Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.1. - 19.1.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.1. - 19.1.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 12. 1.

Svátek KŘTU PÁNĚ/konec doby vánoční

 

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných a vnuka

9:00

Za Lucinku Kratochvílovu a živou a + rodinu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za všechny + z rodiny Krejčovy a Požárovy a duše v očistci

18:00

Za farníky

Pondělí 13. 1.

7:00

Na úmysl dárce

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 14. 1.

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

17:00

Mše svatá a modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma

Středa 15. 1.

7:00

Za P. Ladislava Černého

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Trnku

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky(přeloženo z 13.1.)

Čtvrtek 16. 1.

7:00

Na poděkování za 70. let života Margity Koukalové, na poděkování za zdraví, sílu a všechny Boží milosti s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za rodinu Pohankovu a na vlastní úmysl

Pátek 17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

8:00

 

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Ke cti Ducha svatého a za kněze

Sobota 18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7:00

Za rodiče Turkovy, prarodiče Koukalovy a Marii Oulehlovu, duše v očistci s prosbou o Boží milosrdenství

 

Křty dětí - Viktorie a Vivien Prchalová a Anna Zahradníčková

18:00

Za Antonína Procházku a syna

Neděle 19. 1.

2. v mezidobí

 

 

7:30

Za Ludmilu Bartošovu, manžela a přízeň

9:00

Za + manžele Vochiánovy, Bohumila Šanderu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V neděli 12. ledna ve 14:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Novoroční varhanní koncert.

V úterý 14.  ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Kupka. Autobus pojede v 16:35 z Vídně, 16:40 z Mostišť a 16:45 z Laviček – rozcestí.

Ve čtvrtek 16. ledna v 16:00 pokračuje příprava dospělých ke křtu.

V pátek 17. ledna v 19:30 proběhne setkání starších biřmovanců.

V pátek 17. ledna v 19:15  jste zváni na Večer chval.

V neděli 19. ledna v 15:00 zveme koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky na setkání do farního sálu a v 16:00 se bude pokračovat kinem v Jupiter clubu.

Ekumenické setkání: Modlitby za jednotu budou 22. ledna v  19:00 v kostele sv. Mikuláše a 23. ledna v 19:00 v Husově domě.

Ve čtvrtek 23. ledna v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma:“ Kázání, Vyznání víry a Přímluvy.

V sobotu 25. ledna v 15:00 zveme na  chvály OverFlow v Husově domě.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma budou v kostele od středy 15. ledna: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle v 17:00 a v pátek po večerní mši svaté.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Dary do tomboly můžete nosit jak do Květiny Verunka, tak v úředních hodinách na faru ve VM. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

 

 Nedělní liturgie

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?" Ježíš mu však řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení." Mt 3,13-17

Řeka Jordán je symbolická hranice k novému životu. Voda, jakoby omýval hříchy všem těm, kdo jich litují. Ježíš do vody Jordánu vstupuje, aby zjevil, že přišel, aby náš hřích a vinu vzal na sebe.

Žádná svátost, kterou člověk přijímá, nemůže přinášet to co má, pokud je tam přítomna překážka.  Například, na toho kdo přijal svátost manželství ve stavu smrtelného hříchu, nemůže svátost působit svoji milosti. Ale je-li překážka odstraněna, pokáním a zpovědí, svátost ožije a začíná působit. U křtu to není hřích, křest přináší odpuštění hříchů, ale je to nedostatek osobní víry, která by ho potvrdila a přijala. To vše se může podobat dárkovému koši, která člověk dostane a nechá ho neotevřený. Jsme bohatí, protože nám Bůh dal svoji milost, ale z naší nedbalosti zůstáváme chudí.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

Neděle 12. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

9:45

Za rodinu Kaštanovu a Vondráčkovu

Čtvrtek 16. 1.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech:Za rodiny Zástěrovy, Kališovy, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Ladislava Suka

18:00

Dolní Bory: Za Annu a Arnošta Kostečkovy a celou živou a + rodinu

Neděle 19. 1.

2. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V úterý 14.  ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Kupka. Autobus pojede v 16:30 z Horních Borů a 16:35 z Dolních Borů.

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Neděle 12. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

8:00

Za rodiče Horkých a živou a + přízeň

Pondělí 13. 1.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 17. 1.

Památka sv.    Antonína, opata

18:30

Za zdraví duše i těla matky dětí

Neděle 19. 1.

2. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V úterý 14.  ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Kupka. Autobus pojede v 16:25 z Netína.

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru