Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.3. - 15.3.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.3. - 15.3.2020

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 8. 3.

2. postní

 

7:30

Za rodiče Černých a Havlíčkovy, sestru Marii a Boženu a živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za + rodiče Chlubnovy, + bratra Miroslava a celou živou rodinu

Pondělí 9. 3.

7:00

Za rodinu Šturmovu, Krejčí, Bartuškovu a bratra Svaťu

Mše svatá v nemocnici nebude

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 10. 3.

 7:00

Za zemřelé, bloudící, opuštěné a za obrácení hříšníků

Středa 11. 3.

7:00

Na úmysl dárce

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 12. 3.

7:00

Za živou a + rodinu Chytkovu, na poděkování za Boží ochranu  a pomoc Panny Marie

 

 Mše svatá zrušena  - Za + Andělu Šefflovu, sourozence a duše v očistci

Pátek 13. 3.

Výroční den zvolení papeže Františka

 

Mše svatá zrušena  - Za Josefa Buďu a rodiče

10:30

Domov seniorů - nebude

14:00 – 16:00 Svátost smíření

 

Mše svatá zrušena  -Za rodiče Zrůstovy, rodinu Pavlíčkovu, rodinu Pácalovu a živou rodinu

Po mši svaté křížová cesta - pobožnost nebude

Sobota 14. 3.

 

 

Mše svatá zrušena  - Za rodinu Prachařovu, celou přízeň a víru v našich rodinách

 

Mše svatá zrušena  - Za farníky

Neděle 15. 3.

3. postní

 

 

Mše svatá zrušena Za Josefa Kratochvíla, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci

 

Mše svatá zrušenaZa rodiče Požárovy a bratra Josefa

 

Mše svatá zrušena

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu a Konečných

 

Pobožnost křížové cesty - pobožnost nebude

 

Mše svatá zrušena Za + manžela Miroslava, syna Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci

Farní oznámení

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM a také vzadu na stolku na lístečcích.

 

 Společně čteme Bibli

 

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy ,  28 – 31 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka po děti: Kdo bojoval proti Izraeli?

Otázka pro dospělé: Kde pohřbili tělo krále Saula?

Nedělní liturgie

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“ Mt 17,1-9

Ježíš je již pevně rozhodnut vydat se do Jeruzaléma, aby tam přijal rozsudek smrti ukřižováním, a připravuje svoje učedníky na pohoršení kříže, na tento skandál, který je pro jejich víru příliš silný, a zároveň předpovídá svoje zmrtvýchvstání, když se zjevuje jako Mesiáš, Syn Boží. Připravuje je na smutnou a bolestnou chvíli. Ježíš se projevoval jako jiný Mesiáš než jaké bylo očekávání a než si jej představovali: nikoli mocný a slavný král, nýbrž pokorný a bezbranný služebník; nikoli vladař oplývající majetkem, který byl znamením požehnání, nýbrž chudý člověk, který nemá kde složit hlavu; nikoli patriarcha s početným potomstvem, nýbrž neženatý, bez domu a bez útulku. Je to opravdu obrácené Boží zjevení, a nejotřesnějším znamením tohoto skandálního obrácení je kříž. Právě skrze kříž však Ježíš dojde slavného zmrtvýchvstání, které bude defintivní, nikoli jako proměnění, které trvalo jen okamžik.

Ježíš chtěl svým proměněním na hoře Tábor ukázat učedníkům svoji slávu nikoli proto, aby se mohli vyhnout kříži, nýbrž aby jim naznačil, kam kříž vede. Kdo umírá s Kristem, s Kristem vstane z mrtvých. Kříž je branou vzkříšení. Kdo spolu s Ním bojuje, bude spolu s Ním triumfovat. Toto je poselství naděje, které je obsaženo v Ježíšově kříži a vybízí nás ke statečnosti v našem životě. Křesťanský kříž není domácí výzdoba či okrasný přívěšek, nýbrž pobídka k lásce, s níž se Ježíš obětoval, aby zachránil lidstvo ze zla a hříchu. V této postní době rozjímejme zbožně o kříži, o ukřižovaném Ježíši. Kříž je symbol křesťanské víry, znak pro nás zabitého a vzkříšeného Ježíše. Počínejme si tak, aby nás kříž v jednotlivých etapách postní doby provázel, abychom stále více chápali tíži hříchu a hodnotu oběti, kterou Vykupitel zachránil nás všechny. pap. František.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 8. 3.

2. postní

 

9:45

Za rodiče Soškolovy, syna Josefa, rodiče Bajerovy, syna Josefa, Josefa Kmenta, rodiče Švandovy a živou a + přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty

Úterý 10. 3.

17:00

Kostel Dolní Bory: Modlení za + Marii Markovou

Čtvrtek 12. 3.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Anežku a Františka Halačkovy a živé a +  rodiny Zezulovy

Pátek 13. 3.

Výroční den zvolení papeže Františka

 

Mše svatá zrušena  - Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, Františka Mahela a rodiče Mahelovy

Sobota 14. 3.

10:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Marii Markovu

Neděle 15. 3.

3. postní

 

 

Mše svatá zrušena - Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Pobožnost křížové cesty - pobožnost nebude

Farní oznámení

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy ,  28 – 31 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 Otázka pro děti: Kdo bojoval proti Izraeli? 

 Otázka pro dospělé: Kde pohřbili tělo krále Saula?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 8. 3.

2. postní

 

8:00

Za rodiče Bartůňkovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 9. 3.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 13. 3.

Výroční den zvolení papeže Františka

18:30

Mše svatá zrušena  Za Aloise Smejkala a rodiče

Neděle15. 3.

3. postní

 

 

Mše svatá zrušena

Za rodiče Dvořákovy, syny a snachy

 

Pobožnost křížové cesty - zrušeno

 

Farní oznámení

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy ,  28 – 31 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo bojoval proti Izraeli?

Otázka pro dospělé: Kde pohřbili tělo krále Saula?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru