Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 22. 3. - 29. 3. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 22. 3. - 29. 3. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Kostel sv. Mikuláše je otevřen k soukromé modlitbě: pondělí – sobota 7:00 – 19:00 a neděle 11:00 – 19:00

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle 22. 3.

4. postní

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

14:00 – 18:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé modlitbě

 

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

Za + Josefa Mičína, Boží pomoc a ochranu pro živé členy rodiny a duše v.o.

 

Za farníky

 

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

Pondělí 23. 3.

 

Za Leopolda Krčála, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

 

Stránecká Zhoř – úmysl bude sloužený bez účasti lidu

 

Lavičky –  úmysl bude sloužený bez účasti lidu

Úterý 24. 3.

 

Za + Marii Coufalovu

10:00

Rozloučení v obřadní síni ve VM: + Jiřina Pospíšilová

Středa 25. 3.

Slavnost

Zvěstování Páně

 

Za život všech počatých dětí, jejich maminky a za mír

 

Za Marii Homolovu, rodiče Olšanských a syna Františka, Libuši Homolovu,  její rodiče a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Stanislava Kříbalu

 

Oslavice –  úmysl bude sloužený bez účasti lidu

 

Vídeň –  úmysl bude sloužený bez účasti lidu

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za nemocné a za vyřešení současné situace

Čtvrtek  26. 3.

 

 

Za + rodiče Šaclovy, Špatkovy, sestru, švagra, živou rodinu a duše v očistci

 

Za rodiče Krejčovy, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 27. 3.

 

Za sourozence Kuderovy, rodiče, prarodiče, celou přízeň, Josefa Trochtu a d.v.o.

14:00 – 16:00 Svátost smíření

 

Na poděkování a za duše v očistci

Sobota 28. 3.

 

 

Za + Stanislavu, + rodiče Hammerovy, + rodiče Krchňavých a duše v očistci

Za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Neděle 29. 3.

5. postní/ začátek letního času

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

14:00 – 18:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé modlitbě

 

Na poděkování a za Boží ochranu a pomoc a duše v očistci

 

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu a Plodíkovu a duše v očistci

 

Za manžela, rodiče Balákovy, Kosourovy, Boží ochranu a duše v očistci

 

Za farníky

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

V následujícím týdnu jsou zrušeny přípravy dětí na první svaté přijímání, páteční katecheze pro rodiče a nedělní obřad představení dětí. Děkujeme za pochopení.

I během karantény je možné kontaktovat kněze k udělení svátostí umírajícím. 732 638 057

Na webových stránkách www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00.

Na webových stránkách www.pastorace.cz je možné si stáhnout „Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu“.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26. 7. – 1. 8. 2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM a také vzadu na stolku na lístečcích.

Holky, kluci zveme vás od 9. - 15. 8. 2020 na letní tábor s  do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia ,  5 – 8 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kolik kosů chleba zbylo po zázračném nasycení?

Otázka pro dospělé: Proč chrámová stráž nepřivedla Pána Ježíše?

 

Nedělní liturgie

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: `Jdi k Siloe a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, zeptejte se jeho.“ Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ Osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: „To je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil - a ty nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.' Proto váš hřích trvá.“ Jan 9,1-41

Učedníci utrpení v životě člověka vnímali jako důsledek hříchu. Ježíš je z tohoto přístupu chce vést dál a učit je Boží prozřetelnosti. V evangeliu, jak čteme,  je zjevena Boží sláva.  Ježíš nechce jen uzdravit slepého muže, ale chce, aby tento izraelský syn došel poznání Spasitele. Ten, který byl uzdraven, před všemi vyznává, „ano, jsem zdráv“, nepochybuje o tom, nenechá si to vymluvit, protože jeho život se změnil. Jeho rodiče, místo toho, aby se radovali spolu s ním, mají strach, jsou alibisté. Strach hledat Boha je často spojen s důsledným zachováváním předpisů. Osobní přijetí Ježíše jako svého Spasitele přináší vnitřní jistotu i do dnů,  kdy všichni ostaní žijí v nejistotě.

„Mnozí lidé by si přáli vidět Boha stejnýma očima, kterými se dívají na krávu, a přáli by si ho milovat tak, jako milují krávu. Tu milují kvůli mléku a sýru a kvůli vlastnímu užitku. A podobně je tomu u těch lidí, kteří Boha milují kvůli vnitřní útěše. Boha tak nemilují správným způsobem, protože ve skutečnosti milují vlastní užitek. Ano, po pravdě říkám: všechno, k čemu se upínáš, a co není Bohem, nemůže být nikdy tak dobré, aby to pro tebe nepředstavovalo překážku k nejvyšší pravdě“.Eckhart

 

Slovo faráře

Postní čas je letos provázen pandemií, všude zaznívá slovo koronavir. Nikdo z nás, když jsme o tom před několika měsíci v mediích slyšeli, netušil,  jak se to dotkene života v Evropě a jak se to dotkne života každého z nás. Svět se díky tomu mění, lidé se mění. Naše plány jsme museli odložit, podřizujeme se a čekáme.  Jak je zřejmé, ani na zásobách nemůžeme svůj život postavit. Nejsou roušky, které by aspoň trochu zamezili přenos viru, a tak lidé šijí a to nejen pro sebe, ale taky pro druhé. Co v těchto dnech společnost drží? Ne ekonomické jistoty, ale láska, milosrdenství, solidarita.

V jedné postní modlitbě při mši svaté kněz pronáší chválu Bohu Otci za to, že díky ukřižovanému Ježíši jsme vyučování k lásce, která nehledá sebe. Když se my sami sebe zříkáme a z lásky k druhým se jim vydáváme, podobáme se Bohu, který miluje.

Potřebujeme světlo víry, abychom na současné výzvy s pokojným a pokorným sdcem odpověděli a naplnili je. Věřím, že Bůh nám daruje milost k růstu naši víry, naděje a lásky.

Protože s vámi, naši milí farníci, nechceme ztratit spojení, vybízím ke sledování našich farních stránek. Také usiluji o možnost sledovat bohoslužby z kostela sv. Mikuláše přes internet. Děkuji všem, kdo mi jakkoli v posledních dnech v tom pomohli. Každý den společně s pány kaplany slavíme mše svaté na předem sjednané úmysly, ale taky se za vás všechny modlíme. I když jsme odděleni, stále v Kristu tvoříme jednotu. Vždy ve 20 hodin večer se modlíme růženec, k této modlitbě se můžete zapojit všichni, rodiny i jednotlici. Je to modliba za odvrácení nemoci.

Dále vás prosím o modlitbu za děti, které mají být pokřtěny a za děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání, za biřmovance, za snoubence a za ty, kdo přijmou jáhenské a kněžské svěcení (třeba náš praktikant Jan Patty Pavlíček), proste za nemocné, za všechny zdravotníky, politiky…

Jedno židovské řčení říká: „Nikdy nejsi v koncích, protože vždy se můžeš modlit“

I když je doba mimořádně náročná, prosím nezoufejte, modleme se.

Minulý týden byl spojen s organizací farního života v karanténě. Mimo to, chodíme pracovat do lesa, vyklízíme nepořádek a připravujeme budoucí opravy. V letošním roce by měla proběhnout velká oprava varhan v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí a výměna střechy v kostele Panny Marie v Netíně.  P. Pavel

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu

Neděle 22. 3.

4. postní

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

14:00 – 16:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé modlitbě

 

Za rodiče Soškolovy, syna a manželku, rodiče Hořínkovy, syna a živou a + přízeň

Středa 25. 3.

Slavnost

Zvěstování Páně

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodiče Karáskovy a syna a živou a + rodinu Karáskovu

Čtvrtek  26. 3.

 

 

Za Marii a Františka Zástěrovy, jejich rodiče, Boženu Zástěrovu

a rodinu Pospíchalovu

Pátek 27. 3.

 

Za Oldřicha Zástěru, rodiče a rodiče Vrbkovy

Neděle 29. 3.

5. postní/ začátek letního času

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

14:00 – 16:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé modlitbě

 

Za rodiče Královy, Zbrankovy, Hedbávných, jejich sourozence a duše v očistci

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

Ve čtvrtek 26. března se příprava na první svaté přijímání ruší.

Na webových stránkách www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00.

Na webových stránkách www.pastorace.cz je možné si stáhnout „Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu“.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor s  do Jimramova.Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem.Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia ,  5 – 8 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 

Otázka pro děti: Kolik košů chleba zbylo po zázračném nasycení?

Otázka pro dospělé: Proč chrámová stráž nepřivedla Pána Ježíše?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu

Neděle22. 3.

4. postní

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

14:00 – 16:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé modlitbě

 

Za Jiřinu Pibilovu, manžela a jejich rodiče

Středa 25. 3.

Slavnost Zvěstování Páně

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

Pátek 27. 3.

 

Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, celou živou a + přízeň a Jaroslava Švomu

Neděle29. 3.

5. postní/začátek letního času

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

14:00 – 16:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé modlitbě

 

Za Františka Pejchala a dvoje rodiče

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

V neděli 29. března se představení dětí před 1. sv. přijímáním se ruší.

Na webových stránkách www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00.

Na webových stránkách www.pastorace.cz je možné si stáhnout „Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu“.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor  do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny těšíme, kterým je od 7 do 12 let.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia ,  5 – 8 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kolik košů chleba zbylo po zázračném nasycení?

Otázka pro dospělé: Proč chrámová stráž nepřivedla Pána Ježíše?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru