Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.3. - 8.3.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.3. - 8.3.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 1. 3.

1. postní

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče, rodinu Lavických a Celých a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křtem Aloise Nováka: Za Marii a Eduarda Oulehlovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, jejich sourozence a celou přízeň

Pondělí 2. 3.

7:00

Za Marii Rybovu, Stanislava a Milana Rybovy, živé a + příbuzné a d.v.o.

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 3. 3.

 7:00

Za + rodiče a na vlastní úmysl

Středa 4. 3.

7:00

Za Františka Solaře, Anastázii Solařovu, Františka Pospíšila a syna Oldřicha Pospíšila

10:00

Mše svatá v DPS

10:00

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Jaroslava Vidláka

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 5. 3.

7:00

Za rodinu Kašpárkovu, Mikyskovu a Pospíšilovu a za dar obrácení a míru

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za rodiče Janákovy a Bernatovy

Pátek 6. 3.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + dobrodince Halačkovy a Čápovy a jejich živé a + příbuzné

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Kryštofovy a živou a + rodinu

Po mši svaté křížová cesta

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 7. 3.

1. v měsíci

 

7:00

Za Františka a Marii Zezulovy, syna Miroslava a duše v očistci

12:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM:   + Eduard Červený

18:00

Na společný úmysl

1. Za Bohumila a Andělu Sojkovy

2. Za rodiny Konečných a rodiče

3. Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala a jejich + rodiče

    a sourozence a živou přízeň

4. Za živou a + rodinu Švábovu, Bartuškovu, manžele Švíkovy a duše v očistci

5. Za Luboše Pospíchala a rodinu Pospíchalovu, + rodinu Škodovu a jejich

    syna   Ladislava, + tetu Emílii Fanfrdlovu a živou rodinu

Neděle 8. 3.

2. postní

 

7:30

Za rodiče Černých a Havlíčkovy, sestru Marii a Boženu a živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za + rodiče Chlubnovy, + bratra Miroslava a celou živou rodinu

Farní oznámení

Děti, kterou půjdou letos k prvnímu svatému přijímání dostanou vždy po nedělní mši svaté nálepku, kterou si budou lepit do papírových kartiček.

Děkujeme všem za přípravu a organizaci dětského karnevalu na faře ve VM.

V neděli 1. března v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 5. března bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 6. března v 19:30 ve farním sálebude setkání starších i mladších biřmovanců.

V sobotu 7. března je 1. sobota v Netíně. Autobus pojede v 14:45 z Vídně a v 15:00 od fary ve VM po obvyklé trase.

Ve dnech 16.3. v 19:00(muži) a 17.3. v 17:00(ženy) všechny zveme na generální úklid kostela sv. Mikuláše.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM a také vzadu na stolku na lístečcích.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy ,  23 – 27 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 

Otázka pro děti: Kdo pronásledoval Davida?

Otázka pro dospělé: Kdo byl manžel Abígajil?

 

Nedělní liturgie

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'„ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: `Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'„ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.'„ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu. Mt 4,1-11

Ježíš jde na poušť, aby se připravil na svoje poslání ve světě. Nepotřebuje obrácení, ale musí jako člověk projít touto zkouškou jednak kvůli Sobě, aby splnil vůli Otce, a jednak kvůli nám, abychom obdrželi milost přemoci pokušení. Tato příprava spočívá v boji proti duchu zla, tzn. proti ďáblu. Také pro nás je postní doba duchovním „zápasem“, duchovním bojem. Jsme povoláni čelit Zlému pomocí modlitby, abychom jej byli s  Boží pomocí schopni přemáhat ve svém každodenním životě. Víme, že zlo je, bohužel, činné v našem bytí i kolem nás, kde se projevuje násilím, odmítáním druhého, uzavřeností, válkami a nespravedlností. To všechno jsou skutky Zlého, zla.

Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí. Marné je ztrácet čas a hledat je jinde: v bohatstvích, rozkoších, moci, kariéře.... Boží království je realizací všech našich tužeb, protože je současně spásou člověka i slávou Boha. papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 1. 3.

1. postní

 

9:45

Za Annu a Bedřicha Fňukalovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pátek 6. 3.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Charvátovy a syna, rodinu Navrátilovu a Konečných

Neděle 8. 3.

2. postní

 

9:45

Za rodiče Soškolovy, syna Josefa, rodiče Bajerovy, syna Josefa, Josefa Kmenta, rodiče Švandovy a živou a + přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty

Farní oznámení

Ve čtvrtek 5. března bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 7. března je 1. sobota v Netíně. Autobus pojede v 14:45 z Vídně.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy ,  23 – 27 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 

Otázka pro děti: Kdo pronásledoval Davida? 

Otázka pro dospělé: Kdo byl manžel Abígajil?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 1. 3.

1. postní

 

8:00

 Za rodiče Kudláčkovy a dceru a rodiče Poulovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 2. 3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 5. 3.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Františka a Annu Mičkovy, syna Františka a duše

v očistci

Pátek 6. 3.

1. v měsíci

18:30

Za Josefa, Annu a Marii Ekslerovi, jejich rodiče a celou přízeň

Sobota 7. 3.

1. v měsíci

 

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 8. 3.

2. postní

 

8:00

Za rodiče Bartůňkovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 5. března bude v 16:15 na faře v Netíně pokračovat příprava na první svaté přijímání.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy ,  23 – 27 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

  

Otázka pro děti: Kdo pronásledoval Davida?

Otázka pro dospělé: Kdo byl manžel Abígajil?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru