostela, zachovává přikázání. Čím je horlivější, tím více očekává pochvalu. Ale nakonec ztrácí nezbytné zásluhy za své dobré skutky, protože je nekonal pro Boha, ale ze své ješitnosti.

„Ježíši, nauč nás chválit Nebeského Otce, chválit své bližní, ale prosím nauč nás přijímat pochvalu k povzbuzení ne však k růstu naši pýchy“.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 23. 8.

21. v mezidobí

9:45

Mše svatá se křtem Michaely Kořínkové

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a rodiče

Pátek 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

17:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:00

Dolní Bory: Za Boží požehnání pro naše rodiny

Neděle 30. 8.

22. v mezidobí

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech za živé a zemřelé občany Borů a za poutníky

 

Farní oznámení

V neděli 30. srpna vychází průvod v 9:45 od kostela sv. Martina (ministranti, rodiče, děti) a 9:50 od obecního úřadu (hasiči, muzikanti). Prosíme zástupce obcí o přípravu dožínkových věnců a kytiček z klásků.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Kolik učedníků Pán Ježíš poslal hlásat o Boží království?

Otázka pro dospělé: Jaké je znamení proroka Jonáše? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 8.

21. v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna, rodiče a sourozence

Pátek 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

18:30

Za rodiče Kudláčkovy a Nebohovy a živou a + přízeň

Neděle 30. 8.

22. v mezidobí

8:00

Za rodiče Bradáčovy z Olší a celou přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme za pomoc při brigádách spojených s novou střechou a s přípravou pouti. Děkujeme všem dárcům na opravu střechy.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Kolik učedníků Pán Ježíš poslal hlásat o Boží království?

Otázka pro dospělé: Jaké je znamení proroka Jonáše? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru