Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.6. - 14.6.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.6. - 14.6.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 7. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

6:30

Za farníky

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za rodiče Drápelovy, prarodiče Celých a Drápelovy a živé a + z obou rodin

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu

a Vokounovu

9:30

Mše svatá v Lavičky

10:30

Za Janu a Vladimíra Chmelovy

11:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Za Josefa Pola, rodiče Polovy a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Pondělí 8. 6.

7:00

Na poděkování za 57 let manželství, rodiče a sourozence

17:30

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 9. 6.

7:00

Za manžela Františka, dvoje rodiče, bratra a švagra, Boží ochranu a duše v o.

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Květoslavu Šturmovu

Středa 10. 6.

7:00

Za manžela Ladislava a živou a + přízeň

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 11. 6.

Slavnost Těla

a Krve Páně/

Boží Tělo

7:00

Za rodinu Fiedlerovu, Svobodovu, Vodičkovu a duše v očistci

18:00

16:30 schůzka ministranti

Mše svatá s eucharistickým průvodem: Za P. Františka Marka, rodinu Markovu, Matějíčkovu a Šitkovu

Pátek 12. 6.

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v o.

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Sobota 13. 6.

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

7:00

Za + manžela, sestru, Boží ochranu pro celou rodinu Neubaerovu, Peškovu, Mašovu, Stupkovu a duše v očistci

18:00

Za Františka a Miloslavu Krejčovy

Neděle 14. 6.

11. v mezidobí/v naší farnosti  letní pouť

7:30

Za živé a + členy našich rodin, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Theodora Lokvence, manželku, děti z Nadějova a Stanislava Janáka, manželku a děti z Olší a duše v očistci

15:00

Svátostné požehnání a krátký koncert chrámového sboru v kostele a poté setkání u kávy na faře

18:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

Farní oznámení

V nemocnici v Mostištích budou ještě v tomto čase probíhat návštěvy nemocných na požádání. Prosíme, aby rodina kontaktovala faru. Bohoslužby zatím probíhat ještě nemohou.

9. 6. a 10. 6. podle skupin pokračuje ve farním sále ve VM příprava na první sv. přijímání.

Ve čtvrtek 11. 6. v 8:00 ve farním sále zveme na další setkání seniorů na téma: „Toto je moje Tělo.“

Ve čtvrtek 11. 6. bude v naší farnosti Boží Tělo. Po večerní mši svaté půjdeme průvodem s dechovou kapelou do kostela Svatého Kříže (Špitálku). Prosíme, vypravte družičky.

V neděli 21. června bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů, 10 – 14 kapitola.

Otázka pro děti: Kde byli učedníci poprvé nazváni křesťané?

Otázka pro dospělé: Kdo byli původci sv. Pavla na misijní cestě?

                                                             

Nedělní liturgie    

Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." Jan 3,16-18

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali naději evangelia dalším generacím.

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství s tebou v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.

Jan Graubner

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 7. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Miroslava a Miladu Havelkovy

Pátek 12. 6.

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Sukovu a Komínkovu, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Neděle 14. 6.

11. v mezidobí/ Slavnost Těla a Krve Páně

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodiče Svobodovy, jejich syna Františka a rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

11:00

Poutní mše svatá v Radenicích

 

Farní oznámení

V neděli 14. června na Boží Tělo prosíme o přípravu oltářů a vypravení družiček.

V neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů, 10 – 14 kapitola.

Otázka pro děti: Kde byli učedníci poprvé nazváni křesťané?

Otázka pro dospělé: Kdo byli původci sv. Pavla na misijní cestě?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 7. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za Josefa Havelku, rodiče a sourozence, rodinu Pacalovu, Vondráčkovu a celou přízeň

11:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

Pondělí 8. 6.

17:30

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 11. 6.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Kolouchovu a duše v očistci

Pátek 12. 6.

18:30

Za Antonína Koukala, jeho rodiče a rodiče Urbanovy

Neděle 14. 6.

11. v mezidobí/ Slavnost Těla a Krve Páně

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet č. 1621224319/0800

V neděli 14. června na Boží Tělo prosíme o přípravu oltářů a vypravení družiček.

V neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů, 10 – 14 kapitola.

Otázka pro děti: Kde byli učedníci poprvé nazváni křesťané?

Otázka pro dospělé: Kdo byli původci sv. Pavla na misijní cestě?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru