Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.1. - 2.2.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.1. - 2.2.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 26. 1.

3. v mezidobí/

Neděle Božího slova

 

 

7:30

Na poděkování za 78. let života, + sourozence, + rodiče, rodinu Dvořákovu a Dubovu a duše v očitsci

9:00

Za dvoje + rodiče, bratry, duše v očistci, poděkování za dary Ducha svatého a prosbu za udržení víry v rodinách

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Oulehlovu a Boučkovu, Boží ochranu a duše v očistci

18:00

Za farníky

Pondělí 27. 1.

7:00

Na poděkování a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Růženu Homolovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

7:00

Za + manžela, rodiče, sourozence a synovce

Středa 29. 1.

7:00

Za manžela, dvoje rodiče, dva syny, sestru, bratra, dva švagry a živou a + přízeň

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 30. 1.

7:00

 

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za + Karla Čadu a živou a + rodinu

Pátek 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

8:00

Za rodinu Bojanovských, Pánkovu, Břendovu a Dufkovu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Vladimíra Anderle

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Na vlastní úmysl

Sobota 1. 2.

1. v měsíci

7:00

Za rodiče Pavelcovy a celou živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

18:00

Na společný úmysl 

Za Stanislava Jašu a živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/žehnání svíček

7:30

Za farníky

9:00

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

10:30

Mše svatá se křty dětí – Jindřich Vávra

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy, neteře Pavlu a Marii, manžele Švíkovy a živou a + rodinu

18:00

Za Antonína Jana, Josefa Slabého, všechny živé a + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a na vlastní úmysl

 

 Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. V pátek 31. ledna setkání maminek nebude.

V neděli 26. ledna v 19:00 na faře bude Spolek Ludmila.

V sobotu 1. února je I. sobota v Netíně. Autobus pojede ve 14:45 z Vídně a v 15:00 z VM od fary.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma jsou v kostele od středy 15. ledna: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle v 17:00 a v pátek po večerní mši svaté.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Dary do tomboly můžete nosit jak do Květiny Verunka, tak v úředních hodinách na faru ve VM. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

Matice velehradská prosí své členy o zaplacení členských příspěvků u paní Milady Burianové.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 1-4 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovala maminka Samuela?

Otázka pro dospělé? Kolik pěších padlo v Izraeli při porážce od Pelištejců?

Nedělní liturgie

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry - Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium (o Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Mt 4,12-23

 

Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává růst a umožňuje nám, aby náš život byl plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh svlažuje zemi a působí, že může rodit, tak je tomu i s Božím slovem v našem životě (srov. Iz 55,10-11). To, čím je pro tělo kojence mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo Boží nám umožňuje růst ve víře. 

Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu plánu zády, vzdalujeme se Bohu. Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li na dně, chop se Božího Slova. Boží Slovo nás naplní silou a radostí! Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia! Proč? Abychom se ho naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte si proto denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste nějaké vydání evangelia, abyste jej mohli číst. Papěž František

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/jsi-li-na-dne-chop-se-boziho-slova-papez-frantisek

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 26. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

9:45

Za Stanislava Ďáska, rodiče a Janu Badalíkovu

Čtvrtek 30. 1.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Josefa Blahu, rodiče a živou a + přízeň

Pátek 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda a rodiče Zikmundovy a Kadlecovy

Neděle 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

9:45

Mše svatá s žehnáním svíček: Za Radima Michala

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. V pátek 31. ledna setkání maminek nebude.

V sobotu 1. února je I. sobota v Netíně. Autobus pojede ve 14:45 z Vídně a v 15:00 z VM od fary.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 1-4 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovala maminka Samuela?

Otázka pro dospělé? Kolik pěších padlo v Izraeli při porážce od Pelištejců?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 26. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

8:00

Za rodiče Němcovy, syna a dceru a rodiče Roušovy

Pátek 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

18:30

Za rodiče Soškolovy a rodiče Vášovy

Sobota 1. 2.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

8:00

Mše svatá s žehnáním svíček: Za rodiče Smolíkovy, Sýkorovy a Jana Sýkoru

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. V pátek 31. ledna setkání maminek nebude.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 1-4 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovala maminka Samuela?

Otázka pro dospělé? Kolik pěších padlo v Izraeli při porážce od Pelištejců?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru