Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 26. 4. - 3. 5. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 26. 4. - 3. 5. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 6

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo int. přenosu.

Neděle 26. 4.

3. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za živou a + rodinu Kotačkovu, Necidovu a duše v očistci

 

Za manžela, rodiče Svobodovy a bratra Jana, prarodiče, Boží ochranu a duše v očistci

 

Za rodinu Březkovu a Dvořákovu a duše v očistci

 

Za farníky a za obec Mostiště

 

Mostiště kostel otevřen 14:00-15:00 výstav NSO, možnost přijetí sv. přijímání

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Pondělí 27. 4.

7:00

Za Františka Jiráka a živou a + rodinu

18:00

Mše svatá Kochánov:  Za rodáky a občany kochánovské, Boží pomoc a požehnání všem nemocným

18:00

Mše svatá Vídeň – před kaplí

18:00

Mše svatá Mostiště

Úterý 28. 4.

7:00

Za Stanislava Ďáska, rodiče Sedlákovy, syna Václava, syna Oldřicha, manželku a syna, P. Eduarda Jiřího Krejčího a duše v očistci

Středa 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:00

18:00

Za Karla Vondráčka, sourozence, rodiny, dvoje rodiče a duše v očistci

Za příznivé počasí a za déšť

18:00

Mše svatá Oslavice: Za rodinu Pánkovu

18:00

Mše svatá Lavičky: Za Jiřího Bradáče, Františka Havlíčka, jejich rodiny a dvo.

Čtvrtek 30. 4.

7:00

Za Karla Oulehlu, manželku, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Svaté Rodiny

18:00

18:00

Za Jiřího Bradáče, + rodiny Trnkovy a děti a + bratry Františka, Josefa a Jana

Mše svatá kaple Petráveč

Pátek 1. 5.

1. v měsíci

7:00

 

8:00

Na poděkování s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Stanislava a Martu Chevalierovy, živou a + rodinu a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa

a učitele církve

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, rodiče Šoukalovy a Smejkalovy a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl(Mše své se muhou účastnit 3 osoby z rodinyk danému úmyslu)

1.Za Antonína Jana, Stanislava Jiráka a všechny živé a + příbuzné

2.Za + manžela, švagrovou, rodiče Novotných a Smejkalovy

3.Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, Elišku Melicharovu, Františka Kampfa, Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

4. Za živou + rodinu Beranovu, Tučkovu a Zikmundovu, Boží ochranu a duše v očistci

Neděle 3. 5.

4. neděle velikonoční/

Den modliteb

za povolání k duchovnímu stavu

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

7:30

Za farníky

9:00

Za + Petra Kuřátka a živou a + rodinu

10:30

Za + Aloise Dvořáka, manželku, rodiče a sourozence

18:00

Za + dceru, rodiče Požárovy, syna, rodiny Vorlovy, Špačkovy a živou a + přízeň

Farní oznámení

I během mimořádných opatření je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. O. Pavel 732 638 057, o. Karel 604 968 996, o. Jaroslav 605 955 710.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy královské,  5-9 kapitola.

Otázka pro děti: Kdo uzdravil Elíša z malomocenství?

Otázka pro dospělé: Jak Hospodin zachránil Elíšu před Aramejci?

 

Nedělní liturgie

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Lk 24,13-35

Dva učedníci neznámému poutníkovi na cestě do Emauz otevírají svá srdce a popisují svoje zklamání z Ježíše. Čekali, že on je ten, který bude úspěšný, vítěz, ale Ježíš byl odmítnut a ukřižován. Navíc slyší divné řeči o jeho údajném vzkříšení, jsou z toho všeho rozmrzelí.

Zklamání z Boha často způsobuje odpad od víry. Jak předejít zkamání a odpadu od víry? Člověk se nesmí upínat jen ke svým představám o Bohu a o životě s ním. Nesmí se upínat ke svým argumentům, jak to vše má být, ale je třeba obracet se v modlitbě přímo na Ježíše. Ježíš těm dvěma odhaloval smysl Písma, to je zklidnilo, přišel pokoj a pak ho pozvali k sobě domů.   Duchovní otcové říkají, že nemáme usilovat jen o pocit Boží milosti a stejně tak, se nemáme tomuto pocitu uzavírat.

Nějací bratři v doprovodu světských lidí přišli k abba Felixovi a prosili ho, aby jim dal duchovní radu. Starec však mlčel. Když už dlouho prosili, řekl jim: „Chcete slyšet radu?“ odpověděli: „Ano, abba“. Stařec tedy řekl: „V této době není rady. Dokud se bratři ptali starců a dělali to, co jim radili, Bůh vnukal starcům, jak mají mluvit. Avšak teď, když se bratři už jen ptají, ale nedělají, co slyší, odňal Bůh starcům milost a oni už nenacházejí slova, protože není, kdo by je splnil“. Když to bratři vyslechli, zanaříkali: „Otče pomodli se za nás“. Apoftegmata III/36 

Víra se rodí v setkání s živým Bohem, který nás volá a zjevuje nám svou lásku, jež nás předchází a o niž se můžeme opírat při zabezpečování a rozvíjení našeho života. Přetvořeni touto láskou získáváme nové oči, zakoušíme, že je v ní velký příslib plnosti a otevírá se nám pohled do budoucnosti. /Lumen fidei 4/

 

Slovo faráře

Milí farníci, jak víte, opatření vlády v čase šíření koronaviru se postupně uvolňují a s tím nastává postupný návrat k původnímu režimu. Představitelé církví jednali s vládou ČR o znovuobnovení bohoslužeb. Na jednání 17. 4 . 2020 bylo dohodnuto:

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší sv. tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob). Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči… https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb

Veřejné bohoslužby v kostele sv. Mikuláše budou obnoveny v pondělí ráno 27. 4. 2020.  Při této bohoslužbě bude dohodnuto, kdo a kdy z pravidelných návštěvníků ranních bohoslužeb se v následujících týdnech bude účastnit (10 osob+3 osoby z rodiny, na jejíchž úmysl se slouží mše svatá). V pátek ráno bude přidána mše svatá v 7.00. U vchodu do kostela je připravená dezinfekce a vždy tam bude patřičný počet bločků s čísly. Každý návštěvník bohoslužby si vezme jeden bloček, když budou bločky rezebrány, kostel bude podle předpisů zaplněn.  

Od pondělí 27. 4. budou obnoveny bohoslužby i v ostatních kaplích farnosti a ve farnostech Bory a Netín (i zde počet účastníků nesmí přesáhnout 15 osob). Místa a časy najdete v přehledu bohoslužeb. Prosíme správce kaplí, aby odstranili svěcenou vodu a ke vchodu připravili dezinfekci. Dále prosíme, aby starší věřící zůstali ještě doma a bohoslužeb se zatím neúčastnili.

V sobotu večer a v neděli budou slouženy bohoslužby vždy v pravidelných časech, těchto bohoslužeb se může účastnit rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena (vždy však maximálně 12 osob). Účast rodiny do počtu 12 osob se týká nedělních bohoslužeb také i ve farnostech Netín a Bory. I nadále bude nedělní mše svatá v 9.00 sloužena online.

V neděli odpoledne v čase od 14:00 do 16:00 bude ve farních kostelích (VM, B, N) výstav NSO, tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit se svátosti smíření i ke svatému přijímání.

Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní den 9:00 až 9:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Křty budou v tomto čase udělovány jednotlivě od 27. 4. Maximálně 15 osob účastných obřadu, od 11. 5. maximálně 30 osob…. Pro křest v kostele VM je třeba vybrat čas z nabídky https://www.farnostvm.cz/svatosti/krest, pro křest kostele Bory a Netín je třeba domluva o termínu a počtu účastníků. Více informací na základě osobní domluvy s farářem.

Svatby. Sjednané termíny svateb platí, je třeba brát vážně všechny přepisy o shromažďování v daném období uzavírání sňatku. V následujícím týdnu je možné kontaktovat kněze a dohodnout další setkání přípravy na svatbu.  

Pohřby jsou i nadále ve standartním režimu se zachováním hygienických opatření.

První svaté přijímání předběžně plánujeme ve všech farnostech na neděli 21. 6. 2020. Rodiče, kteří mají zájem o první svaté přijímaní dětí ještě v tomto školním roce, ať kontaktují faru a přihlásí dítě na přípravu do malé skupiny, která eliminuje možnost nákazy, tak aby se děti vzájemně nepotkávaly a nemíchaly. Děti, které nepřistoupí letos k prvnímu svatému přijímání, mohou přistoupit v následujícím školním roce.

Příprava ve VM bude v původním termínu v úterý odpoledne a pro zvolnění ještě možnost ve středu odpoledne. Příprava ve VM bude zahájena v úterý 26. 5. účasti na skupině 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 nebo ve středu 27. 5. 14:00, 15:00, 16:00 (dříve naplánované skupiny už neplatí!). První svatá zpověď pro děti ve VM bude v pátek 19. 6. od 16:00 a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 10:30.

Příprava na první svaté přijímání v Netíně bude pokračovat  od čtvrtka 28. 5. v 16:15 na faře, první svatá zpověď bude v sobotu 20. 6. odpoledne v kostele a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 8:00.

Příprava na první svaté přijímání v Borech bude pokračovat v malých skupinách na faře od středy 27. 5. a čtvrtka 28. 5. Je třeba jednotlivě děti prihlásit do konkrétní malé skupiny. První skupina středa 12:45-13:30, druhá skupina středa 13:45-14:30, třetí skupina čtvrtek 16:00-16:45. Prosím kontaktujte o. Karla. První svatá zpověď bude v sobotu odpoledne 20. 6. a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 9:45.

Biřmování ve VM, které bylo původně plánováno na 10. 5., se odkládá. Čekáme na nový termín z brněnského biskupství.  Další setkání přípravy na biřmování předběžně plánujeme od druhé poloviny května. Více informací najdete v dalších ohláškách.                                                    

o. Pavel                      

 

Co se děje v našich farnostech?

V minulém čísle jste se mohli dočíst o nálezu zbraně ve věži kostela. Po pár dnech nám policie volala, že se jedná o samopal Beretta M 38/44, který hojně využívala v 2. světové válce německá armáda. Vyklízení prostoru za varhanami pokračovalo. Divil jsem se, že z místnosti, kde už zůstaly jen zbytky, jsme vyvezli dva plné přívěsné vozíky!

Na pondělí byla naplánovaná malá brigádka, kdy nám několik mladých mužů přišlo pomoci s odnosem nepořádku, který se tehdy dával mezi klenbu nižšího patra a podlahu dalšího poschodí. Bedlivě jsme sledovali, jestli neobjevíme další válečný poklad. Nakonec mi jeden z chlapů říkal, že nalezl dvě miny a několik granátů. I pod rouškou byl vidět jeho úsměv, který prozradil, že není zvyklý lhát... Opravdu tam nic dalšího už nebylo… Muži, díky za pomoc!

Aby těch vyklízecích prací nebylo málo, tak jsme se už několik týdnů patlali s úklidem dílny na faře v Meziříčí. Nakonec jsme vyvezli hned tři vozíky!

Minulou neděli vás, děti, pan děkan vyzval, abyste nakreslili obrázek světce svatého Jiří, kterého jsme tehdy slavili. Děkujeme, že jste se zapojili a že jste nám dodali svá díla. Můžete si je prohlédnout zde na fotografii nebo na nástěnce v kostele pod věží.

Děti, měli bychom na vás ještě další prosbu: V sobotu 25. 4. slavíme svátek dalšího významného světce, který je autorem druhého evangelia a stal se patronem kostela v Mostištích. Je to svatý Marek, který bývá zobrazován s velkým a krásným zvířetem – se lvem. Prosím, zkuste nám do čtvrtku příštího týdne dodat (i elektronicky) obrázek sv. Marka! Můžete se těšit, že ho uvidíte v dalším čísle zpravodaje!                                                                                                                     

o. Karel

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 6

Neděle 26. 4.

3. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodiče Kadlecovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Pátek 1. 5.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Annu a Arnošta Kostečkovy a celou živou a + rodinu

Neděle 3. 5.

4. neděle velikonoční/ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

9:45

Horní Bory: Za hasiče

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996, 605 955 710.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy královské,  5-9 kapitola.

Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo uzdravil Elíša z malomocenství?

Otázka pro dospělé: Jak Hospodin zachránil Elíšu před Aramejci?

 

Nedělní liturgie

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Lk 24,13-35

Dva učedníci neznámému poutníkovi na cestě do Emauz otevírají svá srdce a popisují svoje zklamání z Ježíše. Čekali, že on je ten, který bude úspěšný, vítěz, ale Ježíš byl odmítnut a ukřižován. Navíc slyší divné řeči o jeho údajném vzkříšení, jsou z toho všeho rozmrzelí.

Zklamání z Boha často způsobuje odpad od víry. Jak předejít zkamání a odpadu od víry? Člověk se nesmí upínat jen ke svým představám o Bohu a o životě s ním. Nesmí se upínat ke svým argumentům, jak to vše má být, ale je třeba obracet se v modlitbě přímo na Ježíše. Ježíš těm dvěma odhaloval smysl Písma, to je zklidnilo, přišel pokoj a pak ho pozvali k sobě domů.   Duchovní otcové říkají, že nemáme usilovat jen o pocit Boží milosti a stejně tak, se nemáme tomuto pocitu uzavírat.

Nějací bratři v doprovodu světských lidí přišli k abba Felixovi a prosili ho, aby jim dal duchovní radu. Starec však mlčel. Když už dlouho prosili, řekl jim: „Chcete slyšet radu?“ odpověděli: „Ano, abba“. Stařec tedy řekl: „V této době není rady. Dokud se bratři ptali starců a dělali to, co jim radili, Bůh vnukal starcům, jak mají mluvit. Avšak teď, když se bratři už jen ptají, ale nedělají, co slyší, odňal Bůh starcům milost a oni už nenacházejí slova, protože není, kdo by je splnil“. Když to bratři vyslechli, zanaříkali: „Otče pomodli se za nás“. Apoftegmata III/36 

Víra se rodí v setkání s živým Bohem, který nás volá a zjevuje nám svou lásku, jež nás předchází a o niž se můžeme opírat při zabezpečování a rozvíjení našeho života. Přetvořeni touto láskou získáváme nové oči, zakoušíme, že je v ní velký příslib plnosti a otevírá se nám pohled do budoucnosti. /Lumen fidei 4/

 

Slovo faráře

Milí farníci, jak víte, opatření vlády v čase šíření koronaviru se postupně uvolňují a s tím nastává postupný návrat k původnímu režimu. Představitelé církví jednali s vládou ČR o znovuobnovení bohoslužeb. Na jednání 17. 4 . 2020 bylo dohodnuto:

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší sv. tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob). Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči… https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb

Veřejné bohoslužby v kostele sv. Mikuláše budou obnoveny v pondělí ráno 27. 4. 2020.  Při této bohoslužbě bude dohodnuto, kdo a kdy z pravidelných návštěvníků ranních bohoslužeb se v následujících týdnech bude účastnit (10 osob+3 osoby z rodiny, na jejíchž úmysl se slouží mše svatá). V pátek ráno bude přidána mše svatá v 7.00. U vchodu do kostela je připravená dezinfekce a vždy tam bude patřičný počet bločků s čísly. Každý návštěvník bohoslužby si vezme jeden bloček, když budou bločky rezebrány, kostel bude podle předpisů zaplněn. 

Od pondělí 27. 4. budou obnoveny bohoslužby i v ostatních kaplích farnosti a ve farnostech Bory a Netín (i zde počet účastníků nesmí přesáhnout 15 osob). Místa a časy najdete v přehledu bohoslužeb. Prosíme správce kaplí, aby odstranili svěcenou vodu a ke vchodu připravili dezinfekci. Dále prosíme, aby starší věřící zůstali ještě doma a bohoslužeb se zatím neúčastnili.

V sobotu večer a v neděli budou slouženy bohoslužby vždy v pravidelných časech, těchto bohoslužeb se může účastnit rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena (vždy však maximálně 12 osob). Účast rodiny do počtu 12 osob se týká nedělních bohoslužeb také i ve farnostech Netín a Bory. I nadále bude nedělní mše svatá v 9.00 sloužena online.

V neděli odpoledne v čase od 14:00 do 16:00 bude ve farních kostelích (VM, B, N) výstav NSO, tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit se svátosti smíření i ke svatému přijímání.

Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní den 9:00 až 9:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Křty budou v tomto čase udělovány jednotlivě od 27. 4. Maximálně 15 osob účastných obřadu, od 11. 5. maximálně 30 osob…. Pro křest v kostele VM je třeba vybrat čas z nabídky https://www.farnostvm.cz/svatosti/krest, pro křest kostele Bory a Netín je třeba domluva o termínu a počtu účastníků. Více informací na základě osobní domluvy s farářem.

Svatby. Sjednané termíny svateb platí, je třeba brát vážně všechny přepisy o shromažďování v daném období uzavírání sňatku. V následujícím týdnu je možné kontaktovat kněze a dohodnout další setkání přípravy na svatbu. 

Pohřby jsou i nadále ve standartním režimu se zachováním hygienických opatření.

První svaté přijímání předběžně plánujeme ve všech farnostech na neděli 21. 6. 2020. Rodiče, kteří mají zájem o první svaté přijímaní dětí ještě v tomto školním roce, ať kontaktují faru a přihlásí dítě na přípravu do malé skupiny, která eliminuje možnost nákazy, tak aby se děti vzájemně nepotkávaly a nemíchaly. Děti, které nepřistoupí letos k prvnímu svatému přijímání, mohou přistoupit v následujícím školním roce.

Příprava ve VM bude v původním termínu v úterý odpoledne a pro zvolnění ještě možnost ve středu odpoledne. Příprava ve VM bude zahájena v úterý 26. 5. účasti na skupině 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 nebo ve středu 27. 5. 14:00, 15:00, 16:00 (dříve naplánované skupiny už neplatí!). První svatá zpověď pro děti ve VM bude v pátek 19. 6. od 16:00 a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 10:30.

Příprava na první svaté přijímání v Netíně bude pokračovat  od čtvrtka 28. 5. v 16:15 na faře, první svatá zpověď bude v sobotu 20. 6. odpoledne v kostele a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 8:00.

Příprava na první svaté přijímání v Borech bude pokračovat v malých skupinách na faře od středy 27. 5. a čtvrtka 28. 5. Je třeba jednotlivě děti prihlásit do konkrétní malé skupiny. První skupina středa 12:45-13:30, druhá skupina středa 13:45-14:30, třetí skupina čtvrtek 16:00-16:45. Prosím kontaktujte o. Karla. První svatá zpověď bude v sobotu odpoledne 20. 6. a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 9:45.

Biřmování ve VM, které bylo původně plánováno na 10. 5., se odkládá. Čekáme na nový termín z brněnského biskupství.  Další setkání přípravy na biřmování předběžně plánujeme od druhé poloviny května. Více informací najdete v dalších ohláškách.                         

o. Pavel

 

Co se děje v našich farnostech?

V minulém čísle jste se mohli dočíst o nálezu zbraně ve věži kostela. Po pár dnech nám policie volala, že se jedná o samopal Beretta M 38/44, který hojně využívala v 2. světové válce německá armáda. Vyklízení prostoru za varhanami pokračovalo. Divil jsem se, že z místnosti, kde už zůstaly jen zbytky, jsme vyvezli dva plné přívěsné vozíky!

Na pondělí byla naplánovaná malá brigádka, kdy nám několik mladých mužů přišlo pomoci s odnosem nepořádku, který se tehdy dával mezi klenbu nižšího patra a podlahu dalšího poschodí. Bedlivě jsme sledovali, jestli neobjevíme další válečný poklad. Nakonec mi jeden z chlapů říkal, že nalezl dvě miny a několik granátů. I pod rouškou byl vidět jeho úsměv, který prozradil, že není zvyklý lhát... Opravdu tam nic dalšího už nebylo… Muži, díky za pomoc!

Aby těch vyklízecích prací nebylo málo, tak jsme se už několik týdnů patlali s úklidem dílny na faře v Meziříčí. Nakonec jsme vyvezli hned tři vozíky!

Minulou neděli vás, děti, pan děkan vyzval, abyste nakreslili obrázek světce svatého Jiří, kterého jsme tehdy slavili. Děkujeme, že jste se zapojili a že jste nám dodali svá díla. Můžete si je prohlédnout zde na fotografii nebo na nástěnce v kostele pod věží.

Děti, měli bychom na vás ještě další prosbu: V sobotu 25. 4. slavíme svátek dalšího významného světce, který je autorem druhého evangelia a stal se patronem kostela v Mostištích. Je to svatý Marek, který bývá zobrazován s velkým a krásným zvířetem – se lvem. Prosím, zkuste nám do čtvrtku příštího týdne dodat (i elektronicky) obrázek sv. Marka! Můžete se těšit, že ho uvidíte v dalším čísle zpravodaje!                                     

o. Karel

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény - 6

Neděle 26. 4.

3. neděle velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za Josefa Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Pondělí 27. 4.

18:00

Mše svatá Kochánov:  Za rodáky a občany kochánovské,  Boží pomoc a požehnání všem nemocným

Čtvrtek 30. 4.

17:30

Za rodinu Buďovu

Pátek 1. 5.

18:30

Za Františka a Jarmilu Vítkovy, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Sobota 2. 5.

1. v měsíci/ Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

18:00

Mše svatá (pouze pro farníky z Netína, max. 15 osob)

Neděle 3. 5.

4. neděle velikonoční/ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

8:00

Za Marii Homolovu, manžela a dvoje rodiče

14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996, 605 955 710.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 2 Knihy královské,  5-9 kapitola.

Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo uzdravil Elíša z malomocenství?

Otázka pro dospělé: Jak Hospodin zachránil Elíšu před Aramejci?

 

Nedělní liturgie

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Lk 24,13-35

Dva učedníci neznámému poutníkovi na cestě do Emauz otevírají svá srdce a popisují svoje zklamání z Ježíše. Čekali, že on je ten, který bude úspěšný, vítěz, ale Ježíš byl odmítnut a ukřižován. Navíc slyší divné řeči o jeho údajném vzkříšení, jsou z toho všeho rozmrzelí.

Zklamání z Boha často způsobuje odpad od víry. Jak předejít zkamání a odpadu od víry? Člověk se nesmí upínat jen ke svým představám o Bohu a o životě s ním. Nesmí se upínat ke svým argumentům, jak to vše má být, ale je třeba obracet se v modlitbě přímo na Ježíše. Ježíš těm dvěma odhaloval smysl Písma, to je zklidnilo, přišel pokoj a pak ho pozvali k sobě domů.   Duchovní otcové říkají, že nemáme usilovat jen o pocit Boží milosti a stejně tak, se nemáme tomuto pocitu uzavírat.

Nějací bratři v doprovodu světských lidí přišli k abba Felixovi a prosili ho, aby jim dal duchovní radu. Starec však mlčel. Když už dlouho prosili, řekl jim: „Chcete slyšet radu?“ odpověděli: „Ano, abba“. Stařec tedy řekl: „V této době není rady. Dokud se bratři ptali starců a dělali to, co jim radili, Bůh vnukal starcům, jak mají mluvit. Avšak teď, když se bratři už jen ptají, ale nedělají, co slyší, odňal Bůh starcům milost a oni už nenacházejí slova, protože není, kdo by je splnil“. Když to bratři vyslechli, zanaříkali: „Otče pomodli se za nás“. Apoftegmata III/36 

Víra se rodí v setkání s živým Bohem, který nás volá a zjevuje nám svou lásku, jež nás předchází a o niž se můžeme opírat při zabezpečování a rozvíjení našeho života. Přetvořeni touto láskou získáváme nové oči, zakoušíme, že je v ní velký příslib plnosti a otevírá se nám pohled do budoucnosti. /Lumen fidei 4/

 

Slovo faráře

Milí farníci, jak víte, opatření vlády v čase šíření koronaviru se postupně uvolňují a s tím nastává postupný návrat k původnímu režimu. Představitelé církví jednali s vládou ČR o znovuobnovení bohoslužeb. Na jednání 17. 4 . 2020 bylo dohodnuto:

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší sv. tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob). Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči… https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb

Veřejné bohoslužby v kostele sv. Mikuláše budou obnoveny v pondělí ráno 27. 4. 2020.  Při této bohoslužbě bude dohodnuto, kdo a kdy z pravidelných návštěvníků ranních bohoslužeb se v následujících týdnech bude účastnit (10 osob+3 osoby z rodiny, na jejíchž úmysl se slouží mše svatá). V pátek ráno bude přidána mše svatá v 7.00. U vchodu do kostela je připravená dezinfekce a vždy tam bude patřičný počet bločků s čísly. Každý návštěvník bohoslužby si vezme jeden bloček, když budou bločky rezebrány, kostel bude podle předpisů zaplněn. 

Od pondělí 27. 4. budou obnoveny bohoslužby i v ostatních kaplích farnosti a ve farnostech Bory a Netín (i zde počet účastníků nesmí přesáhnout 15 osob). Místa a časy najdete v přehledu bohoslužeb. Prosíme správce kaplí, aby odstranili svěcenou vodu a ke vchodu připravili dezinfekci. Dále prosíme, aby starší věřící zůstali ještě doma a bohoslužeb se zatím neúčastnili.

V sobotu večer a v neděli budou slouženy bohoslužby vždy v pravidelných časech, těchto bohoslužeb se může účastnit rodina, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena (vždy však maximálně 12 osob). Účast rodiny do počtu 12 osob se týká nedělních bohoslužeb také i ve farnostech Netín a Bory. I nadále bude nedělní mše svatá v 9.00 sloužena online.

V neděli odpoledne v čase od 14:00 do 16:00 bude ve farních kostelích (VM, B, N) výstav NSO, tichá adorace, v tomto čase je možné přistoupit se svátosti smíření i ke svatému přijímání.

Svátost smíření a svaté přijímání bude možné přijmout každý pracovní den 9:00 až 9:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Křty budou v tomto čase udělovány jednotlivě od 27. 4. Maximálně 15 osob účastných obřadu, od 11. 5. maximálně 30 osob…. Pro křest v kostele VM je třeba vybrat čas z nabídky https://www.farnostvm.cz/svatosti/krest, pro křest kostele Bory a Netín je třeba domluva o termínu a počtu účastníků. Více informací na základě osobní domluvy s farářem.

Svatby. Sjednané termíny svateb platí, je třeba brát vážně všechny přepisy o shromažďování v daném období uzavírání sňatku. V následujícím týdnu je možné kontaktovat kněze a dohodnout další setkání přípravy na svatbu. 

Pohřby jsou i nadále ve standartním režimu se zachováním hygienických opatření.

První svaté přijímání předběžně plánujeme ve všech farnostech na neděli 21. 6. 2020. Rodiče, kteří mají zájem o první svaté přijímaní dětí ještě v tomto školním roce, ať kontaktují faru a přihlásí dítě na přípravu do malé skupiny, která eliminuje možnost nákazy, tak aby se děti vzájemně nepotkávaly a nemíchaly. Děti, které nepřistoupí letos k prvnímu svatému přijímání, mohou přistoupit v následujícím školním roce.

Příprava ve VM bude v původním termínu v úterý odpoledne a pro zvolnění ještě možnost ve středu odpoledne. Příprava ve VM bude zahájena v úterý 26. 5. účasti na skupině 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 nebo ve středu 27. 5. 14:00, 15:00, 16:00 (dříve naplánované skupiny už neplatí!). První svatá zpověď pro děti ve VM bude v pátek 19. 6. od 16:00 a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 10:30.

Příprava na první svaté přijímání v Netíně bude pokračovat  od čtvrtka 28. 5. v 16:15 na faře, první svatá zpověď bude v sobotu 20. 6. odpoledne v kostele a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 8:00.

Příprava na první svaté přijímání v Borech bude pokračovat v malých skupinách na faře od středy 27. 5. a čtvrtka 28. 5. Je třeba jednotlivě děti prihlásit do konkrétní malé skupiny. První skupina středa 12:45-13:30, druhá skupina středa 13:45-14:30, třetí skupina čtvrtek 16:00-16:45. Prosím kontaktujte o. Karla. První svatá zpověď bude v sobotu odpoledne 20. 6. a slavnost prvního svatého přijímání v neděli 21. 6. při mši svaté v 9:45.

Biřmování ve VM, které bylo původně plánováno na 10. 5., se odkládá. Čekáme na nový termín z brněnského biskupství.  Další setkání přípravy na biřmování předběžně plánujeme od druhé poloviny května. Více informací najdete v dalších ohláškách.                          

o. Pavel                    

Co se děje v našich farnostech?

V minulém čísle jste se mohli dočíst o nálezu zbraně ve věži kostela. Po pár dnech nám policie volala, že se jedná o samopal Beretta M 38/44, který hojně využívala v 2. světové válce německá armáda. Vyklízení prostoru za varhanami pokračovalo. Divil jsem se, že z místnosti, kde už zůstaly jen zbytky, jsme vyvezli dva plné přívěsné vozíky!

Na pondělí byla naplánovaná malá brigádka, kdy nám několik mladých mužů přišlo pomoci s odnosem nepořádku, který se tehdy dával mezi klenbu nižšího patra a podlahu dalšího poschodí. Bedlivě jsme sledovali, jestli neobjevíme další válečný poklad. Nakonec mi jeden z chlapů říkal, že nalezl dvě miny a několik granátů. I pod rouškou byl vidět jeho úsměv, který prozradil, že není zvyklý lhát... Opravdu tam nic dalšího už nebylo… Muži, díky za pomoc!

Aby těch vyklízecích prací nebylo málo, tak jsme se už několik týdnů patlali s úklidem dílny na faře v Meziříčí. Nakonec jsme vyvezli hned tři vozíky!

Minulou neděli vás, děti, pan děkan vyzval, abyste nakreslili obrázek světce svatého Jiří, kterého jsme tehdy slavili. Děkujeme, že jste se zapojili a že jste nám dodali svá díla. Můžete si je prohlédnout zde na fotografii nebo na nástěnce v kostele pod věží.

Děti, měli bychom na vás ještě další prosbu: V sobotu 25. 4. slavíme svátek dalšího významného světce, který je autorem druhého evangelia a stal se patronem kostela v Mostištích. Je to svatý Marek, který bývá zobrazován s velkým a krásným zvířetem – se lvem. Prosím, zkuste nám do čtvrtku příštího týdne dodat (i elektronicky) obrázek sv. Marka! Můžete se těšit, že ho uvidíte v dalším čísle zpravodaje!                                     

o. Karel

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru