Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.8. - 9.8.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.8. - 9.8.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 2. 8.

18. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za Josefa a Annu Blahovy, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných a vnuka

11:00

Poutní mše svatá Oslavice

18:00

Za rodiče Michalovy, Střechovy, Hedviku Ambrožovu, jejich sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 3. 8.

7:00

Za + Boženu Liškovu a Štěpána Bílka

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jana Padalíka

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

7:00

Za vnuka, za dar jeho života s prosbou o ochranu Panny Marie ode všeho zlého a jeho rodiče, celou rodinu s prosbou o Boží milost, víru, naději a lásku k Bohu Otci, Synu a Duchu svatému

Středa 5. 8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

7:00

Za Jarmilu Toufarovu a jejího manžela, rodiče, děti, přízeň a duše v očistci a Marii Homolovu, jejího manžela, děti, rodiče a celou přízeň

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

7:00

Za syna Vladimíra Pospíšila, živou rodinu Pospíšilovu, Chytkovu, Cejnkovu, Bradáčovu, Boží ochranu a duše v očistci

Pátek 7. 8.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + Andělu a Bohuslava Trojanovy, zetě, rodiče a sourozence

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

19:00 – 21:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 8. 8.

Památka sv. Dominika, kněze

7:00

Za rodiče Ludvíka a Marii Pavelcovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

18:00

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra, příbuzné, duše v očistci, manžele Kampasovy a Aloisii Coufalovu

Neděle 9. 8.

18. v mezidobí

 

 

7:30

Za + Miroslava Zezulu z Hrbova

9:00

Za farníky

10:30

Za + členy rodiny Malouškovy, dary Ducha svatého pro rodiny a jejich děti a na poděkování Bohu za 80 let života a 50 let manželství

13:30

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

 Farní oznámení

Ve čtvrtek 6. srpna bude pravidelná návštěva nemocných.

Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí, středa a pátek 8:00 – 9:00.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 20 – 24 kapitola

Otázka pro děti: Kolik bylo izraelských a judských mužů po sčítání?

Otázka pro dospělé: Kde měl David postavit oltář Hospodinu?

 

Nedělní liturgie     

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. Mt 14,13-21

Ježíš svou lásku k nám dokázal tím, že dal svůj život. „On, bohatý, se stal chudým“ pro vás a pro mě. Úplně se vydal. Zemřel na kříži. Ale než zemřel, učinil sám sebe Chlebem života, aby utišil náš hlad po lásce, po něm.  Řekl: „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“

A velikostí své lásky se stal hladovým: „Byl jsem hladový, a nasytili jste mě. A když mě sytit nebudete, nemůžete vstoupit do věčného života.“ To je dávání Kristovo. Bůh stále miluje svět. Stále posílá vás a mě, abychom dokazovali, že miluje svět, že má pořád se světem soucit. Jsme to my, kdo musíme být jeho láskou, jeho soucitem v dnešním světě. Ale abychom mohli milovat, musíme mít víru, neboť víra v akci je láska a láska v akci je služba.

Ježíš se proto učinil Chlebem života, abychom mohli jíst a žít a abychom ho dokázali vidět ve znepokojujícím převleku chudých. 

Náš život má být protkán eucharistií. Od Ježíše v eucharistii se totiž dozvídáme, jak velice nás Bůh touží milovat a jak na oplátku žízní po naší lásce.

Od Ježíše v eucharistii přijímáme světlo a sílu, abychom i my mohli hasit jeho žízeň.

Věřte, že v podobě
chleba je on, Ježíš.
Věřte ale, že on je i v hladovém,
nahém, nemocném,
opuštěném, nemilovaném,
bezprizorním, bezmocném
a zoufalém člověku.

https://www.pastorace.cz/clanky/jezis-se-stal-chlebem-aby-utisil-nas-hlad-matka-tereza

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 2. 8.

18.v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

Pátek 7. 8.

1.v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Zikmundovy

Neděle 9. 8.

19.v mezidobí

9:45

Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Markovy a Pálkovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 6. srpna bude pravidelná návštěva nemocných.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 20 – 24 kapitola

Otázka pro děti: Kolik bylo izraelských a judských mužů po sčítání?

Otázka pro dospělé: Kde měl David postavit oltář Hospodinu?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 2. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za rodiče Mičkovy, rodiče Kobylkovy a celou přízeň

Pátek 7. 8.

1. v měsíci

18:30

Za všechny dárce farnosti

Neděle 9. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

13:30

Poutní mše svatá Závist

 

Farní oznámení

Prosíme o pomoc s demontováním lešení v sobotu 8. 8. 6:30 mše svatá a brigáda.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 20 – 24 kapitola

Otázka pro děti: Kolik bylo izraelských a judských mužů po sčítání?

Otázka pro dospělé: Kde měl David postavit oltář Hospodinu?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru