Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.7. - 26.7.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.7. - 26.7.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 19. 7.

16. v mezidobí

 

 

7:30

Za + dvoje rodiče, živou rodinu Kučerovu a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Za farníky

10:30

Poutní mše svatá Lhotky

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy, rodinu Pokorných a živou a + přízeň

Pondělí 20. 7.

7:00

Za vlast, národ, celý svět a naše rodiny, mládež, obrácení hříšníků a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 21. 7.

7:00

Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče, sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

Středa 22. 7.

Svátek sv. Marie Magdalény

7:00

Za Annu Sedlákovu a syna Otu, Hedviku Bajerovu, rodiče Motyčkovy a syna Františka

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

7:00

Za živou a + rodinu Sedláčkovu, Stupkovu, Trnčákovu a duše v očistci

Pátek 24. 7.

8:00

Za Boženu a Ludmilu Dvořákovy, Anastázii Křečkovu, Františka a Marii Kravalovy, sourozence a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 25. 7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

7:00

Na poděkování za 50 let společného života a děti s rodinami

13:00

Svatba VM: Jaroslav Staněk a Gabriela Vávrová

18:00

Za manžela, živou a + rodinu Černých, Krchňavých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

Neděle 26. 7.

17. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiny, trpící a umírající a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Nováčkovu, Polákovu a duše v očistci

10:30

Za Marii a Jana Švejdovy, živé a + z rodiny Peškovy, Krejčovy a duše v očistci

14:00

Poutní mše svatá Lavičky

9:30

Poutní mše svatá Kúsky

11:00

Poutní mše svatá Osové

18:00

Za farníky

Farní oznámení

V neděli 19. července bude všechny dopolední mše svaté ve VM sloužit Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas. Po každé mši svaté bude krátká přednáška o Radiu Proglas.

Během letních prázdnin nebudou ve čtvrtek a v pátek večerní mše svaté v kostele sv.Mikuláše.

Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí, středa a pátek 8:00 – 9:00.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

Holky, kluci ještě jednou vás zveme od 9. do 15. 8. 2020 na letní tábor doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najedete vzadu v kostele. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Sp.optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Jak se jmenovala sestra Abšalóma?

Otázka pro dospělé: Jak dělal David pokání?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromažděte do mé stodoly.'„ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“ Mt 13,24-43

Třebas vidíme, že je v církvi koukol, nesmí to být na překážku naší víře a lásce, abychom snad pro tento koukol neodcházeli z církve. Na nás jenom je, abychom pracovali a snažili se být obilím Páně a dosáhli odměny za svou námahu a práci, až se bude obilí Páně svážet do stodol.

Apoštol praví ve své epištole: „Ve velké domácnosti nejsou jen samé předměty ze zlata a stříbra, ale také ze dřeva a hlíny“ (2Tim 2,20). My, drazí bratři, se co nejvíce snažme, abychom byli nádobami zlatými nebo stříbrnými. A ostatně rozbíjet hliněné nádoby přísluší jen samému Pánu. Neboť jen v jeho ruce je prut železný. (Sv. Cyprián  † 258)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 19. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče a sourozence

Úterý 21. 7.

 15:00 Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Anežku Sukovu 

Středa 22. 7.

Svátek sv. Marie Magdalény

 11:00 Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Antonína Klusáčka 

Pátek 24. 7.

18:00

Dolní Bory:

Neděle 26. 7.

17. v mezidobí

9:45

Za Anežku Sýkorovu

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Jak se jmenovala sestra Abšalóma?

Otázka pro dospělé: Jak dělal David pokání?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 19. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + přízeň

Pátek 24. 7.

18:30

Za rodinu Brabcovu a Kujalovu a syna Oldřicha

Neděle 26. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 10 – 14 kapitola

Otázka pro děti: Jak se jmenovala sestra Abšalóma?

Otázka pro dospělé: Jak dělal David pokání?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru