Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.6. - 21.6.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.6. - 21.6.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 14. 6.

11. v mezidobí/ letní pouť

7:30

Za živé a + členy našich rodin, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Theodora Lokvence, manželku, děti z Nadějova a Stanislava Janáka, manželku a děti z Olší a duše v očistci

15:00

Svátostné požehnání a krátký koncert chrámového sboru v kostele a poté setkání u kávy na faře

18:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

Pondělí 15. 6.

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku a Emila Doležalovi a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 16. 6.

7:00

Na úmysl dárce

Středa 17. 6.

7:00

Za Antonína Práška, rodiče Rosovy, živou a + rodinu Rosovu a Práškovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 18. 6.

7:00

Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku, zetě Jaroslava Buriana a živou a + rodinu Burianovu

18:00

16:30 schůzka ministranti

Za rodiče Karla a Martu Kašparovy

Pátek 19. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7:00

Za Vincence Horta, rodinu Hortovu, Roušovu, Lázničkovu a duše v očistci

8:00

Za rodinu Plachetských, Slabou, patera Slabého, rodinu Brychtovu, Baierovu a duše v očistci

Po mši svaté výstav NSO, krátká adorace a modlitba za kněze

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a s poděkováním

Sobota 20. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7:00

Za dvoje + rodiče, syna Jana, duše v očistci a živé a + příbuzné

11:30

Svatba VM: Martin Hlaváč a Kateřina Rosová

13:00

Křty dětí: Adéla Pacalová a Alexandra Lencová

18:00

Na úmysl dárce

Neděle 21. 6.

12. v mezidobí/ 1. svaté přijímání v naší farnosti

7:30

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovy a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Čtveráčkovy, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za farníky a děti, které poprvé přistoupí ke svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

18:00

Za Bohumila Peňáze, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Farní oznámení

Děkujeme všem za pomoc s úterním úklidem fary ve VM a za přípravu Božího Těla.

V nemocnici v Mostištích budou ještě v tomto čase probíhat návštěvy nemocných na požádání. Prosíme, aby rodina kontaktovala faru. Bohoslužby zatím probíhat ještě nemohou.

Na faře se každý pátek v 8:00 schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi.

16. 6. a 17. 6. podle skupin pokračuje ve farním sále ve VM příprava na první sv. přijímání.

V úterý 16. 6. v 18:00 zveme na Nový Jeruzalém ve Žďáru nad Sázavou. Autobus pojede v 16:40 z Vídně a 16:45 z Velkého Meziříčí od starého domova důchodců.

V pátek 19.6. v 16:00 v kostele proběhne první svátost smíření a nácvik dětí před prvním svatým přijímáním. Příležitost ke svátosti smíření bude také pro rodiče a kmotry.

Sraz dětí na první svaté přijímání bude v neděli 21. 6. v 10:10 na faře.

V pátek 19. 6. v 19:30 na faře setkání starších i mladších biřmovanců.

V neděli 21. června bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem 12:20 z Vídně, 12:25 z Mostišť a 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

Holky, kluci ještě jednou vás zveme od 9. do 15. 8. 2020 na letní tábor doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najedete vzadu v kostele. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Sp.optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  15 - 19 kapitola.

Otázka pro děti: U koho v Korintu zůstal a pracoval sv. Pavel?

Otázka pro dospělé: Proč se Demetrios v Efezu bouřil proti sv. Pavlovi?

                                                             

Nedělní liturgie    

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!" (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." Mt 9,36 - 10,8

Slavíme připomínku znovuposvěcení našeho farního kostela. Farní kostel je centrem života místní církve. Církev je mystickým tělem Ježíše Krista, je nazývána nevěstou Ducha svatého. Církev je přetvářena službu lidí, kterou posvěcuje Duch Svatý. Bůh uděluje dary Ducha k našemu osobnímu růstu a ke službě. Dary k osobnímu posvěcení jsou dary Ducha svatého a jsou dány všem pokřtěným. Dary ke službě jsou charizmata, ty Bůh dává skrze potřeby dané doby a daného společenství. Charizmata nejsou jen talent, jsou vždycky projevem nadpřirozené síly. Vlohy – talent a charizmata jsou předávány velmi odlišným způsobem: Vlohy se předávají přirozenou cestou dědičnosti, zatímco charizma je předáno prostřednictvím svobodného Božího skutku přijatého ze křtu. Vlohy jsou dědičné, charizma nikdy. Charizma může být posilováno přirozeným darem.

Byli jsme obdarováni dary k osobnímu i vzájemnému posvěcení. Nabídněme to, co jsme od Boha přijali ke službě, tím bude růst naše společenství i naše osobní víra.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 14. 6.

11. v mezidobí/ Slavnost Těla

a Krve Páně

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodiče Svobodovy, jejich syna Františka a rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

11:00

Poutní mše svatá v Radenicích

Čtvrtek 18. 6.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za Annu a Františka Kameníkovi a živou a + rodinu Kameníkovu

Pátek 19. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00

Dolní Bory: Za živé a + členy rodiny Vávrovy a Boží ochranu

Po mši svaté výstav NSO, krátká adorace a modlitba za kněze

Neděle 21. 6.

12. v mezidobí

9:45

Mše svatá se křtem Natálie Dvořákové

Za Jiřího a Bohuslavu Dvořákovi, rodiče Dvořákovy a Tulisovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu Božího Těla.

V úterý 16. 6. v 18:00 zveme na Nový Jeruzalém ve Žďáru nad Sázavou. Autobus pojede v 16:40 z Vídně.

V neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:20 z Vídně, 12:25 z Mostišť a 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  15 - 19 kapitola.

Otázka pro děti: U koho v Korintu zůstal a pracoval sv. Pavel?

Otázka pro dospělé: Proč se Demetrios v Efezu bouřil proti sv. Pavlovi?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 14. 6.

11. v mezidobí/ Slavnost Těla a Krve Páně

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a celou živou a + přízeň

Pondělí 15. 6.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 19. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:30

Za rodiče Šobovy, syna, dvě dcery, tři vnučky a duše v očistci

Po mši svaté výstav NSO, krátká adorace a modlitba za kněze

Neděle 21. 6.

12. v mezidobí/1. svaté přijímání v naší farnosti

8:00

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu Božího Těla.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet č. 1621224319/0800

V úterý 16. 6. v 18:00 zveme na Nový Jeruzalém ve Žďáru nad Sázavou. Autobus pojede v 17:05 z Netína.

Ve čtvrtek 18.6. v 17:00 setkání rodičů a nácvik dětí na 1. svaté přijímání.

V sobotu 20. 6. v 16:00 svátost smíření dětí, rodičů a kmotrů před 1. svatým přijímáním.

V neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:20 z Vídně, 12:25 z Mostišť a 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  15 - 19 kapitola.

Otázka pro děti: U koho v Korintu zůstal a pracoval sv. Pavel?

Otázka pro dospělé: Proč se Demetrios v Efezu bouřil proti sv. Pavlovi?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru