Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 24. 5. - 31. 5. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 24. 5. - 31. 5. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 10

Neděle 24. 5.

7. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

6:30

Mše svatá Velké Meziříčí kostel sv. Mikuláše: Za plody Ducha svatého – lásku, radost, pokoj, trpělivost, vlídnost, dobrotu, shovívavost, tichost, věrnost, skromnost, zdrženlivost a čistotu

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za Václava Vávru, živou a + rodinu Vávrovu, + Františka Vávru a duše v očitsci

9:30

Mše svatá Lavičky

10:30

Za Marii Čimerovu, Miloslava a Pavla Klímu, Janu Michálkovou, rodiče Benáčkovy a syna Karla

11:00

Mše svatá Mostiště: Za Josefu a Aloise Bradáčovy, Milana Kožinu a Kamila Kovaříka

17:00

Májová pobožnost – kostel sv. Mikuláše

18:00

Za farníky

Pondělí 25. 5.

7:00

Za Boží ochranu pro živou a + rodinu Herinkovu, Kumpánovu a Charvátovu

10:00

Pohřební mše svatá: za + Anežku Pařilovu

Úterý 26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

7:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, Josefa Bártu,duše v očistci a poděkování za Boží ochranu a pomoc Panny Marie

Středa 27. 5.

 

 

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

S prosbou o dary Ducha svatého pro rodinu

17:00

Mše svatá Martinice

18:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Oslavice: Za rodinu Tomčíkovu, přízeň Královu a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Mše svatá Lavičky: Za + rodiče Blahovy, dva syny, snachu a duše v očistci

18:00

Na poděkování za život Věry Motyčkové, roz. Slavotínkové a za všechny ty, kteří spolu s ní byli zde, před 75 roky 5. července u prvního svatého přijímání

Čtvrtek 28. 5.

 

 

7:00

Za + a žijící členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy, Pečínkovy, Kopuletých a duše

v očistci

18:00

Za Františka Trojana, rodiče, sourozence, živé rodiny a duše v očistci

18:00

Mše svatá Petráveč

Pátek 29. 5.

8:00

Za Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření ve Špitálku

17:00

Špitálek: Za Marii Dohnalovu, vnučku Pavlínku, živou a + rodinu Dohnalovu

a Holánovu a duše v očistci

Sobota 30. 5.

Památka

sv. Zdislavy

7:00

Za rodinu Dvořákovu

18:00

Za farníky

21:00

Svatodušní vigilie v kostele sv. Mikuláše

Neděle 31. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/

 

Adorační den

ve farnosti a modlitby za bohoslovce

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

6:30

Mše svatá Velké Meziříčí kostel sv. Mikuláše: S prosbou Ducha svatého, aby nám daroval oheň své lásky a svých sedm darů, osvěcoval Sv. otce, Kristovy kněze, státníky, jednal v nás a za nás, dal nám pokoru a čistotu a vedl nás ke svatosti

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro manželku a celou rodinu

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za Františka Plodíka a rodiče, živou přízeň, rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla

9:30

Poutní mše svatá v Lavičkách

10:30

Za živou a + rodinu Kosourovu, Balákovu, celou přízeň a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště

14:00 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti, 17:30 společná adorace

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek

Farní oznámení

I během mimořádných opatření je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Od pondělí 25. května rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři na obvyklé dny a časy – pondělí a pátek  8:00 – 11:00 a středa 8:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00.

V úterý 26. 5. v 15:00, 16:00, 17:00 a ve středu 27. 5. 14:00, 15:00, 16:00 podle skupin, začíná ve farním sále ve VM příprava na první svaté přijímání.

Svatodušní novéna pokračuje vždy ve 20:00 v kostele. Vigile bude v sobotu 30. 5. od 21:00 hodin.

Děkujeme za vaše dary pro farnost, můžete dále přispět na účet č. 1621146349/0800

V neděli 21. června bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem ve 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutky apoštolů,  1 – 4 kapitola.

Otázka pro děti: Kdo převzal místo v apoštolské službě po Jidášovi?

Otázka pro dospělé: Jaká znamení provázela Letnice?

                                                             

Nedělní liturgie    

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ Jan 17,1-11a

Ježíšova modlitba vyjadřuje odevzdanost do rukou nebeského Otce. Odevzdává Otci celé své dílo i život učedníků. Ježíši zaleželo na tom, aby lidé poznali a přijali do srdce poselství o nekonečné lásce Boha Otce. Víra v Ježíše, je odpovědí na tuto lásku. Konkrétním vyjádřením osobní víry je modlitba. Mnoho křesťanů zanechalo po sobě svoje modlitby, které jsou pro nás svědectvím, ale i inspirací:

„Bože můj, jenom ty víš všechno. Věřím také, že víš, co je pro mě nejlepší. Věřím, že mě miluješ víc než já sebe samého, že víš ve své prozřetelnosti všechno a že jsi všemohoucí, když mě chráníš. Ze srdce ti děkuji za to, žes mě vyprostil z moci mých vlastních rukou a žes mi přikázal důvěřovat ochraně tvé dlaně. Nemohu si přát nic lepšího než být tvým, a ne svým břemenem. Bože, z tvé milosti tě mohu následovat kamkoli, kam jen půjdeš. Nechci tě na tvých cestách předbíhat. Čekám na tebe a na tvé vedení. Pod tvým vedením chci jednat prostě a bez bázně. Slibuji ti, že nechci být netrpělivý, až mě někdy ponecháš v temnotě a ve zmatku; že si nechci stěžovat a propadat hněvu, upadnu-li do neštěstí nebo propadnu-li strachu. Amen“ John Henry Newman

Slovo faráře

Moji milí farníci, opatření se dál uvolňují, od pondělí 25. 5. děti prvního stupně mohou nastoupit do školy, bohoslužeb se bude moci účastnit 300 osob. Proto v následujícím týdnu budou zahájeny přípravy na první svaté přijímání dětí, od prvního pátku v červnu 5. 6. plánujeme obnovit setkání biřmovanců. Nedělní bohoslužby v rozvolněném režimu budou probíhat do 7. 6., do tohoto data budou přenášeny bohoslužby online. Pak se vrátíme k obvyklému pořadu bohoslužeb a všech akcí. Zpravodaj vyjde naposled za týden.

Čas opatření byl pro všechny výzvou k rozvoji osobní modlitby, vše bylo na iniciativě každého z nás. Byl jsem rád, když jsem se dozvěděl o domácích bohoslužbách, pobožnostech, poutích, které tak dotvářeli křesťanské prožívání vaší neděle.

Nastává čas, kdy jsem Bohem zváni, abychom znovu slavili společně nedělní eucharisti, díkůvzdání.

Neděle je den víry, den vzkříšeného Pána a den seslání Duha svatého. Sv. Augustin píše : „Velký jsi Pane a veškeré chvály hodný, … neboť tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“.

Účast na eucharistii je pro každého pokřtěného opravdovým jádrem neděle; nezvratný závazek, který není možné prožívat jen jako plnění povinnosti, nýbrž jako nenahraditelnou součást věrného křesťanského života. „Nemůžeme žít bez dne Páně“, odpověděl během vyšetřování mučedník Emeritus, při jednom z nejkrutějších pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána v roce 304, když byl obviněn, že slavil eucharistii spolu se svým společenstvím, nic nezamlčel, ale vyznal: „Nemůžeme žít bez eucharistie“. Mučednice Viktorie ho doplnila: „ Šla jsem do shromáždění a slavila jsem večeři Páně se svými bratry, protože jsem křesťanka“

Nedělní eucharistie shromažďuje každý týden křesťany jako Boží rodinu kolem stolu slova a chleba života, tím se stává nejpřirozenější ochranou proti rozptýlenosti. Neděle musí zůstat sluncem našich dnů, musíme o neděli stále bojovat. Podle francouzského přísloví má příliš dlouhou cestu do nebe ten, kdo má v neděli na mši tuze daleko.

o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

V Netíně se na střeše kostela usilovně pracuje. Část střechy od věže po sanktusník byla odkryta, opravuje se vazba, obíjí prkny a pokrývá lepenkou. V dalších dnech bude třeba vytvořit na půdě plošinu jako základ pro vystavění lešení kolem sanktusníku. Ten se musí rozebrat a celý udělat nový. Modleme se za příznivé počasí, zdar díla bez komplikací a úrazů.

Píšťaly z varhan kostela sv. Mikuláše jsou vyjmuty a převezeny do varhanářské dílny k čištění a opravám. Byla položena polovina nové prkenné podlahy ve věži za varhanami. Na tuto novou podlahu bude přesunut měch a v opravě podlahy se bude pokračovat.  

o. Pavel

Aktuálně

Blíží se slavnost seslání Ducha svatého. V našich krátkých zamyšleních o Panně Marii se tedy stručně dotkneme jejího vztahu s třetí Božskou Osobou. Panna Maria je spolupracovnicí Ducha svatého. Jí bylo určeno velké poslání a byla k němu připravována již od svého početí, když byla zvláštní Boží milostí uchráněna prvotné viny a jejích následků. Když nastal správný čas, sestoupil na ni Duch svatý a moc Nejvyššího ji zastínila, jak čteme v Lukášově evangeliu o posvátné chvíli vtělení Pána Ježíše. Úkolem Panny Marie zastíněné mocí Nejvyššího je vyslovit jménem celého lidstva své ano, které bude znamenat začátek pozemského poslání Spasitelova. Tak se stává Matkou Krista Pána a Matkou univerzálního stvoření. Zároveň je chrámem Ducha svatého, to znamená, že v její duši je plně přítomen. On ji vede v jejím pozdějším poslání. Pro Pannu Marii nejsou Letnice časem začínání, vycházení na cestu, ale spíše dobou zrání. Vidí, jak dozrávají všechny milosti, kterých se jí dostalo. V době přípravy na slavnost Letnic se můžeme obrátit na Matku Boží, ona nás učí jak spolupracovat s Duchem svatým, jak přijmout díky jemu Pána Ježíše a být mu podobný svým životem. Učí nás, jak být dítětem Božím. K tomu nás vede příkladem svého života, a také svou přímluvou u Trojjediného. 

o. Jaroslav

Co to je vigilie? Slovo, které z našeho katolického oboru známe, večer na Bílou sobotu přeci bývá vigilie vzkříšení! Ale co to znamená? Slovo pochází z latinského „vigilia“, což se překládá jako bdění, hlídání či stráž; nebo „vigilo“ – sloveso bdít. Ve staré češtině pro tento význam existovalo slovo „svatvečer“. Jde tedy o jakýsi druh bdění, kterým se připravujeme na důležitou událost dalšího dne. Jedná se o aktivní očekávání, kdy bdíme na modlitbách, a tak se očekáváme příchod něčeho významného. Pro nás v katolické církvi jsou to samozřejmě ty nejvýznamnější události a svátky. Proto slavíme v předvečer slavnosti Narození Páně půlnoční mši – i to je vigilie! Nejzásadnější je však ta vigilie Velikonoční, ale  i další svátky mají svůj speciální formulář pro mši při vigilii. Navíc to nemusí být jen mše svatá, jde o modlitbu v předvečer. Proto existuje vigilie před každou nedělí, kterou se můžeme modlit z breviáře, anebo jste možná zažili vigilii před misijní nedělí. 

Nás čeká třetí nejvýznamnější svátek v roce – slavnost Seslání Ducha svatého. Už od neděle za týden! Začneme se na ni připravovat v kostele ve Velkém Meziříčí novénou od soboty 23. 5. každý den v 20:00, ještě předtím v pátek nás čeká radostná modlitba chval, kterou povedou bohoslovci. A v předvečer Seslání sv. Ducha v sobotu 30. 5. od 21:00 budeme moci prožít vigilii. Tu velikonoční jsme společně prožít nemohli, tak přijďte na tu svatodušní, to už se v kostele budeme moci sejít!!!

o. Karel

Pro děti

Milé děti! Tento týden jste malovali obrázek sv. Klementa. Sešly se nám velice různorodé obrázky a my vám za ně moc děkujeme! Je vidět, že máte fantazii a dovedete ji krásně používat!

Příští týden vyjde poslední číslo zpravodaje. Do něj bychom vás poprosili o poslední obrázek. Budeme prožívat týden před slavností seslání Ducha svatého. To byla událost, při které se apoštolové společně modlili „a ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden.“ (Sk 2, 3) Kdo byl apoštolem – to si pamatujete z dětských mší, jmenovali se Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a nástupce Jidáše Matěj. Prosím namalujte obrázek jednoho z apoštolů i s tím ohnivým jazykem. Těšíme se!

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 10

Neděle 24. 5.

7. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za živou a + rodinu Poulovu a Kaštanovu

Pátek 29. 5.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Křížovu, Anežku a Vladimíra Křížovy a duše v očistci

Sobota 30. 5

18:00

Horní Bory – mše sv. s nedělní platností zvláště pro starší

Neděle 31. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

Od pondělí 25. května rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři na obvyklé dny a časy – pondělí a pátek  8:00 – 11:00 a středa 8:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00.

Kvůli termínové kolizi jsme museli změnit datum prvního svatého přijímání! Na 28. 6. 2020 při mši svaté v 9:45. Příprava dětí začne podle skupin od středy 27. 5. v 13:45 a 14:45, ve čtvrtek 28. 5. v 16:00 na faře.

Svatodušní novéna pokračuje vždy ve 20:00 v kostele sv. Mikuláše v VM. Vigile bude v sobotu 30. 5. od 21:00 hodin.

V neděli 21. června bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem ve 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutky apoštolů,  1 – 4 kapitola.

Otázka pro děti: Kdo převzal místo v apoštolské službě po Jidášovi?

Otázka pro dospělé: Jaká znamení provázela Letnice?

                                                             

Nedělní liturgie    

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ Jan 17,1-11a

Ježíšova modlitba vyjadřuje odevzdanost do rukou nebeského Otce. Odevzdává Otci celé své dílo i život učedníků. Ježíši zaleželo na tom, aby lidé poznali a přijali do srdce poselství o nekonečné lásce Boha Otce. Víra v Ježíše, je odpovědí na tuto lásku. Konkrétním vyjádřením osobní víry je modlitba. Mnoho křesťanů zanechalo po sobě svoje modlitby, které jsou pro nás svědectvím, ale i inspirací:

„Bože můj, jenom ty víš všechno. Věřím také, že víš, co je pro mě nejlepší. Věřím, že mě miluješ víc než já sebe samého, že víš ve své prozřetelnosti všechno a že jsi všemohoucí, když mě chráníš. Ze srdce ti děkuji za to, žes mě vyprostil z moci mých vlastních rukou a žes mi přikázal důvěřovat ochraně tvé dlaně. Nemohu si přát nic lepšího než být tvým, a ne svým břemenem. Bože, z tvé milosti tě mohu následovat kamkoli, kam jen půjdeš. Nechci tě na tvých cestách předbíhat. Čekám na tebe a na tvé vedení. Pod tvým vedením chci jednat prostě a bez bázně. Slibuji ti, že nechci být netrpělivý, až mě někdy ponecháš v temnotě a ve zmatku; že si nechci stěžovat a propadat hněvu, upadnu-li do neštěstí nebo propadnu-li strachu. Amen“ John Henry Newman

Slovo faráře

Moji milí farníci, opatření se dál uvolňují, od pondělí 25. 5. děti prvního stupně mohou nastoupit do školy, bohoslužeb se bude moci účastnit 300 osob. Proto v následujícím týdnu budou zahájeny přípravy na první svaté přijímání dětí, od prvního pátku v červnu 5. 6. plánujeme obnovit setkání biřmovanců. Nedělní bohoslužby v rozvolněném režimu budou probíhat do 7. 6., do tohoto data budou přenášeny bohoslužby online. Pak se vrátíme k obvyklému pořadu bohoslužeb a všech akcí. Zpravodaj vyjde naposled za týden.

Čas opatření byl pro všechny výzvou k rozvoji osobní modlitby, vše bylo na iniciativě každého z nás. Byl jsem rád, když jsem se dozvěděl o domácích bohoslužbách, pobožnostech, poutích, které tak dotvářeli křesťanské prožívání vaší neděle.

Nastává čas, kdy jsem Bohem zváni, abychom znovu slavili společně nedělní eucharisti, díkůvzdání.

Neděle je den víry, den vzkříšeného Pána a den seslání Duha svatého. Sv. Augustin píše : „Velký jsi Pane a veškeré chvály hodný, … neboť tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“.

Účast na eucharistii je pro každého pokřtěného opravdovým jádrem neděle; nezvratný závazek, který není možné prožívat jen jako plnění povinnosti, nýbrž jako nenahraditelnou součást věrného křesťanského života. „Nemůžeme žít bez dne Páně“, odpověděl během vyšetřování mučedník Emeritus, při jednom z nejkrutějších pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána v roce 304, když byl obviněn, že slavil eucharistii spolu se svým společenstvím, nic nezamlčel, ale vyznal: „Nemůžeme žít bez eucharistie“. Mučednice Viktorie ho doplnila: „ Šla jsem do shromáždění a slavila jsem večeři Páně se svými bratry, protože jsem křesťanka“

Nedělní eucharistie shromažďuje každý týden křesťany jako Boží rodinu kolem stolu slova a chleba života, tím se stává nejpřirozenější ochranou proti rozptýlenosti. Neděle musí zůstat sluncem našich dnů, musíme o neděli stále bojovat. Podle francouzského přísloví má příliš dlouhou cestu do nebe ten, kdo má v neděli na mši tuze daleko.

o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

V Netíně se na střeše kostela usilovně pracuje. Část střechy od věže po sanktusník byla odkryta, opravuje se vazba, obíjí prkny a pokrývá lepenkou. V dalších dnech bude třeba vytvořit na půdě plošinu jako základ pro vystavění lešení kolem sanktusníku. Ten se musí rozebrat a celý udělat nový. Modleme se za příznivé počasí, zdar díla bez komplikací a úrazů.

Píšťaly z varhan kostela sv. Mikuláše jsou vyjmuty a převezeny do varhanářské dílny k čištění a opravám. Byla položena polovina nové prkenné podlahy ve věži za varhanami. Na tuto novou podlahu bude přesunut měch a v opravě podlahy se bude pokračovat.  

o. Pavel

Aktuálně

Blíží se slavnost seslání Ducha svatého. V našich krátkých zamyšleních o Panně Marii se tedy stručně dotkneme jejího vztahu s třetí Božskou Osobou. Panna Maria je spolupracovnicí Ducha svatého. Jí bylo určeno velké poslání a byla k němu připravována již od svého početí, když byla zvláštní Boží milostí uchráněna prvotné viny a jejích následků. Když nastal správný čas, sestoupil na ni Duch svatý a moc Nejvyššího ji zastínila, jak čteme v Lukášově evangeliu o posvátné chvíli vtělení Pána Ježíše. Úkolem Panny Marie zastíněné mocí Nejvyššího je vyslovit jménem celého lidstva své ano, které bude znamenat začátek pozemského poslání Spasitelova. Tak se stává Matkou Krista Pána a Matkou univerzálního stvoření. Zároveň je chrámem Ducha svatého, to znamená, že v její duši je plně přítomen. On ji vede v jejím pozdějším poslání. Pro Pannu Marii nejsou Letnice časem začínání, vycházení na cestu, ale spíše dobou zrání. Vidí, jak dozrávají všechny milosti, kterých se jí dostalo. V době přípravy na slavnost Letnic se můžeme obrátit na Matku Boží, ona nás učí jak spolupracovat s Duchem svatým, jak přijmout díky jemu Pána Ježíše a být mu podobný svým životem. Učí nás, jak být dítětem Božím. K tomu nás vede příkladem svého života, a také svou přímluvou u Trojjediného. 

o. Jaroslav

Co to je vigilie? Slovo, které z našeho katolického oboru známe, večer na Bílou sobotu přeci bývá vigilie vzkříšení! Ale co to znamená? Slovo pochází z latinského „vigilia“, což se překládá jako bdění, hlídání či stráž; nebo „vigilo“ – sloveso bdít. Ve staré češtině pro tento význam existovalo slovo „svatvečer“. Jde tedy o jakýsi druh bdění, kterým se připravujeme na důležitou událost dalšího dne. Jedná se o aktivní očekávání, kdy bdíme na modlitbách, a tak se očekáváme příchod něčeho významného. Pro nás v katolické církvi jsou to samozřejmě ty nejvýznamnější události a svátky. Proto slavíme v předvečer slavnosti Narození Páně půlnoční mši – i to je vigilie! Nejzásadnější je však ta vigilie Velikonoční, ale  i další svátky mají svůj speciální formulář pro mši při vigilii. Navíc to nemusí být jen mše svatá, jde o modlitbu v předvečer. Proto existuje vigilie před každou nedělí, kterou se můžeme modlit z breviáře, anebo jste možná zažili vigilii před misijní nedělí. 

Nás čeká třetí nejvýznamnější svátek v roce – slavnost Seslání Ducha svatého. Už od neděle za týden! Začneme se na ni připravovat v kostele ve Velkém Meziříčí novénou od soboty 23. 5. každý den v 20:00, ještě předtím v pátek nás čeká radostná modlitba chval, kterou povedou bohoslovci. A v předvečer Seslání sv. Ducha v sobotu 30. 5. od 21:00 budeme moci prožít vigilii. Tu velikonoční jsme společně prožít nemohli, tak přijďte na tu svatodušní, to už se v kostele budeme moci sejít!!!

o. Karel

Pro děti

Milé děti! Tento týden jste malovali obrázek sv. Klementa. Sešly se nám velice různorodé obrázky a my vám za ně moc děkujeme! Je vidět, že máte fantazii a dovedete ji krásně používat!

Příští týden vyjde poslední číslo zpravodaje. Do něj bychom vás poprosili o poslední obrázek. Budeme prožívat týden před slavností seslání Ducha svatého. To byla událost, při které se apoštolové společně modlili „a ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden.“ (Sk 2, 3) Kdo byl apoštolem – to si pamatujete z dětských mší, jmenovali se Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a nástupce Jidáše Matěj. Prosím namalujte obrázek jednoho z apoštolů i s tím ohnivým jazykem. Těšíme se!

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Zpravodaj v čase karantény - 10

Neděle 24. 5.

7. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za P. Františka Tomana, rodiče, sourozence a Hedviku Tomanovu

Čtvrtek 28. 5.

17:30

Za rodiče Krejzlovy a živou a + rodinu

Pátek 29. 5.

Adorační den

ve farnosti a modlitby za bohoslovce

13:00

Výstav Nejsvětější Svátosti

18:00

Společná adorace

18:30

Za rodiče Šanderovy a dva zetě

Neděle 31. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za rodiče Judovy, děti a vnuky a rodiče Šitkovy a syna

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

 

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel.: o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Od pondělí 25. května rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři na obvyklé dny a časy – pondělí a pátek  8:00 – 11:00 a středa 8:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet č. 1621224319/0800

Svatodušní novéna pokračuje vždy ve 20:00 v kostele sv. Mikuláše v VM. Vigile bude v sobotu 30. 5. od 21:00 hodin.

V neděli 21. června bude v Telči slavit svou primiční mši svatou novokněz Jan Patty Pavlíček. Z farnosti VM bude vypraven autobus s odjezdem ve 12:30 od fary ve VM. Zapisovat se můžete od pondělí 25. května v úředních hodinách ve farní kanceláři a zároveň uhradit za dopravu 150 Kč.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutky apoštolů,  1 – 4 kapitola.

Otázka pro děti: Kdo převzal místo v apoštolské službě po Jidášovi?

Otázka pro dospělé: Jaká znamení provázela Letnice?

                                                             

Nedělní liturgie    

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ Jan 17,1-11a

Ježíšova modlitba vyjadřuje odevzdanost do rukou nebeského Otce. Odevzdává Otci celé své dílo i život učedníků. Ježíši zaleželo na tom, aby lidé poznali a přijali do srdce poselství o nekonečné lásce Boha Otce. Víra v Ježíše, je odpovědí na tuto lásku. Konkrétním vyjádřením osobní víry je modlitba. Mnoho křesťanů zanechalo po sobě svoje modlitby, které jsou pro nás svědectvím, ale i inspirací:

„Bože můj, jenom ty víš všechno. Věřím také, že víš, co je pro mě nejlepší. Věřím, že mě miluješ víc než já sebe samého, že víš ve své prozřetelnosti všechno a že jsi všemohoucí, když mě chráníš. Ze srdce ti děkuji za to, žes mě vyprostil z moci mých vlastních rukou a žes mi přikázal důvěřovat ochraně tvé dlaně. Nemohu si přát nic lepšího než být tvým, a ne svým břemenem. Bože, z tvé milosti tě mohu následovat kamkoli, kam jen půjdeš. Nechci tě na tvých cestách předbíhat. Čekám na tebe a na tvé vedení. Pod tvým vedením chci jednat prostě a bez bázně. Slibuji ti, že nechci být netrpělivý, až mě někdy ponecháš v temnotě a ve zmatku; že si nechci stěžovat a propadat hněvu, upadnu-li do neštěstí nebo propadnu-li strachu. Amen“ John Henry Newman

Slovo faráře

Moji milí farníci, opatření se dál uvolňují, od pondělí 25. 5. děti prvního stupně mohou nastoupit do školy, bohoslužeb se bude moci účastnit 300 osob. Proto v následujícím týdnu budou zahájeny přípravy na první svaté přijímání dětí, od prvního pátku v červnu 5. 6. plánujeme obnovit setkání biřmovanců. Nedělní bohoslužby v rozvolněném režimu budou probíhat do 7. 6., do tohoto data budou přenášeny bohoslužby online. Pak se vrátíme k obvyklému pořadu bohoslužeb a všech akcí. Zpravodaj vyjde naposled za týden.

Čas opatření byl pro všechny výzvou k rozvoji osobní modlitby, vše bylo na iniciativě každého z nás. Byl jsem rád, když jsem se dozvěděl o domácích bohoslužbách, pobožnostech, poutích, které tak dotvářeli křesťanské prožívání vaší neděle.

Nastává čas, kdy jsem Bohem zváni, abychom znovu slavili společně nedělní eucharisti, díkůvzdání.

Neděle je den víry, den vzkříšeného Pána a den seslání Duha svatého. Sv. Augustin píše : „Velký jsi Pane a veškeré chvály hodný, … neboť tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“.

Účast na eucharistii je pro každého pokřtěného opravdovým jádrem neděle; nezvratný závazek, který není možné prožívat jen jako plnění povinnosti, nýbrž jako nenahraditelnou součást věrného křesťanského života. „Nemůžeme žít bez dne Páně“, odpověděl během vyšetřování mučedník Emeritus, při jednom z nejkrutějších pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána v roce 304, když byl obviněn, že slavil eucharistii spolu se svým společenstvím, nic nezamlčel, ale vyznal: „Nemůžeme žít bez eucharistie“. Mučednice Viktorie ho doplnila: „ Šla jsem do shromáždění a slavila jsem večeři Páně se svými bratry, protože jsem křesťanka“

Nedělní eucharistie shromažďuje každý týden křesťany jako Boží rodinu kolem stolu slova a chleba života, tím se stává nejpřirozenější ochranou proti rozptýlenosti. Neděle musí zůstat sluncem našich dnů, musíme o neděli stále bojovat. Podle francouzského přísloví má příliš dlouhou cestu do nebe ten, kdo má v neděli na mši tuze daleko.

o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

V Netíně se na střeše kostela usilovně pracuje. Část střechy od věže po sanktusník byla odkryta, opravuje se vazba, obíjí prkny a pokrývá lepenkou. V dalších dnech bude třeba vytvořit na půdě plošinu jako základ pro vystavění lešení kolem sanktusníku. Ten se musí rozebrat a celý udělat nový. Modleme se za příznivé počasí, zdar díla bez komplikací a úrazů.

Píšťaly z varhan kostela sv. Mikuláše jsou vyjmuty a převezeny do varhanářské dílny k čištění a opravám. Byla položena polovina nové prkenné podlahy ve věži za varhanami. Na tuto novou podlahu bude přesunut měch a v opravě podlahy se bude pokračovat.  

o. Pavel

Aktuálně

Blíží se slavnost seslání Ducha svatého. V našich krátkých zamyšleních o Panně Marii se tedy stručně dotkneme jejího vztahu s třetí Božskou Osobou. Panna Maria je spolupracovnicí Ducha svatého. Jí bylo určeno velké poslání a byla k němu připravována již od svého početí, když byla zvláštní Boží milostí uchráněna prvotné viny a jejích následků. Když nastal správný čas, sestoupil na ni Duch svatý a moc Nejvyššího ji zastínila, jak čteme v Lukášově evangeliu o posvátné chvíli vtělení Pána Ježíše. Úkolem Panny Marie zastíněné mocí Nejvyššího je vyslovit jménem celého lidstva své ano, které bude znamenat začátek pozemského poslání Spasitelova. Tak se stává Matkou Krista Pána a Matkou univerzálního stvoření. Zároveň je chrámem Ducha svatého, to znamená, že v její duši je plně přítomen. On ji vede v jejím pozdějším poslání. Pro Pannu Marii nejsou Letnice časem začínání, vycházení na cestu, ale spíše dobou zrání. Vidí, jak dozrávají všechny milosti, kterých se jí dostalo. V době přípravy na slavnost Letnic se můžeme obrátit na Matku Boží, ona nás učí jak spolupracovat s Duchem svatým, jak přijmout díky jemu Pána Ježíše a být mu podobný svým životem. Učí nás, jak být dítětem Božím. K tomu nás vede příkladem svého života, a také svou přímluvou u Trojjediného. 

o. Jaroslav

Co to je vigilie? Slovo, které z našeho katolického oboru známe, večer na Bílou sobotu přeci bývá vigilie vzkříšení! Ale co to znamená? Slovo pochází z latinského „vigilia“, což se překládá jako bdění, hlídání či stráž; nebo „vigilo“ – sloveso bdít. Ve staré češtině pro tento význam existovalo slovo „svatvečer“. Jde tedy o jakýsi druh bdění, kterým se připravujeme na důležitou událost dalšího dne. Jedná se o aktivní očekávání, kdy bdíme na modlitbách, a tak se očekáváme příchod něčeho významného. Pro nás v katolické církvi jsou to samozřejmě ty nejvýznamnější události a svátky. Proto slavíme v předvečer slavnosti Narození Páně půlnoční mši – i to je vigilie! Nejzásadnější je však ta vigilie Velikonoční, ale  i další svátky mají svůj speciální formulář pro mši při vigilii. Navíc to nemusí být jen mše svatá, jde o modlitbu v předvečer. Proto existuje vigilie před každou nedělí, kterou se můžeme modlit z breviáře, anebo jste možná zažili vigilii před misijní nedělí. 

Nás čeká třetí nejvýznamnější svátek v roce – slavnost Seslání Ducha svatého. Už od neděle za týden! Začneme se na ni připravovat v kostele ve Velkém Meziříčí novénou od soboty 23. 5. každý den v 20:00, ještě předtím v pátek nás čeká radostná modlitba chval, kterou povedou bohoslovci. A v předvečer Seslání sv. Ducha v sobotu 30. 5. od 21:00 budeme moci prožít vigilii. Tu velikonoční jsme společně prožít nemohli, tak přijďte na tu svatodušní, to už se v kostele budeme moci sejít!!!

o. Karel

Pro děti

Milé děti! Tento týden jste malovali obrázek sv. Klementa. Sešly se nám velice různorodé obrázky a my vám za ně moc děkujeme! Je vidět, že máte fantazii a dovedete ji krásně používat!

Příští týden vyjde poslední číslo zpravodaje. Do něj bychom vás poprosili o poslední obrázek. Budeme prožívat týden před slavností seslání Ducha svatého. To byla událost, při které se apoštolové společně modlili „a ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden.“ (Sk 2, 3) Kdo byl apoštolem – to si pamatujete z dětských mší, jmenovali se Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a nástupce Jidáše Matěj. Prosím namalujte obrázek jednoho z apoštolů i s tím ohnivým jazykem. Těšíme se!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru