Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.3. - 22.3.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.3. - 22.3.2020

Farnost Velké Meziříčí

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě každý den od 7:00 – 19:00.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle 15. 3.

3. postní

 

8:00 – 12:00 výstav Nejsvětější svatosti v kostele k soukromé modlitbě

 

Za Josefa Kratochvíla, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci

Za rodiče Požárovy a bratra Josefa

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu a Konečných

Za + manžela Miroslava, syna Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci

Pondělí 16. 3.

Za Josefa Slabého

Stránecká Zhoř – zámek – úmysly budou slouženy bez účasti lidu

Lavičky –  úmysly budou slouženy bez účasti lidu

Úterý 17. 3.

Za Josefa Bojanovského, manželku Marii a dvoje rodiče

Středa 18. 3.

Za rodiče Bartošovy a živou a + rodinu

Mostiště –  úmysly budou slouženy bez účasti lidu

Hrbov –  úmysly budou slouženy bez účasti lidu

Čtvrtek 19. 3.

Slavnost sv. JOSEFA, snoubence Panny Marie

Za živou a + rodinu Markovu, Mikyskovu a Peškovu a duše v očistci

Za + dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka

Za Marii Grecovu, rodinu Grecovu a Brychtovu

Pátek 20. 3.

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu, víru v rodinách a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

 

Za + rodiče, + sourozence, + švagra a živou a + rodinu Kadlecovu

Sobota 21. 3.

 

 

Za Vlastimila Smejkala, rodiče, bratra a zetě, rodiče Hortovy, dva syny a snachu

Za rodiče Tůmovy, Bártovy, dva syny, snachu a duše v očistci

Neděle 22. 3.

4. postní

 

 

8:00 – 12:00 výstav Nejsvětější svatosti v kostele k soukromé modlitbě

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Za + Josefa Mičína, Boží pomoc a ochranu pro živé členy rodiny a duše v očistci

Za farníky

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

 

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Farní oznámení

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM a také vzadu na stolku na lístečcích.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor s  do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem.Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia , 1 – 4 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kolik kamenných nádob měli služebníci naplnit vodou při svatbě v Káně?

Otázka pro dospělé: Kolik let se stavěl chrám?

Nedělní liturgie

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ - Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. - Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo ti říká: `Dej mi napít', spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš (vědro), a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: `Nemám muže'; pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: `(Jen) v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.'„ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina - ano, už je tady - kdy opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: `Ještě čtyři měsíce, a nastanou žně.' Hle, říkám vám: Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou už bílá ke žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž pravdivé přísloví: `Jiný rozsévá a jiný sklízí.' Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte (plody) jejich práce.“ Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“ Jan 4,5-42

Bůh odměňuje ty, kdo ho hledají. O jednom takovém hledání vypráví evangelium. Samařská žena chce načerpat vodu, a při tom se setkává s Tím, kdo je dárcem vody života.Je to žena, která byla v životě několikrát odmítnuta, ztratila důvěru v druhé, nyní žije s mužem jen tak. Když Ježíš tuto její bolest otevře, ona se nebrání a nazývá ho prorokem. I přes to, že ji zná, tak ji neodmítá. Žena chce ctít Boha. Znakem ústy k Bohu je modlitba. Tato úcta musí být v Duchu a v pravdě.

Modlitba je příležitost, kdy se vlády ujímá Duch. Vše oč máš na zemi starost, pomíjí – avšak modlitba nikoli. Každá minuta strávená v modlitbě přichází z věčnosti a zase se do ní vrací. Je proto potřeba své starosti přednášet z duchovního úhlu pohledu, v souladu s Božím laskavým plánem. V modlitbě nemůžeš žádat, aby se tvá práce dařila, aby tvé záměry dopadly dobře a rozrostly se tak, aby se ti díky nim dostalo světské slávy nebo blahobytu. Máš však od Boha žádat, aby očistil tvé činnosti od ducha egoismu a sebelásky, od toho co přináší slávu lidskému „já“. Máš ho žádat, aby ti do mysli a do srdce vdechl přímost, aby ses ve svém jednání neřídil zlobou, podvodem či lží. Máš jej žádat, aby tě obdařil duchovní silou k tomu, aby ses nebál hrozeb, abys neutíkal před nebezpečím a nenaříkal se, když tě potká neúspěch či nespravedlnost. Měl bys jej žádat, aby tě obdařil schopností vážit si duchovních hodnot, abys měl sílu bránit nevinného, darovat štědře a zachovat si trpělivost a lásku víc než kterýkoli hmotný zájem.

Ježíš je pramen vody živé, touto vodou jsme občerstvováni v modlitbě živeni ve svátostech.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle 15. 3.

3. postní

 

9:00 – 11:00 výstav Nejsvětější svatosti v kostele v Horních Borech k soukromé modlitbě

 

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 19. 3.

Slavnost

sv. JOSEFA, snoubence Panny Marie

 

 Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Pátek 20. 3.

 

Za rodiče Novotných, rodiče Ambrožovy, živou a + přízeň a Stanislava Jašu

Sobota 21. 3.

 

10:30

Pohřební mšes svatá v Dolních Borech: Za + Miladu Kujalovu

Neděle 22. 3.

4. postní

 

9:00 – 11:00 výstav Nejsvětější svatosti v kostele v Horních Borech k soukromé modlitbě

 

Za rodiče Soškolovy, syna a manželku, rodiče Hořínkovy, syna a živou a + přízeň

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Farní oznámení

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor s  do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem.Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia, 1 – 4 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro dětiKolik kamenných nádob měli služebníci naplnit vodou při svatbě v Káně?

Otázka pro dospělé: Kolik let se stavěl chrám?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle15. 3.

3. postní

 

8:00 – 11:00 výstav Nejsvětější svatosti v kostele k soukromé modlitbě

 

Za rodiče Dvořákovy, syny a snachy

Středa 18. 3.

12:00

Pohřební mše svatá: Za + Jana Chlubnu

Čtvrtek 19. 3.

Slavnost

sv. JOSEFA, snoubence Panny Marie

 

Za Josefa Marka a rodiče, Václava a Marii Chalupovy a celou přízeň

Pátek 20. 3.

 

Za Jiřího Bartuška, jeho rodiče, bratry, neteř a duše v očistci

Neděle22. 3.

4. postní

 

8:00 – 11:00 výstav Nejsvětější svatosti v kostele k soukromé modlitbě

 

Za Jiřínu Pibilovu, manžela a jejich rodiče

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

 Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor  do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem.Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z  knihy Janova evangelia, 1 – 4 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kolik kamenných nádob měli služebníci naplnit vodou při svatbě v Káně?

Otázka pro dospělé: Kolik let se stavěl chrám?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru