Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.12.209 - 5.1.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.12.209 - 5.1.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 22. 12.

4. adventní

7:30

Za farníky

9:00

Za Bedřicha a Věru Staňkovy, dvoje rodiče a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi s přinesením betlémského světla: Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

14:00  - 18:00 Svátost smíření

18:00

Za živou a + rodinu Konečných a Pařízkovu, sestru a švagra, Boží požehnání  a duše v očistci

Pondělí 23. 12.

7:00

Za Blaženu Hladkou, rodiče, sourozence a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 24. 12.

Štědrý den

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

15:00

Mše svatá v Oslavici

16:00

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiny

23:00

Půlnoční mše svatá: Za pokoj a mír ve světě

Středa 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

7:30

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, rodiče Šoukalovy a Smejkalovy a duše v očistci

9:00

Za rodiče Šoukalovy, Stočkovy, jejich děti a rodinu Vokounovu

10:30

Za město Velké Meziříčí a všechny obce naší farnosti

15:30

Vánoční koncert skupiny Geneze

18:00

Za Františka Plodíka k 20. výročí úmrtí, dvoje rodiče, živou rodinu a bratra Karla

Čtvrtek 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7:30

Za živou a + rodinu Janouškovu a Lukáškovu a duše v očistci

9:00

Za + dvoje rodiče s prosbou o udržení a posílení víry v rodinách, dary Ducha svatého a poděkování za Boží požehnání

Pátek 27. 12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

8:00

Za + manžela a na poděkování za 70. let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 28. 12.

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

7:00

 

18:00

Za Ladislava Kadlece, rodiče Kadlecovy a Drápelovy, živé členy jejich rodin a duše v očistci

Neděle 29. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa/

mše svaté s obnovou manželských slibů

 

7:30

Za živou a + rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Dvořákovy a Václavíkovy a živou rodinu Dvořákovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

18:00

Za farníky

Pondělí 30. 12.

7:00

Za + Bohumila Vlčka, rodiče Antonii a Bohumila Vlčkovy a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

16:00

Na poděkování za rok 2019 s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů

Středa 1.1.2020

Slavnost

MATKY BOŽÍ , PANNY MARIE

7:30

Za mír ve světě a za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Nekvapilovu a duše v očistci

10:30

Za Antonína Požára, dceru Helenu, syna Antonína, švagra Miroslava a celou rodinu Požárovu

18:00

Za živou a + rodinu Jašovu, Jelínkovu, Drozdovu a duše v očistci

Čtvrtek 2. 1.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

biskupů a učitelů církve

7:00

Za Karla Pytlíka, Adama Drápelu a za uzdravení nemocné a živou a + rodinu Homolovu

18:00

Za + rodiče Čermákovy, + syna Jana, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živé členy rodiny

Pátek 3. 1.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Žákovy, syny Václava a Stanislava, + rodinu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za uzdravení rodových kořenů pro rodinu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 4. 1.

1. v měsíci

7:00

Mše svatá s požehnání a vysláním tříkrálových koledníků: Za tříkrálové koledníky

18:00

Na společný úmysl

1.Za vzrůst víry, důvěry a lásky v rodinách a na vlastní úmysl

2.Za rodinu Klobásovu a manžela Pavla

Neděle 5. 1.

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ/ žehnáním vody, kadidla a křídy

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Na poděkování za dar života a Boží požehnání s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za + otce

18:00

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

       

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet v pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. Začínáme 3. ledna 2020.

V neděli 22. prosince v 19:00 v kostele bude nácvik ministrantů před Vánocemi.

Betlémské světlo bude v našem kostele v od 22. do 25. prosince.

Úřední hodiny na faře ve VM o vánočních svátcích budou: 27. 12. 9.00-10.00 a 30. 12. 8.00-9.00.

V sobotu 28. prosince od 17:00 do 19:00zveme ministranty na turnaj v bowlingu.

V neděli 29. prosince v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 2. ledna bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 2. ledna v 16:00 na faře bude příprava dospělých na křest.

V sobotu 4. ledna 2020 je v Netíně I. sobota v měsíci, autobus pojede ve 14:45 z Vídně a v 15:00 z VM od fary po obvyklé trase.

Ve dnech 3.1. – 12.1. 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Informace najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Borya Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

 Vánoční liturgie

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení." Lk 2,1-14

 Maria a Josef uposlechli nařízení a přišli do Betléma do města Davidova. Bůh pro každého připravil správné místo a správný čas.

G. K. Chesterton anglický novinář se v jedné povídce vrací ke zkušenosti, kterou uděla v jižní Anglii nedaleko Chichestru. Vypráví, jak se za jednoho krásného letního dne vyhrabal na kopec a maloval. Maloval barevnými křídami na hnědý balicí papír. Pak zjistil, že mu schází bílá křída, hledal po kapsách a nenašel. Tento zoufalý umělec a filosof připomíná, že bílá barva je ta nejdůležitější. Malovat bílou křídou na hnědý papír odhaluje, že bílá je barva, není to nedostatek barvy, ale je to barva konkrétní a zářivá. Bílá barva je jako ctnost, ctnost není jen nedostatkem neřesti. Milosrdenství přece neznamená jen nebýt krutý, nemstít se, netrestat. Potom si autor uvědomil, že kopec na kterém sedí a zoufá si, je jeden velký kus bílé křídy. Kus křídy si ulomil a s vekou radostí maloval dál.

Na čem jsme se v životě usadili? Jaké dobro máme na dosah? Místo a doba, to kde žijeme, není náhoda. Toto všechno pro nás připravil Bůh. Dobří a ctnostní nemáme být jen o vánocích.

 

Vánoční přání

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“ Jan 1,12Radostná zpráva o příchodu Božího syna, ať prostoupí celý váš život a vyvede vás ze všech temnot, starchu a malomyslností.

Požehnané vánoce. 

P. Pavel, P. Karel, P. Jaroslav a jáhen Stanislav   

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

Neděle 22. 12.

4. adventní

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila jakubce, sestru Evu a celou rodinu

Úterý 24. 12.

Štědrý den

16:00

Půlnoční mše svatá Horní Bory: Za rodiny ve farnosti

Středa 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

9:45

Horní Bory: Za živou a + rodinu Královu, Hedbávných, rodinu Zbrankovu a duše v očistci

Čtvrtek 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9:45

Dolní Bory: Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

Neděle 29. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:45

Mše svatá s obnovou manželských slibů

Za farníky

Úterý 31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

16:00

Horní Bory: Na poděkování

Středa 1.1.2020

Slavnost

MATKY BOŽÍ , PANNY MARIE

9:45

Za Boží požehnání

Pátek 3. 1.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za živou + rodinu Špačkovu, Kučerovu, Kubíkovu, Kovaříkovu a Vencálkovu

Neděle 5. 1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá se žehnáním vody, kadidla a křídy

Za rodiče Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

Farní oznámení

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy farního kostela Borech.

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet v pátek od 8:30 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. Začínáme 3. ledna 2020.

Na Štědrý den Vás zveme na vánoční bohoslužbu pro děti v 16:00. Při této mši svaté plánujeme scénku o narození Ježíše. Aby vše dobře proběhlo, chtěl bych Vaše děti pozvat na 3.setkání třičtvrtěhodinu před premiérou, tedy na Štědrý den v 15:15. Za vaše nasazení děkuje a dotazy zodpoví kaplan o. Karel Adamec (mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; tel.: 604 968 996).

V pondělí 23.prosince v 10:30 v kostele v Horních Borech bude nácvik ministrantů před Vánocemi.

Úřední hodiny na faře ve VM o vánočních svátcích budou: 27. 12. 9.00-10.00 a 30. 12. 8.00-9.00.

V sobotu 28. prosince od 17:00 do 19:00 zveme ministranty na turnaj v bowlingu.

Ve čtvrtek 2. ledna bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. ledna je v Netíně I. sobota v měsíci, autobus pojede ve 14:45 z Vídně.

Ve dnech 3.1. – 12.1. 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Informace najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 22. 12.

4. adventní

8:00

Za Annu a Josefa Žváčkovy, dvoje rodiče a přízeň

Úterý 24. 12.

Štědrý den

21:00

Půlnoční mše svatá:

Středa 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

8:00

Za P. Františka Tomana, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci

Čtvrtek 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8:00

Za všechny dárce farnosti

Pátek 27. 12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

18:30

Na úmysl dárce

Neděle 29. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00

Mše svatá s obnovou manželských slibů

Za Aloise, Josefa a Eduarda Šromovy, jejich rodiče, manžele Žůrkovy, otce Františka Zmrzlíka a Cyrila Vrbíka a živou a + rodinu Šromovu a Polovu

Úterý 31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

8:00

Na poděkování za uplynulý rok

Slavnost

MATKY BOŽÍ , PANNY MARIE

8:00

Za všechny dobrodince farnosti

Pátek 3. 1.

1. v měsíci

18:30

Za Lubomíra Vondráčka, rodiče, celou přízeň a duše v očistci

Sobota 4. 1.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 5. 1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

8:00

Mše svatá se žehnáním vody, kadidla a křídy

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna, rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy střechy farního kostela PM v  Netíně.

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet v pátek od 8:30 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. Začínáme 3. ledna 2020.

V pondělí 23. prosince v 9:00 v kostele v Netíně bude nácvik ministrantů v kostele před Vánocemi.

Úřední hodiny na faře ve VM o vánočních svátcích budou: 27. 12. 9.00-10.00 a 30. 12. 8.00-9.00.

V sobotu 28. prosince od 17:00 do 19:00 zveme ministranty na turnaj v bowlingu.

Ve dnech 3.1. – 12.1. 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Informace najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

V neděli 19. ledna 2020 zveme koledníky na Tříkrálové kino v 16:00 v Jupiter clubu. Koledníky z farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín zveme již v 15:00 do farního sálu na faře ve VM.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru