Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 29. 3. - 5. 4. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 29. 3. - 5. 4. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 2

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Neděle 29. 3.

5. postní/ začátek letního času

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Na poděkování, za Boží ochranu a pomoc a duše v očistci

 

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu a Plodíkovu a duše v očistci

 

Za manžela, rodiče Balákovy, Kosourovy, Boží ochranu a duše v očistci

 

Za farníky

Pondělí 30. 3.

 

Za rodiče Filovy, syna Josefa, Františku Odehnalovu a duše v očistci

 

Lavičky –  Za rodinu Jiráskovu

Úterý 31. 3.

 

Za rodiče Malcovy, dva syny a duše v očistci

Středa 1. 4.

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Na úmysl dárce a Boží ochranu pro celou rodinu

 

Mostiště –  Za rodiče Kovářovy, dceru, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Vídeň –  Za rodinu Kafkovu dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek  2. 4.

 

 

Za Bohuslava Kališe a živou a + rodinu Kališovu a Malcovu

 

Za rodiče Vidlákovy, manžele Petrlíkovy a živou a + rodinu.

Pátek 3. 4.

1. v měsíci

 

Za + manžele Přibylovy, Zadražilovy, Brázdovy a jejich syna Jaroslava

a dceru Libuši

 

Za živou a + rodinu, za Boží vedení a ochranu s poděkováním za Boží milosti

a duše v očistci

Sobota 4. 4.

1. v měsici

 

 

Za + Stanislava Slabého, živou a + rodinu Slabých, Lorencovu a sestru Růženu

Na společný úmysl

1. Za rodiny Pálenských a Rolínovu a duše v očistci

2. Za živou a + rodinu Pařízkovu a Janečkovu, Boží požehnání a duše v očistci

3. Za rodinu Pospíšilovu, syny Jaroslava a Vincence, rodinu Lavických

a Musilovu

4. Za rodiče Doležalovy a celou živou a + rodinu

20:00 modlitba růžence přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Neděle 5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za farníky

 

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy, živou a + rodinu Šoukalovu

 

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Za rodinu Řezníčkovu a Dohnalovu

18:00 bohoslužba pokání přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Farní oznámení

V následujícím týdnu jsou zrušeny přípravy dětí na první svaté přijímání a na biřmování.

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996.

Obvyklé návštevy nemocných se ruší. Jsme k dispozici na požádání.

Na www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00, růženec sobota 20:00.

Na www.farnostvm.cz v sekci Aktuality naleznete další materiály pro prožívání současné doby pro děti i dospělé.

Holky, kluci zveme vás od 9. - 15. 8. 2020 na letní tábor do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma. Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26. 7. – 1. 8. 2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM a také vzadu v kostele na stolku na lístečcích.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia ,  9 – 12 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovaly sestry Lazara?

Otázka pro dospělé: Jaké proroctví vyslovil velekněz Kaifáš?

 

Nedělní liturgie

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne,  neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“ Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili (v žalu) nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak to (Marie) uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy (plátna) a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Jan 11,1-45

Od svých přátel čekáme, že když budeme v nouzi, tak nám včas příjdou na pomoc. Ježíš byl kontaktován  svými přáteli, sestrami nemocného Lazara k akutní pomoci. Marta a Marie měli víru v Ježíšovu moc uzdravovat nemocné, ale Ježíš je zve dál, věřit ve vzkříšení. Jejich osobní cesta víry ve vzkříšení nebyla jednoduchá, prošla očekáváním, že Ježíš bude rychle jednat, zklamáním z jeho otálením, výčitkami… To co jim nakonec pomohlo k prohloubení víry, byl osobní vztah k Ježíši, kterému důvěřovali. Procházíme časem, kdy se učíme důvěřovat Bohu tak, jak všichni ostatní Ježíšovi přátelé před námi. Všichni potřebujeme jeho milost.

K přípravě na Velikonoce platí pro nás katolíky od roku 1215 vyzpovídat se ze svých hříchů a potom v době velikonoční příjmout Tělo Páně. Jak jsem psal minulý týden, letošní půst je díky pandemii jiný. Přesto hledáme cestu, jak i v tomto čase pomoci k obnovení vztahu se Vzkříšeným Ježíšem, který je naši jedinou jistotou. Když není možné přijmout odpuštění ve svátosti smíření, je třeba upřímně litovat svých hříchů a modlit se za odpuštění. Vybízím vás k upřímné lítosti nad svými hříchy. Projděte si zpovědní zrcadlo v kancionále a prorozjímejte text podobenství o návratu marnotratného syna (evangelium sv. Lukáše 15 kapitola). Pokud to bude pro vás možné, připojte se ke kající bohoslužbě, která proběhne na květnou neděli 5. 4. v 18:00 h., bohoslužbu budeme přenášet přes internet. Pozvěte k účasti také ty, se kterými sdílíte domácnost. K této bohoslužbě si připravte Nový zákon, kříž a svíci. I v čase karantény mohu jít k svému Otci a říci mu: „Otče, zhřešil jsem proti tobě i proti Bohu…“  Stále dál setvávejme ve společenství modlitby  O. Pavel

Šití roušek a dobrovolnická služba ve Velkém Meziříčí a okolí

Stalo se něco neuvěřitelného, celý národ nosí roušky. A proč? Díky vám! Vám, co trávíte hodiny za šicím strojem a solidárně rozdáváte ostatním. Do minulého pátku se na sběrném místě vybralo neuvěřitelných cca 2000 roušek! Děkujeme! Ale i nadále prosíme vytrvejte, vaše pomoc je pro nás ohromně důležitá. Pokud vám doma došly látky na výrobu roušek, nezoufejte. Látka je zdarma k dispozici na Obecníku u sběrného boxu na výběr roušek. Jen vás prosíme, zvažte, jak velké množství materiálu dokážete týdně zpracovat. Ať se dostane na každého. Dále je možnost odběru zakladače šikmých proužků, které usnadňují šití. 

Snažíme se pomáhat seniorům, tedy nejrizikovější skupině, kterou ohrožuje nákaza koronavirem. Nabízíme nakoupení, vyzvednutí léků, ale i třeba vyvenčení psa nebo vynesení koše. Spolu s pečovatelskou službou rozvážíme obědy, nabízíme rukavice a roušky, které také pereme. Pomoc jsme nabídli všem obcím na Velkomeziříčsku-Bítešsku. Navzdory zpřísňujícím se bezpečnostním opatřením nadšení dobrovolníků neutuchá.

Ještě jednou děkujeme vám všem, kteří se zapojujete nebo nás podporujete především šitím roušek!                                      Za dobrovolníky Pavel Oulehla, skaut; redakčně upraveno

Co se děje v našich farnostech?

V minulém týdnu se nám podařilo spustit živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Celé dílo nebylo zas až tak jednoduché… V době omezení pohybu a všudypřítomného strachu z rychle se šířící nákazy začalo více farností přenášet své bohoslužby on-line po internetu. Chtěli jsme i my přispět se svojí troškou do mlýna a umožnit i vám – našim farníkům – přenos z „domácího“ kostela.

Nejprve bylo nutné objednat vhodnou webkameru, abyste nás vůbec viděli. Ta měla dorazit na sv. Josefa, ale nakonec měli dopravci zpoždění, proto přenos 19. 3. se ještě neuskutečnil. Dále bylo zapotřebí natáhnout téměř 100 metrový kabel z věže od zvonů, kde je umístěné zázemí poskytovatele internetového připojení, do lodi kostela před presbytář, kde měla být umístěná budoucí kamera. Když bylo vše připraveno, tak se to ještě muselo uvést do chodu, opět dost času. Propojit kameru s počítačem a s ozvučením v kostele, vše nastavit na YouTube,… Nakonec se ale dílo podařilo a my jsme mohli poprvé zkušebně vysílat modlitbu růžence v sobotu 21. 3. Od středy 29. 3. můžete mši svatou sledovat na našem vlastním YouTube kanálu, který se jmenuje Farnost Velké Meziříčí. Zde můžete být účastni na dálku mše svaté každou neděli v 9:00 a středu v 18:00, připojit se k modlitbě růžence bude možné v sobotu v 20:00, navíc na květnou neděli v 18:00 budeme vysílat bohoslužbu pokání, protože letos nebude klasické zpovídání před svátky. Na závěr velice děkujeme všem, kteří se o přenos mše svaté zasloužili, především Honzovi Vávrovi a Jakubu Doležalovi, za internetové připojení firmě Matrigo a Janu Krejčímu a Tomáši Ouředníčkovi.

Minulý týden jsme se v Netíně setkali my kněží s několika málo pomocníky. Tehdy se totiž ještě mohli sejít více než dva lidé na jednom místě. V plánu jsme měli tolik potřebný úklid půdy nad oratoří kostela. Při dělání nové střechy by totiž na této půdičce cokoliv vadilo. A navíc onen malý prostor byl tak přeplněný, že by vlastně ani nebylo možné se ke střeše zevnitř dostat! Proto bylo nutné tu spoustu starých věcí přemístit a přetřídit. Celé dílo trvalo jedno odpoledne a ještě nebylo hotovo, proto jsme se sešli ještě následující dopoledne.

Děkujeme všem, kteří pomohli a těm, kteří nás podpořili dobrým jídlem!               O. Karel

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 2

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle 29. 3.

5. postní/ začátek letního času

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodiče Královy, Zbrankovy, Hedbávných, jejich sourozence a duše v očistci

Středa 1. 4.

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

Pátek 3. 4.

1. v měsíci

 

Za Žofii a Františka Cejnkovy a živou a + rodinu

Sobota 4. 4.

1. v měsici

20:00 modlitba růžence přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Neděle 5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodinu Stachovu, Nevrklovu a P. Jiřího Eduarda Krejčího

18:00 bohoslužba pokání přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996.

Obvyklé návštevy nemocných se ruší. Jsme k dispozici na požádání.

Na www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00, růženec sobota 20:00.

Na www.farnostvm.cz v sekci Aktuality naleznete další materiály pro prožívání současné doby pro děti i dospělé.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia ,  9 – 12 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 

Otázka pro děti: Jak se jmenovaly sestry Lazara?

Otázka pro dospělé: Jaké proroctví vyslovil velekněz Kaifáš?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény - 2

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle29. 3.

5. postní/začátek letního času

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za Františka Pejchala a dvoje rodiče

Středa 1. 4.

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

Čtvrtek  2. 4.

 

 

Za Jana Vítka, rodiče, dvě sestry a rodiče Cahovy

Pátek 3. 4.

1. v měsíci

 

Za Josefa Tomana, dvoje rodiče, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Sobota 4. 4.

1. v měsici

20:00 modlitba růžence přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Neděle 5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za Miroslava a Zdeňka Judovy a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

18:00 bohoslužba pokání přenášená přes internet z kostela ve VM

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

Ve čtvrtek 2. dubna je příprava na 1. svaté přijímání zrušena.

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996.

Obvyklé návštevy nemocných se ruší. Jsme k dispozici na požádání.

Na www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00, růženec sobota 20:00.

Na www.farnostvm.cz v sekci Aktuality naleznete další materiály pro prožívání současné doby pro děti i dospělé.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor  doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny těšíme, kterým je od 7 do 12 let.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia ,  9 – 12 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 

Otázka pro děti: Jak se jmenovaly sestry Lazara?

Otázka pro dospělé: Jaké proroctví vyslovil velekněz Kaifáš?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru