Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.2. - 23.2.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.2. - 23.2.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 16. 2.

6.v mezidobí

 

7:30

Za + rodiče Petra a Annu Zemanovy, všechny živé a + z rodiny Zemanovy a Letmajerovy a duše v očistci

9:00

Za rodiče Kadlíkovy, sourozence, duše v očistci a rodiče Mičkovy

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za + rodiče Bukovy, +Hedviku a Jiřího, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu na poděkování za 77 let života a duše v očistci

Pondělí 17. 2.

7:00

Za rodiče Žundálkovy a Šanderovy, živé a + členy jejich rodin a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 18. 2.

 7:00

Za rodiče Bartuškovy a dceru, rodiče Požárovy a syna a Boží ochranu a požehnání pro celou živou rodinu

Středa 19. 2.

7:00

Za + Karla Charváta, jeho rodiče, celou rodinu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 20. 2.

7:00

Za živou a  + rodinu Střechovu a Havlíčkovu

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Smejkalovu, Bradáčovu, Kožených a na vlastní úmysl

Pátek 21. 2.

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živé a + kněze

Sobota 22. 2.

Svátek Stolce svatého Petra

 

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, rodiče Šoukalovy a Smejkalovy a duše v očistci

18:00

Za + rodiče, celou + přízeň a duše v očistci

Neděle 23. 2.

7. v mezidobí/ Sbírka Haléř sv. Petra

 

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za živou a  + rodinu Neubauerovu a Stránských, Boží ochranu a požehnání a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

18:00

Za farníky

   

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Děkujeme za přípravu a organizaci křesťanského plesu ve Vídni a také děkujeme všem sponzorům a darcům za dary tomboly.

Ve středu 19. února budou odpolední úřední hodiny pouze od 16:00 do 17:30.

Ve čtvrtek 20. února v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Obětování“

V pátek 21. února v 19:30 bude setkání starších biřmovanců.

Dětský karneval se uskuteční v neděli 23. února od 15:00 ve farním sále, organizuje klub maminek.

První schůzka s rodiči dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání bude v pátek 28. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše, děti v náboženství dostaly  dopisy pro rodiče, kde najdou všechny termíny a informace týkající se letošního 1. svatého přijímání. Přípravy na první svaté přijímání zahájíme v úterý 17. března 2020.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 14-17 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti:  Kdo porazil Goliáše?

Otázka pro dospělé: Kolik vážil hrot kopí Goliáše?

Lístky se všemi odpovězenými otázkami  a jménem a příjmením vhazujte prosím do připravené krabice označené logem:“Společně čteme Bibli“ vzadu na stolku pod kůrem v posledním týdnu měsíce února(24.2.-1.3.2020).

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' A já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.' Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“ Mt 5,17-37

..................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 16. 2.

6.v mezidobí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy a syna, manželku a rodiče Kujalovy

Pátek 21. 2.

18:00

Dolní Bory: Za Anežku a Vladimíra Křížovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Neděle 23. 2.

7. v mezidobí/ Sbírka Haléř sv. Petra

9:45

Za rodiče Křížovy, dceru, dva syny a manželky

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V neděli 16. února v 10:45 v kostele v Horních Borech bude první katecheze a setkání s rodiči dětí, které půjdou letos ke svatému přijímání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 14-17 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo porazil Goliáše?

Otázka pro dospělé: Kolik vážil hrot kopí Goliáše?

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Netín

Neděle 16. 2.

6.v mezidobí

8:00

Za Marii Rimešovu, rodinu Rimešovu, Veselých, vnuka Pavla a Karla Kováře, duše v očistci a celou živou a + přízeň

Pondělí 17. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 20. 2.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Křehlíkovy a celou rodinu a rodiče Kanivovy a celou rodinu

Pátek 21. 2.

18:30

Za Jaroslava Debefa, jeho rodiče a celou rodinu

Neděle 23. 2.

7.v mezidobí/ Sbírka Haléř sv. Petra

8:00

Mše svatá se křtem: Za Věru Chalupovu, rodiče Wolfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netínzačne 20. února v 16:15 na faře a v 18:00 na faře bude i první schůzka a katecheze s rodiči dětí, které půjdou letos k 1.svatému přijímání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 14-17 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo porazil Goliáše?

Otázka pro dospělé: Kolik vážil hrot kopí Goliáše?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru