Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 3. 5. - 10. 5. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 3. 5. - 10. 5. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 7

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo int. přenosu.

Neděle 3. 5.

4. neděle velikonoční/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:30

Za farníky

9:00

Za + Petra Kuřátka a živou a + rodinu

10:30

Za + Aloise Dvořáka, manželku, rodiče a sourozence

18:00

Za + dceru, rodiče Požárovy, syna, rodiny Vorlovy, Špačkovy a živou a + přízeň

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Pondělí 4. 5.

7:00

Za Jaroslava Brodského, rodiče Brodských a Motyčkovy a bratra Františka

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř: 1. Za Františka Havelku, rodiče, bratra a sestru, Vladimíra Krejčího, rodiče a sourozence, Františku Krejčovu  a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

2. Za Stanislava Krejčího, rodiče, rodiče Homolovy, Františku Bártovu, celou živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

Mše svatá Hrbov: Za Františka Havlíčka a celou přízeň

Úterý 5. 5.

7:00

Za + dvoje rodiče, manžela, bratra, živé příbuzné a Boží požehnání a ochranu

Středa 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze

a mučedníka

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy a bratry, celou živou a + přízeň a ochranu Panny Marie

18:00

Za farníky

17:00

18:00

Mše svatá Martinice

Mše svatá Mostiště: Za rodiče Holánovy, Jindřišku a duše v očistci

18:00

Mše svatá Lavičky: Za Františka a Růženu Dobrovolných, živou a + rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 7. 5.

7:00

Za Marii Oulehlovu, manžela, rodiče a prarodiče a živou rodinu Oulehlovu a Pavelcovu

18:00

18:00

Za + Andělu Šefflovu, manžela, rodiče a duše v očistci

Mše svatá Petráveč

Pátek 8. 5.

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

7:00

Za uzdravení v rodině

8:00

Za + rodinu Horákovu, Plachetskou a tetu Růženu Bryšovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za náš národ, dar svobody a padlé obou světových válek

Sobota 9. 5.

7:00

Za Anežku Bambulovu, rodiče, rodinu Klímovu a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 10. 5.

5. neděle velikonoční/ Den matek

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:30

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče a Boží ochranu pro rodinu Derahovu, Maškovu, Dobrovolných a duše v očistci

9:00

Za + dvoje rodiče, manžela Jiřího, sestry, manžele Slabých a duše v očistci

10:30

Za + dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu a Chalupovu

18:00

Za + rodiče Kratochvílovy a Boží požehnání a + rodiče Kudrnovy, syna Jiřího a jejich živé a + příbuzné

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Farní oznámení

I během mimořádných opatření je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. o. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

Pravidelné návštěvy nemocných v následujícím týdnu budou probíhat ma požádání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2. Královské,  10 – 14 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let bylo Jóašovi, když začal kralovat?

Otázka pro dospělé: Jakým způsobem byli vyhlazeni Baalovy ctitelé?

                                                             

Nedělní liturgie    

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ Jan 10,1-10

Ježíš v dnešním evangeliu mluví o sobě jako o dobrém pastýři. Všichni, kdo jsou Ježíšovými učedníky a naslouchají jeho hlasu, rozpoznávají ho pak mezi všemi ostatními hlasy a zvuky tohoto světa. Následování Ježíše, přináší jistotu správné cesty, správného života. Jen v osobní modlitbě a naslouchání Božímu slovu se naučíme poznávat Ježíšův hlas.

Neděle Dobrého pastýře je spojena s modlitbami za duchovní povolání. S tím se váže modlitba rodičů za svoje děti. Před několika lety jsem mluvil s maminkou, která se velmi sužovala pro své děti, byla ochotna se pro ně třeba i rozkrájet, jen aby její děti měly to, co si přejí, v noci starostmi o ně nespala, a když jsem se zeptal, jestli se za ně modlí, tak byla z otázky vedle, ona se přece o ně stará, obětuje, a hlavně se pro ně trápí, proč by se měla modlit. Jsou rodiče, kteří si myslí, že musí své děti celý život řídit a chránit, to je špatně, jak asi všichni přirozeně vnímáte. Každý rodič své děti musí pustit do života. Pustit je do života neznamená nechat je napospas jim samotným, jejich vášním, světu, ale svěřit je Všemohoucímu Bohu.

Modlitba za děti, stejně jako jiná další modlitba nesmí být nijak teatrální a manipulativní. V křesťanské historii je popsána zkušenost matky, která se vroucně modlila za obrácení svého syna, namyšleného světáka. Po mnoha letech vzdávala Bohu chválu, protože její syn Krista našel. Je tady řeč o sv. Monice a jejím synovi sv. Augustinovi. Ten pak ve svém „Vyznání“ píše: „Bez pochybností věřím a tvrdím, že díky jejím modlitbám mi Bůh dal úmysl nepreferovat, nechtít, nemyslet a nemilovat nic jiného než dosažení pravdy“. Rodiče, učte své děti znát a milovat Ježíše Dobrého Pastýře. Děti sledují vaše slova i skutky, co je pro vás důležité – hodnoty a jak jich chcete dosáhnout. Plody vaší vytrvalé modlitby za ně možná nikdy neuvidíte, ale vaše modlitba je vždy víc, než pro ně třeba léta nezamhouřit v noci oči a bezútěšně se strachovat.

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich Matka. Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky. Kancionál 050D

Slovo faráře

Bohoslužby v následujícím týdnu budou slouženy dál s omezeným počtem přítomných věřících (15). V minulém týdnu byl vytvořen seznam účastníků na jednotlivé všední dny, seznam platí i pro týden další. Mimo tyto účastníky se počítá se třemi osobami z rodiny, na jejichž úmysl se slouží mše svatá. V sobotu večer a v neděli se mší svatých může účastnit rodina, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, a to v počtu maximálně 12 osob. Na mši svatou, která je sloužena za farníky, bude vždy v tomto období trvajících omezení přizvána přiměřeně velká kompaktní skupina farníků (3. 5. 7:30 – účastní se společenství Modlitby matek). Účast na bohoslužbách, které jsou slouženy během týdne ve filiálních kostelích a kaplích, si řídí na základě osobní domluvy místí věřící z dané obce (15 osob).

Ve farnosti Bory a Netín pro všední dny platí účast 12 osob na základě osobní domluvy místních věřících a 3 osoby z rodiny, na jejichž úmysl se slouží mše svatá. V neděli se mše svaté účastní rodina, na jejichž úmysl se slouží mše svatá a to v počtu maximálně 12 osob.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase, až do úplného zrušení omezení (8. června).

V neděli odpoledne od 14:00 do 16:00 bude ve farních kostelích (VM, B, N) probíhat výstav NSO a tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit se svátosti smíření i ke svatému přijímání. V 16:00 bude navazovat krátká májová pobožnost.

Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní den od 9:00 do 9:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Během dne je kostel ve VM otevřen k osobní modlitbě.

Postupně se zaplňuje seznam dětí k přípravě na první svaté přijímání, rodiče, kteří ještě své dítě nepřihlásili a mají zájem o první svaté přijímání v tomto školním roce, ať kontaktují faru k přihlášení a domluvě. Více informací na: https://www.farnostvm.cz/svatosti/eucharistie

Děkuji všem farníkům za vstřícnost v tomto čase mnohých omezení, děkuji taky za vaše dopisy, pozdravy a obrázky dětí.                       

o. Pavel

 

Co se děje v našich farnostech?

V posledních dnech se rozjíždíme do obcí našich farností, aby se i tam postupně obnovoval svátostný život. Všude vládne ještě určitá opatrnost a je to dobře. V Medříčí probíhají přípravné práce k opravě varhan, v kostele byly instalovány a zapojeny do celkového ozvučení klávesy, které nás budou doprovázet při bohoslužbách v období oprav. Pro Netín to byl týden svážení a počítání trubek ke stavbě lešení. Blíží se den D.                                                                                              

o. Pavel

 

Pro děti

Milé děti! I když se už zase pomalu začíná chodit na mše, tak to ještě chvíli potrvá, než se zase všichni v kostele potkáme. Při mši děláme něco pro svůj vztah s Pánem Bohem, děkujeme mu a prosíme spolu s ostatními, kteří také přišli. Co by se mělo dělat pro Pána Boha, když se do kostela už takovou dobu nesmí? Věřím, že se na mši svatou koukáte v televizi nebo když jdete kolem kostela, tak že se tam na chvilinku zastavíte, když je otevřeno. Ale co máme dělat pro to, abychom na Pána Boha nezapomínali???

No přeci modlit se!!! Věřím, že se doma modlíte. A modlíte se pravidelně? Snad ano, nebo aspoň co nejčastěji... Myslím, že většina z vás se modlí s rodiči. Aspoň u mě to tak bylo. Vždy večer před spaním nás děti maminka svolala k modlitbě. 

Začali jsme křížem a potom mohl každý z nás za něco poděkovat nebo poprosit, nakonec jsme se pomodlili společně Otče náš, Zdrávas Maria a Andělíčku můj strážníčku. Já, když jsem byl malý, tak jsem se nejvíce modlil za maminku a za tatínka, potom také za babičku a dědečka nebo za sourozence a za druhou babičku a druhého dědečka, kteří bydleli daleko. 

Děti, za koho se nejčastěji modlíte? Snad také za rodiče! Tato modlitba je trochu na oplátku, protože si můžete být jisti tím, že vaši rodiče se na prvním místě modlí za vás – za své děti! Je to moc důležité, abyste se za své rodiče přimlouvaly, protože to hodně potřebují. Sice vás také někdy štvou a pořád po vás něco chtějí, ale stejně… Jenom si představte, co všechno vaši rodiče dělají? Starají se, abyste měli kde bydlet a co jíst. Kolik času maminka stráví tím, že třeba vaří oběd? Schválně to zkuste v neděli stopovat, to není za čtvrthodiny hotové! Také vám kupují potřeby do školy a oblečení nebo hračky. Je toho tolik, že by to všechno nemohli zvládnout sami, potřebují Pána Boha, aby jim pomáhal. A vy svojí modlitbou Bohu připomínáte a prosíte ho, aby zvlášť pamatoval na vaše rodiče. 

Děti, když se modlíte, je to něco velkolepého, i když to tak na první pohled nevypadá! Bůh totiž má rád, když se děti modlí a zvlášť rád vaše modlitby vyslyší. Modlitba, která vychází z čistého dětského srdce má totiž zvláštní moc a Pán vašim prosbám vždy rád naslouchá.

Proto se snažte co nejčastěji se modlit za rodiče, protože oni vaše modlitby moc potřebují!

Děti, na obrázku zde ve zpravodaji vidíte vyfocenou nástěnku s vašimi obrázky. Kreslily jste evangelistu Marka, který bývá zobrazován spolu se lvem. Obrázky se vám moc povedly! Děkujeme!

Opět bychom pro vás měli úkol na příští týden: Začíná květen, měsíc Panny Marie. V kostele budeme prožívat vždy v neděli májové pobožnosti a budeme se snažit více myslet na naši nebeskou maminku Pannu Marii. Proto prosíme i vás, abyste namalovaly obrázek s Pannou Marií. Nejlépe zkuste namalovat nějakou scénu z jejího života, která není úplně známá, třeba jak se stará o malého Ježíška, jak si hrají nebo něco podnikají. Prosím napište na obrázek, co jste namalovaly a doručte nám to na faru (klidně i elektronicky) do příští středy večer. Opět se budete moci těšit, že svůj obrázek uvidíte v těchto novinách, které vám přijdou domů do schránky!       

o. Karel

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 7

Neděle 3. 5.

4. neděle velikonoční/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za hasiče

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Čtvrtek 7. 5.

17:00

Horní Bory: Za Blahoslava Kabrdu, rodiče, rodiče Bradáčovy, Severinovy a Širokých

Pátek 8. 5.

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Novotných, rodiče Ambrožovy, živou a + přízeň a Stanislava Jašu

Neděle 10. 5.

5. neděle velikonoční/Den matek

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu, Sedmidubských a Petra Ženatého

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996, 605 955 710.

Pravidelné návštěvy nemocných v následujícím týdnu budou probíhat ma požádání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2. Královské,  10 – 14 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let bylo Jóašovi, když začal kralovat?

Otázka pro dospělé: Jakým způsobem byli vyhlazeni Baalovy ctitelé?

Nedělní liturgie

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ Jan 10,1-10

Ježíš v dnešním evangeliu mluví o sobě jako o dobrém pastýři. Všichni, kdo jsou Ježíšovými učedníky a naslouchají jeho hlasu, rozpoznávají ho pak mezi všemi ostatními hlasy a zvuky tohoto světa. Následování Ježíše, přináší jistotu správné cesty, správného života. Jen v osobní modlitbě a naslouchání Božímu slovu se naučíme poznávat Ježíšův hlas.

Neděle Dobrého pastýře je spojena s modlitbami za duchovní povolání. S tím se váže modlitba rodičů za svoje děti. Před několika lety jsem mluvil s maminkou, která se velmi sužovala pro své děti, byla ochotna se pro ně třeba i rozkrájet, jen aby její děti měly to, co si přejí, v noci starostmi o ně nespala, a když jsem se zeptal, jestli se za ně modlí, tak byla z otázky vedle, ona se přece o ně stará, obětuje, a hlavně se pro ně trápí, proč by se měla modlit. Jsou rodiče, kteří si myslí, že musí své děti celý život řídit a chránit, to je špatně, jak asi všichni přirozeně vnímáte. Každý rodič své děti musí pustit do života. Pustit je do života neznamená nechat je napospas jim samotným, jejich vášním, světu, ale svěřit je Všemohoucímu Bohu.

Modlitba za děti, stejně jako jiná další modlitba nesmí být nijak teatrální a manipulativní. V křesťanské historii je popsána zkušenost matky, která se vroucně modlila za obrácení svého syna, namyšleného světáka. Po mnoha letech vzdávala Bohu chválu, protože její syn Krista našel. Je tady řeč o sv. Monice a jejím synovi sv. Augustinovi. Ten pak ve svém „Vyznání“ píše: „Bez pochybností věřím a tvrdím, že díky jejím modlitbám mi Bůh dal úmysl nepreferovat, nechtít, nemyslet a nemilovat nic jiného než dosažení pravdy“. Rodiče, učte své děti znát a milovat Ježíše Dobrého Pastýře. Děti sledují vaše slova i skutky, co je pro vás důležité – hodnoty a jak jich chcete dosáhnout. Plody vaší vytrvalé modlitby za ně možná nikdy neuvidíte, ale vaše modlitba je vždy víc, než pro ně třeba léta nezamhouřit v noci oči a bezútěšně se strachovat.

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich Matka. Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky. Kancionál 050D

Slovo faráře

Bohoslužby v následujícím týdnu budou slouženy dál s omezeným počtem přítomných věřících (15). V minulém týdnu byl vytvořen seznam účastníků na jednotlivé všední dny, seznam platí i pro týden další. Mimo tyto účastníky se počítá se třemi osobami z rodiny, na jejichž úmysl se slouží mše svatá. V sobotu večer a v neděli se mší svatých může účastnit rodina, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, a to v počtu maximálně 12 osob. Na mši svatou, která je sloužena za farníky, bude vždy v tomto období trvajících omezení přizvána přiměřeně velká kompaktní skupina farníků (3. 5. 7:30 – účastní se společenství Modlitby matek). Účast na bohoslužbách, které jsou slouženy během týdne ve filiálních kostelích a kaplích, si řídí na základě osobní domluvy místí věřící z dané obce (15 osob).

Ve farnosti Bory a Netín pro všední dny platí účast 12 osob na základě osobní domluvy místních věřících a 3 osoby z rodiny, na jejichž úmysl se slouží mše svatá. V neděli se mše svaté účastní rodina, na jejichž úmysl se slouží mše svatá a to v počtu maximálně 12 osob.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase, až do úplného zrušení omezení (8. června).

V neděli odpoledne od 14:00 do 16:00 bude ve farních kostelích (VM, B, N) probíhat výstav NSO a tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit se svátosti smíření i ke svatému přijímání. V 16:00 bude navazovat krátká májová pobožnost.

Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní den od 9:00 do 9:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Během dne je kostel ve VM otevřen k osobní modlitbě.

Postupně se zaplňuje seznam dětí k přípravě na první svaté přijímání, rodiče, kteří ještě své dítě nepřihlásili a mají zájem o první svaté přijímání v tomto školním roce, ať kontaktují faru k přihlášení a domluvě. Více informací na: https://www.farnostvm.cz/svatosti/eucharistie

Děkuji všem farníkům za vstřícnost v tomto čase mnohých omezení, děkuji taky za vaše dopisy, pozdravy a obrázky dětí.                                                                                                                

o. Pavel

 

Co se děje v našich farnostech?

V posledních dnech se rozjíždíme do obcí našich farností, aby se i tam postupně obnovoval svátostný život. Všude vládne ještě určitá opatrnost a je to dobře. V Medříčí probíhají přípravné práce k opravě varhan, v kostele byly instalovány a zapojeny do celkového ozvučení klávesy, které nás budou doprovázet při bohoslužbách v období oprav. Pro Netín to byl týden svážení a počítání trubek ke stavbě lešení. Blíží se den D

o. Pavel

 

Pro děti

Milé děti! I když se už zase pomalu začíná chodit na mše, tak to ještě chvíli potrvá, než se zase všichni v kostele potkáme. Při mši děláme něco pro svůj vztah s Pánem Bohem, děkujeme mu a prosíme spolu s ostatními, kteří také přišli. Co by se mělo dělat pro Pána Boha, když se do kostela už takovou dobu nesmí? Věřím, že se na mši svatou koukáte v televizi nebo když jdete kolem kostela, tak že se tam na chvilinku zastavíte, když je otevřeno. Ale co máme dělat pro to, abychom na Pána Boha nezapomínali???

No přeci modlit se!!! Věřím, že se doma modlíte. A modlíte se pravidelně? Snad ano, nebo aspoň co nejčastěji... Myslím, že většina z vás se modlí s rodiči. Aspoň u mě to tak bylo. Vždy večer před spaním nás děti maminka svolala k modlitbě. 

Začali jsme křížem a potom mohl každý z nás za něco poděkovat nebo poprosit, nakonec jsme se pomodlili společně Otče náš, Zdrávas Maria a Andělíčku můj strážníčku. Já, když jsem byl malý, tak jsem se nejvíce modlil za maminku a za tatínka, potom také za babičku a dědečka nebo za sourozence a za druhou babičku a druhého dědečka, kteří bydleli daleko. 

Děti, za koho se nejčastěji modlíte? Snad také za rodiče! Tato modlitba je trochu na oplátku, protože si můžete být jisti tím, že vaši rodiče se na prvním místě modlí za vás – za své děti! Je to moc důležité, abyste se za své rodiče přimlouvaly, protože to hodně potřebují. Sice vás také někdy štvou a pořád po vás něco chtějí, ale stejně… Jenom si představte, co všechno vaši rodiče dělají? Starají se, abyste měli kde bydlet a co jíst. Kolik času maminka stráví tím, že třeba vaří oběd? Schválně to zkuste v neděli stopovat, to není za čtvrthodiny hotové! Také vám kupují potřeby do školy a oblečení nebo hračky. Je toho tolik, že by to všechno nemohli zvládnout sami, potřebují Pána Boha, aby jim pomáhal. A vy svojí modlitbou Bohu připomínáte a prosíte ho, aby zvlášť pamatoval na vaše rodiče. 

Děti, když se modlíte, je to něco velkolepého, i když to tak na první pohled nevypadá! Bůh totiž má rád, když se děti modlí a zvlášť rád vaše modlitby vyslyší. Modlitba, která vychází z čistého dětského srdce má totiž zvláštní moc a Pán vašim prosbám vždy rád naslouchá.

Proto se snažte co nejčastěji se modlit za rodiče, protože oni vaše modlitby moc potřebují!

Děti, na obrázku zde ve zpravodaji vidíte vyfocenou nástěnku s vašimi obrázky. Kreslily jste evangelistu Marka, který bývá zobrazován spolu se lvem. Obrázky se vám moc povedly! Děkujeme!

Opět bychom pro vás měli úkol na příští týden: Začíná květen, měsíc Panny Marie. V kostele budeme prožívat vždy v neděli májové pobožnosti a budeme se snažit více myslet na naši nebeskou maminku Pannu Marii. Proto prosíme i vás, abyste namalovaly obrázek s Pannou Marií. Nejlépe zkuste namalovat nějakou scénu z jejího života, která není úplně známá, třeba jak se stará o malého Ježíška, jak si hrají nebo něco podnikají. Prosím napište na obrázek, co jste namalovaly a doručte nám to na faru (klidně i elektronicky) do příští středy večer. Opět se budete moci těšit, že svůj obrázek uvidíte v těchto novinách, které vám přijdou domů do schránky!       

o. Karel

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény - 7

Neděle 3. 5.

4. neděle velikonoční/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

8:00

Za Marii Homolovu, manžela a dvoje rodiče

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Pondělí 4. 5.

 

Mše svatá Stránecká Zhoř:

1. Za Františka Havelku, rodiče, bratra a sestru, Vladimíra Krejčího, rodiče a sourozence, Františku Krejčovu a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání  a ochranu  pro celou rodinu

2. Za Stanislava Krejčího, rodiče, rodiče Homolovy, Františku Bártovu, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 8. 5.

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

18:30

Za rodiče Štěpánkovy, syna a snachu a rodiče Maršálkovy a celou přízeň

Neděle 10. 5.

5. neděle velikonoční/

Den matek

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

8:00

Za Marii Lázničkovu a celou rodinu

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

16:00

krátká májová pobožnost

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996, 605 955 710.

Pravidelné návštěvy nemocných v následujícím týdnu budou probíhat ma požádání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2. Královské,  10 – 14 kapitola.

Otázka pro děti: Kolik let bylo Jóašovi, když začal kralovat?

Otázka pro dospělé: Jakým způsobem byli vyhlazeni Baalovy ctitelé?

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ Jan 10,1-10

Ježíš v dnešním evangeliu mluví o sobě jako o dobrém pastýři. Všichni, kdo jsou Ježíšovými učedníky a naslouchají jeho hlasu, rozpoznávají ho pak mezi všemi ostatními hlasy a zvuky tohoto světa. Následování Ježíše, přináší jistotu správné cesty, správného života. Jen v osobní modlitbě a naslouchání Božímu slovu se naučíme poznávat Ježíšův hlas.

Neděle Dobrého pastýře je spojena s modlitbami za duchovní povolání. S tím se váže modlitba rodičů za svoje děti. Před několika lety jsem mluvil s maminkou, která se velmi sužovala pro své děti, byla ochotna se pro ně třeba i rozkrájet, jen aby její děti měly to, co si přejí, v noci starostmi o ně nespala, a když jsem se zeptal, jestli se za ně modlí, tak byla z otázky vedle, ona se přece o ně stará, obětuje, a hlavně se pro ně trápí, proč by se měla modlit. Jsou rodiče, kteří si myslí, že musí své děti celý život řídit a chránit, to je špatně, jak asi všichni přirozeně vnímáte. Každý rodič své děti musí pustit do života. Pustit je do života neznamená nechat je napospas jim samotným, jejich vášním, světu, ale svěřit je Všemohoucímu Bohu.

Modlitba za děti, stejně jako jiná další modlitba nesmí být nijak teatrální a manipulativní. V křesťanské historii je popsána zkušenost matky, která se vroucně modlila za obrácení svého syna, namyšleného světáka. Po mnoha letech vzdávala Bohu chválu, protože její syn Krista našel. Je tady řeč o sv. Monice a jejím synovi sv. Augustinovi. Ten pak ve svém „Vyznání“ píše: „Bez pochybností věřím a tvrdím, že díky jejím modlitbám mi Bůh dal úmysl nepreferovat, nechtít, nemyslet a nemilovat nic jiného než dosažení pravdy“. Rodiče, učte své děti znát a milovat Ježíše Dobrého Pastýře. Děti sledují vaše slova i skutky, co je pro vás důležité – hodnoty a jak jich chcete dosáhnout. Plody vaší vytrvalé modlitby za ně možná nikdy neuvidíte, ale vaše modlitba je vždy víc, než pro ně třeba léta nezamhouřit v noci oči a bezútěšně se strachovat.

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich Matka. Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky. Kancionál 050D

Slovo faráře

Bohoslužby v následujícím týdnu budou slouženy dál s omezeným počtem přítomných věřících (15). V minulém týdnu byl vytvořen seznam účastníků na jednotlivé všední dny, seznam platí i pro týden další. Mimo tyto účastníky se počítá se třemi osobami z rodiny, na jejichž úmysl se slouží mše svatá. V sobotu večer a v neděli se mší svatých může účastnit rodina, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, a to v počtu maximálně 12 osob. Na mši svatou, která je sloužena za farníky, bude vždy v tomto období trvajících omezení přizvána přiměřeně velká kompaktní skupina farníků (3. 5. 7:30 – účastní se společenství Modlitby matek). Účast na bohoslužbách, které jsou slouženy během týdne ve filiálních kostelích a kaplích, si řídí na základě osobní domluvy místí věřící z dané obce (15 osob).

Ve farnosti Bory a Netín pro všední dny platí účast 12 osob na základě osobní domluvy místních věřících a 3 osoby z rodiny, na jejichž úmysl se slouží mše svatá. V neděli se mše svaté účastní rodina, na jejichž úmysl se slouží mše svatá a to v počtu maximálně 12 osob.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase, až do úplného zrušení omezení (8. června).

V neděli odpoledne od 14:00 do 16:00 bude ve farních kostelích (VM, B, N) probíhat výstav NSO a tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit se svátosti smíření i ke svatému přijímání. V 16:00 bude navazovat krátká májová pobožnost.

Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní den od 9:00 do 9:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Během dne je kostel ve VM otevřen k osobní modlitbě.

Postupně se zaplňuje seznam dětí k přípravě na první svaté přijímání, rodiče, kteří ještě své dítě nepřihlásili a mají zájem o první svaté přijímání v tomto školním roce, ať kontaktují faru k přihlášení a domluvě. Více informací na: https://www.farnostvm.cz/svatosti/eucharistie

 Děkuji všem farníkům za vstřícnost v tomto čase mnohých omezení, děkuji taky za vaše dopisy, pozdravy a obrázky dětí.                                                                                                                

o. Pavel

 

Co se děje v našich farnostech?

V posledních dnech se rozjíždíme do obcí našich farností, aby se i tam postupně obnovoval svátostný život. Všude vládne ještě určitá opatrnost a je to dobře. V Medříčí probíhají přípravné práce k opravě varhan, v kostele byly instalovány a zapojeny do celkového ozvučení klávesy, které nás budou doprovázet při bohoslužbách v období oprav. Pro Netín to byl týden svážení a počítání trubek ke stavbě lešení. Blíží se den D.

o. Pavel

 

Pro děti

Milé děti! I když se už zase pomalu začíná chodit na mše, tak to ještě chvíli potrvá, než se zase všichni v kostele potkáme. Při mši děláme něco pro svůj vztah s Pánem Bohem, děkujeme mu a prosíme spolu s ostatními, kteří také přišli. Co by se mělo dělat pro Pána Boha, když se do kostela už takovou dobu nesmí? Věřím, že se na mši svatou koukáte v televizi nebo když jdete kolem kostela, tak že se tam na chvilinku zastavíte, když je otevřeno. Ale co máme dělat pro to, abychom na Pána Boha nezapomínali???

No přeci modlit se!!! Věřím, že se doma modlíte. A modlíte se pravidelně? Snad ano, nebo aspoň co nejčastěji... Myslím, že většina z vás se modlí s rodiči. Aspoň u mě to tak bylo. Vždy večer před spaním nás děti maminka svolala k modlitbě. 

Začali jsme křížem a potom mohl každý z nás za něco poděkovat nebo poprosit, nakonec jsme se pomodlili společně Otče náš, Zdrávas Maria a Andělíčku můj strážníčku. Já, když jsem byl malý, tak jsem se nejvíce modlil za maminku a za tatínka, potom také za babičku a dědečka nebo za sourozence a za druhou babičku a druhého dědečka, kteří bydleli daleko. 

Děti, za koho se nejčastěji modlíte? Snad také za rodiče! Tato modlitba je trochu na oplátku, protože si můžete být jisti tím, že vaši rodiče se na prvním místě modlí za vás – za své děti! Je to moc důležité, abyste se za své rodiče přimlouvaly, protože to hodně potřebují. Sice vás také někdy štvou a pořád po vás něco chtějí, ale stejně… Jenom si představte, co všechno vaši rodiče dělají? Starají se, abyste měli kde bydlet a co jíst. Kolik času maminka stráví tím, že třeba vaří oběd? Schválně to zkuste v neděli stopovat, to není za čtvrthodiny hotové! Také vám kupují potřeby do školy a oblečení nebo hračky. Je toho tolik, že by to všechno nemohli zvládnout sami, potřebují Pána Boha, aby jim pomáhal. A vy svojí modlitbou Bohu připomínáte a prosíte ho, aby zvlášť pamatoval na vaše rodiče. 

Děti, když se modlíte, je to něco velkolepého, i když to tak na první pohled nevypadá! Bůh totiž má rád, když se děti modlí a zvlášť rád vaše modlitby vyslyší. Modlitba, která vychází z čistého dětského srdce má totiž zvláštní moc a Pán vašim prosbám vždy rád naslouchá.

Proto se snažte co nejčastěji se modlit za rodiče, protože oni vaše modlitby moc potřebují!

Děti, na obrázku zde ve zpravodaji vidíte vyfocenou nástěnku s vašimi obrázky. Kreslily jste evangelistu Marka, který bývá zobrazován spolu se lvem. Obrázky se vám moc povedly! Děkujeme!

Opět bychom pro vás měli úkol na příští týden: Začíná květen, měsíc Panny Marie. V kostele budeme prožívat vždy v neděli májové pobožnosti a budeme se snažit více myslet na naši nebeskou maminku Pannu Marii. Proto prosíme i vás, abyste namalovaly obrázek s Pannou Marií. Nejlépe zkuste namalovat nějakou scénu z jejího života, která není úplně známá, třeba jak se stará o malého Ježíška, jak si hrají nebo něco podnikají. Prosím napište na obrázek, co jste namalovaly a doručte nám to na faru (klidně i elektronicky) do příští středy večer. Opět se budete moci těšit, že svůj obrázek uvidíte v těchto novinách, které vám přijdou domů do schránky!       

o. Karel

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru