Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.8. - 16.8.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.8. - 16.8.2020

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 9. 8.

19. v mezidobí

 

 

Svátost smíření před netínskou poutí v kostele sv. Mikuláše dnes po celé dopoledne

7:30

Za + Miroslava Zezulu z Hrbova

9:00

Za farníky

10:30

Za + členy rodiny Malouškovy, dary Ducha svatého pro rodiny a jejich děti a na poděkování Bohu za 80 let života a 50 let manželství

13:30

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Pondělí 10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7:00

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

9:30

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Marii Matulovu

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

17:30

Mše svatá Kochánov

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

7:00

Za + manžela, dvě sestry a živou a + rodinu Pavlasovu a Michalovu

Středa 12. 8.

7:00

Na úmysl dárce

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

14:00 – 16:00 svátost smíření v kostele ve VM před netínskou poutí

19:00 – 21:00 svátost smíření v kostele ve VM před netínskou poutí

Čtvrtek 13. 8.

7:00

Za rodiče Oulehlovy, Pavelcovy, Boženu Sojkovu a celou živou a + přízeň

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Jarmilu Věžníkovou

Pátek 14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

7:30 – 10:00 svátost smíření před netínskou poutí v kostele

8:00

Za + manžela, syna, švagra, celou rodinu, přízeň a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:00

Za Emanuela Bambulu a rodiče, rodinu Svobodovu a duše v očistci

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Anežku Šoukalovu

11:00

Svatba VM: Lukáš Pišín a Jitka Brodská

13:00

Křty dětí: Štěpán Běhal, Jindřich Štěpánek, Valentýna Poul

18:00

Za Františka Věžníka, dvoje rodiče, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 16. 8.

20. v mezidobí

 

 

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy a Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Šanderovy a Žundálkovy, + sourozence, vnuka a duše v očistci

Mše svatá v 10:30 nebude, pojďte na pouť do Netína

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu a rodinu Lorencovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

 Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 13. srpna pojede v 16:25 z Vídně, 16:30 z Mostišť a 16:35 z Velkého Meziříčí od starého Domova důchodců.

V pátek 14. srpna v 19:00 zveme do Netína na přednášku P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. na téma: „Role Písma svatého v životě křesťana.“ Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí(zveme i mladé rodiny). 

V neděli 16. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:00. Po mši svaté v 11:00 bude novokněžské požehnání P. Jana Pavlíčka.

Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM, doprovází je P. Jan Pavlíček. Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky. Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605489638.

V 10:30 od černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Co jedl Jan Křtitel na poušti?

Otázka pro dospělé: Kde Kristus Pán začal svou veřejnou činnost?

Nedělní liturgie     

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“ Mt 14,22-33

Petr byl jediný, kdo ho oslovil: “Pane, jestli jsi to ty, poruč, abych k tobě přišel po vodě.” Nepotřeboval to, nepotřeboval se procházet po moři, vždyť byl v loďce. Ježíš mu řekl: “Pojď!” Petr vystoupil z loďky a procházel se po moři. Samozřejmě, že neušel celou cestu, protože se polekal. Místo toho, aby se díval na Ježíše, podíval se do hlubiny a začal se topit 

Ať máme jakýkoli problém, je třeba se jen podívat Ježíšovi do očí.

Zásadní zkušenost s modlitbou zažívali i otcové pouště. Vždycky si představili Ježíše, podívali se mu do očí a zeptali se ho: “Je to tak v pořádku?”

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 9. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Markovy a Pálkovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Ambrožovu

Sobota 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8:00

Horní Bory: Za rodiče Mrázkovy, syna, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 16. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za rodiče Hladíkovy a živou a + přízeň Hladíkovu

 

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 13. srpna pojede v 16:25 z Vídně.

V pátek 14. srpna v 19:00 zveme do Netína na přednášku P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. na téma: „Role Písma svatého v životě křesťana.“ Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí.

V neděli 16. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:00. Po mši svaté v 11:00 bude novokněžské požehnání P. Jana Pavlíčka. V 10:30 vycházíme od černého kříže v Netíně  společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Co jedl Jan Křtitel na poušti?

Otázka pro dospělé: Kde Kristus Pán začal svou veřejnou činnost?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 9. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

13:30

Poutní mše svatá Závist

Pondělí 10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

17:30

Mše svatá v Kochánově

Pátek 14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

17:00

Svátost smíření

18:00

Za prarodiče Kutilovy a rodiče Pařízkovy

19:00

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. “Role Písma svatého v životě křesťana“, během přednášky bude zajištěno hlídání dětí

Sobota 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

11:00

Svatba Netín: Pavel Večeřa a Kateřina Roušová

17:00

Svátost smíření

18:00

Za rodinu Němcovu a Zdeňka Nečase

Neděle 16. 8.

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie/Sbírky jsou určeny na opravu střechy kostela

7:00 – 11:00 svátost smíření

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Za Stanislava Kutila, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a sourozence

11:00

Za poutníky

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Pavlíčka

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za pomoc při sobotní brigádě s demontáží lešení na kostele.

Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 13. srpna pojede v 17:05 z Netína.

V neděli 16. srpna v 10:30 vycházíme společně od černého kříže v Netíně  společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Co jedl Jan Křtitel na poušti?

Otázka pro dospělé: Kde Kristus Pán začal svou veřejnou činnost?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru