Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 31. 5. - 7. 6. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 31. 5. - 7. 6. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 11

Neděle 31. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/

 Adorační den ve farnosti a modlitby za bohoslovce

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

6:30

Mše svatá Velké Meziříčí kostel sv. Mikuláše: S prosbou Ducha svatého, aby nám daroval oheň své lásky a svých sedm darů, osvěcoval Sv. otce, Kristovy kněze, státníky, jednal v nás a za nás, dal nám pokoru a čistotu a vedl nás ke svatosti

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu, Boží pomoc a ochranu pro manželku a celou rodinu

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za Františka Plodíka a rodiče, živou přízeň, rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla

9:30

Poutní mše svatá v Lavičkách

10:30

Za živou a + rodinu Kosourovu, Balákovu, celou přízeň a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště

14:00 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti, 17:30 společná adorace

18.00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek

Pondělí 1. 6.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:00

Za rodinu Košábkovu, živou a + přízeň a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov: Za rodiče Šoukalovy, celou přízeň a duše v očistci

Úterý 2. 6.

7:00

Za Emílii Polávkovu a Jarmilu Helešicovu

Středa 3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Za Jindřicha Beneše, dvoje rodiče a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště: Za maminku a tatínka Bradáčovy, syna Josefa, živou a + rodinu Bradáčovu, Šmídovu, Peškovu Mrňovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Lavičky: Za Václava Černého a rodiče, rodiče Homolovy, dva syny a dceru a duše v očistci

18:00

Mše svatá VM

Čtvrtek 4. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:00

Za farníky

18:00

16:30 schůzka ministranti

Ke cti Nejsvětější Trojice, Boží milosrdenství a spásu pro náš národ

Pátek 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupaa mučedníka/1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Stanislava a Marii Svobodovy, dceru Ludmilu a Boží ochranu pro celou rodinu

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Ke cti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, za dar uzdravení a dar živé víry

19:00 – 21:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 6. 6.

1. v měsíci

7:00

Za + bratra Jana a duše v očistci

12:00

Svatba VM: Tomáš Erler a Zuzana Kotíková

16:00

Poutní mše svatá na Moráni

18:00

Na společný úmysl

1. Za živou a + rodinu Zezulovu, Bradáčovu a duše v očistci

2. Za živou a + rodinu Halámkovu a Kotrašovu

3. Za + Marii a Josefa Solařovy, Miroslava Pechu, Jaroslava Dřímala, rodinu Solařovu a Vrbkovu a duše v očistci

4. Za rodiče Ambrožovy, Vlčkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

5. Za živou a + rodinu Babečkovu, Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

Neděle 7. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

6:30

Mše svatá ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za rodiče Drápelovy, prarodiče Celých a Drápelovy a živé a + z obou rodin

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

9:30

Mše svatá v Lavičky

10:30

Za Janu a Vladimíra Chmelovy

11:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Za Josefa Pola, rodiče Polovy a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Farní oznámení

2. 6. a 3. 6. podle skupin pokračuje ve farním sále ve VM příprava na první sv. přijímání.

Ve čtvrtek 4. 6. od 9:00 bude návštěva nemocných.

V pátek 5. 6. v 19:30 na faře bude příprava mladších i starších biřmovanců.V sobotu 6. 6. je I. sobota v měsíci. Autobus pojede v 16:40 z Vídně a v 17:00 od fary ve Velkém Meziříčí. Nezapomeňte s sebou roušky!!

Děkujeme za vaše dary pro farnost, můžete dále přispět na účet č. 1621146349/0800

V neděli 21. června bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů, 5 – 9 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik mužů vybrali apoštolové pro jáhenskou službu?

Otázka pro dospělé: Co poradil Gamaliel veleradě ohledně apoštolů?

 

 Nedělní liturgie    

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ Sk 2,1-11

Dnešní slavnost vypráví o příchodu Ducha Božího. Duch svatý učedníkům přinesl hlubší poznání o Bohu, On Duch Boží vstoupil do jejich srdce. Díky Duchu Božímu můžeme žít dál s Ježíšem a Ježíš v nich.  Není většího daru než Ducha svatého. Duch uvádí do pravdy, Duch oživuje, naplňuje pokojem, zbavuje strachu.

Po mnohém toužíme, aby nám Bůh dal, aby nás uchránil, vyřešil nepříjemné situace, ale On sám je darem, kterého je třeba přijmout.  Jediný způsob, jímž se lze vysvobodit z lidského konfliktu je naprosté zřeknutí se vedoucí k odevzdání celého našeho života jako daru Nejvyšší moci. Nespoléhejte na sebe, ale na Boha.

Bůh je ten, který nás miluje. Nejprve je třeba přijmout milujícího, a pak s ním přirozeně přichází další jeho dary. Duch svatý posiluje, posvěcuje, utěšuje a vede. Potřebujeme Ducha svatého, abychom dokázali rozpoznat to, co od nás Otec čeká, co máme vykonat, co vytrpět, co přijmout a co snášet.

Náš život, bude kvalitní a plný, když dnes řekneme s vírou a očekáváním: „přijď Duchu svatý“. 

Slovo faráře

Před několika lety jsem byl osloven postojem papeže Benedikta, který při hledání odpovědí na aktuální témata nenaslouchal tolik odborníkům, ale lidem o nichž věděl, že žijí hlubokým duchovním životem. On sám říká, že je třeba hledat odpověď na to jak žít evangelium v životě svatých. Úcta ke svatým je pro nás stálou inspirací a výzvou k otevřenosti Duchu Božímu. Když jsem před několika lety delší dobu pobýval ve Španělsku v Ávile, vždy jsem si říkal, tady všude po ulicích procházelo tolik svatých. Naše město, farnost a kraj je spojen se svatým Janem Sarkandrem a se svatou Zdislavou, všudy tudy procházeli, tady byli tito naši svatí.  Věřím, že dál náš kraj a město nesli ve svých srdcích a věřím, že se za nás dál přimlouvají. 

Do rodiny brněnského purkrabího a dvorní dámy, kteří žili před 800 roky v Křižanově, se narodila dcera Zdislava. Podle legend v našem kraji prožila krásné dětství. V rodině byla žita křesťanská víra a tak už jako malá holka pěstovala Zdislava osobní zbožnost. V patnácti letech ji provdali za Havla z Markvartic a ona pak následovala manžela do severních Čech. Havel vybudoval na středověké obchodní cestě do Žitavy hrad Lemberk.

Svět nikdy nebyl bez válek a každá válka zasahovala do života obyčejných rodin. Tak tomu bylo i u mladé rodiny na Lemberku. Havel patřil ke stoupencům a blízkým přátelům krále Václava I., ten musel čelit sporům a rozkolu ve vlastní rodině, kdy proti němu povstal syn Přemysl Otakar II. Tento spor mezi otcem a synem přinesl občanskou válku. Jak víme z historie, pozdější smíření v královské rodině bylo dílem svaté Anežky. V tomto čase války Zdislava pečovala nejen o rodinu, ale taky o celé panství. Mnoho nemocných, hladových, pocestných u ní hledalo zastání a nebyli odmítnuti. Kroniky připomínají několik zázračných uzdravení. Díky jejímu snažení vznikají v Čechách nové kláštery. Zdislava byla oslovována „paní“, toto oslovení náleželo ženě rytířských ctností.

Svěřme paní Zdislavě naše rodiny, ona se bude přimlouvat. Inspirujeme se její statečností v přijímání těžkostí, kterých máme každý stále dost.

Milí farníci, jak jsem vás průběžně během posledních 11 týdnů informoval nejprve o opatřeních a pak o uvolňování, nyní chci oznámit, že zpravodaj tohoto formátu je v současné době poslední. V následujícím týdnu budou poslední přenosy bohoslužeb a modlitby růžence online, od pondělí 8. 6. vše bude probíhat v obvyklém řádu. Jak jsem vás vybízel před několika týdny, abyste vy starší zůstali doma, tak nyní se již nebojte vrátit do kostela zpět! A přiberte s sebou i ty, co se stále bojí vystrčit nos z domu! Ohlášky budou dál tištěny a budou k rozebrání vždy v kostele. Prosím nezapomínejte na ty, kdo kostel z důvodu nemoci a stáří nemohou navštěvovat, sami je informujte o životě farnosti, buďte s nimi v kontaktu telefonicky nebo je pravidelně navštěvujte.

Velké díky patří všem „pošťákům“, kteří každý týden roznášeli do vašich schránek, bylo jich 36. Velké díky taky patří těm, kdo instalovali a obsluhovali techniku pro online přenosy z našeho kostela.

Takzvaná letní pouť ve Velkém Meziřičí, oslava znovu posvěcení kostela, proběhne v neděli 14. 6., bude to první neděle po celkovém uvolnění. Náš chrámový sbor zazpívá při mši svaté v 9:00. Odpoledne v 15:00 vás všechny zvu na požehnání, po skončení v kostele bude následovat krátký koncert sboru a pak jste zváni na odpolední kávu a posezení na faře.

Letošní pouť v Netíně chci pojmout jako pouť vděčnosti, naši předkové tam začali putovat v době moru, my chceme letos Matce Boží poděkovat za ochranu v čase koronaviru. Pouť proběhne v neděli 16. 8. 2020.

Do projektu noci kostelů se letos nezapojujeme, ústředí projektu připravuje program, který budete moci navštívit online v pátek 12. 6. večer. Více informací na našich webových stánkách. V okolí budete moci navštívit kapli sv. Bernarda na zámku ve Stránecké Zhoři.                                                        

o. Pavel

Aktuálně

V minulém zpravodaji jsme zamyšlení o Panně Marii končili tím, že nás učí jak spolupracovat s Duchem svatým, jak být Božím dítětem. Ano, Matka Boží nás tomu skutečně učí, a to proto, že sama je dobrou učednicí svého Syna. Zde je velký paradox, ač Matka, tak přesto se učí od svého Syna. Paradox lásky a pokory, který je tak charakteristický pro všechny opravdové ctitele Pána Boha. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a Panna Maria toto pravdivě žila. Správný učedník mistra nejen poslouchá, ale i sleduje, co a jak ve svém řemesle dělá. Tak se učedník může nejvíce naučit. Evangelista Lukáš několikrát vzpomíná, jak svatá Panna to, co viděla u Krista, uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. To je přece dobrý příklad k následování. Pána Ježíše sice neuvidíme tak jako Panna Maria, ale máme svatá evangelia. Zde je zachováno, co božský Mistr říkal a činil. Kdo tedy chce být také dobrým učedníkem po vzoru Mariině, ať studuje Kristův příklad a v srdci rozvažuje, jak podobně jednat ve svém životě.                                                                                               

 o. Jaroslav

Následující týden po dlouhé odmlce obnovíme přípravu na biřmování. Obě skupiny biřmovanců se setkají v pátek 5. 6. v 19:30 na faře v Meziříčí. Kdyby nebylo koronaviru, tak už máme skoro tři týdny po slavnostním udělení této svátosti. Jenže na kdyby se nehraje, a proto udílení biřmování proběhne pravděpodobně v měsíci říjnu. Ale termín nám z biskupství ještě neupřesnili. 

V každém případě nebude od věci připomenout pro nás pro všechny, co to vlastně je za svátost! V katechismu se dočteme, že biřmování zanechává nesmazatelnou pečeť Ducha sv. (KKC 698), jakoby si Duch sv. člověka navždy označil na znamení, že s ním má hodně společného. Jde o vědomé „potvrzení“ toho, co bylo v životě člověka započato při křtu (KKC 1242). Tato svátost pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha sv., proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“ (dokument 2. vatikánského koncilu o církvi Lumen Gentium 11).

Rozhodně se tedy nejedná jen o nějakou slavnost nebo rituál křesťanské dospělosti, kdy člověk v oblasti víry je vypuštěn z dohledu rodičů a již by měl sám zodpovídat za to, že bude chodit do kostela! To by bylo veliké zploštění celé svátosti! A navíc sami víme, že to takhle vůbec nefunguje…

Z citovaného dokumentu koncilu jasně vyplývá, že biřmování je především veliký úkol, který na sebe člověk bere. Jde o vědomé přihlášení se ke Kristu a jeho církvi. Jinak řečeno, že víru chci žít a také šířit. Přitom si uvědomuji, že jde o ne dočasný, ale celoživotní úkol. Obrovské poslání! Také touha zažít zkušenost víry, že pokud nás Bůh pověří velkým posláním, dá nám i potřebné dary, abychom byli schopni tento úkol zvládnout!

Biřmovanci se mají dobře připravit na přijetí této svátosti. Nechceme je podceňovat, ale tušíme, že dokonale se připravit – to bude nad jejich síly… Oni ale nejsou sami! Mají kolem sebe celou farnost, která – pokud je dobrou farností – je v tom nenechá a pomůže jim. To znamená, že se za ně bude poctivě modlit a bude jim nablízku radou či pomocí, aby využili všech darů a nabídek, které od Ducha svatého v biřmování dostanou!                                                          

 o. Karel

Pro děti

Milé děti! Moc a moc vám děkujeme za nádherné obrázky, které jste nám poctivě posílali a my je mohli vždy otisknout ve zpravodaji. Tentokrát po vás už další obrázek nechceme, ale o to víc vám děkujeme za sv. Zdislavu i za apoštoly!

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 11

Neděle 31. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 4. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Adorační den a den vzájemných modliteb za bohoslovce

13:00

Výstav NSO a adorace

16:30

Společné ukončení adorace

17:00

Horní Bory: Za Jaroslava Bublána, bratra a rodiče

Pátek 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka/

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Jašovu, Dostálovu, Čejkovu a duše v očistci

 Sobota 6. 6.

 18:00 Mše svatá v Horních Borech s nedělní platností zvláště pro starší

Neděle 7. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Miroslava a Miladu Havelkovy

 

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

Ve čtvrtek 4. 6. od 9:00 bude návštěva nemocných.

V sobotu 6. 6. je první sobota v měsíci v Netíně.Nezapomeňte s sebou roušky!!

V neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů, 5 – 9 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik mužů vybrali apoštolové pro jáhenskou službu?

Otázka pro dospělé: Co poradil Gamaliel veleradě ohledně apoštolů?

 

Nedělní liturgie    

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ Sk 2,1-11

Dnešní slavnost vypráví o příchodu Ducha Božího. Duch svatý učedníkům přinesl hlubší poznání o Bohu, On Duch Boží vstoupil do jejich srdce. Díky Duchu Božímu můžeme žít dál s Ježíšem a Ježíš v nich.  Není většího daru než Ducha svatého. Duch uvádí do pravdy, Duch oživuje, naplňuje pokojem, zbavuje strachu.

Po mnohém toužíme, aby nám Bůh dal, aby nás uchránil, vyřešil nepříjemné situace, ale On sám je darem, kterého je třeba přijmout.  Jediný způsob, jímž se lze vysvobodit z lidského konfliktu je naprosté zřeknutí se vedoucí k odevzdání celého našeho života jako daru Nejvyšší moci. Nespoléhejte na sebe, ale na Boha.

Bůh je ten, který nás miluje. Nejprve je třeba přijmout milujícího, a pak s ním přirozeně přichází další jeho dary. Duch svatý posiluje, posvěcuje, utěšuje a vede. Potřebujeme Ducha svatého, abychom dokázali rozpoznat to, co od nás Otec čeká, co máme vykonat, co vytrpět, co přijmout a co snášet.

Náš život, bude kvalitní a plný, když dnes řekneme s vírou a očekáváním: „přijď Duchu svatý“. 

Slovo faráře

Před několika lety jsem byl osloven postojem papeže Benedikta, který při hledání odpovědí na aktuální témata nenaslouchal tolik odborníkům, ale lidem o nichž věděl, že žijí hlubokým duchovním životem. On sám říká, že je třeba hledat odpověď na to jak žít evangelium v životě svatých. Úcta ke svatým je pro nás stálou inspirací a výzvou k otevřenosti Duchu Božímu. Když jsem před několika lety delší dobu pobýval ve Španělsku v Ávile, vždy jsem si říkal, tady všude po ulicích procházelo tolik svatých. Naše město, farnost a kraj je spojen se svatým Janem Sarkandrem a se svatou Zdislavou, všudy tudy procházeli, tady byli tito naši svatí.  Věřím, že dál náš kraj a město nesli ve svých srdcích a věřím, že se za nás dál přimlouvají. 

Do rodiny brněnského purkrabího a dvorní dámy, kteří žili před 800 roky v Křižanově, se narodila dcera Zdislava. Podle legend v našem kraji prožila krásné dětství. V rodině byla žita křesťanská víra a tak už jako malá holka pěstovala Zdislava osobní zbožnost. V patnácti letech ji provdali za Havla z Markvartic a ona pak následovala manžela do severních Čech. Havel vybudoval na středověké obchodní cestě do Žitavy hrad Lemberk.

Svět nikdy nebyl bez válek a každá válka zasahovala do života obyčejných rodin. Tak tomu bylo i u mladé rodiny na Lemberku. Havel patřil ke stoupencům a blízkým přátelům krále Václava I., ten musel čelit sporům a rozkolu ve vlastní rodině, kdy proti němu povstal syn Přemysl Otakar II. Tento spor mezi otcem a synem přinesl občanskou válku. Jak víme z historie, pozdější smíření v královské rodině bylo dílem svaté Anežky. V tomto čase války Zdislava pečovala nejen o rodinu, ale taky o celé panství. Mnoho nemocných, hladových, pocestných u ní hledalo zastání a nebyli odmítnuti. Kroniky připomínají několik zázračných uzdravení. Díky jejímu snažení vznikají v Čechách nové kláštery. Zdislava byla oslovována „paní“, toto oslovení náleželo ženě rytířských ctností.

Svěřme paní Zdislavě naše rodiny, ona se bude přimlouvat. Inspirujeme se její statečností v přijímání těžkostí, kterých máme každý stále dost.

Milí farníci, jak jsem vás průběžně během posledních 11 týdnů informoval nejprve o opatřeních a pak o uvolňování, nyní chci oznámit, že zpravodaj tohoto formátu je v současné době poslední. V následujícím týdnu budou poslední přenosy bohoslužeb a modlitby růžence online, od pondělí 8. 6. vše bude probíhat v obvyklém řádu. Jak jsem vás vybízel před několika týdny, abyste vy starší zůstali doma, tak nyní se již nebojte vrátit do kostela zpět! A přiberte s sebou i ty, co se stále bojí vystrčit nos z domu! Ohlášky budou dál tištěny a budou k rozebrání vždy v kostele. Prosím nezapomínejte na ty, kdo kostel z důvodu nemoci a stáří nemohou navštěvovat, sami je informujte o životě farnosti, buďte s nimi v kontaktu telefonicky nebo je pravidelně navštěvujte.

Velké díky patří všem „pošťákům“, kteří každý týden roznášeli do vašich schránek, bylo jich 36. Velké díky taky patří těm, kdo instalovali a obsluhovali techniku pro online přenosy z našeho kostela.

Takzvaná letní pouť ve Velkém Meziřičí, oslava znovu posvěcení kostela, proběhne v neděli 14. 6., bude to první neděle po celkovém uvolnění. Náš chrámový sbor zazpívá při mši svaté v 9:00. Odpoledne v 15:00 vás všechny zvu na požehnání, po skončení v kostele bude následovat krátký koncert sboru a pak jste zváni na odpolední kávu a posezení na faře.

Letošní pouť v Netíně chci pojmout jako pouť vděčnosti, naši předkové tam začali putovat v době moru, my chceme letos Matce Boží poděkovat za ochranu v čase koronaviru. Pouť proběhne v neděli 16. 8. 2020.

Do projektu noci kostelů se letos nezapojujeme, ústředí projektu připravuje program, který budete moci navštívit online v pátek 12. 6. večer. Více informací na našich webových stánkách. V okolí budete moci navštívit kapli sv. Bernarda na zámku ve Stránecké Zhoři. 

o. Pavel

Aktuálně

V minulém zpravodaji jsme zamyšlení o Panně Marii končili tím, že nás učí jak spolupracovat s Duchem svatým, jak být Božím dítětem. Ano, Matka Boží nás tomu skutečně učí, a to proto, že sama je dobrou učednicí svého Syna. Zde je velký paradox, ač Matka, tak přesto se učí od svého Syna. Paradox lásky a pokory, který je tak charakteristický pro všechny opravdové ctitele Pána Boha. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a Panna Maria toto pravdivě žila. Správný učedník mistra nejen poslouchá, ale i sleduje, co a jak ve svém řemesle dělá. Tak se učedník může nejvíce naučit. Evangelista Lukáš několikrát vzpomíná, jak svatá Panna to, co viděla u Krista, uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. To je přece dobrý příklad k následování. Pána Ježíše sice neuvidíme tak jako Panna Maria, ale máme svatá evangelia. Zde je zachováno, co božský Mistr říkal a činil. Kdo tedy chce být také dobrým učedníkem po vzoru Mariině, ať studuje Kristův příklad a v srdci rozvažuje, jak podobně jednat ve svém životě.                                                                                               

o. Jaroslav

Následující týden po dlouhé odmlce obnovíme přípravu na biřmování. Obě skupiny biřmovanců se setkají v pátek 5. 6. v 19:30 na faře v Meziříčí. Kdyby nebylo koronaviru, tak už máme skoro tři týdny po slavnostním udělení této svátosti. Jenže na kdyby se nehraje, a proto udílení biřmování proběhne pravděpodobně v měsíci říjnu. Ale termín nám z biskupství ještě neupřesnili. 

V každém případě nebude od věci připomenout pro nás pro všechny, co to vlastně je za svátost! V katechismu se dočteme, že biřmování zanechává nesmazatelnou pečeť Ducha sv. (KKC 698), jakoby si Duch sv. člověka navždy označil na znamení, že s ním má hodně společného. Jde o vědomé „potvrzení“ toho, co bylo v životě člověka započato při křtu (KKC 1242). Tato svátost pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha sv., proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“ (dokument 2. vatikánského koncilu o církvi Lumen Gentium 11).

Rozhodně se tedy nejedná jen o nějakou slavnost nebo rituál křesťanské dospělosti, kdy člověk v oblasti víry je vypuštěn z dohledu rodičů a již by měl sám zodpovídat za to, že bude chodit do kostela! To by bylo veliké zploštění celé svátosti! A navíc sami víme, že to takhle vůbec nefunguje…

Z citovaného dokumentu koncilu jasně vyplývá, že biřmování je především veliký úkol, který na sebe člověk bere. Jde o vědomé přihlášení se ke Kristu a jeho církvi. Jinak řečeno, že víru chci žít a také šířit. Přitom si uvědomuji, že jde o ne dočasný, ale celoživotní úkol. Obrovské poslání! Také touha zažít zkušenost víry, že pokud nás Bůh pověří velkým posláním, dá nám i potřebné dary, abychom byli schopni tento úkol zvládnout!

Biřmovanci se mají dobře připravit na přijetí této svátosti. Nechceme je podceňovat, ale tušíme, že dokonale se připravit – to bude nad jejich síly… Oni ale nejsou sami! Mají kolem sebe celou farnost, která – pokud je dobrou farností – je v tom nenechá a pomůže jim. To znamená, že se za ně bude poctivě modlit a bude jim nablízku radou či pomocí, aby využili všech darů a nabídek, které od Ducha svatého v biřmování dostanou!                                                          

o. Karel

 

Pro děti

Milé děti! Moc a moc vám děkujeme za nádherné obrázky, které jste nám poctivě posílali a my je mohli vždy otisknout ve zpravodaji. Tentokrát po vás už další obrázek nechceme, ale o to víc vám děkujeme za překrásnou paní Zdislavu i za apoštoly!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény - 11

Neděle 31. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za rodiče Judovy, děti a vnuky a rodiče Šitkovy a syna

Pondělí 1. 6.

Památka Panny Marie, Matky církve

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka/1. v měsíci

18:30

Za Františka Dvořáka, sestry a rodinu Čechovu

Sobota 6. 6.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 7. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za Josefa Havelku, rodiče a sourozence, rodinu Pacalovu, Vondráčkovu a celou přízeň

11:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

 

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel.: o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet č. 1621224319/0800

V neděli 21. 6. bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem v 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů, 5 – 9 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik mužů vybrali apoštolové pro jáhenskou službu?

Otázka pro dospělé: Co poradil Gamaliel veleradě ohledně apoštolů?

 

Nedělní liturgie    

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ Sk 2,1-11

Dnešní slavnost vypráví o příchodu Ducha Božího. Duch svatý učedníkům přinesl hlubší poznání o Bohu, On Duch Boží vstoupil do jejich srdce. Díky Duchu Božímu můžeme žít dál s Ježíšem a Ježíš v nich.  Není většího daru než Ducha svatého. Duch uvádí do pravdy, Duch oživuje, naplňuje pokojem, zbavuje strachu.

Po mnohém toužíme, aby nám Bůh dal, aby nás uchránil, vyřešil nepříjemné situace, ale On sám je darem, kterého je třeba přijmout.  Jediný způsob, jímž se lze vysvobodit z lidského konfliktu je naprosté zřeknutí se vedoucí k odevzdání celého našeho života jako daru Nejvyšší moci. Nespoléhejte na sebe, ale na Boha.

Bůh je ten, který nás miluje. Nejprve je třeba přijmout milujícího, a pak s ním přirozeně přichází další jeho dary. Duch svatý posiluje, posvěcuje, utěšuje a vede. Potřebujeme Ducha svatého, abychom dokázali rozpoznat to, co od nás Otec čeká, co máme vykonat, co vytrpět, co přijmout a co snášet.

Náš život, bude kvalitní a plný, když dnes řekneme s vírou a očekáváním: „přijď Duchu svatý“. 

Slovo faráře

Před několika lety jsem byl osloven postojem papeže Benedikta, který při hledání odpovědí na aktuální témata nenaslouchal tolik odborníkům, ale lidem o nichž věděl, že žijí hlubokým duchovním životem. On sám říká, že je třeba hledat odpověď na to jak žít evangelium v životě svatých. Úcta ke svatým je pro nás stálou inspirací a výzvou k otevřenosti Duchu Božímu. Když jsem před několika lety delší dobu pobýval ve Španělsku v Ávile, vždy jsem si říkal, tady všude po ulicích procházelo tolik svatých. Naše město, farnost a kraj je spojen se svatým Janem Sarkandrem a se svatou Zdislavou, všudy tudy procházeli, tady byli tito naši svatí.  Věřím, že dál náš kraj a město nesli ve svých srdcích a věřím, že se za nás dál přimlouvají. 

Do rodiny brněnského purkrabího a dvorní dámy, kteří žili před 800 roky v Křižanově, se narodila dcera Zdislava. Podle legend v našem kraji prožila krásné dětství. V rodině byla žita křesťanská víra a tak už jako malá holka pěstovala Zdislava osobní zbožnost. V patnácti letech ji provdali za Havla z Markvartic a ona pak následovala manžela do severních Čech. Havel vybudoval na středověké obchodní cestě do Žitavy hrad Lemberk.

Svět nikdy nebyl bez válek a každá válka zasahovala do života obyčejných rodin. Tak tomu bylo i u mladé rodiny na Lemberku. Havel patřil ke stoupencům a blízkým přátelům krále Václava I., ten musel čelit sporům a rozkolu ve vlastní rodině, kdy proti němu povstal syn Přemysl Otakar II. Tento spor mezi otcem a synem přinesl občanskou válku. Jak víme z historie, pozdější smíření v královské rodině bylo dílem svaté Anežky. V tomto čase války Zdislava pečovala nejen o rodinu, ale taky o celé panství. Mnoho nemocných, hladových, pocestných u ní hledalo zastání a nebyli odmítnuti. Kroniky připomínají několik zázračných uzdravení. Díky jejímu snažení vznikají v Čechách nové kláštery. Zdislava byla oslovována „paní“, toto oslovení náleželo ženě rytířských ctností.

Svěřme paní Zdislavě naše rodiny, ona se bude přimlouvat. Inspirujeme se její statečností v přijímání těžkostí, kterých máme každý stále dost.

Milí farníci, jak jsem vás průběžně během posledních 11 týdnů informoval nejprve o opatřeních a pak o uvolňování, nyní chci oznámit, že zpravodaj tohoto formátu je v současné době poslední. V následujícím týdnu budou poslední přenosy bohoslužeb a modlitby růžence online, od pondělí 8. 6. vše bude probíhat v obvyklém řádu. Jak jsem vás vybízel před několika týdny, abyste vy starší zůstali doma, tak nyní se již nebojte vrátit do kostela zpět! A přiberte s sebou i ty, co se stále bojí vystrčit nos z domu! Ohlášky budou dál tištěny a budou k rozebrání vždy v kostele. Prosím nezapomínejte na ty, kdo kostel z důvodu nemoci a stáří nemohou navštěvovat, sami je informujte o životě farnosti, buďte s nimi v kontaktu telefonicky nebo je pravidelně navštěvujte.

Velké díky patří všem „pošťákům“, kteří každý týden roznášeli do vašich schránek, bylo jich 36. Velké díky taky patří těm, kdo instalovali a obsluhovali techniku pro online přenosy z našeho kostela.

Takzvaná letní pouť ve Velkém Meziřičí, oslava znovu posvěcení kostela, proběhne v neděli 14. 6., bude to první neděle po celkovém uvolnění. Náš chrámový sbor zazpívá při mši svaté v 9:00. Odpoledne v 15:00 vás všechny zvu na požehnání, po skončení v kostele bude následovat krátký koncert sboru a pak jste zváni na odpolední kávu a posezení na faře.

Letošní pouť v Netíně chci pojmout jako pouť vděčnosti, naši předkové tam začali putovat v době moru, my chceme letos Matce Boží poděkovat za ochranu v čase koronaviru. Pouť proběhne v neděli 16. 8. 2020.

Do projektu noci kostelů se letos nezapojujeme, ústředí projektu připravuje program, který budete moci navštívit online v pátek 12. 6. večer. Více informací na našich webových stánkách. V okolí budete moci navštívit kapli sv. Bernarda na zámku ve Stránecké Zhoři. 

o. Pavel

Aktuálně

V minulém zpravodaji jsme zamyšlení o Panně Marii končili tím, že nás učí jak spolupracovat s Duchem svatým, jak být Božím dítětem. Ano, Matka Boží nás tomu skutečně učí, a to proto, že sama je dobrou učednicí svého Syna. Zde je velký paradox, ač Matka, tak přesto se učí od svého Syna. Paradox lásky a pokory, který je tak charakteristický pro všechny opravdové ctitele Pána Boha. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a Panna Maria toto pravdivě žila. Správný učedník mistra nejen poslouchá, ale i sleduje, co a jak ve svém řemesle dělá. Tak se učedník může nejvíce naučit. Evangelista Lukáš několikrát vzpomíná, jak svatá Panna to, co viděla u Krista, uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. To je přece dobrý příklad k následování. Pána Ježíše sice neuvidíme tak jako Panna Maria, ale máme svatá evangelia. Zde je zachováno, co božský Mistr říkal a činil. Kdo tedy chce být také dobrým učedníkem po vzoru Mariině, ať studuje Kristův příklad a v srdci rozvažuje, jak podobně jednat ve svém životě.                                                                                               

o. Jaroslav

Následující týden po dlouhé odmlce obnovíme přípravu na biřmování. Obě skupiny biřmovanců se setkají v pátek 5. 6. v 19:30 na faře v Meziříčí. Kdyby nebylo koronaviru, tak už máme skoro tři týdny po slavnostním udělení této svátosti. Jenže na kdyby se nehraje, a proto udílení biřmování proběhne pravděpodobně v měsíci říjnu. Ale termín nám z biskupství ještě neupřesnili. 

V každém případě nebude od věci připomenout pro nás pro všechny, co to vlastně je za svátost! V katechismu se dočteme, že biřmování zanechává nesmazatelnou pečeť Ducha sv. (KKC 698), jakoby si Duch sv. člověka navždy označil na znamení, že s ním má hodně společného. Jde o vědomé „potvrzení“ toho, co bylo v životě člověka započato při křtu (KKC 1242). Tato svátost pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha sv., proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“ (dokument 2. vatikánského koncilu o církvi Lumen Gentium 11).

Rozhodně se tedy nejedná jen o nějakou slavnost nebo rituál křesťanské dospělosti, kdy člověk v oblasti víry je vypuštěn z dohledu rodičů a již by měl sám zodpovídat za to, že bude chodit do kostela! To by bylo veliké zploštění celé svátosti! A navíc sami víme, že to takhle vůbec nefunguje…

Z citovaného dokumentu koncilu jasně vyplývá, že biřmování je především veliký úkol, který na sebe člověk bere. Jde o vědomé přihlášení se ke Kristu a jeho církvi. Jinak řečeno, že víru chci žít a také šířit. Přitom si uvědomuji, že jde o ne dočasný, ale celoživotní úkol. Obrovské poslání! Také touha zažít zkušenost víry, že pokud nás Bůh pověří velkým posláním, dá nám i potřebné dary, abychom byli schopni tento úkol zvládnout!

Biřmovanci se mají dobře připravit na přijetí této svátosti. Nechceme je podceňovat, ale tušíme, že dokonale se připravit – to bude nad jejich síly… Oni ale nejsou sami! Mají kolem sebe celou farnost, která – pokud je dobrou farností – je v tom nenechá a pomůže jim. To znamená, že se za ně bude poctivě modlit a bude jim nablízku radou či pomocí, aby využili všech darů a nabídek, které od Ducha svatého v biřmování dostanou!                                                          

o. Karel

 

Pro děti

Milé děti! Moc a moc vám děkujeme za nádherné obrázky, které jste nám poctivě posílali a my je mohli vždy otisknout ve zpravodaji. Tentokrát po vás už další obrázek nechceme, ale o to víc vám děkujeme za překrásnou paní Zdislavu i za apoštoly!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru