Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.6. - 28.6.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.6. - 28.6.2020

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 21. 6.

12. v mezidobí/ 1. svaté přijímání v naší farnosti

7:30

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovy a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Čtveráčkovy, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za farníky a děti, které poprvé přistoupí ke svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

18:00

Za Bohumila Peňáze, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Pondělí 22. 6.

7:00

Za rodinu Krejčí, Ambrožovu a Němcovu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Zelníčka

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 23. 6.

7:00

Za Františka a Josefu Augustovy, Aloise Augustu, Františku Šancovu a duše v očistci

Středa 24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7:00

Na poděkování za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu a příbuzné, uzdravení nemocných, obrácení hříšníků a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 25. 6.

7:00

Za + manžela a duše v očistci

18:00

16:30 schůzka ministranti

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání¨do dalších let

Pátek 26. 6.

8:00

Za manžela, rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za Ladislava Sysla, Jana Badalika, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovou, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Anny Wunsche a Marii Maříkovu

Sobota 27. 6.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za Valerii Nedomovu a živou a + rodinu

11:00

Zádušní mše svatá Mostiště: Za + Marii Ambrožovu

18:00

Za rodinu Zásmětovu, Matouškovu, Holánovu a živou rodinu Holánovu

Neděle 28. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za ministranty

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Štipákovu, Holubovu, Konečných, Pazderovu a duše v očistci

9:30

Poutní mše svatá v Dolních Radslavicích 100 let od posvěcení zvonice

11:00

Poutní mše svatá v Petrávči

18:00

Za rodiče Cendelínovy, Jaroslava Požára, živou a + rodinu Požárovu a duše v očistci

 Farní oznámení

Děkujeme za pomoc rodičům při úterním a středečním úklidu našeho kostela.

V nemocnici v Mostištích budou ještě v tomto čase probíhat návštěvy nemocných na požádání. Prosíme, aby rodina kontaktovala faru.  Pravidelné pondělní bohoslužby budou obnoveny od 6. 07. 2020.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V pátek 26. 6. se sejdeme v 9:00 ve farním sále.

Dnes v neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM vypravujeme autobus odjezd v 12:20 z Vídně, 12:25 z Mostišť a 12:30 od fary ve VM. Cena za dopravu je 150 Kč a jsou ještě volná místa v autobusu.

Naši ministranti zvou všechny děti z farnosti na společné ukončení školního roku – táborák na dvoře fary. Táborák bude v sobotu 27. 6. od 18:00.

Holky, kluci ještě jednou vás zveme od 9. do 15. 8. 2020 na letní tábor doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najedete vzadu v kostele. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Sp.optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  20 - 23 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let byl sv. Pavel v Efezu?

Otázka pro dospělé: Co se stalo, když sv. Pavel při loučení v Efezu protáhl svoji řeč až do půlnoci?

                                                             

Nedělní liturgie    

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ Mt 10,26-33

 

Kristus stále říká učedníkům: „Nebojte se!“ Něco jiného je obava, která má racionální důvod – nemůžu přecházet silnici, aniž bych se rozhlédl, nemůžu špatně jíst, abych nedostal nějakou chorobu, nemůžu souhlasit s tím, že budu dýchat špatný vzduch. Musím mít na zřeteli svůj život a starat se o něj. Tam je obava na místě. Ale strach, který je nad to, ne. Strach je něco naprosto negativního, co ochromuje a nic neřeší. Proto křesťanství vyzývá: Nebojte se, protože Bůh vás zachrání. Tomu říkáme spása. A tahle radostná zvěst – evangelium – svědčí o tom, že pokud jsem Boží, jsem v jeho rukou. Mám důkazy z vlastního života, že to funguje. A tomu se říká víra. Když věřím pořádně, nebojím se, když věřím špatně, mám strach. Mohu se opírat jen o tu jeho informaci: „Já jsem Bůh dobrý a milosrdný a u mě teprve existuje ten pravý život.“

Postupem času zjistíme, že nám prospělo, když nám Bůh něco vzal. My jsme se k tomu upnuli, vytvořili jsme si vlastní plán: „Pane Bože, jenom mi prosím tě tohle neber!“ A on mi právě tohle vezme, protože mně chce dát něco lepšího. Pokud ovšem chci. Jedině křesťanství dává smysl utrpení. O Bohu se říká, že dokáže psát rovně i na šikmých řádcích.

Z knihy Josef Mixa, Vít Hájek, Boha neokecáš

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 21. 6.

12. v mezidobí

9:45

Mše svatá se křtem Natálie Dvořákové

Za Jiřího a Bohuslavu Dvořákovy, rodiče Dvořákovy a Tulisovy a živou a + přízeň

Pátek 26. 6.

18:00

Dolní Bory: Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

Neděle 28. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za živou a + rodinu Vaňkovu a Vlachovu

 

Farní oznámení

Dnes v  neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:20 z Vídně, 12:25 z Mostišť a 12:30 od fary ve VM. Cena za dopravu je 150 Kč a jsou ještě volná místa v autobusu.

V sobotu 27. června v 9:45 v kostele v Horních Borech bude nácvik před prvním svatým přijímáním a svátost smíření pro děti, rodiče a kmotry.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  20 - 23 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let byl sv. Pavel v Efezu?

Otázka pro dospělé: Co se stalo, když sv. Pavel při loučení v Efezu protáhl svoji řeč až do půlnoci?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 21. 6.

12. v mezidobí/ 1. svaté přijímání v naší farnosti

8:00

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a + přízeň

Čtvrtek 25. 6.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Šitku a celou rodinu

Pátek 26. 6.

18:30

Za dvoje rodiče Urbánkovy a živou a + přízeň Melicharovu

Neděle 28. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za Bohuslava Peška

 

Farní oznámení

Dnes v neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:20 z Vídně, 12:25 z Mostišť a 12:30 od fary ve VM. Cena za dopravu je 150 Kč a jsou ještě volná místa v autobusu.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  20 - 23 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let byl sv. Pavel v Efezu?

Otázka pro dospělé: Co se stalo, když sv. Pavel při loučení v Efezu protáhl svoji řeč až do půlnoci?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru