Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.2. - 9.2.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.2. - 9.2.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/žehnání svíček

7:30

Za farníky

9:00

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

10:30

Mše svatá se křty dětí – Jindřich Vávra

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy, neteře Pavlu a Marii, manžele Švíkovy a živou a + rodinu

18:00

Za Antonína Jana, Josefa Slabého, všechny živé a + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a na vlastní úmysl

Pondělí 3. 2.

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

7:00

Mše svatá se svatoblažejským požehnáním:

Za Marii, Stanislava a Milana Rybovy, živé a + příbuzné, duše v očistci a Vlaďku Čermákovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stánecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 2.

 7:00

 

Středa 5. 2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

7:00

Za + rodiče Havelkovy, dva syny, dceru, dva vnuky a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 6. 2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7:00

 

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za rodiče Koskovy a živou a + přízeň

Pátek 7. 2.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče, děti a jejich rodiny

9:30

Pohřební mše svatá v Lavičkách:Za + Antonína Mejzlíka

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + Marii Paclíkovu, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + z rodiny Paclíkovy, Večeřovy a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 8. 2.

 

7:00

Za + Anežku a Františka Bradáčovy a živé rodiny

18:00

Za Václava Kubíčka a duše v očistci

Neděle 9. 2.

5.v mezidobí

 

7:30

Za rodiče Řezníčkovy, Marii Necidovu a Ludmilu Šoukalovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Annu a Ladislava Polovy a rod Malečků z Velkého Meziříčí

18:00

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

 

 Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V čtvrtek 6. února od 9:00 bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Dary do tomboly můžete nosit jak do Květiny Verunka, tak v úředních hodinách na faru ve VM. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

První schůzka s rodiči dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání bude v pátek 28. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše, děti v náboženství dostanou dopisy pro rodiče, kde budou všechny termíny a informace týkající se letošního 1. svatého přijímání. Přípravy na první svaté přijímání zahájíme v úterý 17. března 2020.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 5-8 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti:Kdo uloupil Izraelitům Boží schránu?

Otázka pro dospělé: Proč chtěli izraelští starší od Samuela, aby nad nimi dosadil krále?

Lístky se všemi odpovězenými otázkami  a jménem a příjmením vhazujte prosím do připravené krabice označené logem:“Společně čteme Bibli“ vzadu na stolku pod kůrem v posledním týdnu měsíce února(24.2.-1.3.2020).

 

Nedělní liturgie

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověl spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Díte rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Lk 2,22-40

Maria a Josef přináší dítě do chrámu, aby vykonali předpis zákona. Slyší Simonovo chvalozpěv. „Ježíš je Světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelskému lidu“. V Písmu svatém se výraz „světlo“ široce používá v souvislosti s Bohem. Apoštol Jan ve svém listu říká: „Bůh je světlo“ (1Jan1,5). Toto biblické slovo je zkušeností církve. Církev nesčetně zakusila osvěcující a posvěcující moc Boží - Ducha svatého. „Jestliže se v noci zbavíš světla, tvé oči zůstanou slepé, tvé schopnosti nehybné, hodnoty nerozlišené; šlapeš po zlatě, neboť je považuješ za železu. Stejně tak je to v duchovní řádu, je nemožné vést důsledně život podle zákona bez Ducha.“ „Dokud duše vírou nenačerpá dar Ducha svatého, má sice možnost Boha poznat, ale schází jí světlo k jeho pochopení.“

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

Neděle 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

9:45

Mše svatá s žehnáním svíček: Za Radima Michala

Pátek 7. 2.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Stanislava Lázničku, dvoje rodiče, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 9. 2.

5.v mezidobí

9:45

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Ve čtvrtek 6. února bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Bory začne ve čtvrtek 13. února v 16:00 v Horních Borech na faře,  první katecheze a setkání s rodiči bude v neděli 16. února po mši svaté v kostele(cca 10:45).

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 5-8 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo uloupil Izraelitům Boží schránu?

Otázka pro dospělé: Proč chtěli izraelští starší od Samuela, aby nad nimi dosadil krále?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

8:00

Mše svatá s žehnáním svíček: Za rodiče Smolíkovy, Sýkorovy a Jana Sýkoru

Čtvrtek 6. 2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

17:30

Mše svatá pro děti: Za Marii Votoupalovu, rodiče a prarodiče a duše v očistci

Pátek 7. 2.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a celou živou a + přízeň

Neděle 9. 2.

5.v mezidobí

8:00

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a celou přízeň

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netín začne 20. února v 16:15 na faře a v 18:00 na faře bude i první schůzka a katecheze s rodiči dětí, které půjdou letos k 1.svatému přijímání.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 5-8 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

 

Otázka pro děti: Kdo uloupil Izraelitů Boží schránu?

Otázka pro dospělé: Proč chtěli izraelští starší od Samuela, aby nad nimi dosadil krále?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru