Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.7. - 19.7.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.7. - 19.7.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 12. 7.

15. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiče Ďáskovy, syna a dceru a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Na poděkování za 50 let života a za všechny dary

10:30

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčkovy, Anežku a Jaroslava Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za Františka Jašu a živou a + rodinu Jašovu a Dohnalovu

Pondělí 13. 7.

7:00

Za Marii Votoupalovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

15:00

Pohřební mše svatá v Lavičkách: Za + Ludmilu Sekničkovu

17:30

Mše svatá Kochánov

Úterý 14. 7.

7:00

Na úmysl dárce

Středa 15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a mučedníka

7:00

Za obrácení a svěření do Srdce Panny Marie

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Oslavice

19:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

7:00

Za Annu Hanušovu a + a žijící členy její rodiny

Pátek 17. 7.

Památka Bl. Česlava a Hyacinta, kněží

8:00

Za Františka Zemana a jeho rodiče

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Roberta Kučeru

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 18. 7.

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, rodiče Šoukalovy a Smejkalovy a duše v očistci

13:00

Rozloučení na obřadní síni : + Květa Prodělalová

14:00

Křest ve VM: Adéla Sofie Michálková, Alena Maloušková

18:00

Na dobrý úmysl

Neděle 19. 7.

16. v mezidobí

 

 

7:30

Za + dvoje rodiče, živou rodinu Kučerovu a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Za farníky

10:30

Poutní mše svatá Lhotky

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy, rodinu Pokorných a živou a + přízeň

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 14. července pojede v 16:35 z Laviček – rozcestí a 16:40 z Velkého Meziříčí od Billy.

V neděli 19. července bude všechny dopolední mše svaté ve VM sloužit Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas. Po každé mši svaté bude krátká přednáška o Radiu Proglas.

Během letních prázdnin nebudou ve čtvrtek a v pátek večerní mše svaté v kostele sv.Mikuláše.

Úřední hodiny v době letních prázdnin budou: pondělí, středa a pátek 8:00 – 9:00.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

Holky, kluci ještě jednou vás zveme od 9. do 15. 8. 2020 na letní tábor doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najedete vzadu v kostele. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Sp.optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: Kdo byl vrchní velitel u krále Davida?

Otázka pro dospělé: Co slibuje Hospodin Davidovi skrze proroka Nátana?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši k slyšení slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, a slyší, a (přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: `Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co slyšíte (vy), ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“ Mt 13,1-23

Naše víra kolísá mezi nadšením a pochybnostmi. Ježíš nás učí, čím se máme chránit před nebezpečnými záchvěvy svých citů a duševních stavů a před nejrůznějšími projevy skepse, jimiž se vyznačuje mentalita dnešních lidí. Má-li křesťanská víra zakořenit v hlubinách naší duše a odolat všem bouřím, které se odehrávají na povrchu, musí být pevně zakotvena v Písmu svatém, jehož dovršením a naplněním je Nový zákon. Jedině neúnavný kontakt s Božím slovem upevňuje naši víru v toto Slovo, které se stalo tělem v Synu, jenž je jedno se svým Otcem. https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/neunavny-kontakt-s-bozim-slovem-upevnuje-nasi-viru

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 12. 7.

15. v mezidobí

9:45

Za rodiče Březkovy, syna Františka, rodiče Večeřovy, syna Františka, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 17. 7.

Památka Bl. Česlava a Hyacinta, kněží

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, Františka Mahela a rodiče Mahelovy

Neděle 19. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 14. července pojede v 16:40 z Velkého Meziříčí od Billy.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: Kdo byl vrchní velitel u krále Davida?

Otázka pro dospělé: Co slibuje Hospodin Davidovi skrze proroka Nátana?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 12. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a + rodinu

11:30

Poutní mše svatá v Stránecká Zhoř

Pondělí 13. 7.

17:30

 Mše svatá Kochánov

Pátek 17. 7.

Památka Bl. Česlava a Hyacinta, kněží

18:30

Za Antonína Homolu, manželku a zdraví duše i těla celé rodiny

Neděle 19. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 14. července pojede v16:20 z Netína.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: Kdo byl vrchní velitel u krále Davida?

Otázka pro dospělé: Co slibuje Hospodin Davidovi skrze proroka Nátana?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru