Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.7. - 12.7.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.7. - 12.7.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

 

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Vlachovy, Cejpkovy, jejich + sourozence, švagra Josefa, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křtem Daniela Chytky

Za Karla Sysla, rodinu Syslovu a duše v očistci

9:30

Poutní mše svatá Kochánov

18:00

Za + Josefa Davida, + rodiče, sourozence a duše v očistci

Pondělí 6. 7.

Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

7:00

Za Vladimíra a Ludmilu Pytnerovy, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Oslavice

Úterý 7. 7.

7:00

Za + Josefa Havelku, jeho + rodiče a sourozence s rodinami a Růženu Smejkalovu a její + rodiče a sourozence s rodinami a celou přízeň

Středa 8. 7.

7:00

Za Boží požehnání, pomoc a ochranu

Čtvrtek 9. 7.

7:00

Za Jaroslava, Anežku a Janu Mejzlíkovy, rodiče Studených a duše v očistci

Pátek 10. 7.

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče, děti a jejich rodiny

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 11. 7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7:00

Za Miroslava Brunnera, na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží milosrdenství, ochranu a duše v očistci

9:00

Zádušní mše svatá: Za + Marii Hublovu

11:00

Svatba VM: Petr Chalupa – Lucie Plodíková

13:00

Křty dětí: Štěpánka Hladíková, Tomáš Mateja, Vojtěch Bílek

14:00

Zádušní mše svatá: Za + Františka Konečného

18:00

Za rodiče Kunčarovy, Palečkovy a Blažíčkovy, všechny prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Neděle 12. 7.

15. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiče Ďáskovy, syna a dceru a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Na poděkování za 50 let života a za všechny dary

10:30

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčkovy, Anežku a Jaroslava Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za Františka Jašu a živou a + rodinu Jašovu a Dohnalovu

 Farní oznámení

Pravidelné pondělní bohoslužby v nemocnici sv. Zdislavy a návštěvy nemocných budou od 6. července 2020.

Během letních prázdnin nebudou ve čtvrtek a v pátek večerní mše svaté v kostele sv.Mikuláše.

Úřední hodiny v době letních prázdnin budou: pondělí, středa a pátek 8:00 – 9:00.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

V neděli 5. července bude v 19:00 na faře setkání Spolku Ludmila.

Holky, kluci ještě jednou vás zveme od 9. do 15. 8. 2020 na letní tábor doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najedete vzadu v kostele. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Sp.optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Jak se jmenoval syn Jonatána?

Otázka pro dospělé: Jak zemřel Abner?

 

Nedělní liturgie     

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Lk 10,1-9

Žijeme ve světě, který nečeká nic od Boha, člověk chce vzít osud světa do svých rukou. Život bez Boha a proti Bohu se zdá tak lákavý a osvobozující. Život bez Boha působí velký smutek a rostoucí hněv člověka na společnost, na svět, na sebe a na ostatní.  Svět se může zachránit jen obrácením k živému Bohu, který je naším Stvořitelem, zárukou naší svobody, zárukou toho, co je opravdu dobré a pravdivé. Nedostatek živoucího a životodárného spojení s Bohem nelze ničím nahradit. „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mne a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ Jan 15,5

Slavíme slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Roku 862 velkomoravský kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michala III. o křesťanské učitele, aby vedli bohoslužbu ve srozumitelném jazyce a položili základ vlastní církve. Císař vyslal na Velkou Moravu vzdělané bratry Konstantina a Metoděje. Slované neměli písmo, proto Konstantin nejprve vytvořil slovanskou abecedu, hlaholici, pak přeložil evangelia, bohoslužebné texty a modlitby. Roku 863 bratři začali svoji misi zde na Moravě. Potýkali se s pohanskými kulty, krevní mstou a nepřátelstvím franských kněží sloužících v latině. V roce 867 byli povoláni do Říma, aby obhájili slavení liturgie ve srozumitelném jazyce pro věřící lid. Papež Hadrián II. je přijal, vyslechl a tak slavenou liturgii povolil. Konstantin v Římě vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril, ale po krátkém čase umírá 14. 2. 869. Metoděj se stal arcibiskupem Panonie (dnešní Morava, západní Maďarsko a východní Rakousko) a vrací se na Moravu. Zde již vládl Svatopluk, který se spojil s franskou říší a uznal její ochranu. Franští biskupové zpochybnili Metodějův úřad a dva a půl roku byl vězněn v otevřené jámě. Roku 873 je na apel papeže propuštěn a může se ujmout svěřeného úřadu. V tomto období proběhl křest českého knížete Bořivoje a jeho ženy kněžny Ludmily. 6. 4. 885 Metoděj umírá. 11 let po smrti papež Štěpán učinil zákaz slovanské liturgii a žáci Cyrila a Metoděje byly odvlečeni nebo rozprášeni. Někteří se usadili na Balkánu, jiní jako poustevníci v Čechách. Pokus o obnovení slovanské liturgie měl např. svatý Prokop na v Sázavském klášteře.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

9:45

Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

Pátek 10. 7.

18:00

Dolní Bory: Za Jaroslava Charváta, rodiče a rodiče Neubaerovy

Sobota 11. 7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

14:30

Horní Bory: Na poděkování za 80 a 60 let života

Neděle 12. 7.

15. v mezidobí

9:45

Za rodiče Březkovy, syna Františka, rodiče Večeřovy, syna Františka, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Jak se jmenoval syn Jonatána?

Otázka pro dospělé: Jak zemřel Abner?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 5. 7.

Slavnost sv. Cyril a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

8:00

Za rodiče Jamborovy, Svobodovy, vnuka a zetě a celou přízeň

9:30

Poutní mše svatá v Kochánově

Pondělí 6. 7.

Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

17:30

 Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 10. 7.

18:30

Za rodiče Weinhoferovy, dvě dcery a živou a + přízeň

Neděle 12. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a + rodinu

11:30

Poutní mše svatá v Stránecká Zhoř

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy Samuelovy, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Jak se jmenoval syn Jonatána?

Otázka pro dospělé: Jak zemřel Abner?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru