Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.7. - 2.8.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.7. - 2.8.2020

Farnost Velké Meziříčí

 Od soboty 25. 7. je třeba při bohoslužbách chránit svá ústa a nos rouškou.

Neděle 26. 7.

17. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiny, trpící a umírající a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Nováčkovu, Polákovu a duše v očistci

10:30

Za Marii a Jana Švejdovy, živé a + z rodiny Peškovy, Krejčovy a duše v očistci

14:00

Poutní mše svatá Lavičky

9:30

Poutní mše svatá Kúsky

11:00

Poutní mše svatá Osové

18:00

Za farníky

Pondělí 27. 7.

Památka sv. Gorazda a druhů

7:00

Za + dceru, manžela a Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 28. 7.

7:00

Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Středa 29. 7.

Památka sv. Marty

7:00

Za šťastný porod a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 30. 7.

7:00

Za Viléma Jahodu a vnuka Viléma, rodiče Jahodovy a Hlavovy a na poděkování za 90 let života

Pátek 31. 7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

8:00

Za rodiče Homolovy, syna Jana a Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 1. 8.

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve/1. v měsíci

7:00

Na poděkování za 50 let společného života, živou a + rodinu a Boží ochranu a požehnání

13:00

Svatba VM: Lukáš Pařízek a Aneta Bernatová

18:00

Na společný úmysl

1. Za manžela Antonína Vondráčka, tři bratry, rodiče Vondráčkovy, + manžele Drápelovy a duše v očistci

Neděle 2. 8.

18. v mezidobí

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Za Josefa a Annu Blahovy, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných a vnuka

11:00

Poutní mše svatá Oslavice

18:00

Za rodiče Michalovy, Střechovy, Hedviku Ambrožovu, jejich sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu

 Farní oznámení

V sobotu 1. srpna je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně a v 17:00 od fary ve VM.

Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí, středa a pátek 8:00 – 9:00.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Koho synem byl Achímaas?

Otázka pro dospělé: Kde se Abšalóm nechal provolat za krále?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Mt 13,44-52

Tento skutečný příběh se stal jednomu misionáři v daleké Indii před 150 roky. Pokoušel se přiblížit evangelium domorodcům na pobřeží nedaleko města Madrásu. Byli to prostí “lovci perel”. V místě výskytu perlorodek se potápěli hluboko pod mořskou hladinou. Ničili si zdraví a riskovali život, jen aby nalezli (většinou marně) onu šťastnou perlu pro svou chudou obživu. Tento misionář měl zvlášť hluboký vztah k jistému “předčasnému starci”. Věnoval se mu trpělivě, ale nesetkal se s pochopením: “Nechte si své pohádkové vyprávění o nějakém láskyplném Božím zájmu a jeho milosti pro hříšného člověka v oběti vašeho Ježíše Krista! Já věřím v převtělování – musím jít cestou utrpení (karmy), dokud se od svých vin zcela neočistím. Až si našetřím tisíc rupií, vydám se na pouť do Benares, kde se umyji od svých přestoupení ve svaté řece Gangu. Potom odevzdám své rupie svatým bráhmanům, aby se za mne modlili k bohům. Tam budu čekat oddaně na smrt a své další vtělení do vyšší kasty: abych byl blíže svému vykoupení a dosáhl míru – nirvány!” Jednoho dne našel “lovce perel” ve slavnostní náladě a v bílém rouchu … Misionář se zaradoval, že by jeho přítel konečně přijal evangelium. Ten mu však řekl:
“Ale kde, jen jsem si spočítal své rupie … a tak jsem dnes naposledy. Rád bych se s tebou rozloučil a vydal se na cestu svého sebezdokonalování a vysvobození ze svého údělu utrpení. Příteli, nermuť se nad rozloučením – a přijmi ode mne na památku tento můj dárek!” Přitom podal zarmoucenému misionáři cosi zabaleného v kousku zmuchlaného papírku… Jaké však bylo jeho překvapení, když uviděl jeho obsah – jedinečnou perlu svou velikostí a cenou! “Ne, nemohu od tebe přijmout tak nesmírně cenný dar, vždyť si ho přece nezasloužím!”, řekl misionář svému příteli, který byl však neoblomný. “Vezmi si tedy na cestu za svůj šlechetný dar alespoň všechny moje peníze”, řekl zcela bezradný misionář, zmatený neobvyklou neústupností svého přítele. Ale překvapení nebyl dosud konec! “Nech si své peníze, vždyť nemáš vůbec potuchy, jak ohromnou cenu má tato perla – zejména pro mě samotného!”, obořil se náhle Ind ve svém nepochopitelném rozhorlení. “Měl jsem jediného syna, který byl mým věrným pomocníkem. Když se jednou vynořil již mrtvý na hladinu, měl ve své sevřené ruce právě tuto perlu! Uvědomuješ si vůbec, jakou cenu má pro mne tato perla, která stála život mého jediného – nejdražšího syna? … Tu bych přece za žádné peníze nemohl prodat! Vždyť nemůže být ničím na světě zaplacena! … Jen z největší lásky darována! Jen ty, milý příteli, zůstáváš v mém osamocení a opuštěnosti tím, kdo mne měl opravdu nezištně rád! Proto si ji musíš ode mne vzít!”Misionář na to řekl: “Milý příteli, nyní jistě pochopíš, že tou nejvzácnější perlou lásky Boží je jeho milovaný Syn Ježíš Kristus – i pro tebe! Proto nemůžeš jeho dílo lásky nikdy ničím zaplatit, natož si je zasloužit cenou svých obětí. Právě tak může být jen z nesmírné lásky tobě darována!”S pláčem padl lovec perel na kolena a přijal Krista do svého života. A místo cesty do Benares potom nepřestával rozdávat perly evangelia společně se svým přítelem – a stal se domorodým misionářem v Indii …

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Od soboty 25. 7. je třeba při bohoslužbách chránit svá ústa a nos rouškou.

Neděle 26. 7.

17. v mezidobí

9:45

Za Anežku Sýkorovu

Pátek 31. 7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18:00

Dolní Bory:

Neděle 2. 8.

18. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Koho synem byl Achímaas?

Otázka pro dospělé: Kde se Abšalóm nechal provolat za krále?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Od soboty 25. 7. je třeba při bohoslužbách chránit svá ústa a nos rouškou.

Neděle 26. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě

Pátek 31. 7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18:30

Za rodiče Roseckých, dvě dcery, syna a vnoučata

Sobota 1. 8.

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 2. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za rodiče Mičkovy, rodiče Kobylkovy a celou přízeň

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Koho synem byl Achímaas?

Otázka pro dospělé: Kde se Abšalóm nechal provolat za krále?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru