Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.1. - 12.1.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.1. - 12.1.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 5. 1.

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ/ žehnáním vody, kadidla a křídy

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Na poděkování za dar života a Boží požehnání s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za + otce

18:00

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

Pondělí 6. 1.

7:00

Za Boží požehnání pro živou  a + rodinu Mejzlíkovu, Peškovu, Charvátovu, Herinkovu, Kumpánovu, Klímovu a Hajátkovu a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 7. 1.

7:00

Za + rodiče Královy, živé a + příbuzné a na úmysl dárce

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Emilii Zelníčkovu

Středa 8. 1.

7:00

Za Antonína Práška, rodiče Rosovy a živou a + rodinu Práškovu, Rosovu a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 9. 1.

7:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, živé a + příbuzné a duše v očistci

Pátek 10. 1.

8:00

Za rodiče Jurovy, bratra Aloise, Boží ochranu a požehnání a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu, Boží vedení a ochranu s poděkováním za Boží milosti a duše v očistci

Sobota 11. 1

 

7:00

Za živou a + rodinu Matznerovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Zdeněk Klusáček a Iva Vávrová

18:00

Za rodiče Kubišovy, Vondráčkovy, jejich děti a duše v očistci

Neděle 12. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

 

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných a vnuka

9:00

Za Lucinku Kratochvílovu a živou a + rodinu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za všechny + z rodiny Krejčovy a Požárovy a dušev očistci

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Ve dnech 3. 1. – 12. 1. 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Informace najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

V úterý 14.  ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Kupka. Autobus pojede v 16:35 z Vídně, 16:40 z Mostišť a 16:45 z Laviček – rozcestí.

V sobotu 18. ledna v 19:00 jste zváni na Večer chval.

V neděli 19. ledna 2020 v 15:00 zveme koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky na setkání do farního sálu v 16:00 se bude pokračovat kinem v Jupiter clubu.

Ekumenické setkání: Modlitby za jednotu budou 22. ledna v  19:00 v kostele sv. Mikuláše a 23. ledna v 19:00 v Husově domě.

V sobotu 25. ledna zveme na  chvály OverFlow v Husově domě.

 

Nedělní liturgie

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. Mt 2,1-12

 

Texty dnešní slavnosti vypráví o mudrcích, kteří přichází do Jeruzaléma a hledají narozeného Židovského krále.Když tito muži přichází do Jeruzaléma, nad městem hvězda pohasíná a už ji není vidět. Co to znamená? Tito muži předpokládali, že se nový král narodí v domě vladaře, že ho naleznou mezi učenci. Ale zjistili, že se tam nachází sice informace, ale nikoli samotné novorozeně. Museli se naučit měnit své smýšlení a odejít do malého města a připojit se k putujícím a nejchudším. Chceme prosit Pána, aby nás znovu obnovoval darem nekončící proměny, abychom našli odvahu vyjít ze svých představ a snů a hledat ho v pokoře víry.

 

Se slavností Zjevení Páně se v naší zemi pojí zvyk, označit dveře svého obydlí letopočtem a písmeny K+M+B, což znamení Christus mansionem benedicat „ ať Kristus požehná tomuto příbytku“. Prosíme ho aby s námi bydlel, aby chránil tento náš dům a uzavřel ho všemu zlému, hrozícímu a ničivému. Prosíme ho, aby otevřel duchu pravé lásky, aby ho učinil domem pohostinnosti, ve kterém se budeme mít rádi a společně se staneme poutníky k věčnosti. Písmena jsou také zkratkami jmen Kašpar, Melichar, Baltazar – dosvědčeny v křesťanské tradici z první poloviny druhého století. Naznačují, že se i my chceme připojit k mudrcům z východu, být poutníky, kteří putují za hvězdou.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 5. 1.

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá se žehnáním vody, kadidla a křídy

Za rodiče Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 10. 1.

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Josefa Zikmunda

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Homolovu, Holoubkovu, Brodských a duše v očistci

Neděle 12. 1.

Svátek KŘTU PÁNĚ

9:45

Za rodinu Kaštanovu a Vondráčkovu

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Ve dnech 3.1. – 12.1. 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Informace najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM. 

V úterý 14.  ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Kupka. Autobus pojede v 16:30 z Borů.

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 5. 1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

8:00

Mše svatá se žehnáním vody, kadidla a křídy

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna, rodiče a sourozence

Pondělí 6. 1.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 9. 1.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Krejzlovy a celou přízeň

Pátek 10. 1.

18:30

Za Josefa Šitku, rodiče a přízeň

Neděle 12. 1.

Svátek KŘTU PÁNĚ

8:00

Za rodiče Horkých a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Ve dnech 3.1. – 12.1. 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Informace najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

V úterý 14.  ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Kupka. Autobus pojede v 16:25 z Netína. 

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru