Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 10. 5. - 17. 5. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 10. 5. - 17. 5. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 8

Neděle 10. 5.

5. neděle velikonoční/ Den matek

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:30

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče a Boží ochranu pro rodinu Derahovu, Maškovu, Dobrovolných a duše v očistci

9:00

Za + dvoje rodiče, manžela Jiřího, sestry, manžele Slabých a duše v očistci

10:30

Za + dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu a Chalupovu

18:00

Za + rodiče Kratochvílovy a Boží požehnání a + rodiče Kudrnovy, syna Jiřího a jejich živé a + příbuzné

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Pondělí 11. 5.

7:00

Za rodiče Kosourovy, Annu Kosourovu, bratra, Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Kochánov: Za Josefa Peška, rodiče Peškovy a Tlučhubovy a živou a + přízeň

18:00

Mše svatá Lavičky: Za živou a + rodinu Machovu a Nedomovu s prosbou o Boží požehnání a duše v očistci

Úterý 12. 5.

7:00

Za Ferdinanda Hladkého, rodiče, sourozence a duše v očistci

Středa 13. 5.

Památka Panny Marie Fatimské

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Za živou a + rodinu Chytkovu a Krčálovu, duše v očistci s poděkováním za Boží ochranu a pomoc Panny Marie

17:00

Mše svatá Oslavice: Za rodinu Vaňkovu a Horkých

17:00

Mše svatá Martinice

18:00

Mše svatá Vídeň: Za rodiče Hladíkovy a dceru, rodiče Charvátovy a syna, sestru, švagra a duše v očistci. Po mši svaté pietní setkání u pomníku padlých.

18:00

Za + Vladimíra Klímu

Čtvrtek 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

7:00

Za rodiče Štoksovy, rodinu Musilovu a duše v očistci

18:00

Za + manžela, jeho sestru, dvoje rodiče, švagra, živou přízeň a na vlastní úmysl

18:00

Mše svatá Petráveč

Pátek 15. 5.

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření ve Špitálku

17:00

Špitálek: Za Žofii Dvořákovu, syna a celou přízeň

Sobota 16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

7:00

Za rodiče Kašparovy, jejich syna Josefa, Františka Tlustého a duše v očistci

12:00

Svatba VM: Ladislav Hugo – Marie Janáčková

18:00

Za Karla Práška a živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

Neděle 17. 5.

6. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

6:30

Mše svatá Velké Meziříčí kostel sv. Mikuláše

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

7:30

Na poděkování a prosbu o Boží požehnání pro rodiny Rosovy a Doležalovy a d.v.o.

8:00

Mše svatá Oslavice

9:00

Za + vnuka Davida s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a d.v.o.

9:30

Mše svatá Lavičky

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Mše svatá Mostiště

15:00

Pobožnost na Dědkovské hoře za příznivé počasí a hojnou úrodu, litanie k PM

 

17:00

Májová pobožnost – kostel sv. Mikuláše

18:00

Za + Františka Trojana a rodiče, Stanislava Michala , živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

Farní oznámení

I během mimořádných opatření je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Děkujeme za vaše dary pro farnost, můžete dále přispět na účet č. 1621146349/0800

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2. knihy Královské,  15 – 19 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let vládl král Hóšea?

Otázka pro dospělé: Kdo vystěhoval Izraele z jeho země?

 

Nedělní liturgie    

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“ Jan 14,1-12

Víra v Krista nás zbavuje strachu z budoucnosti. Ježíš říká: Já jsem cesta, pravda a život. V Ježíši všichni jeho přátelé mají svoji budoucnost. Co je to žít? Potulovat se řadu let po hrbolaté zemi? Cestovat více méně v tlačenici se souputníky, kteří se náhodně ocitli ve stejném vlaku, čase a prostoru? Ponechat za sebou hlubší či mělčí stopu? Žít znamená růst zevnitř. Jako je pro člověka příznačné, že je rozumovou bytostí, žít znamená - růst v rozumu. Není to totéž, jako růst ve vědomostech. Latinské slovo intelligentia pocházím od intus legere – číst uvnitř. Rozumnost spočívá v pronikání dovnitř k jádru věci. „Cesta našeho života může vést pouze všedními dny, skrze její mizérii a nezbytnost ji vydržet. Proto běžný den nepřekonáme útěkem, nýbrž pouze tím, že jej vydržíme a proměníme. Bůh tak musí být hledán a nalézán ve světě a místem modlitby se musí stát všední den“. K Rahner

Kdo svému duchovnímu růstu vymezil hranice a nehodlá je překročit, riskuje, že bude živořit.

Slovo faráře

Milí farníci, jak už asi všichni víte, postupné uvolňování opatření jak bylo původně vládou naplánováno a jak bylo v minulých číslech zpravodaje oznámeno, zrychluje. Od pondělí 11. 5. se bohoslužeb může účastnit 100 osob za dodržení všech dalších předpisů, jako jsou rozestupy, dezinfekce… Bohoslužby ve všední dny od pondělí 11. 5. budou otevřené pro všechny příchozí věřící. Protože ve všední dny běžná účast na bohoslužbách 100 osob nepřesahuje. Pro neděli jsme se rozhodli rozvolnit bohoslužby tak, že budou slouženy mše svaté ještě mimo farní kostely, abychom dodržely patřičné předpisy. Bohoslužby budou slouženy navíc v kostelích a kaplích farností, kde je dostatek prostoru, pro shromažďování většího počtu věřících. Stálý pořad bohoslužeb bude zachován a doplněn dál podle možnosti času a prostoru. Prosím, sledujte pozorně ohlášky.

Páteční výstav NSO ve VM, odpolední zpověď a večerní mše svatá budou z důvodu opravy varhan od 8. 5. přesunuty do kostela Povýšení Svatého Kříže (Špitálek ulice Komenského VM).

Svátost smíření bude udílena v obvyklých časech před bohoslužbami ve všení den i v neděli a v pátek odpoledne.

Vybízím k obnovení májových pobožností v kaplích farností.

Další informace na: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb                                                         

 o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

V minulých dnech největším dílem našich farností byla stavba lešení kolem kostela v Netíně, před opravou střechy. V posledním čísle zpravodaje jsem napsal, že den D se blíží, dnes mohu napsat, že den D proběhl. Tím dnem D bylo stavění lešení. Původní termín byl plánován hned v sobotu po Velikonocích, ale díky koronaviru jsme museli termín posunout, naštěstí ne nijak dramaticky. Celý týden byl spojen s převážením a přenášením trubek, podlážek, sháněním a mazáním žabek. Ve čtvrtek odpoledne malá skupina dobrovolníků lešení kolem kostel založila a v pátek po brzké ranní mši svaté se ve stavění pokračovalo. Dílo bylo dokončeno v sobotu kolem poledne. Děkuji všem, kteří si stavbu lešení vzali pod patronát a všem kteří jakkoli pomáhali s přepravou, skládáním, stavěním, přípravou žabek, ale taky s vařením a další péčí o brigádníky. Současná krytina (plech z počátku 20. století), bude nahrazena novou. Památkáři dovolili jako novou krytinu použít měď. Zdravé trámy budou opracovány, shnilé nebo sežrané se nahradí. To, co bude muset být zcela nové, je malá věžička nad lodí kostela – sanktusník, ten už je v současné době v havarijním stavu. Celé dílo svěřuji mistrům tesařům a klempířům a pak hlavně pod ochranu naší Netínské Paní. o. Pavel      

Na opravu střechy v Netíně můžete přispět na účet č.1621224319/0800                                                                         

 

Aktuálně

Víte, kdo letos slaví nejvíce kulatin v jediném roce? Myslím, že pro letošek suverénně vyhrává svatý Jan Sarkander! Začněme zvolna polokulatinami, protože letos to je právě 25 let, co byl spolu se sv. Zdislavou svatořečen! Stalo se to 21. 5. 1995 v Olomouci. Navíc od blahořečení sv. Jana uplynulo 160 let, to proběhlo 6. 5. 1860, v tento datum si připomínáme i světce v kalendáři. Ale to nejkulatější výročí je rovnou čtyřsetleté! 24. 3. 1620 totiž světec zemřel. Došlo k tomu ve vězení v Olomouci po trojnásobném mučení metodami, které i v tehdejší době byly drastičtější než obvykle. A Sarkander vydržel! Nesouhlasil s křivým obviněním z vlastizrady ani neprozradil důvěrné informace, které věděl ze svátosti smíření. Proslul také heroickým způsobem modlitby. Protože měl od mučení vymknuté obě paže, nemohl si rukama obracet stránky v breviáři, to jej ale nezastavuje a světec otáčí stránky jazykem!

Pro nás je velice důležité spojení světce s naším městem Velké Meziříčí! Janův bratr Mikuláš byl také knězem a v době studií Jana působil právě u nás. Sarkander zde u svého bratra často pobýval, seznamoval se s kněžskou prací i místní farností. S jednou osobou se zde ale sblížil více než s jinými. Tato dívka se jmenovala Anna Plachetská a pocházela z místní rodiny protestantského kupce. Po studiích se Jan nenechá vysvětit a roku 1604 v našem městě uzavírá s Annou smlouvu o budoucí svatbě. Další dokumenty se nezachovaly, avšak 1607 přijímá v Kroměříži jáhenské svěcení. Předmanželská smlouva ale stornována nebyla. Jediné možné vysvětlení je to, že Anna musela být po smrti. Jestli svatbu stihli nebo ne, to nevíme.

Jsem nadšený, že v nebi nemáme jen „ideální“ svaté, ale i ty, kteří prožívali všemožné zvraty. Jsem rád, že mohu tyto světce prosit o pomoc, když vidím veletoče, které se ve světě i v mém životě dějí. Navíc mohu vzývat toho, který chodil těmi samými místy, kterými procházím i já: „Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás!“ o. Karel

 

V pátek osmého května si připomínáme památku Panny Marie prostřednice všech milostí. Tento titul svaté Panny má co dělat s jejím mateřstvím. „To je tvá matka“, řekl Kristus Pán z kříže učedníku Janovi, a ten bere Pannu Marii k sobě domů, přijímá ji do svého života. Pán Ježíš se obrací k lidem, jež chce spasit. Obrací se k lidem, kteří ho křižují a přitom nevědí, co činí, vyprošuje odpuštění, odpuštění schopné posvětit v jediném okamžiku ty, kteří ho jako kající lotr budou s touhou volat. A když uvidí, jak málo o ně dbáme, jak jsme zcela uvězněni v chladné lhostejnosti našich srdcí, chce, aby se alespoň jeho Matka za nás přimlouvala. Když jí svěřuje svatého Jana, dává jí zároveň nás všechny za děti, za které před ním bude odpovědná. Znamená to, že Pán Ježíš jí slibuje, pokud tomu nebudeme bránit, že stejně jako kdysi v Káně Galilejské vyslyší podivuhodně modlitbu, kterou mu za nás předloží. Tím způsobem je prostřednicí milostí. Věrní mariánští ctitelé při poutích volají: Panno Maria, buď Matkou lidu svému! Připojme se k tomu zvolání i my. o. Jaroslav

 

Pro děti

Milé děti! Minulý týden jste dostaly za úkol, abyste namalovaly obrázek s Pannou Marií. Moc vám děkujeme, protože obrázků se sešlo opět více než minule! Schválně, kdo vidíte svůj obraz zde na fotografii? Až půjdete s rodiči v Meziříčí po náměstí, zastavte se v kostele a můžete si obrázky prohlédnout i naživo.

Příští týden si budeme připomínat známého světce Jana Nepomuckého. Často jeho socha bývá u mostů, protože u Karlova mostu v Praze byl tento světec zavražděn. Jako znamení se na tom místě objevily zářící hvězdy, proto bývá zobrazován s hvězdami kolem hlavy. Prosím, nakreslete sv. Jana Nepomuckého! Kdo obrázek doručí do středy večera na faru, uvidí se ve zpravodaji!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 8

Neděle 10. 5.

5. neděle velikonoční/  Den matek

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu, Sedmidubských a Petra Ženatého

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Pátek 15. 5.

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Kotíkovy a syny s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Sobota 16. 5.

18:00

Horní Bory – mše sv. s nedělní platností zvláště pro starší

Neděle 17. 5.

6. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Leopoldinu a Ludvíka Požárovy, jejich syna Františka, snachu Anežku, rodiče Markovy, živou a + přízeň a duše v očistci

15:00

Pobožnost na Dědkovské hoře za příznivé počasí a hojnou úrodu, litanie k PM

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

 

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2. knihy Královské,  15 – 19 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let vládl král Hóšea?

Otázka pro dospělé: Kdo vystěhoval Izraele z jeho země?

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“ Jan 14,1-12

Víra v Krista nás zbavuje strachu z budoucnosti. Ježíš říká: Já jsem cesta, pravda a život. V Ježíši všichni jeho přátelé mají svoji budoucnost. Co je to žít? Potulovat se řadu let po hrbolaté zemi? Cestovat více méně v tlačenici se souputníky, kteří se náhodně ocitli ve stejném vlaku, čase a prostoru? Ponechat za sebou hlubší či mělčí stopu? Žít znamená růst zevnitř. Jako je pro člověka příznačné, že je rozumovou bytostí, žít znamená - růst v rozumu. Není to totéž, jako růst ve vědomostech. Latinské slovo intelligentia pocházím od intus legere – číst uvnitř. Rozumnost spočívá v pronikání dovnitř k jádru věci. „Cesta našeho života může vést pouze všedními dny, skrze její mizérii a nezbytnost ji vydržet. Proto běžný den nepřekonáme útěkem, nýbrž pouze tím, že jej vydržíme a proměníme. Bůh tak musí být hledán a nalézán ve světě a místem modlitby se musí stát všední den“. K Rahner

Kdo svému duchovnímu růstu vymezil hranice a nehodlá je překročit, riskuje, že bude živořit.

Slovo faráře

Milí farníci, jak už asi všichni víte, postupné uvolňování opatření jak bylo původně vládou naplánováno a jak bylo v minulých číslech zpravodaje oznámeno, zrychluje. Od pondělí 11. 5. se bohoslužeb může účastnit 100 osob za dodržení všech dalších předpisů, jako jsou rozestupy, dezinfekce… Bohoslužby ve všední dny od pondělí 11. 5. budou otevřené pro všechny příchozí věřící. Protože ve všední dny běžná účast na bohoslužbách 100 osob nepřesahuje. Pro neděli jsme se rozhodli rozvolnit bohoslužby tak, že budou slouženy mše svaté ještě mimo farní kostely, abychom dodržely patřičné předpisy. Bohoslužby budou slouženy navíc v kostelích a kaplích farností, kde je dostatek prostoru, pro shromažďování většího počtu věřících. Stálý pořad bohoslužeb bude zachován a doplněn dál podle možnosti času a prostoru. Prosím, sledujte pozorně ohlášky.

Páteční výstav NSO ve VM, odpolední zpověď a večerní mše svatá budou z důvodu opravy varhan od 8. 5. přesunuty do kostela Povýšení Svatého Kříže (Špitálek ulice Komenského VM).

Svátost smíření bude udílena v obvyklých časech před bohoslužbami ve všení den i v neděli a v pátek odpoledne.

Vybízím k obnovení májových pobožností v kaplích farností.

Další informace na: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb   

o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

V minulých dnech největším dílem našich farností byla stavba lešení kolem kostela v Netíně, před opravou střechy. V posledním čísle zpravodaje jsem napsal, že den D se blíží, dnes mohu napsat, že den D proběhl. Tím dnem D bylo stavění lešení. Původní termín byl plánován hned v sobotu po Velikonocích, ale díky koronaviru jsme museli termín posunout, naštěstí ne nijak dramaticky. Celý týden byl spojen s převážením a přenášením trubek, podlážek, sháněním a mazáním žabek. Ve čtvrtek odpoledne malá skupina dobrovolníků lešení kolem kostel založila a v pátek po brzké ranní mši svaté se ve stavění pokračovalo. Dílo bylo dokončeno v sobotu kolem poledne. Děkuji všem, kteří si stavbu lešení vzali pod patronát a všem kteří jakkoli pomáhali s přepravou, skládáním, stavěním, přípravou žabek, ale taky s vařením a další péčí o brigádníky. Současná krytina (plech z počátku 20. století), bude nahrazena novou. Památkáři dovolili jako novou krytinu použít měď. Zdravé trámy budou opracovány, shnilé nebo sežrané se nahradí. To, co bude muset být zcela nové, je malá věžička nad lodí kostela – sanktusník, ten už je v současné době v havarijním stavu. Celé dílo svěřuji mistrům tesařům a klempířům a pak hlavně pod ochranu naší Netínské Paní. o. Pavel      

Na opravu střechy v Netíně můžete přispět na účet č.1621224319/0800                

                                                       

Aktuálně

Víte, kdo letos slaví nejvíce kulatin v jediném roce? Myslím, že pro letošek suverénně vyhrává svatý Jan Sarkander! Začněme zvolna polokulatinami, protože letos to je právě 25 let, co byl spolu se sv. Zdislavou svatořečen! Stalo se to 21. 5. 1995 v Olomouci. Navíc od blahořečení sv. Jana uplynulo 160 let, to proběhlo 6. 5. 1860, v tento datum si připomínáme i světce v kalendáři. Ale to nejkulatější výročí je rovnou čtyřsetleté! 24. 3. 1620 totiž světec zemřel. Došlo k tomu ve vězení v Olomouci po trojnásobném mučení metodami, které i v tehdejší době byly drastičtější než obvykle. A Sarkander vydržel! Nesouhlasil s křivým obviněním z vlastizrady ani neprozradil důvěrné informace, které věděl ze svátosti smíření. Proslul také heroickým způsobem modlitby. Protože měl od mučení vymknuté obě paže, nemohl si rukama obracet stránky v breviáři, to jej ale nezastavuje a světec otáčí stránky jazykem!

Pro nás je velice důležité spojení světce s naším městem Velké Meziříčí! Janův bratr Mikuláš byl také knězem a v době studií Jana působil právě u nás. Sarkander zde u svého bratra často pobýval, seznamoval se s kněžskou prací i místní farností. S jednou osobou se zde ale sblížil více než s jinými. Tato dívka se jmenovala Anna Plachetská a pocházela z místní rodiny protestantského kupce. Po studiích se Jan nenechá vysvětit a roku 1604 v našem městě uzavírá s Annou smlouvu o budoucí svatbě. Další dokumenty se nezachovaly, avšak 1607 přijímá v Kroměříži jáhenské svěcení. Předmanželská smlouva ale stornována nebyla. Jediné možné vysvětlení je to, že Anna musela být po smrti. Jestli svatbu stihli nebo ne, to nevíme.

Jsem nadšený, že v nebi nemáme jen „ideální“ svaté, ale i ty, kteří prožívali všemožné zvraty. Jsem rád, že mohu tyto světce prosit o pomoc, když vidím veletoče, které se ve světě i v mém životě dějí. Navíc mohu vzývat toho, který chodil těmi samými místy, kterými procházím i já: „Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás!“ o. Karel

 

V pátek osmého května si připomínáme památku Panny Marie prostřednice všech milostí. Tento titul svaté Panny má co dělat s jejím mateřstvím. „To je tvá matka“, řekl Kristus Pán z kříže učedníku Janovi, a ten bere Pannu Marii k sobě domů, přijímá ji do svého života. Pán Ježíš se obrací k lidem, jež chce spasit. Obrací se k lidem, kteří ho křižují a přitom nevědí, co činí, vyprošuje odpuštění, odpuštění schopné posvětit v jediném okamžiku ty, kteří ho jako kající lotr budou s touhou volat. A když uvidí, jak málo o ně dbáme, jak jsme zcela uvězněni v chladné lhostejnosti našich srdcí, chce, aby se alespoň jeho Matka za nás přimlouvala. Když jí svěřuje svatého Jana, dává jí zároveň nás všechny za děti, za které před ním bude odpovědná. Znamená to, že Pán Ježíš jí slibuje, pokud tomu nebudeme bránit, že stejně jako kdysi v Káně Galilejské vyslyší podivuhodně modlitbu, kterou mu za nás předloží. Tím způsobem je prostřednicí milostí. Věrní mariánští ctitelé při poutích volají: Panno Maria, buď Matkou lidu svému! Připojme se k tomu zvolání i my. o. Jaroslav

 

Pro děti

Milé děti! Minulý týden jste dostaly za úkol, abyste namalovaly obrázek s Pannou Marií. Moc vám děkujeme, protože obrázků se sešlo opět více než minule! Schválně, kdo vidíte svůj obraz zde na fotografii? Až půjdete s rodiči v Meziříčí po náměstí, zastavte se v kostele a můžete si obrázky prohlédnout i naživo.

Příští týden si budeme připomínat známého světce Jana Nepomuckého. Často jeho socha bývá u mostů, protože u Karlova mostu v Praze byl tento světec zavražděn. Jako znamení se na tom místě objevily zářící hvězdy, proto bývá zobrazován s hvězdami kolem hlavy. Prosím, nakreslete sv. Jana Nepomuckého! Kdo obrázek doručí do středy večera na faru, uvidí se ve zpravodaji!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény - 8

Neděle 10. 5.

5. neděle velikonoční/ Den matek

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

8:00

Za Marii Lázničkovu a celou rodinu

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Pondělí 11. 5.

18:00

Mše svatá Kochánov: Za Josefa Peška, rodiče Peškovy a Tlučhubovy, živou a + přízeň

Čtvrtek 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

17:30

Za Aloise Prušu, sestru a rodiče

Pátek 15. 5.

18:30

Za rodinu Poulovu a Pokornou a celou živou a + přízeň

Neděle 17. 5.

6. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

8:00

Za rodinu Poulovu, Šromovu, kněze obou rodin a celou živou a + přízeň

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

15:00

Pobožnost na Dědkovské hoře za příznivé počasí a hojnou úrodu, litanie k PM

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

 Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel.: o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Děkujeme za vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet č. 1621224319/0800 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2. knihy Královské,  15 – 19 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let vládl král Hóšea?

Otázka pro dospělé: Kdo vystěhoval Izraele z jeho země?

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“ Jan 14,1-12

Víra v Krista nás zbavuje strachu z budoucnosti. Ježíš říká: Já jsem cesta, pravda a život. V Ježíši všichni jeho přátelé mají svoji budoucnost. Co je to žít? Potulovat se řadu let po hrbolaté zemi? Cestovat více méně v tlačenici se souputníky, kteří se náhodně ocitli ve stejném vlaku, čase a prostoru? Ponechat za sebou hlubší či mělčí stopu? Žít znamená růst zevnitř. Jako je pro člověka příznačné, že je rozumovou bytostí, žít znamená - růst v rozumu. Není to totéž, jako růst ve vědomostech. Latinské slovo intelligentia pocházím od intus legere – číst uvnitř. Rozumnost spočívá v pronikání dovnitř k jádru věci. „Cesta našeho života může vést pouze všedními dny, skrze její mizérii a nezbytnost ji vydržet. Proto běžný den nepřekonáme útěkem, nýbrž pouze tím, že jej vydržíme a proměníme. Bůh tak musí být hledán a nalézán ve světě a místem modlitby se musí stát všední den“. K Rahner

Kdo svému duchovnímu růstu vymezil hranice a nehodlá je překročit, riskuje, že bude živořit.

 

Slovo faráře

Milí farníci, jak už asi všichni víte, postupné uvolňování opatření jak bylo původně vládou naplánováno a jak bylo v minulých číslech zpravodaje oznámeno, zrychluje. Od pondělí 11. 5. se bohoslužeb může účastnit 100 osob za dodržení všech dalších předpisů, jako jsou rozestupy, dezinfekce… Bohoslužby ve všední dny od pondělí 11. 5. budou otevřené pro všechny příchozí věřící. Protože ve všední dny běžná účast na bohoslužbách 100 osob nepřesahuje. Pro neděli jsme se rozhodli rozvolnit bohoslužby tak, že budou slouženy mše svaté ještě mimo farní kostely, abychom dodržely patřičné předpisy. Bohoslužby budou slouženy navíc v kostelích a kaplích farností, kde je dostatek prostoru, pro shromažďování většího počtu věřících. Stálý pořad bohoslužeb bude zachován a doplněn dál podle možnosti času a prostoru. Prosím, sledujte pozorně ohlášky.

Páteční výstav NSO ve VM, odpolední zpověď a večerní mše svatá budou z důvodu opravy varhan od 8. 5. přesunuty do kostela Povýšení Svatého Kříže (Špitálek ulice Komenského VM).

Svátost smíření bude udílena v obvyklých časech před bohoslužbami ve všení den i v neděli a v pátek odpoledne.

Vybízím k obnovení májových pobožností v kaplích farností.

Další informace na: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb                               

o. Pavel

Co se děje v našich farnostech?

V minulých dnech největším dílem našich farností byla stavba lešení kolem kostela v Netíně, před opravou střechy. V posledním čísle zpravodaje jsem napsal, že den D se blíží, dnes mohu napsat, že den D proběhl. Tím dnem D bylo stavění lešení. Původní termín byl plánován hned v sobotu po Velikonocích, ale díky koronaviru jsme museli termín posunout, naštěstí ne nijak dramaticky. Celý týden byl spojen s převážením a přenášením trubek, podlážek, sháněním a mazáním žabek. Ve čtvrtek odpoledne malá skupina dobrovolníků lešení kolem kostel založila a v pátek po brzké ranní mši svaté se ve stavění pokračovalo. Dílo bylo dokončeno v sobotu kolem poledne. Děkuji všem, kteří si stavbu lešení vzali pod patronát a všem kteří jakkoli pomáhali s přepravou, skládáním, stavěním, přípravou žabek, ale taky s vařením a další péčí o brigádníky. Současná krytina (plech z počátku 20. století), bude nahrazena novou. Památkáři dovolili jako novou krytinu použít měď. Zdravé trámy budou opracovány, shnilé nebo sežrané se nahradí. To, co bude muset být zcela nové, je malá věžička nad lodí kostela – sanktusník, ten už je v současné době v havarijním stavu. Celé dílo svěřuji mistrům tesařům a klempířům a pak hlavně pod ochranu naší Netínské Paní.                              

o. Pavel      

Na opravu střechy v Netíně můžete přispět na účet č.1621224319/0800                                            

                           

Aktuálně

Víte, kdo letos slaví nejvíce kulatin v jediném roce? Myslím, že pro letošek suverénně vyhrává svatý Jan Sarkander! Začněme zvolna polokulatinami, protože letos to je právě 25 let, co byl spolu se sv. Zdislavou svatořečen! Stalo se to 21. 5. 1995 v Olomouci. Navíc od blahořečení sv. Jana uplynulo 160 let, to proběhlo 6. 5. 1860, v tento datum si připomínáme i světce v kalendáři. Ale to nejkulatější výročí je rovnou čtyřsetleté! 24. 3. 1620 totiž světec zemřel. Došlo k tomu ve vězení v Olomouci po trojnásobném mučení metodami, které i v tehdejší době byly drastičtější než obvykle. A Sarkander vydržel! Nesouhlasil s křivým obviněním z vlastizrady ani neprozradil důvěrné informace, které věděl ze svátosti smíření. Proslul také heroickým způsobem modlitby. Protože měl od mučení vymknuté obě paže, nemohl si rukama obracet stránky v breviáři, to jej ale nezastavuje a světec otáčí stránky jazykem!

Pro nás je velice důležité spojení světce s naším městem Velké Meziříčí! Janův bratr Mikuláš byl také knězem a v době studií Jana působil právě u nás. Sarkander zde u svého bratra často pobýval, seznamoval se s kněžskou prací i místní farností. S jednou osobou se zde ale sblížil více než s jinými. Tato dívka se jmenovala Anna Plachetská a pocházela z místní rodiny protestantského kupce. Po studiích se Jan nenechá vysvětit a roku 1604 v našem městě uzavírá s Annou smlouvu o budoucí svatbě. Další dokumenty se nezachovaly, avšak 1607 přijímá v Kroměříži jáhenské svěcení. Předmanželská smlouva ale stornována nebyla. Jediné možné vysvětlení je to, že Anna musela být po smrti. Jestli svatbu stihli nebo ne, to nevíme.

Jsem nadšený, že v nebi nemáme jen „ideální“ svaté, ale i ty, kteří prožívali všemožné zvraty. Jsem rád, že mohu tyto světce prosit o pomoc, když vidím veletoče, které se ve světě i v mém životě dějí. Navíc mohu vzývat toho, který chodil těmi samými místy, kterými procházím i já: „Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás!“ o. Karel

 

V pátek osmého května si připomínáme památku Panny Marie prostřednice všech milostí. Tento titul svaté Panny má co dělat s jejím mateřstvím. „To je tvá matka“, řekl Kristus Pán z kříže učedníku Janovi, a ten bere Pannu Marii k sobě domů, přijímá ji do svého života. Pán Ježíš se obrací k lidem, jež chce spasit. Obrací se k lidem, kteří ho křižují a přitom nevědí, co činí, vyprošuje odpuštění, odpuštění schopné posvětit v jediném okamžiku ty, kteří ho jako kající lotr budou s touhou volat. A když uvidí, jak málo o ně dbáme, jak jsme zcela uvězněni v chladné lhostejnosti našich srdcí, chce, aby se alespoň jeho Matka za nás přimlouvala. Když jí svěřuje svatého Jana, dává jí zároveň nás všechny za děti, za které před ním bude odpovědná. Znamená to, že Pán Ježíš jí slibuje, pokud tomu nebudeme bránit, že stejně jako kdysi v Káně Galilejské vyslyší podivuhodně modlitbu, kterou mu za nás předloží. Tím způsobem je prostřednicí milostí. Věrní mariánští ctitelé při poutích volají: Panno Maria, buď Matkou lidu svému! Připojme se k tomu zvolání i my. o. Jaroslav

 

Pro děti

Milé děti! Minulý týden jste dostaly za úkol, abyste namalovaly obrázek s Pannou Marií. Moc vám děkujeme, protože obrázků se sešlo opět více než minule! Schválně, kdo vidíte svůj obraz zde na fotografii? Až půjdete s rodiči v Meziříčí po náměstí, zastavte se v kostele a můžete si obrázky prohlédnout i naživo.

Příští týden si budeme připomínat známého světce Jana Nepomuckého. Často jeho socha bývá u mostů, protože u Karlova mostu v Praze byl tento světec zavražděn. Jako znamení se na tom místě objevily zářící hvězdy, proto bývá zobrazován s hvězdami kolem hlavy. Prosím, nakreslete sv. Jana Nepomuckého! Kdo obrázek doručí do středy večera na faru, uvidí se ve zpravodaji!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru