Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.2. - 16.2.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.2. - 16.2.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 9. 2.

5.v mezidobí

 

7:30

Za rodiče Řezníčkovy, Marii Necidovu a Ludmilu Šoukalovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Annu a Ladislava Polovy a rod Malečků z Velkého Meziříčí

18:00

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

Pondělí 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

7:00

 

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 11. 2.

Panny Marie Lurdské

 7:00

Za nemocné

Středa 12. 2.

7:00

Na úmysl dárce

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 13. 2.

7:00

Za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za rodinu Kazdovu, Dvořáčkovu, Juránkovu a duše v očistci

Pátek 14. 2.

8:00

Za + manžela a celou živou rodinu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Ludmilu a Vladimíra Pytnerovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 15. 2.

 

7:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a +  rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu,

celou přízeň a duše v očistci

11:00

Křty dětí: Anna Zahradníčková, Stella Kazdová a Dominik Necid

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci

Neděle 16. 2.

6.v mezidobí

 

7:30

Za + rodiče Petra a Annu Zemanovy, všechny živé a + z rodiny Zemanovy a Letmajerovy a duše v očistci

9:00

Za rodiče Kadlíkovy, sourozence, duše v očistci a rodiče Mičkovy

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za + rodiče Hedviku a Jiřího Bukovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

   Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 11. února pojede v 15:00 z Vídně, 15:05 z Mostišť, 15:10 z VM od zámeckých schodů a 15:20 z Laviček – rozcestí.

V sobotu 15. února v 19:00 jste zváni na Večer chval.

Ve čtvrtek 20. února v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Obětování“

Dětský karneval se uskuteční v neděli 23. února od 15:00 ve farním sále, organizuje klub maminek.

První schůzka s rodiči dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání bude v pátek 28. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše, děti v náboženství dostaly  dopisy pro rodiče, kde najdou všechny termíny a informace týkající se letošního 1. svatého přijímání. Přípravy na první svaté přijímání zahájíme v úterý 17. března 2020.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 9-13 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

  

Otázka pro děti: Z jakého rodu byl Saul?

Otázka pro dospělé: Co měli nést tři muži putující k Bohu do Bet-elu?

Lístky se všemi odpovězenými otázkami  a jménem a příjmením vhazujte prosím do připravené krabice označené logem:“Společně čteme Bibli“ vzadu na stolku pod kůrem v posledním týdnu měsíce února(24.2.-1.3.2020).

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ Mt 5,13-16

Být světlem a solí ve světě vychází z našeho spojení s Kristem, protože on sám je světlem a solí. Jeho život je svědectvím Boží lásky k nám. V něm se stáváme svobodnými Božími dětmi. Tato svoboda nás uschopňuje milovat své bližní. A v této lásce je zjevena Boží sláva.

Prorok v dnešním prvním čtení volá k solidárnosti s chudými. Je 5. století před Kristem, mnozí Izraelci zažívají hlad, není stabilní ekonomická situace, nastává chaos, korupce. Náboženský život nesmí být jen něčím formálním, ale pravá úcta k Hospodinu se projevuje ve skutcích milosrdenství. Tehdy Izraelci zakusí, že Hospodin Bůh je jim blízký. Strom se pozná po ovoci; dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom dobré ovoce. Vztah k Bohu se zjevuje na vztahu k bližnímu. Jsme na pouti a rosteme postupně. Nesmíme zaměnovat bázlivost s pokorou, frigiditu s čistotou, sentimentalitu se zbožností, strach s moudrostí, hloupá dobráctví s dobrotou, nečinnost s vlídností, panovačnost s horlivostí… Duchovní život představuje hnutí, jež ústí do činů, tak uzdravuje a proměnuje konkrétní svět. Nikdo není tak bohatý, aby ničí pomoci nepotřeboval a nikdo není tak chudý, aby nemohl být někomu užitečný. (Lev XIII)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle9. 2.

5.v mezidobí

9:45

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

Čtvrtek13. 2.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu a Vencálkovu

Pátek14. 2.

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Křížovy a + děti, rodiče Štěpánkovy a syna

Neděle16. 2.

6.v mezidobí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy a syna, manželku a rodiče Kujalovy

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 11. února pojede v 15:00 z Vídně. 

Ve čtvrtek 13. února v 16:00 na faře v Horních Borech bude první příprava pro děti, které půjdou letos ke svatému přijímání.

V neděli 16. února v 10:45 v kostele v Horních Borech bude první katecheze a setkání s rodiči dětí, které půjdou letos ke svatému přijímání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 9-13 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Z ajkého rodu byl Saul:

Otázka pro dospělé: Co měli nést tři muži putující k Bohu do Bet-elu?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle9. 2.

5.v mezidobí

8:00

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a celou přízeň

Pátek 14. 2.

18:30

Na poděkování za 70. let života

Neděle16. 2.

6.v mezidobí

8:00

Za Marii Rimešovu, rodinu Rimešovu, Veselých, vnuka Pavla a Karla Kováře, duše v očistci a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 11. února pojede v 15:35 z Netína.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netínzačne 20. února v 16:15 na faře a v 18:00 na faře bude i první schůzka a katecheze s rodiči dětí, které půjdou letos k 1.svatému přijímání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 9-13 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Z jakého rodu byl Saul?

Otázka pro dospělé: Co měli nést tři muži putující k Bohu do Bet-elu?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru